Download Print this page

Electrolux CompactPower EDBS7135AR Instruction Book page 10

Hide thumbs

Advertisement

.‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ‬
،‫• ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ٨ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ‬
FA
‫ﺣﺴﯽ ﻳﺎ ﺫﻫﻨﯽ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ‬
‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ‬
.‫• ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ‬
‫• ﺍﺗﻮ ﻭ ﺳﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ‬
‫• ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﺏ‬
‫ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﻫﮏ‬Electrolux AquaSense ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ‬
.‫ﺁﺏ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ٠۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﻭ ٠۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫• ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺭﻭی ﭘﻼک‬
‫• ﺍﮔﺮ ﺍﺗﻮ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﻳﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽ ﺭﻭی ﺍﺗﻮ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﺁﻥ‬
‫• ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ، ﺗﻮﺳﻂ‬
‫• ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭی ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻭی ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬
‫• ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ‬
.‫• ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﻭی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬
‫• ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ‬
.‫ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮﺩ‬
‫• ﺍﺯ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺳﺮﮐﻪ، ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺳﻮﺏ ﺯﺩﺍ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻄﺮ ﺩﺭ ﻣﺨﺰﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ. ﺩﺭ‬
‫• ﻫﺸﺪﺍﺭ! ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺍﺗﻮ ﺭﻭی‬
EMC 2004/108/CE ‫/59/6002 ﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ‬CE ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ‬
10
www.electrolux.com
ELU IFU-EDBS7135AR.indd 10
ELU IFU-EDBS7135AR.indd 10
.‫ﺧﻄﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
.‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬
.‫• ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
.‫ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮﺩﺩ‬
.‫ﻣﯽ ﺩﻫﻴﺪ، ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭی ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ‬
.‫• ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ ﺭﻫﺎ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬
.‫• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺑﮑﺸﻴﺪ‬
.‫• ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﻍ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‬
.‫• ﺩﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ‬
.‫• ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ، ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﮑﺸﻴﺪ‬
.‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬
.‫• ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ‬
.‫ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٨ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ‬
. ‫• ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻍ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬
!‫ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
.‫ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺑﮑﺸﻴﺪ‬
.‫• ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ‬
.‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺴﺦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬
‫ﺍﻳﻤﻨﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬
.‫ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺶ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ‬
12.12.16 17:16
12.12.16 17:16
F

Advertisement

loading