Download Print this page

AEG DB61 Series Instruction Book page 31

Hide thumbs

Advertisement

VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst
gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het
strijkijzer aan staat of afkoelt.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning
en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer
zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant,
de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om
risico' s te vermijden.
• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer,
wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt
geplaatst stabiel is.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het
elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het
stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.
• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water
wordt gevuld.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op
het apparaat is aangegeven.
• Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij
dit apparaat kan worden gebruikt.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist
gebruik.
• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd
water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.
• Sluit het apparaat niet aan op een wandstopcontact dat bedoeld is voor scheermachines.
www.aeg.com
DB61XX_SteamIron_AEG_NEW2.indd 31
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
31
2017-06-05 10:43:12

Advertisement

loading