Download Print this page

Norsk - Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

NORSK

Bruksområde
Norsk
Din Black & Decker-minilysstav og 360-
lysbar er utformet for å gi lys for gjør det
selv-prosjekter og til fritidsbruk. Verktøyet
er tiltenkt kun som konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstrukser
Advarsel! Ved bruk av batteridrevne
apparater må grunnleggende
sikkerhetsforholdsregler (inkludert
punktene som er beskrevet nedenfor) alltid
følges for å redusere risikoen for brann,
batterilekkasje, personskade og skade på
materiell.
Les hele håndboken nøye før du
bruker apparatet.
Tiltenkt bruk er beskrevet i denne
håndboken. Bruk av tilbehør eller
utføring av oppgaver som ikke er
anbefalt for apparatet i denne
håndboken, kan medføre fare for
personskade.
Oppbevar håndboken for fremtidig
referanse.
Bruk av apparatet
Vær alltid forsiktig når du bruker
apparatet.
Dette apparatet skal ikke brukes av
barn eller svakelige personer uten
tilsyn.
Apparatet skal ikke brukes som
leketøy.
Brukes bare i tørre omgivelser. Ikke la
apparatet bli fuktig.
Ikke senk apparatet ned i vann.
Ikke åpne apparathuset. Det er ingen
deler inni som kan repareres av
brukere.
Ikke arbeid med apparatet i
eksplosjonsfarlige omgivelser, som for
eksempel der det befinner seg
brennbare væsker, gass eller støv.
Dra aldri i kabelen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Da
risikerer du å skade både den og
støpselet.
Etter bruk
Når apparatet ikke er i bruk, skal det
oppbevares på et tørt og luftig sted
utenfor barns rekkevidde.
36
Barn skal ikke ha tilgang til apparater
som ikke er i bruk.
Når apparatet oppbevares eller
transporteres i et kjøretøy, bør det
plasseres i bagasjerommet eller låses,
slik at det ikke påvirkes av raske farts-
eller retningsendringer.
Apparatet må beskyttes mot direkte
sollys, varme og fuktighet.
Kontroll og reparasjon
Kontroller at apparatet ikke er skadet
eller har defekte deler før du bruker det.
Kontroller om noen av delene har
sprekker, om bryterne er skadet eller
om det er andre forhold som kan ha
innvirkning på driften.
Ikke bruk apparatet hvis det har
skadde eller defekte deler.
Overlat reparasjon eller utskifting av
skadde eller defekte deler til et
autorisert serviceverksted.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre
deler enn de som er oppgitt i denne
håndboken.
Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for
lysstaver
Undersøk linsen for skade etter støt,
eller hvis du har mistet lysstaven. Ikke
bruk apparatet uten linsen eller med
skadet linse.
Se aldri rett inn i lyset eller rett lyset mot
øynene til en annen person.
Senk aldri lysstaven ned i vann.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
batterier og ladere
Batterier
Forsøk ikke å åpne uansett hvilket
formål du måtte ha.
Ikke utsett batteriet for vann.
Oppbevar ikke på steder der
temperaturen kan overskride 40 °C.
Følg instruksene som finnes i avsnittet
"Miljø" når du skal kaste batterier.
Ytterligere sikkerhetsinstrukser for ikke
oppladbare batterier.
Advarsel! Batterier kan eksplodere eller
lekke og kan forårsake personskade eller
brann. Slik reduserer du risikoen:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj