Download Print this page

Electrolux CompactPower EDBS7135AR Instruction Book page 12

Hide thumbs

Advertisement

‫( ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ‬A) ‫۴. ﺍﺗﻮ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﺩﮐﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ‬
‫ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ﺩﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ‬
FA
‫(. ﭼﺮﺍﻍ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺩﻣﺎ ﺭﻭی ﺍﺗﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ‬B) ‫ﺑﭙﻴﭽﺎﻧﻴﺪ‬
‫ﭘﻴﭻ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺑﺨﺎﺭ ﮐﻢ - ﻣﺘﻮﺳﻂ- ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ‬
.(C) ‫ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫۵. ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺩﻣﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ، ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ‬
.‫ﺍﺳﺖ. ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ، ﺍﺗﻮ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬
‫ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ‬
‫ﺑﻴﺎﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺗﻤﻴﺰ‬
‫۶. ﻳﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺗﻮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ‬
.‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ‬
‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ، ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﻴﻤﻪ‬
‫٩. ﺩﮐﻤﻪ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ‬
‫٠١. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﺗﻮ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ‬
.‫ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻴﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺗﻮ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ، ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬
.‫ﺍﺗﻮ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ‬
‫١١. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ‬
.‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﺗﻮ ﻧﭙﻴﭽﺎﻧﻴﺪ‬
‫۴١. ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﮐﻼﻫﮏ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ‬
‫ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ. ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎی ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ‬
٨ ‫ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ‬
‫ﺳﺎﻋﺖ(. ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ. ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﻤﻴﺰ ﭘﺮ‬
‫ﮐﻨﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ‬
‫ﺭﺳﻮﺏ ﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻮی ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻡ ﻧﺮﺳﺪ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬
.‫ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺠﺪﺩ، ﻳﮏ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺭﺳﻮﺏ ﺭﺍ‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻤﻴﺰﮐﺎﺭی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼ‬
‫ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﺁﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ )ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ‬
‫۵١. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ، ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻭی‬
‫ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی‬OFF ("MIN")
‫ﺗﻮﺟﻪ: ﺍﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﻥ ﺁﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬
12
www.electrolux.com
ELU IFU-EDBS7135AR.indd 12
ELU IFU-EDBS7135AR.indd 12
‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﯽ ﺭﻭی ﻣﻴﺰ ﺍﺗﻮ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ‬
‫ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ ﺍﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ ﻭ‬
‫ﺳﻴﻢ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﻑ ﮐﻨﻴﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ‬
.‫ﺷﻮﺩ‬
‫ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﻫﮏ ﺍﺯ‬AquaSense
.‫ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺁﺏ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ٠۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﻭ‬
‫٠۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ. ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬
.‫ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ‬
‫(. ﺩﺭﺏ‬A) ‫ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ‬MAX ‫٣. ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ‬
.‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ! ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬
.‫ﺷﻮﺩ‬
‫ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ، ﺩﮐﻤﻪ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ! ﻫﺮﮔﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ‬
‫(: ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬AUTO) ‫٨. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺨﺎﺭ‬
‫ﺩﻫﻴﺪ، ﺗﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﮐﻤﻪ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ. ﻳﮏ‬
‫( ﺍﺯ ﺍﺗﻮ‬AUTO STEAM) ‫ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻔﻞ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬
‫ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺨﺎﺭ، ﮐﻠﻴﺪ ﮐﺸﻮﻳﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯی ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ: ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ‬
‫٣١. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻃﻮﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻫﮏ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﺭ‬
،‫ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﭘﻮﺵ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ‬
‫ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﮐﻼﻫﮏ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪ‬
‫ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ‬
.(‫ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻥ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﻴﺪ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ٠٠٣ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ‬
‫ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ. )ﺍﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ‬
.‫ﮐﻨﻴﺪ‬
.‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻧﮑﻨﻴﺪ‬
‫ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﻄﺮی ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍ ﺑﺮﺍی ۴ ﺑﺎﺭ‬Electrolux
‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ )۵٢١ × ۴ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ( ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ‬
‫۵٧٣ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻫﺮ ٢ ﻣﺎﻩ ﻣﻮﻟﺪ‬
‫١. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺪﺍ‬
‫ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ. ﺍﺗﻮ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ‬
‫ﺑﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﺭ/ﺑﻮﻳﯽ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ‬
‫٢. ﺩﺭﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ. ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﭘﺮ‬
Electrolux ‫ﮐﻨﻴﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬
‫٧. ﺑﺮﺍی ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺨﺎﺭ، ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ٣ ﺗﺎ ۵ ﺛﺎﻧﻴﻪ‬
‫ﺷﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﮐﻤﻪ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺍﺗﻮ ﺩﺭ‬
‫ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮ، ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﻴﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ‬
.‫ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‬
‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﮐﻠﻴﺪ ﮐﺸﻮﻳﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯی ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ‬
.‫٢١. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‬
‫ﺑﺮﺍی ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺍﺯ ﻳﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺮﻡ ﻭ‬
.‫ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ‬
.‫ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺗﻪ‬
‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ، ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺳﻮﺏ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ‬
(.‫ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ‬
‫ ﺍﺯ‬EUD5 ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍی‬
‫ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ‬
.‫ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ‬
.‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ‬
.‫ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ‬
.‫ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬
.‫ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ‬
‫ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ‬
.‫ﺑﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ‬
12.12.16 17:16
12.12.16 17:16
F

Advertisement

loading