Download  Print this page

Handhavande - Kärcher NT 22/1 Ap L Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anmärkning: Med denna maskin kan alla
sorters damm upp till dammklass L sugas
upp.
Anmärkning: Anmärkning: Enhteten är
lämplig som industridammsugare för att
suga torrt, ej brännbart stoft med AGW-vär-
den större än eller lika med 1 mg/m
Sätta i fliesfilterpåse
Bild
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Trä på fliesfilterpåse.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
Våtsugning
FARA
Vid våtsugning får inget hälsofarligt damm
sugas upp.
Montering gummiläppar
Bild
 Montera av borstavstrykaren.
 Montera gummiläpparna.
Ta loss fliesfilterpåse
Bild
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Dra ut fleecefilterpåsen på flänsen upp-
åt.
 Fäll in förslutningslaskan och förslut fi-
berfilterpåsen tätt.
 Avfallshantera den förbrukade fliesfil-
terpåsen enligt gällande föreskrifter.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
– Vid uppsugning av våt smuts måste fli-
esfilterpåsen alltid avlägsnas.
Allmänt
– Vid uppsugning av fuktigt smuts med
polstermunstycket (tillval) eller fogmun-
stycke, eller om huvudsakligen vatten
sugs upp ur en behållare, rekommen-
derar vi att inte använda knappen för
funktionen "Halvautomatisk filterrengö-
ring".
– Efter vågsugningen har avslutats: Ren-
gör patronfiltret med filterrengöringen.
Rengör och torka behållaren med en
fuktig trasa.
76
Bild
Sugslangen är utrustad med ett clip-sys-
tem. Alla tillbehörsdelar med märkbredd
35 mm kan anslutas.
.
3
 Stick i nätkontakten.
 Ställ huvudströmbrytaren på önskat
program.
Endast för maskiner med inbyggt elut-
tag:
FARA
Risk för person och egendomsskada! Elut-
taget är endast avsett för direkt anslutning
av elverktyg till maskinen. All användning
av eluttaget är otillåten.
 Förbind elverktygets nätkontakt med
sugen.
Sugen är i Standby-läge.
 Ställ huvudströmbrytaren på program 2.
Observera: Dammsugaren kopplas till/från
automatisk med elverktyget.
Information: Sugaren har en startfördröj-
ning på upp till 0,5 sekunder och en efter-
gångstid på upp till 5 sekunder.
Observera: Se Tekniska data för elverkty-
gens effektanslutningsvärden.
Bild
 Avlägsna krökar på sugslangen.
 Skruva loss clipsanslutningen.
– 3
SV
Clipanslutning

Handhavande

Huvudströmbrytare
Maskin FRÅN
Maskin PÅ
Halvautomatisk filterrengö-
ring: PÅ
Stickkontakt: AV
Maskin PÅ
Halvautomatisk filterrengö-
ring: PÅ
Stickkontakt: PÅ
Koppla till aggregatet
Arbeta med elverktyg

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 22/1 ap te l

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: