Download Print this page

Hitachi C 7ST Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cirkelsåg
Randsav
Sirkelsag
Sirkkelisaha

Circular Saw

C 7ST
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet

Handling Instructions

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Hitachi C 7ST

 • Page 1: Circular Saw

  Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 7ST Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 2 0° – 45° > 6 mm 17 mm...
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Timmer Emne Arbeidsstykke av tre Bottenplatta Base Grunnflate Arbetsbänk Arbejdsbænk Arbeidsbenk Sågblad Savblad Sagblad Spak (A) Greb (A) Spake (A) Handtag Håndtag Håndtak Dra åt Stram Feste Lossa Løsn Løsne Spak (A) Greb (A) Spake (A) Skala Skala Skala Vingbult (B)
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes som anvendes for maskinen. som används för maskinen. for maskinen. Sørg for å Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de forstå...
 • Page 5 Symbolit Symbols VAROITUS WARNING Seuraavassa on näytetty The following show symbols koneessa käytetyt symbolit. used for the machine. Be Varmista, että ymmärrät sure that you understand niiden merkityksen ennen their meaning before use. kuin aloitat koneen käytön. Lue kaikki turvallisuutta Read all safety warnings koskevat varoitukset ja and all instructions.
 • Page 6 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
 • Page 7 Svenska 5) Service – om sågklingan blir sned eller skev under användning, a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt så kan tänderna vid sågklingans bakre del arbeta sig elektriska verktyg och använd bara identiska in i arbetsstyckets yta, vilket leder till att sågklingan reservdelar.
 • Page 8: Tekniska Data

  Svenska b) Kontrollera klingskyddets fjädring. Om skyddet och SPECIELLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ATT fjädern inte fungerar tillfredsställande, måste service IAKTA VID CIRKELSÅGENS ANVÄNDNING utföras innan sågen används. Klingskyddet kan gå trögt på grund av skadade delar, 1. Använd inte blad som är deformerade eller klibbiga avlagringar eller fiberdamm.
 • Page 9 Svenska VARNING MONTERING OCH DEMONTERING AV Se alltid till att timrets kvarvarande del efter sågningen SÅGBLAD är ordentligt fastsatt och hålls kvar på arbetsbänken. 5. RCD VARNING Användning av en jordfelsbrytare med en Se till att strömbrytaren är avslagen och nätkabeln jordfelsström på...
 • Page 10 (tar med i beräkningen Reparationer, modifieringar och inspektioner av alla delar av användandet så som när verktyget är Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi avstängt och när det körs på tomgång utöver ut då auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 11 Dansk (Oversættelse af de originale instruktioner) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
 • Page 12 Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. – når klingen klemmes fast af snittet, standser klingen Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt og motorreaktionen kaster hurtigt enheden tilbage skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det mod brugeren;...
 • Page 13: Før Ibrugtagning

  Dansk Løft nederste skærm SIKKERHED VED BRUGEN AF RUNDSAVEN tilbagetrækningshåndtaget, og kontrollér, at den bevæger sig frit og ikke berører klingen eller andre 1. Brug ikke savblade, der er misformede eller revnede. dele uanset vinkel og savdybde. 2. Brug ikke savblade af hurtigstål. b) Kontrollér, at den nederste skærms fjeder fungerer 3.
 • Page 14: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Dansk 5. RCD MONTERING OG AFMONTERING AF SAVBLAD Det anbefales at du altid bruger en fejlstrømsafbryder med en nominel resterende strøm på 30mA eller ADVARSEL derunder. Af hensyn til sikkerheden skal kontakten stå i OFF position, og stikket skal være trukket ud af stikkontakten. 1.
 • Page 15 Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- af eksponeringen ved brug under virkelige forhold værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- (hvor der er taget højde for alle dele af center.
 • Page 16 Norsk (Oversettelse av de originale instruksjonene) Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
 • Page 17 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. YTTERLIGERE SIKKERHETSANVISNINGER FOR Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe ALLE SAGER kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, samtidig som de vil være lettere å kontrollere. Grunner til og forebygging av tilbakeslag: g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv.
 • Page 18 Norsk Hvis sagen mistes ved et uhell, kan den nedre SIKKERHETSREGLER FOR BRUK AV SIRKELSAG skjermen bli bøyd. nedre skjermen 1. Sagblader som er sprukne eller deformerte må ikke tilbaketrekkingshåndtaket og påse at den kan benyttes. beveges fritt og at ikke den berører bladet eller 2.
 • Page 19 Norsk 5. RCD MONTERING OG DEMONTERING AV Det anbefales at en jordfeilbryter med angitt SAGBLADET jordfeilspenning på 30 mA eller mindre brukes til enhver tid. ADVARSEL For å unngå alvorlige ulykker, se etter at strømbryteren JUSTERE ELEKTROVERKTØYET FØR BRUK står i av-stilling (ute), og at støpselet er dratt ut av stikkontakten.
 • Page 20 (Fig. 11) 7. Liste over servicedeler ADVARSEL Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet...
 • Page 21 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. henkilövahinkojen vaaraa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, c) Estä...
 • Page 22 Suomi Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin sitä Takaisku aiheutuu sahan väärinkäytöstä tai virheellisesti ei ole tarkoitettu, voi syntyä vaaratilanteita. käytöstä. Sen voi välttää toimimalla seuraavasti. 5) Huolto a) Tartu sahaan tukevasti molemmin käsin ja pidä käsivarsia a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu takaiskun voimaa vastustavassa asennossa.
 • Page 23 Suomi 8. Varmista, että suojajärjestelmän kaikki HUOMIOI ENNEN SIRKKELISAHAN KÄYTTÖÄ vetäytymismekanismit toimivat oikein. 9. Älä koskaan käytä sirkkelisahaa silloin, kun 1. Älä käytä vääntyneitä tai haljenneita teriä. sahanterä on käännettynä ylös-tai sivullepäin. 2. Älä käytä pikaterästeriä. 10. Varmista, että työmateriaalissa ei ole vieraita 3.
 • Page 24 (2) Paina lukitusvipua, jolloin kara lukkiutuu. Irrota VAROITUS kuusiolaippapultti neliöhylsyavaimella. Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja (3) Työnnä teräsuojus kokonaisuudessaan sahakotelon tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- sisälle ja irroita terä. huoltokeskuksessa. 2. Terän kiinnitys Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä (1) Poista huolellisesti kaikki sahanpuru karasta, pultista työkalun...
 • Page 25 Suomi MUUTOKSET Hitachi-sähkötyökaluja parannetaan ja muutetaan jatkuvasti niin, että niihin saadaan sisällytettyä uusin teknologia. Tästä johtuen jotkut osat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HUOM HITACHIln jakuvasta tutkimus-ja kehitysohjelmasta johtuen edellä esitettyihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoimoitusta. Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä...
 • Page 26: General Power Tool Safety Warnings

  English (Original instructions) Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 27: Further Safety Instructions For All Saws

  English b) When blade is binding, or when interrupting a cut SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL SAWS for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a DANGER!: Keep hands away from cutting area and complete stop.
 • Page 28: Specifications

  English Never use the circular saw with its lower guard fixed PRECAUTIONS ON USING CIRCULAR SAW in the open position. Ensure that the retraction mechanism of the guard Do not use saw blades which are deformed or system operates correctly. cracked.
 • Page 29: Cutting Procedures

  English CAUTION Washer (A) is supplied for 3 types of saw blades It is very hazardous to allow this lever (A) to remain with the hole diameters of 16 mm, 20 mm and 30 loosened. Always thoroughly clamp it. mm. (When buying the Circular Saw, one type of 3.
 • Page 30 7. Service parts list CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 35 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 36 EN61000 i overensstemmelse med direktiver 2004/108/ accordance with Directives 2004/108/EC and 2006/42/EC. EF og 2006/42/EF. The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to compile the technical file. Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil.

This manual is also suitable for:

C 6mfaC 7mfa