Hitachi C 6U2 Handling Instructionss

Circular saw

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

Cirkelsåg
Rundsav
Sirkelsag
Pyörösaha

Circular Saw

C 6U2
C 6BU2
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet

Handling Instructions

C 7U2
C 7U2
C 7BU2

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi C 6U2

 • Page 1: Circular Saw

  Cirkelsåg Rundsav Sirkelsag Pyörösaha Circular Saw C 6U2 C 6BU2 C 7U2 C 7BU2 • • • C 7U2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
 • Page 2 3(A) 3(B) C 7U2 and C 7BU2 C 6U2 and C 6BU2 Max. 3mm Max. 3mm Mas. 3mm Max. 3mm Mas. 3mm Max. 3mm Mas. 3mm Mas. 3mm 4(A) 4(B)
 • Page 3 7(A) 7(B) 6 mm 17 mm C6U2 C6UB2 C7U2 C7UB2...
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Timmer Emne Arbeidsstykke av tre Bottenplatta Base Grunnflate Arbetsbänk Arbejdsbænk Arbeidsbenk Sågblad Savblad Sagblad Handtag Håndtag Håndtak Gripknopp Håndtagsknop Knapp Spaltkniv Spaltekniv Spaltekniv Sexkantbult Sekskantet akselbolt Umbraco-bolt Vingmutter Vingemøtrik Vingemutter Vingbult Vingebolt Vingebolt Styrning (Anslag) Anslag Fører Markeringslinje Markeringslinie Avmerkingslinje...
 • Page 5 Suomi English Puutavara Lumber Jalusta Base Työpöytä Workbench Sahanterä Saw blade Kädensija Handle Vipu Knob Suojakiila Riving knife Kuusiopultti Hexagonal-socket bolt Siipimutteri Wing-nut Siipipultti Wing-bolt Ohjain Guide Poistomerkkilinja Premarked line Opaskappale Guide piece Etuasteikko ei kallistettuna Front scale when not inclined Etuasteikko 45 kulmassa Front scale at 45˚...
 • Page 6 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 7 Svenska Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan upp eller bär verktyget.
 • Page 8 Svenska 5) Service – om sågklingan blir sned eller skev under användning, a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt så kan tänderna vid sågklingans bakre del arbeta sig elektriska verktyg och använd bara identiska in i arbetsstyckets yta, vilket leder till att sågklingan reservdelar.
 • Page 9: Tekniska Data

  Svenska b) Kontrollera klingskyddets fjädring. Om skyddet och SPECIELLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ATT fjädern inte fungerar tillfredsställande, måste service IAKTA VID CIRKELSÅGENS ANVÄNDNING utföras innan sågen används. Klingskyddet kan gå trögt på grund av skadade delar, 1. Använd inte blad som är deformerade eller klibbiga avlagringar eller fiberdamm.
 • Page 10: Före Användning

  Svenska spaltkniven så att avståndet mellan spaltkniven och STANDARD TILLBEHÖR sågbladets kant inte är mer än 3 mm och att bladets kant inte sticker ut mer än 3 mm över spaltkniven (1) Sågblad (monterad i sågen) ........1 lägsta kant (Bild 3) och dra sedan åt bulten ordentligt. Diameter 165 mm ..
 • Page 11 Kontakta affären där sågen köptes, när Reparationer, modifieringar och inspektioner av håldiametern på sågbladet inte stämmer överens Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi med det på mellanlägg (A). auktoriserad serviceverkstad. (3) Riktningen av pilen på sågbladet skall överensstämma Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in...
 • Page 12 Svenska Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871. Uppmätt A-viktad ljudeffektnivå: 101 dB(A) Uppmätt A-viktad ljudtrycksnivå: 90 dB(A) Osäkerhet KpA: 3 dB(A) Använd öronskydd. Normalt, vägt effektivvärde för acceleration: 2,1 m/s...
 • Page 13 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 14 Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. YDERLIGERE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt ALLE SAVE skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det er nemmere at styre. Årsager til rekyl og hvordan brugeren forhindrer dette: g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv.
 • Page 15 Dansk d) For at spaltekniven skal kunne virke, bør den være in SIKKERHEDSANVISNINGER FOR SAVE MED indgreb med arbejdsstykket. PENDULSKÆRM ELLER TRÆKSKÆRM Spaltekniven er ikke i stand til at forekomme bagslagene under korte udskæringer. a) Kontrollér, at den nederste skærm lukker korrekt, før du e) Brug ikke saven hvis spaltekniven er bøjet.
 • Page 16: Før Ibrugtagning

  Dansk afstanden mellem kniven og bladsiden ikke er store STANDARD TILLBEHØR end 3 mm, og så bladsiden ikke rager længere end 3 mm ud over spalteknivens laveste kant (Fig. 3) og (1) Savblad (monteret på rundsaven) ......1 fastspænd derefter bolten. Diam.
 • Page 17: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  FORSIGTIG klingen. Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- Mellemlægsskive (A) fås for typer af savblade med værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- huldiameter på 16 mm og 30 mm. (Ved købet center. medfølger een mellemlægsskive (A)). Denne liste over reservedele vil være nyttig, når Hvis den huldiameteren på...
 • Page 18 Dansk Information om luftbåren støj og vibration De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871. Målt A-vægtet lydeffektniveau: 101 dB(A) Målt A-vægtet lydtryksniveau: 90 dB(A) Usikkerhed KpA: 3 dB(A) Brug høreværn. Den typisk vægtede, kvadratiska middelaccelerationsværdi: 2,1 m/s...
 • Page 19 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av faren for personskade.
 • Page 20 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. YTTERLIGERE SIKKERHETSANVISNINGER FOR Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe ALLE SAGER kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, samtidig som de vil være lettere å kontrollere. Grunner til og forebygging av tilbakeslag: g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv.
 • Page 21 Norsk Spaltekniven vil ikke forhindre tilbakeslag ved saging SIKKERHETSREGLER FOR SAGER MED av korte kutt. PENDELSKJERM ELLER VERN e) Ikke bruk sagen hvis spaltekniven er bøyd. Selv den letteste berøring kan forsinke lukkingen av a) Kontroller at den nedre skjermen er skikkelig lukket et sikkerhetsdeksel.
 • Page 22 Norsk mer enn 3 mm nedenfor den laveste kanten på STANDARD TILBEHØR spaltekniven (Fig.3), og trekk bolten godt til igjen. 3. Justering av skråvinkel (1) Sagblad (påmontert verktøyet) ....... 1 Som vist i Fig. 4 (A), Fig. 4 (B), ved å løsne Diameter 165 mm ..
 • Page 23 Ta kontakten ut av stikkontakten når du er ferdig med Når kullbørstene skiftes ut med nye, må det bare jobben. benyttes originale kullbørster fra Hitachi med nummer som spesifisert på tegningen. På modellene C6BU2 og C7BU2 kan det hende at...
 • Page 24 Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon. De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og ISO 4871. Målt A-vektet lydeffektnivå: 101 dB(A) Målt A-vektet lydtrykknivå: 90 dB(A) Usikkerhet KpA: 3 dB(A) Bruk hørselvern. Typisk veiet rot betyr kvadratisk akselerasjonsverdi: 2,1 m/s...
 • Page 25 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. henkilövahinkojen vaaraa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, c) Estä...
 • Page 26 Suomi Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin – jos terä vääntyy tai leikkausjälki muuttuu vinoksi, terän sitä ei ole tarkoitettu, voi syntyä vaaratilanteita. takapinnan hampaat voivat pureutua puun pintaan, jolloin terä nousee leikkauskolosta ja nousee kohti 5) Huolto käyttäjää. a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu käyttäen alkuperäisiä...
 • Page 27: Tekniset Tiedot

  Suomi d) Tarkista aina, että alasuojus peittää terän ennen sahan 4. Älä pysäytä sahanteriä pyöröön kohdistuvalla poikittaisella paineella. asettamista penkille tai lattialle. 5. Pidä aina sahanterät terävänä. Suojaamaton pyörivä terä saa sahan liikkumaan 6. Varmista, että alasuojus liikkuu tasaisesti ja esteettä. takaisin, jolloin se leikkaa kaiken tielleen osuvan.
 • Page 28 Suomi 6. Pölynkerääjän käyttäminen KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Kerää sahanpuru pölynimurilla kiinnittämällä imuletku pölynkerääjään, joka on kiinnitetty päälaitteeseen M4- Erilaisten puumateriaalien leikkaamiseen. ja M5-ruuveilla. Muista aina vaihtaa vipu lyhyeksi kiinnittäessäsi pölynkerääjää (Kuva 12). ENNEN KÄYTTÖÄ OTETTAVA HUOMIOON VAROITUS Jos tehtaalla asennettua vipua käytetään, se tarttuu 1.
 • Page 29 Tyypillinen painollisen juuren keskineliön kiihdytysarvo: pääsevät vapaasti liikkumaan harjapitimissä. 2,1 m/s VAROITUS Kun vaihdat hiiliharjat uusiin, käytä aina aitoja Hitachi- hiiliharjoja, joissa on numero osoitettu piirroksessa. Mallien C6BU2 ja C7BU2 jarru ei ehkä toimi, jos muita kuin määritettyjä hiiliharjoja käytetään.
 • Page 30: General Power Tool Safety Warnings

  English Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 31: Further Safety Instructions For All Saws

  English b) When blade is binding, or when interrupting a cut SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL SAWS for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a DANGER!: Keep hands away from cutting area and complete stop.
 • Page 32: Specifications

  English Always keep the saw blades sharp. ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR Ensure that the lower guard smoothly and freely. ALL SAWS WITH RIVING KNIFE Never use the circular saw with its lower guard fixed in the open position. a) Use the appropriate riving knife for the blade being Ensure that the retraction mechanism of the guard system operates correctly.
 • Page 33: Prior To Operation

  English linear portion of a front scale on the guide piece PRIOR TO OPERATION is aligned with the central position of the saw blade (Fig. 6). 1. Power source Loosen the fixed M4 screw on the guide piece, Ensure that the power source to be utilized conforms should the fixing position be wrong, and make to the power requirements specified on the product necessary adjustment of the position.
 • Page 34: Mounting And Dismounting The Saw Blade

  Repair, modification and inspection of Hitachi Power (4) Using the fingers, tighten the hexagonal-socket bolt Tools must be carried out by a Hitachi Authorized retaining the saw blade as much as possible. Then Service Center.
 • Page 35 English Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN 60745 and declared in accordance with ISO 4871. Measured A-weighted sound power level: 101 dB(A) Measured A-weighted sound pressure level: 90 dB(A) Uncertainty KpA: 3 dB(A) Wear ear protection.
 • Page 43 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 44 29. december 2009 i stedet for 98/37/EF. EC to be applied from 29 December 2009 instead of 98/37/ Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil. The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd.

This manual is also suitable for:

C6bu2C 7u2C 7bu2

Table of Contents