Download  Print this page

Advertisement

‫6 تعویض فیلتر‬
‫نشانگر تعویض فیلتر‬
‫این دستگاه تصفیه هوا مجهز به یک نشانگر تعویض فیلتر‬
‫است که وقتی دستگاه تصفیه هوا کار می کند، از شرایط‬
‫بهینه فیلتر خالص سازی هوا اطمینان حاصل شود. وقتی‬
‫زمان تعویض فیلتر فرار می رسد، کد فیلتر در صفحه نشان‬
‫اگر فیلترها تا 41 روز تعویض نشوند، دستگاه تصفیه هوا از‬
.‫کار باز می ایستد و به طور خودکار قفل می شود‬
‫تعویض کردن فیلترها‬
‫فیلترهای هوا قابل شستشو یا استفاده مجدد‬
‫همیشه قبل از تعویض فیلترها، دستگاه تصفیه هوا‬
.‫را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز بکشید‬
.‫فیلتر را با جاروبرقی متیز نکنید‬
‫عملکرد‬
‫تعویض فیلتر‬
NanoProtect HEPA
)FY1410( Series 3
‫تعویض فیلتر‬
NanoProtect AC
)FY2420(
‫هر دو فیلتر را تعویض کنید‬
54
FA
.‫داده می شود‬
‫توجه‬
.‫نیستند‬
‫وضعیت چراغ هشدار‬
‫فیلتر‬
‫ روی صفحه نشان‬A3
‫داده می شود‬
‫ روی صفحه نشان‬C7
‫داده می شود‬
‫ روی صفحه‬C7 ‫ و‬A3
‫به طور متناوب نشان‬
‫داده می شوند‬
‫متیز کردن فیلتر اولیه‬
‫ در صفحه منایش نشان داده شد، فیلتر اولیه را‬F0 ‫وقتی‬
.‫دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید‬
‫قسمت پایین صفحه جلویی را بکشید و به آرامی باال‬
.)c ‫ببرید تا از دستگاه تصفیه هوا خارج شود (شکل‬
‫گیره را به سمت پایین فشار داده (1) و فیلتر اولیه را به‬
.)d ‫سمت خودتان بکشید (2) (شکل‬
‫اگر فیلتر اولیه خیلی کثیف است، با استفاده از برس‬
‫نرم، گرد و خاک آن را پاک کنید. سپس فیلتر اولیه را زیر‬
.)w ‫شیر آب بشویید (شکل‬
.‫قبل از جاگذاری فیلتر، اجازه دهید کام ال ً خشک شود‬
‫برای بهینه سازی طول عمر فیلتر اولیه، مطمئن شوید‬
.‫بعد از متیزکاری، کام ال ً خشک باشد‬
.‫بعد از کار با فیلتر، دستهای خود را بشویید‬
‫فیلتر اولیه را به دستگاه تصفیه هوا برگردانید‬
‫مطمئن شوید کناره دستگاه با گیره به سمت شما‬
‫قرار گرفته باشد، و اینکه همه چنگک های فیلتر‬
‫اولیه به درستی به دستگاه تصفیه هوا متصل شده‬
‫برای متصل کردن مجدد صفحه جلویی، قسمت باالی‬
.‫صفحه جلویی را در باالی تصفیه هوا (1) فشار دهید‬
)2( ‫سپس به آرامی صفحه را روی بدنه تصفیه هوا‬
.)l ‫فشار دهید (شکل‬
.‫دوشاخه دستگاه تصفیه هوا را به پریز برق بزنید‬
‫را 3 ثانیه ملس کنید تا زمان متیز کردن فیلتر‬
.)x ‫اولیه بازنشانی شود (شکل‬
.‫بعد از نصب فیلترها، دستهایتان را کام ال ً بشویید‬
.)v ‫متیز کنید (شکل‬
1
2
3
4
5
‫توجه‬
6
.)k ‫(شکل‬
‫توجه‬
.‫باشند‬
7
8
9
10

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC1215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: