Download Print this page

Black & Decker BDLB28-XJ Quick Start Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
Tryck en gång till på strömbrytaren (5)
för att tända samtliga lysdioder.
Stäng av apparaten genom att trycka
en gång till på strömbrytaren (5).
Underhåll
Detta Black & Decker-verktyg har
tillverkats för att fungera under lång tid
med ett minimum av underhåll. Med rätt
underhåll och regelbunden rengöring
behåller verktyget sin prestanda.
Varning! Dra ut elkabeln innan du utför
något underhåll på eller rengör apparaten.
Torka av apparaten med en fuktig trasa
ibland. Använd aldrig rengöringsmedel
med lösnings- eller slipmedel. Doppa
aldrig apparaten i vatten.
Miljö
Separat insamling. Produkten
får inte kastas i
hushållssoporna.
Tänk på miljön när du slänger apparaten.
Släng den inte tillsammans med vanligt
avfall. Black & Decker-verkstäder tar
emot gamla Black & Decker-verktyg och
ser till att de omhändertas på ett
miljövänligt sätt.
Insamling av uttjänta produkter
och förpackningsmaterial gör
att material kan återanvändas.
Användning av återvunnet
material minskar föroreningar
av miljön och behovet av
råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat
insamling av elprodukter från hushållen,
vid kommunala insamlingsplatser eller
hos återförsäljaren när du köper en ny
produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner
uttjänta Black & Decker-produkter. Om
du vill utnyttja denna tjänst återlämnar du
produkten till en auktoriserad verkstad,
som samlar in den för vår räkning.
34
För information om närmaste
auktoriserade verkstad, kontakta det
lokala Black & Decker-kontoret på den
adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista över alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgänglig på
Internet: www.2helpU.com.
Kassera batterierna på ett
miljövänligt sätt när de är
förbrukade. Ta ut batterierna
enligt beskrivningen ovan.
Packa in batterierna så att polerna inte
kan kortslutas.
Ta med batterierna till en
återvinningsstation.
Tekniska data
Spänning
Batteristorlek
Vikt
EC-förklaring om
överensstämmelse
BDLB14 / BDLB28
Black & Decker förklarar att dessa
produkter överensstämmer med:
Normer och lagstiftning.
EN60598
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
BDLB14 /
BDLB28
Vdc
4,5
typ
LR06 (AA)
kg
0,36
Kevin Hewitt
DL16 6JG,
Storbritannien
2007-08-13

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BDLB28-XJ

This manual is also suitable for:

Bdlb14-xj