Download  Print this page

Svenska - Honeywell HT-112E Operation Instructions Manual

40/50w, 3 speed oscillating table fan
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKSA
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
1. Var vänlig läs alla ansvisningar före användning av denna fläkt.
2. Använd enbart fläkten enligt beskrivningen i denna manual.
Andra ej rekommenderade användningar kan orsaka eldsvåda,
elektriska stötar eller skador.
3. Anslut fläkten enbart till ett enfasigt jordat eluttag med den
spänning som anges på dess märkplåt.
4. Anslut fläkten till eluttaget enbart efter att den är helt
monterad. Dra ut sladden ur vägguttaget när fläkten flyttas från
en plats till en annan, innan du sätter på eller tar av delar och före
rengöring.
Koppla från fläkten när den inte används. Dra inte i elsladden för
att dra ut stickproppen.
5. Tillsyn är nödvändig när fläkten används i närheten av barn.
Denna apparat är inte ämnad att användas av barn eller andra
personer utan hjälp eller tillsyn om deras fysiska, sensoriska
eller mentala förmågor hindrar dem från att använda den på ett
säkert sätt.
6. Om elsladden skadas, måste den bytas ut av tillverkaren eller
dess serviceleverantör eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
7. Veckla ut elsladden helt och hållet. En ej fullständigt utvecklad
elkabel kan leda till överhettning och orsaka brand. Rör inte vid
elsladden med våta händer. Placera elsladden så att man inte kan
trampa på den och där uttaget lätt kan nås.
8. Använd inte en steglös hastighetsreglering. Detta kan leda till
överhettning, eldsvåda, elektriska stötar eller fel i apparaten.
9. Använd inte fläkten utan de främre och bakre skyddsgallren
på plats. Rör inte vid de roterande fläktbladen med någon
kroppsdel.
Detta kan orsaka kroppsliga skador.
10. Stoppa inte in fingrar, pennor eller andra föremål i gallren när
fläkten är igång.
11. Använd inte fläkten om den är skadad eller verkar vara defekt,
eller om den inte fungerar ordentligt. Dra ut elkontakten ur
vägguttaget.
12. Använd inte fläkten i närheten av lättantändliga gaser eller
substanser som lösningsmedel, lacker, lim o.s.v.
13. Fläkten är endast designad för privat inomhusbruk och den
är inte avsedd för utomhusbruk eller kommersiellt bruk. Använd
inte fläkten i närheten av badkar, dusch eller swimmingpool eller
på något annat ställe där det kan stänka vatten.
14. Sänk inte ned fläkten i vatten eller andra vätskor och häll inte
vatten eller andra vätskor över fläkten.
15. Placera fläkten på ett stadigt, jämnt och torrt underlag. Se
till att fläkten står på ett stabilt underlag när den är igång för att
undvika stjälpning. Se till att fläkten står säkert så att den inte
kan tippa över eller falla ned. Bibehåll ett säkerhetsavstånd på
minst 50 cm från andra föremål.
18
HT-112-116_OM.indd 18
16. Rengör fläkten regelbundet genom att följa
rengöringsanvisningarna.
KOMPONENTER
1. Främre galler
2. Fläktfäste
3. Fläktblad
4. Plastmutter
5. Bakre galler
6. Motoraxel
7. Hastighetsknapp
8. Oscillerande kopplingsknapp
9. Motorhus
10. Justeringsknapp för lutning
11. Elsladd med stickkontakt
12. Sockel
13. Underrede
MONTERINGSANVISNINGAR
Montering av fläktens sockel på underredet
1. Ta ut underredets och sockelns olika delar ur förpackningen och
skruva av plastmuttern på sockeln. (Fig. 1).
2. Sätt i sockeln i underredet genom trycka den nedåt tills den
låses fast i underredet (Fig. 2).
3. Spänn fast skruvarna på underredet för att låsa fast sockeln
(Fig. 3).
Montering av fläktblad och galler
1. Skruva av fläktfästet medurs och muttern moturs, ta sedan av
båda (Fig. 4).
2. Placera det bakre gallret på motoraxeln så att handtaget sitter
högst upp.
3. Skruva på plastmuttern medurs för att spänna fast det bakre
gallret ordentligt.
4. Avlägsna och kasta bort den lilla plasthylsan på motoraxeln.
5. Installera fläktbladet på motoraxeln tills det når låsstiftet
(Fig. 5).
6. Se till att fläktbladet passar i låsstiftet på motoraxeln, spänn
sedan fast fläktfästet moturs.
7. Sätt fast båda gallren ordentligt genom att spänna skruvarna.
1 skruv och 2 klämmor för HT-112E, 1 skruvar 4 klämmor HT-116E
(Fig. 6).
1/10/07 8:42:19 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HT-112E

This manual is also suitable for:

Ht-116e