Download Table of Contents Print this page

Makita RP1800 Instruction Manual

Plunge routers
Hide thumbs Also See for RP1800:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Router
GB
Handöverfräs
S
Håndoverfres
N
Yläjyrsin
FIN
Frēzmašīna
LV
Freza
LT
Profiilfrees
EE
Фрезер
RUS
RP1800
RP1800F
RP1801
RP1801F
RP2300FC
RP2301FC
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita RP1800

 • Page 1 Router INSTRUCTION MANUAL Handöverfräs BRUKSANVISNING Håndoverfres BRUKSANVISNING Yläjyrsin KÄYTTÖOHJE Frēzmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Freza NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Profiilfrees KASUTUSJUHEND Фрезер РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC...
 • Page 2 009857 009855 009858 009864 009865 009866 009860 009854 001985 55 mm 55 mm 009860 004931 009859 009874 009873 009861...
 • Page 3 009872 009871 009870 009862 009863 003695 003701 009867 009868 009877 009934 009935 009929 009932 009930...
 • Page 4 009931 009933 001145 009869 005116 005117 005118 005120 005121 005123 005126 005125 005130 005131 005129...
 • Page 5 005132 005133 005134 005135...
 • Page 6: Specifications

  • Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Note: Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE010-1 For Model RP1800 Intended use ENF100-1 The tool is intended for flush trimming and profiling of For public low-voltage distribution systems of wood, plastic and similar materials.
 • Page 7 For European countries only EC Declaration of Conformity For Model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Makita Corporation responsible ENG102-3 manufacturer declare that the following Makita Noise machine(s): The typical A-weighted noise level determined according Designation of Machine: to EN60745: Router Sound pressure level (L ) : 86 dB(A) Model No./ Type:...
 • Page 8: Router Safety Warnings

  17. Some material contains chemicals which may GEA010-1 be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material General Power Tool Safety supplier safety data. Warnings 18. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are WARNING Read all safety warnings and all working with.
 • Page 9 Stopper block Additionally, when the load on the tool exceeds • admissible levels, power to the motor is reduced to Fig.3 protect the motor from overheating. When the load The stopper block has three adjusting hex bolts which returns to admissible levels, the tool will operate as raise or lower 0.8 mm per turn.
 • Page 10: Operation

  ASSEMBLY CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and • unplugged before carrying out any work on the tool. Installing or removing the bit Fig.7 1. Workpiece CAUTION: 2. Bit revolving direction Install the bit securely. Always use only the wrench •...
 • Page 11 Fig.13 Trimmer guide (optional accessory) Fine Adjusting Straight Guide (accessory) Fig.22 Trimming, curved cuts in veneers for furniture and the Fig.14 like can be done easily with the trimmer guide. The guide When Router is Mounted roller rides the curve and assures a fine cut. Insert the two rods (Rod 10) into the outer mounting slots Install the trimmer guide on the guide holder with the of the guide holder, and secure them by tightening the two...
 • Page 12: Maintenance

  Then check the tool while running and electric brake 1/4" operation when releasing the switch trigger. If electric 006452 brake is not working well, ask your local Makita service "U"Grooving bit center for repair. Fig.36 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,...
 • Page 13 Drill point flush trimming bit Ball bearing corner rounding bit Fig.38 Fig.45 1/4" 006466 006456 Ball bearing chamfering bit Drill point double flush trimming bit Fig.46 Fig.39 1/4" 006457 Board-jointing bit 006467 Fig.40 Ball bearing beading bit Fig.47 006459 Corner rounding bit Fig.41 006468 Ball bearing cove beading bit...
 • Page 14 • På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. • Obs! Specifikationerna kan variera mellan olika länder. • Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003 ENE010-1 För modell RP1800 Användningsområde ENF100-1 Verktyget är avsett för trimning och profilering av trä, Avsedd för elnät med 220 - 250 V.
 • Page 15 0,38 Ohm är det rimligt att anta att negativa effekter inte förekommer. Nätuttaget för den här ENH101-15 enheten måste vara försett med trög säkring eller Gäller endast Europa skyddsbrytare. EU-konformitetsdeklaration Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare deklarerar att följande Makita-maskin(er): För modell RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Maskinbeteckning: ENG102-3 Handöverfräs Buller Modellnr./ Typ:...
 • Page 16 GEA010-1 16. Det är viktigt att använda fräsverktyg med rätt axeldiameter och som är avpassade för den Allmänna säkerhetsvarningar för aktuella hastigheten. maskin 17. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in damm eller får det VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar på...
 • Page 17 Stoppkloss Elektronisk funktion Endast för modell RP2300FC och RP2301FC Fig.3 Stoppklossen har tre justerbara insexbultar, vilka höjs Konstant hastighetskontroll eller sänks 0,8 mm per varv. Du kan lätt erhålla tre olika Det är möjligt att få en fin finish eftersom •...
 • Page 18 OBS! Använd en torr trasa för att torka bort smuts från • lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset repas eftersom ljuset då kan bli svagare. MONTERING FÖRSIKTIGT! 1. Arbetsstycke Se alltid till att maskinen är avstängd och • 2. Rotationsriktning nätsladden urdragen innan maskinen repareras.
 • Page 19 rak bräda på arbetsstycket och använder den som guide Avstånd (X) = (mallanslagets ytterdiameter - mot basplattan. Mata verktyget i pilens riktning. fräsverktygets diameter) / 2 Fig.13 Rullanslag (valfritt tillbehör) Fininställa parallellanslaget (tillbehör) Fig.22 Kantfräsning av böjda ytor i fanér för möbler och liknande Fig.14 kan lätt göras med rullanslaget.
 • Page 20: Valfria Tillbehör

  Om den 1/4" 006452 elektroniska bromsen inte fungerar bra kontaktar du ditt Hålkärlsfräs med styrlager lokala Makita servicecenter och ber om att få den reparerad. Fig.36 För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls-...
 • Page 21 Kantfräs med styrlager Kullagrad avrundningsfräs Fig.38 Fig.45 1/4" 006466 006456 Kullagrad fasfräs Kantfräs med dubbelt styrlager Fig.46 Fig.39 1/4" 006457 Lamellfräs 006467 Fig.40 Kullagrad spegelprofilfräs Fig.47 006459 Avrundningsfräs Fig.41 006468 Kullagrad hålkärlsfräs Fig.48 006460 Fasfräs Fig.42 006469 Kullagrad profilfräs Fig.49 006462 Hålkärlsfräs Fig.43...
 • Page 22: Tekniske Data

  • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Merk: Tekniske data kan variere fra land til land. • Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 ENE010-1 For modell RP1800 Beregnet bruk ENF100-1 Denne maskinen er laget for rask trimming og profilering For offentlige lavspenningsnett på...
 • Page 23 ENH101-15 Gjelder bare land i Europa For modell RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F ENG102-3 EF-samsvarserklæring Støy ansvarlig produsent erklærer...
 • Page 24 GEA010-1 16. Gjør oppmerksom på behovet for å bruke freser med korrekt skaftdiameter og som Generelle advarsler angående egner seg til maskinens hastighet. sikkerhet for elektroverktøy 17. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle hudkontakt og innånding av støv.
 • Page 25 Elektronisk funksjon FORSIKTIG: Kun for modellene RP2300FC og RP2301FC Ikke senk nylonmutteren for mye. Bitset vil stikke • frem på en måte som er farlig. Konstant turtallskontroll Fin overflate mulig, fordi rotasjonshastigheten Stopperblokk • holdes konstant, selv under belastning. Fig.3 Når belastningen på...
 • Page 26 MERK: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. • Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken. MONTERING FORSIKTIG: 1. Arbeidsemne Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og •...
 • Page 27 rett bord fast mot arbeidsemnet og bruke det som føring Skjæreføring (valgfritt tilbehør) mot verktøyfoten. Mat verktøyet i pilens retning. Fig.22 Fig.13 Pussing, bueskjæring i finer og lignende er lett med skjæreføringen. Føringsrullen holder kurven og sikrer et Finjustering av føringsskinnen (tilbehør) fint kutt.
 • Page 28: Valgfritt Tilbehør

  Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet Fig.31 det er beregnet på. 2. Justere skjæredybden. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du Skjæredybden kan justeres noe ved å dreie på • trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
 • Page 29 Utjevningsskjærbits for borspiss Hjørnefresbits for kulelager Fig.38 Fig.45 1/4" 006466 006456 Skråfasebits for kulelager Dobbelt utjevningsskjærbits for borspiss Fig.46 Fig.39 1/4" 006457 Platefugebits 006467 Fig.40 Pregingsbits for kulelager Fig.47 006459 Hjørnefresbits Fig.41 006468 Rundt pregingsbits for kulelager Fig.48 006460 Skråfasebits Fig.42 006469 Romersk karniss-bits for kulelager...
 • Page 30: Tekniset Tiedot

  • Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. • Huomautus: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa. • Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan ENE010-1 Malli RP1800 Käyttötarkoitus ENF100-1 Työkalu on tarkoitettu puun, muovin ja vastaavien 220 ja 250 voltin matalajännitteiset jakeluverkot.
 • Page 31 Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa, jos verkon ENH101-15 impedanssi on enintään 0,38 ohmia. Verkkopistokkeessa, Koskee vain Euroopan maita johon tämä laite kytketään, on oltava sulake tai hidas VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA vikavirtasuojaus. Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan valmistama(t) kone(et):...
 • Page 32: Toimintojen Kuvaus

  GEA010-1 17. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että Sähkötyökalujen käyttöä pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus koskevat varoitukset estetään. Noudata materiaalin toimittajan turvaohjeita. VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja 18. Käytä aina työstettävän materiaalin käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta käyttötarkoituksen mukaan valittua...
 • Page 33 Pysäytinlohko Sähköinen toiminta Ainoastaan mallit RP2300FC, RP2301FC Kuva3 Pysäytinlohkossa on kolme säätökuusiopulttia, joilla Vakionopeuden säätö voidaan nostaa tai laskea syvyyttä 0,8 mm kierrosta kohti. Työn jälki ei kärsi, koska pyörimisnopeus pidetään • Voit helposti saavuttaa kolme eri leikkaussyvyyttä näitä vakiona kuormitettunakin. säätökuusiopultteja käyttäen joutumatta säätämään Kun työkalun kuormitus ylittää...
 • Page 34 HUOMAUTUS: Pyyhi lika pois lampun linssistä kuivalla liinalla. Älä • naarmuta lampun linssiä, ettei valoteho laske. KOKOONPANO HUOMIO: Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä, • 1. Työkappale että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta. 2. Terän kiertosuunta Terän kiinnitys ja irrotus 3.
 • Page 35 Kuva13 Jyrsinohjain (vaihtoehtoinen lisävaruste) Hienosäätösuoraohjain (lisävaruste) Kuva22 Trimmaukset, huonekalujen vanereihin kaarevat Kuva14 leikkauksen ja vastaavat voidaan tehdä helposti Jyrsin asennettuna jyrsinsohjaimella. Ohjaimen tela ajaa kaaria ja takaa Työnnä molemmat tangot (tanko 10) ohjaimen pitimen hienon leikkauksen. ulompiin kiinnitysuriin ja kiinnitä ne paikalleen kiristämällä Kiinnitä...
 • Page 36 LISÄVARUSTEET Kuva27 Kuva28 HUOMIO: Kuva29 Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan Lisää tässä vaiheessa hieman rasvaa tai voiteluöljyä • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan työkalun pohjassa olevan ruuvinreiän sisäpuolelle sekä koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen moottorituen kierteitettyyn osaan. –laitteen käyttäminen aiheuttaa Kuva30 loukkaantumisvaaran.
 • Page 37 Porakärjen upottama jyrsinterä Kuulalaakerinen kulmanpyöristys terä Kuva38 Kuva45 1/4" 006466 006456 Kuulalaakerinen viistoamisterä Porakärjen tuplasti upottama jyrsinterä Kuva46 Kuva39 1/4" 006457 Lankkuliitosterä 006467 Kuva40 Kuulalaakerinen käyräterä Kuva47 006459 Kulmanpyöristys terä Kuva41 006468 Kuulalaakerinen kartiokäyräterä Kuva48 006460 Viistoamisterä Kuva42 006469 Kuulalaakerinen suippokaariterä Kuva49 006462 Kartiokäyräterä...
 • Page 38 • Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. • Piezīme: Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties. • Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003 ENE010-1 Modelim RP1800 Paredzētā lietošana ENF100-1 Šis darbarīks ir paredzēts koka, plastmasas un līdzīgu Ir paredzēts barošanai no zemsprieguma elektrības...
 • Page 39 ENH101-15 Tikai Eiropas valstīm Modelim RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F EK Atbilstības deklarācija ENG102-3 Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs Troksnis ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar darbarīks/-i: EN60745: Darbarīka nosaukums:...
 • Page 40 GEA010-1 15. Neuzmanības dēļ nenosmērējiet darbarīka pamatu ar šķīdinātāju, benzīnu, eļļu vai Vispārējie mehanizēto darbarīku līdzīgām vielām. radīt plaisas drošības brīdinājumi darbarīka pamatā. 16. Ievērojiet, ka jālieto griezējus ar atbilstoša BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības diametra spalu un tādus, kas ir piemēroti brīdinājumus un visus norādījumus.
 • Page 41 Neilona uzgrieznis atbloķēšanas funkcija, lai nepieļautu slēdža mēlītes pavilkšanu. Att.2 Darbarīka augšējo robežu var noregulēt, pagriežot UZMANĪBU: neilona uzgriezni. Izslēdzot darbarīku, turiet to stingri, lai pārvarētu tā • reakciju. UZMANĪBU: Nenolaidiet neilona uzgriezni pārāk zemu. Uzgalis Elektroniskā vadība • bīstami izvirzīsies uz āru. Tikai modelim RP2300FC,RP2301FC Aiztura bloks Konstanta ātruma vadība.
 • Page 42 Lampu ieslēgšana Att.8 Vienmēr izmantojiet abas satveres un darba laikā cieši Tikai modelim RP1800F, RP1801F, turiet darbarīku aiz abām satverēm. RP2300FC,RP2301FC Uzstādiet darbarīka pamatni uz apstrādājamā materiāla, Att.6 lai varētu griezt, uzgalim nepieskaroties. Tad ieslēdziet UZMANĪBU: darbarīku un nogaidiet, kamēr uzgalis darbojas ar pilnu Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt •...
 • Page 43 Att.11 Šablona sliede (papildpiederums) Ja vēlaties, lai vēlamajiem izmēriem būtu lielāka taisnā Att.19 griezuma sliede, izmantojiet ērtos sliedes caurumus, lai Šablona sliedei ir uzmava, caur kuru virzās uzgalis, ar bultskrūvēm pieskrūvētu papildu koka gabalus. tādējādi darbarīku iespējams lietot ar šablona paraugiem. Att.12 Lai uzstādītu šablona sliedi, pavelciet bloķēšanas Ja izmantojat uzgali ar lielu diametru, piestipriniet koka...
 • Page 44: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Att.27 Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija Att.28 par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita Att.29 apkopes centrā. Šajā gadījumā uzklājiet nedaudz smērvielas...
 • Page 45 Frēzes uzgaļi Stūra noapaļošanas uzgalis Taisnā griezuma uzgalis Att.41 Att.35 1/4" 006460 Nošķēluma uzgalis 1/2" Att.42 1/2" 1/4" 1/4" 006462 006452 Iedobuma velvējuma uzgalis "U" veida rievas uzgalis Att.43 Att.36 006453 006464 "V" veida rievas uzgalis Lodīšu gultņu vienlīmeņa apgriešanas uzgalis Att.37 Att.44 1/4"...
 • Page 46 Lodīšu gultņu iedobuma velvējuma uzgalis Att.48 006469 Lodīšu gultņu romiešu stila velvējuma uzgalis Att.49 006470 PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti • instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.
 • Page 47 • Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. • Pastaba: įvairiose šalyse specifikacijos gali skirtis. • Svoris pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos nustatytą metodiką „EPTA -Procedure 01/2003" ENE010-1 Modeliui RP1800 Paskirtis ENF100-1 Šis įrankis skirtas medienos, plastmasės ir panašių Skirtas viešosioms skirstomosioms žemos įtampos medžiagų...
 • Page 48 Vibracijos skleidimas (a ) : 4,0 m/s EN60745 Paklaida (K): 1,5 m/s Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas Europoje, kuris yra: Makita International Europe Ltd. Modeliui RP2300FC,RP2301FC Michigan Drive, Tongwell, ENG102-3 Triukšmas Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England (Anglija) Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN60745: 26.10.2010...
 • Page 49: Veikimo Aprašymas

  16. Nepamirškite, kad reikia naudoti tinkamo GEA010-1 skersmens pjoviklius, pritaikytus įrankio greičiui. Bendrieji perspėjimai darbui su 17. Kai kuriose medžiagose esama cheminių elektriniais įrankiais medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokitės, kad neįkvėptumėte dulkių ir ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos nesiliestumėte oda. Laikykitės medžiagų...
 • Page 50 Elektroninė funkcija DĖMESIO: Tik modeliams RP2300FC ir RP2301FC Nenuleiskite nailoninės veržlės per žemai. Freza • pavojingai išsikiš. Nuolatinis greičio reguliavimas Galima lygiai nupoliruoti, nes sukimosi greitis Stabdiklio blokas • išlaikomas vienodas, net esant apkrovai. Pav.3 Be to, kai įrankio apkrova viršija leistiną lygį, •...
 • Page 51 SURINKIMAS DĖMESIO: Prieš taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis • išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo. Grąžto įdėjimas ir išėmimas 1. Ruošinys Pav.7 2. Grąžto sukimosi kryptis DĖMESIO: 3. Vaizdas iš įrankio viršaus Tvirtai sumontuokite frezą. Naudokite tik su įrankiu •...
 • Page 52 įsitaisytų į fiksavimo plokštės svirtelės ir įkiškite kreipiančiąją įvorę. griovelį ant įrankio pagrindo. Pav.20 Po to prijunkite dulkių antgalį prie „Makita" dulkių siurblio. Pritvirtinkite lekalą prie ruošinio. Dėkite įrankį ant lekalo ir Pav.25 slinkite įrankį su lekalo kreipikliu išilgai lekalo šono.
 • Page 53: Techninė Priežiūra

  „U" formos graviravimo freza Jei elektrinis stabdys veikia netinkamai, kreipkitės į Pav.36 „Makita" techninio aptarnavimo centrą, kad jį pataisytų. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros 006453 centras;...
 • Page 54 Grąžtas- profiliavimo freza Guolinė kampų apvalinimo freza Pav.38 Pav.45 1/4" 006466 006456 Guolinė briaunų nuskvelbimo freza Grąžtas - dvigubo profiliavimo freza Pav.46 Pav.39 1/4" 006457 Plokščių sujungimo freza 006467 Pav.40 Guolinė ornamentų pjovimo freza Pav.47 006459 Kampų apvalinimo freza Pav.41 006468 Guolinė...
 • Page 55: Tehnilised Andmed

  • Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi tõttu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata. • Märkus: Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad. • Kaal vastavalt EPTA protseduurile 01/2003 ENE010-1 Mudelile RP1800 Ettenähtud kasutamine ENF100-1 Tööriist on ette nähtud puidu, plastiku ja teiste sarnaste Üldise madalpinge süsteemide 220V ja 250V kohta.
 • Page 56 0,38 oomi, võib oletada, et negatiivsed Ainult Euroopa riigid mõjud puuduvad. Käesoleva seadme juures kasutatud EÜ vastavusdeklaratsioon toiteliini pesa on kaitstud kaitsme või aeglaselt Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, rakenduva kaitselülitiga. et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): masina tähistus: Profiilfrees Mudelile RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F mudel nr./tüüp:...
 • Page 57 17. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised aineid. Rakendage meetmeid tolmu edaspidisteks viideteks. sissehingamise nahaga kokkupuute GEB018-3 vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusalast teavet. HÖÖVLI OHUTUSJUHISED 18. Kasutage alati õiget tolmumaski/respiraatorit, Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, mis vastab materjalile ja rakendusele, millega sest lõikur võib...
 • Page 58 Stopperi plokk Elektrooniline funktsioon Ainult mudelite RP2300FC ja RP2301FC kohta Joon.3 Stopperi plokil on kolm reguleerivat kuuskantpolti, mis Püsikiiruse juhtimine tõusevad või langevad ühe täispöördega 0,8 mm. Nende Kuna pöörlemiskiirus hoitakse koormatud • reguleerivate kuuskantpoltide abil on lihtne saavutada tingimustes pidevalt ühtlane, tulemuseks...
 • Page 59 MÄRKUS: Kasutage lambiklaasilt mustuse ära pühkimiseks • kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral võib valgustus väheneda. KOKKUPANEK 1. Töödeldav detail HOIATUS: 2. Otsaku pöörlemissuund Kandke alati enne tööriistal mingite tööde • 3. Vaade tööriista pealt teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja 4.
 • Page 60 noole suunas. Servamisjuhik (lisatarvik) Joon.13 Joon.22 Servamisjuhiku abil saab hõlpsasti servata, teha Sirgjuhiku (lisavarustuses) peenhäälestamine. kõveraid lõikeid mööblispoonis jms. Juhtrullik liigub piki Joon.14 lõikekaart ja kindlustab peene lõike. Kui profiilrees on paigaldatud, Paigaldage lõikejuhik pitskruvi (B) abil juhikuhoidikusse. Sisestage juhikuhoidik tööriista aluses olevatesse viige kaks varrast (varras 10) juhikuhoidiku välimistesse avaustesse ja kinnitage pitskruviga (A).
 • Page 61 Kui elektriline pidur ei tööta korralikult, Joon.36 viige parandamiseks kohalikku Makita teeninduskeskusesse. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd 006453 lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb „V"-soone freesimisotsak kasutada Makita varuosi. Joon.37 1/4" 006454...
 • Page 62 Puuriteravikuga tasaservamisotsak Kuullaagritega nurgaümardusotsak Joon.38 Joon.45 1/4" 006466 006456 Kuullaagritega faasimisotsak Puuriteravikuga kahekordne tasaservamisotsak Joon.46 Joon.39 1/4" 006457 Servatöötlemisotsak 006467 Joon.40 Kuullaagritega ribitamisotsak Joon.47 006459 Nurgaümardusotsak Joon.41 006468 Kuullaagritega nõgusprofiili ribitamisotsak Joon.48 006460 Faasimisotsak Joon.42 006469 Kuullaagritega rooma tüüpi S-profiili otsak Joon.49 006462 Nõgusfreesimisotsak...
 • Page 63: Технические Характеристики

  • Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 ENE010-1 может подключаться к розеткам без провода Назначение заземления. Данный инструмент предназначен для зачистки заподлицо и профилирования дерева, пластмассы и подобных материалов. Для модели RP1800 ENF002-1 ENF100-1 Источник питания Для низковольтных систем общего пользования Данный инструмент должен...
 • Page 64 прерывателем цепи с использования (с учетом всех этапов рабочего медленным размыканием. цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение). Для модели RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F ENH101-15 ENG102-3 Только для европейских стран Шум Типичный уровень взвешенного звукового давления Декларация о соответствии ЕС...
 • Page 65 Техническая документация хранится у защиты слуха. официального представителя в Европе: Аккуратно обращайтесь с битой. Makita International Europe Ltd. Перед эксплуатацией тщательно Michigan Drive, Tongwell, осмотрите биту и убедитесь в отсутствии Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England трещин или повреждений. Немедленно...
 • Page 66: Описание Функционирования

  СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Не опускайте нейлоновую гайку слишком низко. ИНСТРУКЦИИ. • Бита будет опасно выступать. Стопорный блок ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт Рис.3 эксплуатации данного устройства (полученный Ограничитель оснащен тремя шестигранными от многократного использования) регулировочными винтами, один оборот доминировали...
 • Page 67 отпустите триггерный переключатель. Диск регулировки скорости можно • После того, как Вы отпустите триггерный поворачивать только до цифры 6 и обратно до переключатель, функция разблокировки 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 6 или 1, предотвращает включение триггерного так как функция регулировки скорости может переключателя.
 • Page 68 Для снятия биты выполните процедуру установки в При использовании прямой направляющей или • обратном порядке. кромкообрезной направляющей, обязательно устанавливайте ее на правой стороне в ЭКСПЛУАТАЦИЯ направлении подачи. Это поможет удерживать ее заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Перед эксплуатацией всегда проверяйте, что •...
 • Page 69 два стержня (стержень10), и затяните зажимные Направляющая кромкообрезчика винты на основании. (поставляется отдельно) Точная настройка положения лезвия Рис.22 относительно прямой направляющей С помощью кромкообрезной направляющей можно осуществлять обрезку кромок, криволинейные Рис.15 вырезы в шпоне для мебели и т.д. Ролик Ослабьте барашковую гайку (M6 x 50 мм). направляющей...
 • Page 70: Дополнительные Аксессуары

  или регулировку Рис.27 необходимо производить в уполномоченных Рис.28 сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. Рис.29 В этот момент нанесите немного смазки или масла ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ на внутреннюю часть отверстия в основании АКСЕССУАРЫ инструмента и на резьбовую часть кронштейна...
 • Page 71 Фрезерные биты Бита для закругления углов Прямая бита Рис.41 Рис.35 мм мм 1/4" 006460 Бита для снятия фасок 1/2" Рис.42 мм 1/2" 1/4" 1/4" 006462 006452 Бита для выкружки Бита для "U"-образных пазов Рис.43 Рис.36 мм мм 006453 006464 Бита для "V"-образных пазов Подшипниковая...
 • Page 72 Подшипниковая бита для выкружки Рис.48 мм 006469 Подшипниковая бита для S-образного профиля Рис.49 мм 006470 Примечание: Некоторые элементы списка могут водить в • комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.
 • Page 76 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884877D984...

This manual is also suitable for:

Rp2301fcRp1800fRp1801Rp1801fRp2300fc

Table of Contents