Download Print this page

‫فارس ی; Www.aeg.com - AEG DB61 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

‫. برای اطمينان از بهترين نتيجه، هميشه از تجهيزات و لوازم يدکی اصلی‬
‫استفاده کنيد. آنها به طور اختصاصی برای محصول شما طراحی شده اند. اين محصول با توجه به حفظ محيط زيست‬
‫همه برچسب ها را جدا کنيد و به آرامی اتو را با پارچه مرطوب پاک کنيد.مخزن آب را‬
‫مطمئن شويد که دستگا به برق متصل نيست. دکمه انتخاب بخار دستگاه را روی تنظيمات خشک‬
‫چراغ پاور روشن ميشود.با استفاده از دکمه انتخاب ، دمای مورد نظرتان را انتخاب کنيد.زمانيکه‬
‫مطمئن شويد که حد اقل 1/4 مخزن آب پر است.با فشار دادن دکمه اسپری آب،پارچه را‬
‫) .برای استفاده از بخار جت،مطمئن شويد که حد اقل 1/2 مخزن آب پر است.چند بار دکمه بخار جت را‬A( ‫کمی خيس کنيد‬
‫اين حالت برای بخار زدن پرده ها و کت و شلوار و پارچه های ظريف مناسب است.پارچه را به چوب‬
.‫لباسی آويزان کرده و اتو را در فاصله 01 تا 02 سانتی متری بگيريد و دکمه بخار جت را فشار دهيد‬
‫اگر کف اتو بدون توجه روی زمين قرار گرفت يا از يک طرف افتاد ،برنامه خاموشی‬
‫اتوماتيک بعد از 03 ثانيه عمل ميکند.اگر بدون تجه روی پايه قرار گرفت،اين برنامه بعد از 8 دقيقه بطور خودکار عمل‬
‫ميکند.برای روشن شدن دوباره دستگاه را در حالت اتوکشی قرار دهيد.چراغ شاخص زرد چشمک زن خواهد بود و صدای‬
‫-هميشه اتو را روی پايه اش نگه داريد.برای تميز کردن سطح بيرونی دستگاه را از برق جدا کرده و از يک دستمال نرم و‬
.‫مرطوب استفاده کنيد.از مواد شيميايی استفاده نکنيد چرا که به سطح اتو آسيب ميرسانند.اتو را با مخزن پر آب جمع نکنيد‬
‫001 ميلی ليتر آب در مخزن دستگاه بريزيد.دستگاه را به برق وصل کنيد و دما را تنظيم کنيد.وقتی‬
ED88040 ‫چراغ دستگاه سبز شد آن را از برق جدا کرده ، و روی سينک نگه داشته و دکمه بخار را فشار دهيد ( برای‬
‫دکمه بخار را روی حالت اتوماتيک قرار دهيد.)به آرامی دستگاه را تکان دهيد تا همه آب از آن بيرون بيايد.دکمه بخار را به‬
‫حالت اول بازگردانيد تا صدای کليک آن را بشنويد.اتو را برگردانيد تا کف فلزيش را خشک کنيد.توجه!اگر دمای دستگاه روی‬
‫دستمال يا پاک کننده های ساينده استفاده نکنيد چرا که سطح آن را ميخراشند.برای پاک کردن‬
.‫زايدات کف اتو زمانيکه اتو همچنان داغ است يک حوله نرم را اتو کنيد.سپس آن را با يک پارچه نرم و خشک پاک کنيد‬

www.aeg.com

DB61XX_SteamIron_AEG_NEW2.indd 19
.‫طراحی شده است. تمامی اجزای پالستيکی برای بازيافت عالمتگذاری شده اند‬
‫. چراغ شاخص برق‬H
‫. چراغ خاموش شدن ايمن خودکار‬I
‫. سلکتور دما‬J
‫. مخزن آب‬K
‫. وسيله جمع کردن سيم برق‬L
‫. پايه پالستيکی‬M
.‫بشوييد.وقتی برای اولين بار روشن شد ممکن است موقتا بخار زده و بوی خاصی بدهد‬
.‫قرار دهيد و پوشش در مخزن را باز کنيد.مخزن را تا درجه ماکسيموم پر کنيد و در آن را ببنديد‬
.‫االرم دستگاه پيش از خاموش شدن اتوماتيک 6 بار به صدا در می آيد‬
.‫حداکثر نيست،نميتوانيد دکمه بخار را فشار داده يا آن را به حالت اول بازگردانيد‬
‫سپاس از حسن انتخاب شما برای تهيه محصوالت‬
AEG
‫قسمت های مختلف دستگاه‬
RESILIUM™ 500 ‫. صفحه کف‬A
‫. شاخص حد اکثر سطح آب‬B
‫. دهانه ورودی آب با درپوش‬C
‫. دکمه تميزکاری خودکار‬G
: ‫-پيش از اولين استفاده‬
:‫-پر کردن مخزن آب اتو بخار‬
.‫دوشاخه برق را به پريز بزنيد‬
.‫چراغ خاموش شد ، اتو آماده استفاده است‬
.‫-استفاده از اسپری و عملکرد بخار جت‬
.‫-3 راهکار خاموش شدن اتوماتيک دستگاه‬
‫تميزکاری و مراقبت از دستگاه‬
.‫-برنامه تميز کردن اتوماتيک‬
.‫تميز کردن صفحه فلزی کف اتو‬
!‫ جديد خود لذت ببريد‬AEG ‫از محصول‬
‫فارس ی‬
GB
AEG
DE
AR
ES
FA
‫. سوراخ اسپری آب‬D
FR
‫. دکمه اسپری آب‬E
‫. دکمه بخار جت‬F
GR
3-2 ‫تصوير در صفحه‬
IT
‫شروع به کار‬
NL
1
PT
2
3
-
4
.‫فشار دهيد‬
5
.‫--بخار موارد آويزان‬
6
7
8
9
-
19
2017-06-05 10:43:11

Advertisement

loading