Download Print this page

AEG MOTION DBT800 Instruction Book

Compact steam iron
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

COMPACT STEAM IRON MOTION DBT800
D • GR • NL • F • GB

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG MOTION DBT800

 • Page 1 COMPACT STEAM IRON MOTION DBT800 D • GR • NL • F • GB...
 • Page 2 Anleitung ......3–17 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg- fältig durch. Βιβλίο οδηγιών....3–17 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. Gebruiksaanwijzing ..3–17 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6.
 • Page 3 Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Bügelsohle A. Πλάκα A. Strijkzool A. Semelle B. Anzeige für maximalen B. Ένδειξη μέγιστης B. Aanduiding maximaal B. Indicateur de niveau Wasserstand στάθμης νερού waterniveau d’eau maximum C. Einfüllöffnung mit C. Στόμιο πλήρωσης με C. Vulopening met klepje C.
 • Page 4 Sicherheitshinweise Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen • Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum Geräts in Berührung kommen. ersten Mal in Betrieb nehmen. • Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und andere Flüssigkeit. Personen mit eingeschränkten physischen, • Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder maximale Füllmenge nicht.
 • Page 5: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Υποδείξεις ασφαλείας Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες • Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη από την πλήρωση του δοχείου νερού με νερό. μηχανή. • Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής. • Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από • Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές υγρό.
 • Page 6 Veiligheidsadvies Lees de volgende instructies aandachtig door • Dompel het apparaat niet onder in water of voordat u het apparaat voor de eerste keer in een andere vloeistof. gebruik neemt. • Vul het apparaat niet met meer water dan de • Dit apparaat kan worden gebruikt door maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen • Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of of het type water worden aangegeven dat bij verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht...
 • Page 7: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité Avant d’utiliser l’appareil pour la première • Le cordon d’alimentation ne doit jamais fois, il est impératif de lire attentivement les entrer en contact avec les parties chaudes de instructions suivantes. l’appareil. • Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des aucun autre liquide. personnes dont les facultés physiques, • Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l’appareil. sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, • S’il existe des limitations, identifier la qualité/le...
 • Page 8 Bügeltabelle Gewebe Temperatureinstellung Bügelempfehlung Acryl Trocken von links bügeln. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion Acetat befeuchten. Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion Nylon und Polyester befeuchten. Rayon Bügeln von links. Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung Viskose verwendet werden.
 • Page 9 Διάγραμμα σιδερώματος Ύφασμα Ρύθμιση θερμοκρασίας Υποδείξεις σιδερώματος Ακρυλικό Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά. Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή Οξικό άλας ψεκάστε το για να μουσκέψει. Νάιλον & Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε Πολυεστέρας...
 • Page 10 Strijkschema Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig Acetaat is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of Nylon &...
 • Page 11 Tableau de repassage Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage Acrylique Repassage à sec sur l'envers. Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide Acétate ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou Nylon & polyester utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Rayonne Repassage sur l'envers du tissu. Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en Viscose respectant les instructions du fabricant.
 • Page 12 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen 2. Füllen des Dampfbüglers mit 3. Schließen Sie das Netzkabel Wasser. Vergewissern Sie sich, an eine Netzsteckdose an. Die Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig dass der Netzstecker gezogen ist.
 • Page 13 4. Verwendung der Dampffunktion: 5. Verwendung der 6. Bedampfen hängender Textilien. Dampfstrahlfunktion: Zur Den Temperaturwahlschalter auf Die Vertikal-Dampfstoßfunktion oder stellen. Den Dampfschalter Verwendung der Dampfstoßfunktion eignet sich ideal zum Bedampfen muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt von Vorhängen, Anzügen/Kostümen stellen. sein. Den Temperaturwahlschalter auf und empfindlichen Geweben. stellen.
 • Page 14 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer 2. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln auf seiner Abstellfläche. Sie die Bügelsohle nicht mit Verwenden Sie zum Reinigen der Scheuerschwämmen oder scharfen Außenflächen ein weiches feuchtes Reinigungsmitteln, da diese die Tuch und wischen Sie anschließend...
 • Page 15 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in Symbol nicht mit dem Hausmüll. den entsprechenden Recyclingbehältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsschutz elektrische und...
 • Page 16: Fehlersuche

  Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων Problem Mögliche Ursache Lösung Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Verbindungsproblem Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker Bügeleisen nicht heiß. und die Steckdose. Temperaturregelung befindet sich in Stellung Wählen Sie die geeignete Temperatur. Bügeleisen erzeugt keinen Dampf. Nicht genügend Wasser im Tank. Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr. 2).
 • Page 17: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen / Gestion des pannes Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het is ingeschakeld. stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Strijkijzer geeft geen stoom.
 • Page 18 This page is left blank intentionally...
 • Page 19 Components A. Soleplate B. Maximum water level indicator C. Filling aperture with cover D. Steam jet button E. Steam selector F. Power indicator light G. Mains cable H. Temperature selector I. Water tank J. Heel rest K. Push button (for foldable handle)
 • Page 20: Safety Advice

  Safety advice Read the following instruction carefully before • Do not exceed the maximum filling volume as using machine for the first time. indicated on the appliances. • This appliance can be used by children • If there are limitations please define water aged from 8 years and above and persons quality / type of water that can be used with with reduced physical, sensory or mental appliance. capabilities or lack of experience and • This appliance is intended for domestic knowledge if they have been given supervision use only.
 • Page 21: Ironing Chart

  Ironing chart Fabric Temperature setting Ironing recommendation Acrylic Dry iron on wrong side. Acetate Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Nylon & Polyester Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Rayon Iron on wrong side of fabric.
 • Page 22: Getting Started

  Getting started 1. Before first use. Remove all adhesive 2. Filling steam iron with water. 3. Plug power cable into a power outlet. Power indicator light turns remains and gently rub with a Make sure plug is removed from dampened cloth. Rinse water tank power outlet.
 • Page 23: Cleaning And Care

  Cleaning and care 1. Always store iron on its heel rest. 2. Cleaning the soleplate. Do not use To clean exterior surfaces, use a damp scouring pads or harsh cleaners on soft cloth and wipe dry. Do not use the soleplate as these will damage any chemical solvents, as these will the surface.
 • Page 24 Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse 246 D-90429 Nurnberg Germany 3485 A DBT800 02010912...