Download Print this page

Nederlands - Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS

Beoogd gebruik
Nederlands
De Black & Decker lichtbalk mini en de
lichtbalk 360 zijn ontworpen als
verlichting bij doe-het-zelfprojecten en
voor gebruik in uw vrije tijd. Dit product is
uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik
op accu's moeten bepaalde elementaire
voorzorgsmaatregelen, waaronder de
navolgende, altijd in acht worden genomen
om het gevaar voor brand, lekkende accu's,
persoonlijk letsel en materiële schade tot
een minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door
voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op
het beoogde gebruik. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken
dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze
gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel
leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig
zodat u deze altijd nog eens kunt
raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Ga bij gebruik van het apparaat altijd
voorzichtig te werk.
Dit apparaat mag niet door jonge of
lichamelijk zwakke mensen worden
gebruikt zonder supervisie.
Het apparaat mag niet als speelgoed
worden gebruikt.
Gebruik het apparaat alleen in een
droge locatie. Het apparaat mag niet
nat worden.
Dompel het apparaat niet onder in
water.
Open de behuizing niet. Het apparaat
bevat geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden
gerepareerd.
Gebruik het apparaat niet in een
omgeving met explosiegevaar, zoals in
20
de nabijheid van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof.
Haal de stekker nooit uit het
stopcontact door aan de kabel te
trekken. Zo voorkomt u beschadiging
aan de stekker of de kabel.
Na gebruik
Bewaar het apparaat na gebruik op
een droge, goed geventileerde plaats,
buiten het bereik van kinderen.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet
toegankelijk is voor kinderen.
Wanneer het apparaat in de auto ligt,
moet u het apparaat in de kofferruimte
plaatsen of goed vastzetten, zodat het
apparaat niet kan wegschieten bij
plotselinge veranderingen in snelheid
of richting.
Bescherm het apparaat tegen direct
zonlicht, hitte en vocht.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik
op beschadigingen en defecten.
Controleer het vooral op gebroken
onderdelen, schade aan de
schakelaars en andere
omstandigheden die de werking ervan
kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet in geval van
een of meer beschadigde of defecte
onderdelen.
Laat beschadigde of defecte
onderdelen door een van onze
servicecentra repareren of vervangen.
Probeer nooit andere onderdelen te
verwijderen of vervangen dan in deze
handleiding zijn vermeld.
Specifieke veiligheidsinstructies voor
lichtbalken.
Controleer de lens op schade als de
lichtbalk is gevallen. Gebruik het
apparaat nooit zonder lens of met een
beschadigde lens.
Kijk nooit direct in het licht en schijn
iemand nooit in recht in de ogen.
Dompel de lichtbalk niet onder in water.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj