Download  Print this page

Samsung KINO KIT VG-SWD1000 User Manual page 34

Wireless pc mirroring adapter
Hide thumbs

Advertisement

Данная информация только для стран Таможенного союза
Бұл мәлімет тек Кеден Одағының мүшелеріне жатады
Символ «не для пищевой продукции» применяется в
соответствие с техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что
упаковка данного продукта не предназначена для повторного
использования и подлежит утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать для хранения пищевой
продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность
утилизации упаковки. Символ может быть дополнен
обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или
буквенного обозначения.
Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық
регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің
қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және
жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-
түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ
сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама
материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
[VG-SWD1000-CIS-IB]Rev1.2L04.indb 34
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, United Kingdom
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
2015-04-08 오후 1:39:43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung KINO KIT VG-SWD1000

  Related Manuals for Samsung KINO KIT VG-SWD1000