Download  Print this page

Samsung KINO KIT VG-SWD1000 User Manual page 25

Wireless pc mirroring adapter
Hide thumbs

Advertisement

Түймешік және LED
Режимдерді ауыстыру және жұмыстың күйін көру үшін, төмендегі кестеде
көрсетілгендей VG-SWD1000 құралынан түймешік және LED екеуін
пайдалануға болады.
Функция
Қуат / Түймешік
Жұмыстың күйі
ТД-ға автоматты
Экранды
түрде қосылады
Тоқ көзіне
бейнелеуді
қосыңыз
бастау
ТД-мен байланыс
орнады
Күту режимінде
Экранды
ТД-ға қосу
Түймешікті
бейнелеуді
қысқа басыңыз
қайта бастау
ТД-мен байланыс
орнады
Көк шам
Бастапқы
жыпылықтап
Бастапқы
параметрлерді
тұрған кезде
қалпына қою
теңшеу
түймешікті кемінде
7 секунд басыңыз
Күту режимінде
Түймешікті
ноутбукке қосу
Параметрлерді
басып ұстап
теңшеу
тұрып тоққа
Ноутбукпен
қосыңыз
байланыс орнады
% VG-SWD1000 (Теледидармен компьютердi байланыстыратын сымсыз
адаптер немесе KINO KIT) бағдарламалық жасақтамасын соңғы нұсқасына
дейін жаңарту үшін Samsung веб-сайтынан ТД-дың үлгі атауын іздеп, тиісті
бағдарламалық жасақтаманы қотарып алыңыз. (
[VG-SWD1000-CIS-IB]Rev1.2L04.indb 25
[ Абай болыңыз
• Ноутбукті VG-SWD1000 құралына HDMI және USB ұяшықтары
Көк LED шамы Қызыл LED шамы
Жанады,
• VG-SWD1000 ажыратымдылығы толық HD (1920 x 1080)
содан кейін
жыпылықтайды
Қосылады
• Егер кеңейтілген режимде сурет бұрмаланып көрсетілсе,
Жанады,
содан кейін
Қолданылмайды
жыпылықтайды
• VG-SWD1000 құралының аудио шығыс параметрі әдетте
Қосылады
Сөнеді, содан
кейін қысқа
жыпылықтайды
• Лицензиялық емес амалдық жүйе орнатылған ноутбукте
Жанады,
содан кейін
• VG-SWD1000 құралы басқа құралдарға қосылу үшін сымсыз
жыпылықтайды
Қолданылмайды
Қосылады
* Теледидармен компьютердi байланыстыратын функциясы / КИНО TV
/ КИНО KIT бір технологияны пайдаланады, бірақ атаулары аймаққа
www.samsung.com/support
)
байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
арқылы қосып, ноутбукті жүктеп болған соң Теледидар мен
компьютердi сымсыз байланыстыру функциясын қосу үшін
түймешікті басыңыз. Сонымен қатар, USB сымын ағытып,
содан кейін қайта қуат көзіне қосыңыз.
үшін оңтайландырылған. ТД-дан мазмұнды толық HD
ажыратымдылығы бойынша қарау үшін ноутбук компьютерден
бірнеше дисплейге арналған кеңейтілген режимді таңдаңыз.
мәселені шешу үшін VG-SWD1000 түймешігін басыңыз
немесе құралды қайта тоққа қосыңыз.
16-бит 48000Гц қалпында тұрады. Егер дыбыс сапасы
жарамсыз болса, ноутбуктің Басқару панелінен аудио шығыс
параметрлерін өзгертіңіз. Тамаша дыбыс сапасына қол
жеткізу үшін 48000Гц параметрін орнатыңыз.
ДК экранын сымсыз бейнелеу адаптерін (немесе KINO TV
функциясы)* пайдалану мүмкін болмауы ықтимал.
байланысты пайдаланады. Жақын жерде радио сигнал
шығаратын құралдың бар-жоғына байланысты, жалғанған
құралдарда видео дұрыс ойнамауы мүмкін.
Казақ-25
2015-04-08 오후 1:39:42

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung KINO KIT VG-SWD1000

  Related Manuals for Samsung KINO KIT VG-SWD1000