Important Notice - Nokia Body+ Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Important notice

Ważna informacja | Důležité upozornění | Fontos megjegyzés | Dôležité upozornenie
This product is not suitable for people wearing
a pacemaker or any other internal medical device.
PL
Produkt nie może być stosowany przez osoby
z rozrusznikiem serca lub jakimkolwiek innym
wszczepionym wyrobem medycznym.
CS
Tento výrobek není vhodný pro osoby s
implantovaným kardiostimulátorem nebo jakýmkoli
jiným implantovaným zdravotnickým prostředkem.
HU
Ez a termék a szívritmusszabályzót vagy bármilyen
más belső orvosi eszközt használó személyek
számára nem alkalmas.
SK
Tento produkt nie je vhodný pre osoby s
implantovaným kardiostimulátorom ani žiadnou
inou vnútrotelovou zdravotníckou pomôckou.
This product is not a medical device and should not be
used to diagnose or treat any medical condition.
PL
Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie może
być stosowany do diagnozowania ani leczenia
jakichkolwiek schorzeń.
CS
Tento výrobek není zdravotnický prostředek a nesmí
být používán k diagnostikování ani léčbě.
HU
A termék nem orvosi eszköz, nem használható
semmilyen betegség diagnosztizálására vagy
kezelésére.
SK
Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka a
nemalo by sa používať na diagnostiku ani liečbu
žiadnych ochorení.
12

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

BodyWbs06

Table of Contents