Download  Print this page

Advertisement

‫استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده‬
‫شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از‬
.‫آنها را به عهده دارد از آن استفاده منایند‬
‫کودکان را زیر نظر داشته باشید تا‬
.‫مطمئن شوید با دستگاه بازی منی کنند‬
‫ورودی و خروجی هوا را با قرار دادن اشیا‬
،‫روی خروجی هوا یا جلوی ورودی هوا‬
‫مراقب باشید اشیا خارجی از طریق‬
.‫خروجی هوا وارد دستگاه نشوند‬
‫این دستگاه جایگزین مناسبی برای‬
‫تهویه مناسب، متیزکننده مکشی یا‬
،‫استفاده از هود یا فن هنگام پخت و پز‬
‫اگر سوکت برقی که برای روشن کردن‬
‫دستگاه استفاده می شود، اتصال‬
‫ضعیفی داشته باشد، دوشاخه دستگاه‬
‫داغ می شود. مطمئن شوید دستگاه را‬
.‫به سوکت مناسب برق متصل کرده اید‬
،‫همیشه از دستگاه در یک سطح ثابت‬
.‫خشک، صاف و افقی استفاده کنید‬
‫در قسمت عقب و اطراف دستگاه‬
‫حداقل 02 سانتی متر و باالی دستگاه‬
‫حداقل 03 سانتی متر، فضای خالی قرار‬
.‫روی دستگاه چیزی قرار ندهید‬
.‫روی دستگاه ننشینید یا روی آن نایستید‬
‫نشسنت یا ایستادن روی دستگاه ممکن‬
.‫است باعث جراحت شخصی شود‬
‫برای جلوگیری از ریخنت قطرات آب در‬
‫دستگاه، آن را به طور مستقیم زیر‬
.‫دستگاه تهویه هوا قرار ندهید‬
60 FA
.‫مسدود نکنید‬
‫احتیاط‬
.‫منی باشد‬
.‫دهید‬
‫اطالعات مهم‬
‫قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت‬
.‫بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬
/‫برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و‬
‫یا آتش سوزی، اجازه ندهید آب یا هر نوع‬
‫مایع دیگر یا شوینده های قابل اشتعال‬
.‫وارد دستگاه شود‬
/‫برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و‬
‫یا آتش سوزی، دستگاه را با آب، مایعات‬
)‫دیگر، یا شوینده ها (قابل اشتعال‬
‫مواد قابل اشتعال مانند حشره کش ها‬
‫یا خوشبوکننده ها را اطراف دستگاه‬
‫قبل از اتصال دستگاه به پریز برق‬
‫بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده‬
‫روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما‬
.‫مطابقت داشته باشد‬
‫درصورتی که سیم برق آسیب دیده‬
‫باشد برای جلوگیری از بروز خطر، آن را‬
‫، مرکز خدمات مجاز‬Philips ‫از طریق‬
‫ یا افراد متخصص تعویض‬Philips
‫اگر دوشاخه، سیم برق یا خود دستگاه‬
‫آسیب دیده است، از دستگاه استفاده‬
،‫کودکان و افرادی که از توانایی جسمی‬
‫حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا‬
‫جتربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه‬
‫استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل‬
1
‫خطر‬
.‫نشویید‬
.‫اسپری نکنید‬
‫هشدار‬
.‫کنید‬
.‫نکنید‬

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC1215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: