Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SE 32 A1 Operation And Safety Notes

Silvercrest SE 32 A1 Operation And Safety Notes

Table of Contents

Advertisement

Quick Links

PerSOnaL Care
Epilator SE 32 A1
Epilator
Operation and Safety Notes
Epilátor
Kezelési és biztonsági utalások
Epilátor
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Depilator
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Depilator
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Epilátor
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
4

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SE 32 A1

 • Page 1 PerSOnaL Care Epilator SE 32 A1 Epilator Depilator Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Epilátor Depilator Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Epilátor Epilátor Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of Contents Introduction ..............Page Proper use ................Page Included items ..............Page Parts list ................Page Technical data ..............Page Safety Safety advice ..............Page First use P reparing for first use ............Page 12 Switching on ................ Page 12 Epilating ................
 • Page 6 Introduction The following icons/symbols are used in this instruction manual: Read instruction manual! Keep children and other unauthorised personnel at a safe distance when using electrical devices. Avoid damaging the insulation on the lead: Do not trap the lead in the cupboard doors, pull it over hot surfaces or sharp edges! Do not use this device near baths, wash basins or other vessels containing water.
 • Page 7: Introduction

  Introduction Dear Customer, We are pleased you chose to purchase this product and hope you enjoy using your new epilator from Silvercrest. Please read carefully through these operating instructions before using your epilator for the first time. This epilator is fitted with safety features. In spite of this you should read through the safety advice carefully and use the epilator only as described in these instructions.
 • Page 8: Proper Use

  Introduction Proper use This epilator is intended solely for the removal of body hair from arms, legs, armpits and bikini area of humans. It is not intended for removing hair from the head, eyebrows or from animals. The epilator is intended for indoor use only and not for commercial purposes.
 • Page 9: Technical Data

  Introduction / Safety Technical data Epilator Art. No.: 2827L2 Rechargeable batteries: 2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh Plug-in mains adapter Type: HK - X203 - A030 Input: 100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz 0.2 A Output: 1,000 mA Protection class:...
 • Page 10 Safety DANGER FOR SMALL CHILDREN AND INFANTS! Danger of suffocation: Keep transport packaging (among other things polythene bags) away from children! Danger of electric shock: Connecting to an electrical socket near containers of water or other liquids may result in electric shock. Danger of injury from the epilator tweezer discs.
 • Page 11 Safety Keep the epilator away from your scalp and eyes so that you do not catch hair from your head, eyebrows or eyelashes in the twee- zers. DANGER OF DAMAGE TO THE PRODUCT! The voltage characteristics on the rating plate must agree with those of the domestic supply.
 • Page 12: First Use

  First use First use P reparing for first use DANGER! DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC SHOCK! Never touch the epilator with wet hands if it is connected to the mains (i.e. both mains operation and charging mode). Mains operation Connect the lead to the connection for mains adapter Insert the plug-in mains adapter into the mains socket (100 - 240 V ~ ).
 • Page 13: Epilating

  First use Pull off the protective cap from the epilator head Press and hold down the safety lock button in the middle of the On / Off switch and slide the switch upwards into setting “I” or “II”: Setting 1 (slower speed) for particularly sensitive or difficult to access parts of your body.
 • Page 14: Switching Off

  First use / Cleaning, storage Place the epilator on the skin at 90°; with the switch facing you. Guide the epilator with a circular motion over the skin surface. Switching off Q Slide the On / Off switch downwards into position “0”. Getting accustomed to your epilator Q After the first time of use in particular, you may experience some slight...
 • Page 15: Cleaning The Housing And The Plug-In Mains Adapter

  Cleaning, storage Tip: Clean the epilator head carefully after each use to keep your epilator working effectively. Slide the On / Off switch downwards into position “0”. Press the head release button on the side and pull off the epilator head with your other hand.
 • Page 16: Storage

  Cleaning, storage / Disposal Storage Out of reach of children In a dry secure place In the supplied storage bag Disposal D irectives on disposal Protect the environment! There are two firmly integrated NiMH rechargeable batteries inside the appliance. Do not dispose of the batteries or the device with normal household refuse.
 • Page 17: Discharging Batteries, Disposal

  Disposal Discharging batteries, disposal Q This epilator contains two permanently in-built NiMH rechargeable bat- teries. They must be completely discharged before removal and disposal: Switch off the epilator and let the motor run until it comes to a complete standstill. This will fully discharge the batteries.
 • Page 18: Warranty And Service

  Disposal / Warranty and service / Conformity On no account should you operate the dismantled epilator again! Push the On/Off switch down to the “0” position. Removing the epilator head Using a pointed implement remove both rubber covers on the back of the device (see Fig.
 • Page 19 Conformity The Declaration of Conformity is held by the distributor. LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a 85748 Garching bei München GERMANY NOTE: We reserve the right to make technical and optical modifications to the epilator and its accessories in the course of product improvement.
 • Page 21 Spis zawartości Wstęp .................Strona 23 Zastosowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem ...Strona 24 Zakres dostawy ..............Strona 24 Opis części .................Strona 24 Dane techniczne ..............Strona 25 Bezpieczeństwo Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ......Strona 25 Uruchomienie P rzygotowanie ..............Strona 28 W łączenie .................Strona 29 D epilowanie ...............Strona 30 W yłączanie ................Strona 31 P rzyzwyczajanie ...............Strona 31 Czyszczenie, przechowywanie...
 • Page 22 Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące piktogramy / symbole: Przeczytać instrukcję obsługi! W czasie użytkowania urządzenia dopilnuj, aby w pobliżu nie przebywały dzieci ani żadne inne osoby. Nie uszkodzić izolacji kabla sieciowego: nie zakleszczaj kabla sieciowego w drzwiach szafy ani nie przeciągaj go nad gorącymi powierzchniami ani przez ostre krawędzie! Niniejszego urządzenia nie należy użytkować...
 • Page 23: Wstęp

  Wstęp Droga Klientko, drogi Kliencie, dziękujemy Ci za Twój zakup i życzymy wiele radości z nowym depi- latorem marki Silvercrest. Przed użyciem depilatora przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Niniejszy depilator jest wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa. Mimo to przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa i używaj depilatora wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby uniknąć...
 • Page 24: Zastosowanie Urządzenia Zgodnie Z Przeznaczeniem

  Wstęp Zastosowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem Niniejszy depilator jest przewidziany wyłącznie do usuwania włosków na ciele z ramion, barków oraz w strefie bikini u człowieka. Nie należy go stosować do włosów na głowie i brwi ani do włosów zwierzęcych. Depilator jest dopuszczony wyłącznie do użytkowania w pomieszcze- niach wewnętrznych i nie jest dopuszczony do celów zarobkowych.
 • Page 25: Dane Techniczne

  Wstęp / Bezpieczeństwo Podwójna listwa prowadząca Kółko zębate napędowe Dźwignia odblokowująca Dane techniczne Depilator Nr artykułu: 2827L2 Akumulatory: 2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh Zasilacz sieciowy wtyczkowy Typ: HK - X203 - A030 Wejście: 100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz 0.2 A Wyjście: 1.000 mA Klasa ochrony:...
 • Page 26 Bezpieczeństwo zorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub będą otrzymały od niej instrukcje, jak należy użytkować urządzenie. Dzieci powinny być pod opieką tak, aby zagwarantować, że nie będą bawiły się urządzeniem. NIEBEZPIECZEńSTWO DLA MAłYCH DZIECI! Niebezpieczeństwo: Trzymaj materiał opakowania (między innymi torebkę...
 • Page 27 Bezpieczeństwo Nie uszkodzić izolacji kabla sieciowego: nie zakleszczaj kabla sieciowego w drzwiach szafy ani nie przeciągaj go nad gorącymi powierzchniami ani przez ostre krawędzie! NIEBEZPIECZEńSTWO OBRAŻEń CIAłA! Nie używaj depilatora, gdy jest on uszkodzony lub niesprawny. Nie używaj depilatora w przypadku występowania otwartych ran, ran ciętych, oparzenia słonecznego lub pęcherzy.
 • Page 28: Przygotowanie

  Bezpieczeństwo / Uruchomienie dzenia lub usterki można nabyć zapasowy zasilacz sieciowy wtyczkowy poprzez nasze Centrum Serwisowe (zobacz rozdział „Gwarancja i serwis“). Unikaj niedopuszczalnego nagrzania zasilacza sieciowego wtyczkowego: podłączaj go wyłącznie do dobrze dostępnego gniazdka elektrycznego; nie zakrywaj go. Depilatora nie wolno narażać na temperatury poniżej –10°C ani powyżej +40°C.
 • Page 29: Włączenie

  Uruchomienie Eksploatacja z zasilaniem akumulatorowym Przed użyciem depilatora po raz pierwszy należy go naładować przez co najmniej 12 godzin, w kolejnych procesach ładowania – przez 8 - 10 godzin. Podłączyć kabel sieciowy do przyłącza Włożyć zasilacz sieciowy wtyczkowy do gniazdka elektrycznego (100 - 240 V ~ ).
 • Page 30: Depilowanie

  Uruchomienie Depilowanie Q NIEBEZPIECZEńSTWO PODRAŻNIEń SKóRY! W trakcie używania depilatora nie należy go prowadzić za często przez to samo miejsce na skórze. Nie dociskać go za mocno! Przed depilacją nie używać żadnych emulsji do ciała ani jakich- kolwiek innych podobnych substancji (kosmetyków)! W przeciwnym razie włoski nie będą...
 • Page 31: Wyłączanie

  Uruchomienie / Czyszczenie, przechowywanie Wyłączanie Q Przesunąć przełącznika (Wł. / Wył.) w dół na pozycję „0“. Przyzwyczajanie Q Po użyciu depilatora, zwłaszcza po użyciu go po raz pierwszy, może pojawić się przejściowo lekkie podrażnienie i / lub czerwoność skóry. Gdyby podrażnienia te utrzymywały się...
 • Page 32: Czyszczenie Obudowy I Zasilacza Sieciowego Wtyczkowego

  Czyszczenie, przechowywanie Dobra rada: Głowicę depilująca należy po każdym użyciu sta- rannie oczyścić, aby uzyskać jej optymalne funkcjonowanie. Przesunąć przełącznika (Wł. / Wył.) w dół na pozycję „0“. Nacisnąć boczny przycisk odblokowujący , a drugą ręką ścią- gnąć głowicę depilującą Nacisnąć...
 • Page 33: Przechowywanie

  Czyszczenie, przechowywanie / Usuwanie do odpadów Przechowywanie Q poza zasięgiem dzieci w suchym, bezpiecznym miejscu w dostarczonym wraz z urządzeniem etui do przechowywania Usuwanie do odpadów D yrektywy dotyczące usuwania do odpadów Chrońmy środowisko! Urządzenie zawiera w jego wnętrzu dwa na stałe zabudo- wane akumulatory NiMH.
 • Page 34: Rozładowywanie Akumulatorów, Usuwanie Do Odpadów

  Usuwanie do odpadów Rozładowywanie akumulatorów, Q usuwanie do odpadów Niniejszy depilator zawiera dwa wbudowane na stałe akumulatory Ni-MH. Przed wyjęciem ich z urządzenia oraz usunięciem do odpa- dów należy je całkowicie rozładować: Włączyć depilator i pozwolić, aby pod nadzorem nastąpił jego wybieg aż...
 • Page 35: Gwarancja I Serwis

  Usuwanie do odpadów / Gwarancja i serwis Przed usunięciem akumulatora należy odłączyć depilator z sieci energetycznej oraz przewodu doprowadzającego, akumulatory całkowicie rozładować. Nie zwierać wyjętych akumulatorów! Mogłyby one stać się bar- dzo gorące, gdyby jeszcze dawały prąd! Rozmontowany depilator nie wolno w żadnym przypadku ponow- nie stosować! Przesunąć...
 • Page 36: Zgodność

  Zgodność Zgodność Zgodnie z następującymi Dyrektywami Europejskimi został umieszczony na produkcie znak CE: 2006 / 95 / EC Dyrektywa niskonapięciowa 2004 / 108 / EC Dyrektywa o odpowiedniości magnetycznej Deklaracja zgodności jest zdeponowana u dystrybutora produktu: LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a 85748 Garching bei München GERMANY...
 • Page 37 Tartalomjegyzék Bevezető ............... Oldal Rendeltetésszerű alkalmazás.......... Oldal A szállítmány tartalma............. Oldal A részek leírása ............... Oldal Műszaki adatok ............... Oldal Biztonság Biztonsági tudnivalók ............Oldal Üzembevétel E lőkészítés ................ Oldal B ekapcsolás ..............Oldal E pilálás ................Oldal K ikapcsolás ..............Oldal M egszokás ...............
 • Page 38: Bevezető

  Bevezető Ebben a Kezelési utasításban a következő piktogra- mokat / szimbólumokat használjuk: Olvassa el a kezelési utasítást! Az elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és más személyeket. Ne sértse meg a kábel szigetelését: A csatlakozó vezetéket ne csípje be a szekrényajtókkal, ne húzza azt át forró felü- letek, vagy éles szélek felett! Ne használja a készüléket teli fürdőkádak, mosdók, vagy más folyadékokkal teli edények közelében.
 • Page 39 Bevezető Kedves vásárló, köszönetet mondunk a vásárlásáért és azt kívánjuk, hogy sok öröme legyen az új Silvercrest márkájú epilátorában. Kérjük, hogy az epilátorának az üzembevétele előtt olvassa el figyel- mesen ezt a Használati utasítást. Ez az epilátor biztonsági berendezésekkel van ellátva. Ennek ellenére vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és balesetek, sérülések és...
 • Page 40: Rendeltetésszerű Alkalmazás

  Bevezető Rendeltetésszerű alkalmazás Ez az epilátor kizárólag emberek szőrszálainak a karokról, lábakról, hónaljakról és a bikini- zónáról való eltávolítására készült. Haj, szemöl- dök, valamint állati szőrzetek eltávolítására nem szabad használni. Az epilátor csak beltéri használatra és nem ipari alkalmazásra enge- délyezett.
 • Page 41: Műszaki Adatok

  Bevezető / Biztonság Műszaki adatok Epilátor Cikk.-sz.: 2827L2 Akkuk: 2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh Dugós hálózati rész Típus: HK - X203 - A030 Bemeneti áram: 100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz 0.2 A Kimeneti áram: 1.000 mA Védettségi osztály:...
 • Page 42 Biztonság VESZÉLY KISGYEREKEK SZÁMÁRA! Fulladásveszély: A kiszállítási csomagolást (e.k. politasak) tartsa a gyerekektől távol! Áramütés veszélye: víz-/ folyadéktartályok közelében törté- nő hálózati csatlakoztatásnál. Az epilláló csipeszek általi sérülésveszélyek. Tartsa a gyerekeket az epilátortól, a dugós hálózati résztől és a csatlakozó dugaljzatoktól távol! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Az áramellátó...
 • Page 43 Biztonság ÉRÜLÉSVESZÉLY! Ne használja az epilátort, ha az megsérült, vagy ha hibás. Ne használja az epilátort nyílt sebeknél, vágási sebeknél, nap- égéseknél vagy hólyagoknál. Ha a bőre különösen érzékeny, visszerei vannak, hemofiliás, vagy bőrbetegsége van, az első alkalmazás előtt kérje ki az orvos véle- ményét.
 • Page 44: E Lőkészítés

  Biztonság / Üzembevétel Javításokat csak a szakkereskedővel, vagy a szerviz-centerünkkel (lásd a „Garancia és szerviz“ fejezetet) végeztessen. Üzembevétel E lőkészítés VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETVESZÉLY! Sohase használja az epilátort nedves kézzel, ha azt az áramellátó hálózathoz csatlakoztatta (hálózati üzemelésnél ill. feltöltésnél). Hálózati üzem Csatlakoztassa a csatlakozó...
 • Page 45: Bekapcsolás

  Üzembevétel Bekapcsolás Q Tipp: A bekapcsolási retesz megakadályozza az epilátor véletlen bakapcsolását pld. szállítás közben. Húzza le az epiláló fejről a védőkupakot Tartsa Be- / Ki-kapcsoló közepén lenyomva és tolja a kapcsolót felfelé az „I“, vagy „II“ fokozatra: Az 1 fokozat (kisebb sebesség) a különösen érzékeny, vagy nehe- zen elérhető...
 • Page 46: Kikapcsolás

  Üzembevétel / Tisztítás, tárolás Mossa meg az epilálandó testrészét meleg vízzel és szappannal. Törölje a bőrét alaposan szárazra. A szőrszálak kiegyenesítése végett dörzsölje a bőrének az epilálandó részét egy durva szivacs, vagy egy luffa kesztyű segít- ségével a szőrszálak növekedésével ellentétes irányban. Kapcsolja be az epilátort.
 • Page 47: Az Epiláló Fej Tisztítása

  Tisztítás, tárolás Az epiláló fej tisztítása Q m V IGYÁZAT! Ne tisztítsa az epiláló fejet vízzel, vagy egyéb folyadékokkal kivéve a gyógyászati alkoholt. A tisztító alkoholt csak zsírnak, vagy más maradékoknak az epiláló fejről való eltávolítására használja. Ellenkező esetben a készülék megkároso- dása fenyeget.
 • Page 48: A Ház Ás A Dugós Hálózati Rész Tisztítása

  Tisztítás, tárolás / Mentesítés A ház ás a dugós hálózati rész tisztítása Q m V IGYÁZAT! A felületnek a karcolásokkal szembeni kímélése végett, ne használjon súroló hatású szereket. Az epilátor házát és a dugós hálózati részt csak egy enyhén ned- ves törlőruhával ill.
 • Page 49: Akkuk Lemerítése, Mentesítése

  Mentesítés A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési gyűjtőhelyeken mentesíthet. Akkuk lemerítése, mentesítése Q Ez az epilátor két szilárdan beépített NiMH-akkut tartalmaz. Ezeket a kivételük és mentesítésük előtt teljesen le kell meríteni: Kapcsolja be az epilátort és hagyja felügyelettel a motort addig forogni, amíg teljesen leáll.
 • Page 50: Garancia És Szerviz

  Mentesítés / Garancia és szerviz Az akku eltávolítása előtt válassza le az epilátort az áramellátó hálózatról és a csatlakozó vezetékről és merítse le teljesen az akkukat. A kiszerelt akkukat ne zárja rövidre! Nagyon forróvá válhatnak, ha még ármot vezetnek! A szétszedett epilátort semmiképpen se vegye újra üzembe! Tolja a Be- / Ki-kapcsolót lefelé...
 • Page 51: Konformitás

  Konformitás Konformitás A következő európai irányelvekkel összhangben a terméket a CE-megjelöléssel láttuk el: 2006 / 95 / EC alacsonyfeszültségű irányelv 2004 / 108 / EC EMV-irányelv A komformitásnyilatkozat a letétben forgalmazónál található: LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a 85748 Garching bei München GERMANY UTALÁS:...
 • Page 53 Kazalo Uvod .................. Stran Uporaba v skladu z določili ..........Stran Obseg dobave ..............Stran Opis delov ................. Stran Tehnični podatki ..............Stran Varnost Varnostna navodila ............Stran Začetek uporabe Priprava ................Stran Vklop .................. Stran Epiliranje ................Stran Izklop ................. Stran Navajanje .................
 • Page 54: Uvod

  Uvod V teh navodilih za upravljanje so uporabljeni sledeči piktogrami / simboli: Preberite navodilo za upravljanje! Otrok in drugih oseb med uporabo električnega orodja ne pustite blizu. Ne poškodujte izolacije kabla: Kabla ne stiskajte med vrati omare ter ga ne vlecite preko vročih površin ali ostrih robov! Te naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, umivalnika ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.
 • Page 55 Uvod Drage stranke, zahvaljujemo se Vam za nakup in Vam želimo veliko zadovoljstva z Vašim novim epilatorjem znamke Silvercrest. Prosimo, da pred uporabo Vašega epilatorja pozorno preberete navo- dilo za uporabo. Ta epilator je opremljen z varovalnimi pripravami. Kljub temu upošte- vajte varnostna navodila in epilator uporabljajte samo tako, kot je opi- sano v tem navodilu, da preprečite nesreče, poškodbe in povzročitev...
 • Page 56: Uporaba V Skladu Z Določili

  Uvod Uporaba v skladu z določili Epilator je namenjen izključno za odstranjevanje dlačic na rokah, nogah, pazduhah in v predelu bikinija pri ljudeh. Naprave ne uporabljajte na laseh in obrveh kot tudi ne na živalskih dlakah. Epilator je dovoljen samo za uporabo v notranjih prostorih in ni dovoljen za profesionalno uporabo.
 • Page 57: Tehnični Podatki

  Uvod / Varnost Tehnični podatki Epilator Art. št.: 2827L2 Akumulatorja: 2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh Omrežni napajalnik Tip: HK - X203 - A030 Vhod: 100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz 0.2 A Izhod: 1.000 mA Zaščitni razred:...
 • Page 58 Varnost NEVARNOST ZA MALČKE! Nevarnost zadušitve: Transportno embalažo (med drugim PVC vrečko) hranite stran od otrok! Nevarnost udara električnega toka: pri priključitvi na omrežje v bližini posod z vodo / tekočino. Nevarnost poškodb zaradi epilacijskih pincet. Otroke držite stran od epilatorja, omrežnega napajalnika in vtičnic! NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Epilatorja, ki je priključen na omrežje, ne uporabljajte v kopalni kadi, pod prho ali v bližini drugih posod, ki so...
 • Page 59 Varnost Pri posebno občutljivi koži, krčnih žilah, hemofiliji ali kožnih bole- znih, se pred prvo uporabo posvetujte z zdravnikom. Epilator držite stran od las in oči, da se lasje, obrvi ali trepalnice ne zapletejo v pincete. NEVARNOST OKVAR NAPRAVE! Podatki o napetosti na tipski ploščici naprave se morajo ujemati z omrežno napetostjo hišnega priključka.
 • Page 60: Začetek Uporabe

  Začetek uporabe Začetek uporabe P riprava NEVARNOST! SMRTNA NEVARNOST ZARADI UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Epilatorja nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami, kadar je priključen na električno omrežje (pri obratovanju oz. polnjenju preko omrežnega napajalnika). Obratovanje preko omrežnega napajalnika Kabel priključite na priključek Omrežni napajalnik z električnim vtičem vtaknite v vtičnico (100 - 240 V ~ ).
 • Page 61: Vklop

  Začetek uporabe Vklop Q Nasvet: Blokada vklopa preprečuje nenamerni vklop epilatorja, npr. pri transportu. Zaščitni pokrov snemite z epilacijske glave Blokado vklopa v sredini stikala za vklop / izklop držite priti- snjeno in stikalo potisnite navzgor na stopnjo „I“ ali „II“: Stopnja 1 (nižja hitrost) za posebno občutljive ali težko dostopne predele telesa.
 • Page 62: Izklop

  Začetek uporabe / Čiščenje, shranjevanje Z grobo gobico ali rokavico iz lufe predel kože, ki ga nameravate epi- lirati, zdrgnite v smeri proti rasti dlačic, da dlačice postavite pokonci. Vklopite epilator. Kožo ustreznega predela telesa držite napeto. Epilator na kožo nastavite v kotu 90°; pri tem je stikalo obrnjeno proti Vam.
 • Page 63: Čiščenje Epilacijske Glave

  Čiščenje, shranjevanje Čiščenje epilacijske glave Q m P OZOR! Epilacijske glave ne čistite z vodo ali drugimi tekoči- nami, razen z medicinskim alkoholom. Čistilni alkohol uporabljajte samo za odstranjevanje maščobe ali drugih ostankov z epilacijske glave . V nasprotnem primeru grozi nevarnost, da se bo naprava poškodovala.
 • Page 64: Čiščenje Ohišja In Omrežnega Napajalnika

  Čiščenje, shranjevanje / Odstranjevanje Čiščenje ohišja in omrežnega napajalnika Q m P OZOR! Ne uporabljajte grobih sredstev za poliranje, da ne poškodujete površin. Ohišje epilatorja in omrežni napajalnik samo obrišite z mehko, rahlo navlaženo krpo oz. gobico. Shranjevanje Q zunaj dosega otrok na suhem, varnem mestu...
 • Page 65: Izpraznitev Akumulatorja, Odstranjevanje

  Odstranjevanje Embalaža sestoji iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko zavržete na krajevnih mestih za ponovno predelavo odpadkov. Izpraznitev akumulatorja, odstranjevanje Q Ta epilator vsebuje dva fiksno vgrajena akumulatorja NiMH. Preden se ju odstrani iz epilatorja in zavrže, ju je treba popolnoma izprazniti: Epilator vklopite in ga pod nadzorom pustite teči do popolne zau- stavitve motorja.
 • Page 66: Garancija In Servis

  Odstranjevanje / Garancija in servis / Skladnost Pred demontažo akumulatorskih baterij epilator ločite od električnega omrežja in kabla, akumulatorski bateriji popolnoma izpraznite. Ne povzročite kratkega stika odmontiranih akumulatorjev! Lahko se močno segrejeta, če sta še pod tokom! Razstavljenega epilatorja na noben način ponovno ne vklapljajte! Stikalo za vklop/izklop potisnite navzdol v položaj „0“.
 • Page 67 Skladnost 2006/95/ES - Direktiva o nizkonapetostni električni opremi 2004/108/ES - Direktiva EMC Izjava o skladnosti je shranjena pri distributerju. LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a 85748 Garching bei München GERMANY OPOZORILO: V teku izboljšav izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih in optičnih sprememb na epilatorju in opremi.
 • Page 68: Garancijski List

  Garancijski list LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93 a 85748 Garching bei München GERMANY Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Lutter & Partner, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materi- alu ali izdelavi oz.
 • Page 69 Garancijski list 9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
 • Page 71 Seznam obsahu Úvod ..................Strana Použití ke stanovenému účelu ..........Strana R ozsah dodávky ...............Strana P opis dílů ................Strana Technické údaje ..............Strana Bezpečnost Bezpečnostní pokyny ............Strana Uvedení do provozu Příprava ................Strana Zapínání ................Strana Epilace ................Strana Vypínání ................Strana Zvykání ................Strana Čištění, skladování Čištění hlavy epilátoru .............Strana Čištění...
 • Page 72: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze se používají následující piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! Nedovolte dětem ani jiným osobám, aby se přibližovaly k elektrickému nástroji v době, kdy jej používáte. Izolaci kabelu nepoškoďte: Přívodní kabel nepřiskřípněte ve dvířkách skříní, netáhněte jej přes horké plochy nebo ostré...
 • Page 73 Q Milá zákaznice, milý zákazníku, děkujeme vám za nákup a přejeme vám mnoho radostí s vaším novým epilátorem značky Silvercrest. Před uvedením vašeho epilátoru do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Tento epilátor je vybaven bezpečnostními zařízeními. Přesto dbejte na bezpečnostní...
 • Page 74: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Úvod Použití ke stanovenému účelu Q Tento epilátor je výhradně určen k holení tělesných chloupků na pažích, nohách, v podpaždí a v oblasti bikin u lidí. Nepoužívejte u vlasů na hlavě a obočí, jakož i u zvířat. Epilátor je koncipován jen pro soukromé použití...
 • Page 75: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnost Technické údaje Q Epilátor Č. sort. položky: 2827L2 Akumulátorové články: 2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh Zástrčný napájecí díl Typ: HK - X203 - A030 Vstup: 100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz 0.2 A Výstup: 1.000 mA Ochranná...
 • Page 76 Bezpečnost NEBEZPEČÍ PRO MALÉ DĚTI! Nebezpečí udušení: Chraňte přepravní obal (mj. polyetylenový sáček) před dětmi! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: u síťové přípojky v blízkosti nádob naplněných vodou / kapalinami. Nebezpečí poranění pinzetami epilátoru. Epilátor, zástrčný napájecí díl a zásuvky chraňte před dětmi! NEBEZPEČÍ...
 • Page 77 Bezpečnost kožní chorobě se před prvním uvedením do provozu zeptejte lékaře. Epilátor držte v dostatečné vzdálenosti od vlasů na hlavě a očí, aby se vlasy, obočí nebo řasy nezachytily v pinzetách. NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ! Údaje napětí na typovém štítku musí souhlasit s napětím sítě domovní...
 • Page 78: Uvedení Do Provozu

  Uvedení do provozu Uvedení do provozu Q Příprava Q NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Epilátor nikdy nepoužívejte mokrýma rukama, je-li připojen k proudové síti (při síťovém provozu, popř. nabíjecím postupu). Sítový provoz Přívodní kabel připojte k přípojce Zástrčný napájecí díl zastrčte do zásuvky (100 - 240 V ~ ). Epilátor je okamžitě...
 • Page 79: Epilace

  Uvedení do provozu Odtáhněte krytku z epilační hlavy Knoflík zablokování zapínání držte ve středu spínače Zap / Vyp a posuňte spínač nahoru na stupeň „I“ nebo „II“: Stupeň 1 (pomalá rychlost) pro obzvlášť choulostivé nebo obtížně dostupné tělesné oblasti, Stupeň 2 (vyšší rychlost) pro rychlejší epilaci na větších, nechou- lostivějších plochách (např.
 • Page 80: Vypínání

  Uvedení do provozu / Čištění, skladování Epilátor nasaďte v úhlu 90° na pokožku; spínač se přitom nachází směrem k vám. Epilátor veďte krouživými pohyby přes povrch pokožky. Vypínání Q Spínač Zap / Vyp posuňte dolů do pol. „0“. Zvykání Q Zejména po prvním použití...
 • Page 81 Čištění, skladování jen k odstranění tuku nebo jiných zbytků na epilační hlavě Jinak hrozí poškození zařízení. Tip: Epilační hlavu po každém použití pečlivě očistěte, aby se zachovala optimální funkce. Spínač Zap / Vyp posuňte dolů do pol. „0“. Boční odblokovací tlačítko stiskněte a epilační...
 • Page 82: Čištění Pouzdra A Zástrčného Napájecího Dílu

  Čištění, skladování / Zlikvidování Čištění pouzdra a Q zástrčného napájecího dílu m P OZOR! Nepoužívejte drhnoucích prostředků, aby se povrchy nepoškrábaly. Pouzdro epilátoru a zástrčný napájecí díl otřete jen měkkou, mírně navlhčenou tkaninou, popř. houbičkou. Skladování Q mimo dosah dětí...
 • Page 83: Vybití Akumulátorových Článků, Zlikvidování

  Zlikvidování Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních střediscích. Vybití akumulátorových článků, zlikvidování Q Tento epilátor obsahuje dva pevně zabudované akumulátorové články NiMH. Tyto je třeba při vyjmutí a zlikvidování úplně vybít: Epilátor zapněte a pod dohledem jej nechejte běžet až k úplnému stavu klidu motoru.
 • Page 84: Záruka A Servis

  Zlikvidování / Záruka a servis Před odejmutím akumulátorových článků odpojte epilátor od proudové sítě a od přívodního kabelu, akumulátorové články úplně vybijte. Vymontované akumulátorové články nezkratujte! Mohly by být velmi horké, vedou-li ještě proud! Rozebraný epilátor nikdy neuveďte znovu do provozu! Spínač...
 • Page 85: Konformita

  Konformita Konformita Q V souhlasu s následujícími evropskými směrnicemi byla na výrobku umístěna značka CE: (2006 / 95 / EC) Směrnice o bezpečnosti elektrického zařízení nízkého napětí (2004 / 108 / EC) Směrnice o magnetické slučitelnosti (EMV) Evropské prohlášení o shodě je uloženo u uvaděče do provozu: LUTTER &...
 • Page 87 Obsah Úvod Používanie podľa určenia ..........Strana 89 Rozsah dodávky ..............Strana 90 Opis dielov ................Strana 90 Technické údaje ..............Strana 91 Bezpečnosť Bezpečnostné upozornenia ..........Strana 91 Uvedenie do prevádzky Príprava ................Strana 94 Zapnutie ................Strana 94 Epilácia ................Strana 95 Vypnutie ................Strana 96 Navyknutie pokožky na epiláciu ........Strana 96 Čistenie, uschovanie Čistenie epilačnej hlavy .............Strana 96 Čistenie krytu a zástrčkového sieťového dielu ....Strana 97...
 • Page 88 Úvod V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce piktogramy/symboly: Prečítajte si návod na obsluhu! Počas práce s elektrickým náradím zabráňte prístupu detí a iných osôb do pracovnej oblasti. Nepoškoďte izoláciu kábla: Nezacviknite prívod do dverí skrine, neťahajte ho cez horúce plochy alebo ostré hrany! Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob, ktoré...
 • Page 89 Q Milá zákazníčka, milý zákazník, ďakujeme za váš nákup a želáme vám veľa radosti s vaším novým epi- látorom značky Silvercrest. Pred uvedením epilátora do prevádzky si, prosím, pozorne prečítajte návod na obsluhu. Tento epilátor je vybavený bezpečnostnými zariadeniami. Napriek tomu sa riaďte bezpečnostnými upozorneniami a epilátor používajte...
 • Page 90: Úvod

  Úvod Používanie podľa určenia Q Tento epilátor je určený výlučne na odstraňovanie chĺpkov na rukách, nohách, v podpazuší a v oblasti bikín u ľudí. Nepoužívajte ho na vlasy na hlave a obočie, ani na chlpy zvierat. Epilátor je schválený len pre vnútorné...
 • Page 91: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnosť Technické údaje Q Epilátor Číslo výrobku: 2827L2 Akumulátory: 2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh Zástrčkový sieťový diel Typ: HK - X203 - A030 Vstup: 100 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz 0,2 A Výstup: 1000 mA Trieda ochrany:...
 • Page 92 Bezpečnosť NEBEZPEČENSTVO PRE MALÉ DETI! Nebezpečenstvo udusenia: Prepravný obal (okrem iného igelitové vrecká) držte mimo dosahu detí! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom: pri zapojení do siete v blízkosti nádob s vodou/tekutinou. Nebezpečenstvo poranení pinzetami epilátora. Epilátor, zástrčkový sieťový diel a zásuvky držte mimo dosahu detí! NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom! Epilátor nepoužívajte pri napájaní...
 • Page 93 Bezpečnosť kožnú chorobu, poraďte sa pred prvým použitím s lekárom. Epilátor držte mimo dosahu vlasov na hlave a očí, aby sa vlasy, obočie a mihalnice nezachytili do pinziet. NEBEZPEČENSTVO POŠKODENÍ PRÍSTROJA! Údaje o napätí na typovom štítku sa musia zhodovať so sieťovým napätím domovej prípojky.
 • Page 94: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky Q Príprava Q NEBEZPEČENSTVO! OHROZENIE ŽIVOTA V DôSLEDKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Epilátor nikdy nepoužívajte s mokrými rukami, keď je zapojený do elektrickej siete (pri napájaní zo siete, resp. pri nabíjaní). Napájanie zo siete Prívod zapojte do prípojky Zástrčkový...
 • Page 95: Epilácia

  Uvedenie do prevádzky Stiahnite ochranný kryt z epilačnej hlavy Gombík blokovania zapnutia podržte stlačený uprostred zapínača/ vypínača a spínač presuňte nahor na stupeň „I“ alebo „II“: Stupeň 1 (nižšia rýchlosť) pre mimoriadne citlivé alebo ťažko prístupné zóny tela, Stupeň 2 (vyššia rýchlosť) pre rýchlejšiu epiláciu na väčších, menej citlivých plochách (napr.
 • Page 96: Vypnutie

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie, uschovanie Epilátor priložte na pokožku pod uhlom 90°; spínač pritom smeruje k vám. Epilátor presúvajte krúživými pohybmi po povrchu pokožky. Vypnutie Q Zapínač/vypínač presuňte nadol do polohy „0“. Navyknutie pokožky na epiláciu Q Najmä...
 • Page 97: Čistenie Krytu A Zástrčkového Sieťového Dielu

  Čistenie, uschovanie Tip: Epilačnú hlavu po každom použití starostlivo očistite, aby ste dosiahli optimálnu funkciu. Zapínač/vypínač presuňte nadol do polohy „0“. Stlačte bočné tlačidlo odblokovania a epilačnú hlavu stiah- nite druhou rukou. Malú odisťovaciu páčku na spodnej strane epilačnej hlavy tlačte nabok a systém epilačných valčekov uvoľnite z rámu epilačnej hlavy...
 • Page 98: Uschovanie

  Čistenie, uschovanie / Likvidácia Uschovanie Q mimo dosahu detí na suchom, bezpečnom mieste v dodanom úschovnom vrecúšku Likvidácia Q Smernice pre likvidáciu odpadu Q Chráňte životné prostredie! Prístroj obsahuje vnútri dva pevne zabudované NiMH akumulátory. Batérie ani prístroj nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
 • Page 99: Vyberanie Akumulátorov

  Likvidácia Zapnite epilátor a pod dohľadom ho nechajte bežať až do úplného zastavenia motorčeka. Akumulátory sa tak úplne vybijú. Vyberte akumulátory (pozri kapitolu „Vyberanie akumulátorov“). Akumulátory, epilátor a obalový materiál likvidujte len v predpísa- ných zberniach. Dodržiavajte regionálne a národné predpisy na likvidáciu odpadu týkajúce sa oddelenia materiálu, zberu odpadu a zberne druhot- ných surovín.
 • Page 100: Záruka A Servis

  Likvidácia / Záruka a servis / Zhoda zadnej strane prístroja (pozri obr. C). Odskrutkujte skrutky pomocou malého krížového skrutkovača (pozri obr. D). Obe polovice krytu odtlačte od seba plochým skrutkovačom (pozri obr. E). Akumulátory oddeľte pomocou klieští od kontaktných plieškov a osobitne zlikvidujte (pozri obr.
 • Page 101 Zhoda LUTTER & PARTNER GmbH Schleissheimer Strasse 93a 85748 Garching bei München NEMECKO UPOZORNENIE: V priebehu skvalitnení výrobku si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny epilátora a príslušenstva.
 • Page 103 Lutter & Partner GmbH Schleissheimer Strasse 93 a D-85748 Garching bei München L&P Art.-Nr. 2827L2 © by OrFGen Marketing Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií: 11 / 2010 Ident.-No.: SE 32 A1-112010-4...

Table of Contents