Download Print this page

Makita RP1800 Instruction Manual

Router
Hide thumbs Also See for RP1800:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 9

Quick Links

EN
Router
Фрезер
UK
Frezarka
PL
Maşină de frezat verticală
RO
DE
Oberfräse
Felsőmaró
HU
Horná fréza
SK
CS
Horní frézka
RP1800
RP1800F
RP1801
RP1801F
RP2300FC
RP2301FC
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
9
16
24
32
40
48
56
64

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita RP1800

 • Page 1 Router INSTRUCTION MANUAL ІНСТРУКЦІЯ З Фрезер ЕКСПЛУАТАЦІЇ Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat verticală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Oberfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Felsőmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Horná fréza NÁVOD NA OBSLUHU Horní frézka NÁVOD K OBSLUZE RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 55 mm Fig.9 55 mm Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19 Fig.23 Fig.20 Fig.24...
 • Page 5 Fig.25 Fig.29 Fig.30 Fig.26 Fig.31 Fig.27 Fig.32 Fig.28...
 • Page 6 Fig.33 Fig.37 Fig.34 Fig.38 Fig.35 Fig.39 Fig.36 Fig.40...
 • Page 7 Fig.41 Fig.45 Fig.42 Fig.46 Fig.43 Fig.47 Fig.44 Fig.48...
 • Page 8 Fig.49 Fig.50 Fig.51...
 • Page 9 The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be For Model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F operated on single-phase AC supply. They are double-insu- lated in accordance with European Standard and can, there- Noise fore, also be used from sockets without earth wire.
 • Page 10 16. Draw attention to the need to use cutters of the WARNING: The vibration emission during actual correct shank diameter and which are suitable use of the power tool can differ from the declared emission for the speed of the tool. value depending on the ways in which the tool is used.
 • Page 11 • Additionally, when the load on the tool exceeds Stopper block admissible levels, power to the motor is reduced to protect the motor from overheating. When the ► Fig.3: 1. Stopper pole 2. Adjusting bolt 3. Stopper load returns to admissible levels, the tool will block operate as normal.
 • Page 12 ASSEMBLY NOTE: • Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the bit or CAUTION: motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will •...
 • Page 13 ► Fig.24: 1. Guide holder 2. Adjusting screw Fine Adjusting Function for 3. Clamping screw (B) 4. Clamping screw Positioning Blade in Relation to (C) 5. Trimmer guide 6. Clamping screw (A) Straight Guide When cutting, move the tool with the guide roller riding the side of the workpiece.
 • Page 14 Then check the tool while running and electric brake operation when releasing the switch trigger. If 1/4" electric brake is not working well, ask your local Makita service center for repair. 1/4" To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be per- "U"Grooving bit...
 • Page 15 Chamfering bit Ball bearing roman ogee bit ► Fig.44 ► Fig.51 NOTE: • Some items in the list may be included in the Cove beading bit tool package as standard accessories. They ► Fig.45 may differ from country to country. Ball bearing flush trimming bit ►...
 • Page 16 європейським стандартом і, отже, може підключа- повинна буди захищена запобіжником або захисним тися до розеток без клеми заземлення. автоматичним вимикачем плавного розчіплювання. Для моделі RP1800 Для моделі RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Для використання від низьковольтної мережі від Шум 220 В до 250 В.
 • Page 17 Слід уникати різання цвяхів. Перед почат- ПРИМІТКА: Заявлене значення вібрації було ком роботи огляньте та заберіть усі цвяхи з виміряно у відповідності до стандартних методів деталі. тестування та може використовуватися для порів- Міцно тримай інструмент обома руками. няння одного інструмента з іншим. Не...
 • Page 18 Для регулювання болтів з шестигранними головками ІНСТРУКЦІЯ З поверніть їх за допомогою викрутки або гайкового ключа. Блок стопора також є зручним для виконання ВИКОРИСТАННЯ трьох проходів із поступово збільшеною глибиною під час різання глибоких пазів. ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: • Перед регулюванням та перевіркою справно- •...
 • Page 19 Функція плавного запуску КОМПЛЕКТУВАННЯ • Плавний запуск за рахунок стримання ривка під час запуску. ОБЕРЕЖНО: Коліщатко регулювання швидкості • Перед тим, як щось встановлювати на інстру- мент, переконайтеся в тому, що він вимкне- Тільки для моделей RP2300FC,RP2301FC ний та відключений від мережі. ►...
 • Page 20 Під час зняття фасок, поверхня деталі повинна бути Пряма напрямна тонкого встановлена зліва від голівки у напрямку подачі. регулювання (приладдя) ► Рис.9: 1. Деталь 2. Напрям обертання голівки 3. Від зверху інструмента 4. Напрям ► Рис.15 подачі Встановлення фрезера ПРИМІТКА: •...
 • Page 21 тричного гальма, коли відпускається курок вмикача. Якщо електричне гальмо не працює належним 1. Встановлення гвинта і шайби на чином, слід звернутись до місцевого сервісного центра Makita для проведення ремонту. інструмент Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та • Прикріпіть плоску шайбу на цей гвинт.
 • Page 22 Голівка типа свердла для обробки ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ бокових звісів ► Рис.40 ОБЕРЕЖНО: • Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використову- Голівка...
 • Page 23 Голівка для закруглення кутів із кульковим підшипником ► Рис.47 1/4" Голівка для фальцювання із кульковим підшипником ► Рис.48 1/4" Голівка для зенковки із кульковим підшипником ► Рис.49 Голівка для зенковки із викружкою із кульковим підшипником ► Рис.50 S-образна голівка із кульковим підшипником...
 • Page 24 Dla modelu RP1800 Dla modelu RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F W przypadku niskonapięciowych sieci elektroener- getycznych o napięciu pomiędzy 220 V a 250 V. Poziom hałasu i drgań...
 • Page 25 Należy unikać cięcia gwoździ. Przed przystą- WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość wytwarzanych pieniem do pracy sprawdź obrabiany element i drgań została zmierzona zgodnie ze standardową usuń z niego wszystkie gwoździe. metodą testową i można ją wykorzystać do porówny- Narzędzie należy trzymać oburącz. wania narzędzi.
 • Page 26 OPIS DZIAŁANIA PRZESTROGA: • Ponieważ nadmierna eksploatacja może spo- wodować przeciążenie silnika lub problemy PRZESTROGA: z kontrolą narzędzia, głębokość cięcia nie • Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania powinna przekraczać 15 mm przy jednym przej- elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono ściu podczas wycinania rowków za pomocą...
 • Page 27 Pokrętło regulacji prędkości MONTAŻ Dotyczy tylko modelu RP2300FC,RP2301FC ► Rys.5: 1. Pokrętło regulacji prędkości PRZESTROGA: • Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności Prędkość obrotów można zmienić przy pomocy pokrętła na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest regulującego, które można ustawić na numer od 1 do 6. ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
 • Page 28 Regulacja precyzyjna prowadnicy WSKAZÓWKA: • Zbyt szybkie przesuwanie narzędzia do przodu prostej (osprzęt dodatkowy) może powodować słabą jakość obróbki lub uszkodzić wiertło lub silnik. Zbyt wolne przesu- ► Rys.15 wanie narzędzia do przodu może powodować Gdy zamontowana jest frezarka spalenie i zniszczyć cięcie. Odpowiednia prędkość...
 • Page 29 Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i 1. Montaż śruby i podkładki na NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane narzędziu przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącz- • Zamontuj na śrubie podkładkę płaską. nie przy użyciu części zamiennych Makita. •...
 • Page 30 Zaleca się stosowanie wymienionych akceso- Końcówki wyrównane z końcówką riów i dodatków razem z elektronarzędziem przycinającą Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i ► Rys.40 dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.
 • Page 31 Łożysko kulkowe do końcówki przycinającej ► Rys.46 1/4" Łożysko kulkowe do końcówki zaokrąglającej narożniki ► Rys.47 1/4" Łożysko kulkowe do końcówki ukosującej ► Rys.48 1/4" Łożysko kulkowe do końcówki profilującej ► Rys.49 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej wklęsłości ► Rys.50 Łożysko kulkowe do końcówk do esownicy ►...
 • Page 32 Maşina se va alimenta de la o sursă de curent alterna- tiv monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe Pentru modelul RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F plăcuţa de identificare a maşinii. Având dublă izolaţie, conform cu Standardele Europene, se poate conecta la Emisie de zgomot o priză...
 • Page 33 Aveţi grijă la sensul de rotaţie al sculei şi AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul utili- direcţia de avans. zării reale a uneltei electrice poate diferi de valoarea 12. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta numai când o ţineţi cu mâinile.
 • Page 34 DESCRIERE ATENŢIE: • Deoarece tăierea excesivă poate cauza supra- FUNCŢIONALĂ solicitarea motorului sau dificultăţi în controlarea sculei, adâncimea de tăiere nu trebuie să depă- şească 15 mm la o trecere, atunci când tăiaţi ATENŢIE: nuturi cu o freză de 8 mm diametru. •...
 • Page 35 Rondelă de reglare a vitezei Instalarea sau demontarea capului de înşurubare (bit) Numai pentru modelele RP2300FC, RP2301FC ► Fig.5: 1. Rondelă de reglare a vitezei ► Fig.7: 1. Pârghie de blocare a axului 2. Cheie Viteza maşinii poate fi schimbată prin rotirea rondelei de ATENŢIE: reglare a vitezei la un anumit număr între 1 şi 6.
 • Page 36 Ghidajul drept pentru reglare de NOTĂ: • Un avans prea rapid al sculei poate avea ca precizie (accesoriu) efect o calitate slabă a frezării, sau avarierea frezei sau a motorului. Un avans prea lent al ► Fig.15 sculei poate avea ca efect arderea şi deteriora- Când freza este montată...
 • Page 37 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, ► Fig.28: 1. Şaibă plată 6 2. Screw M6x135 reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese 1. Instalarea şurubului şi şaibei pe de schimb Makita.
 • Page 38 Freză pentru decupare plană cu vârf Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii de burghiu cu canal dublu referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. ► Fig.41 • Freze profilate drepte şi pentru nuturi •...
 • Page 39 Freză de rotunjit muchii cu rulment ► Fig.47 1/4" Teşitor cu rulment ► Fig.48 1/4" Freză de fălţuit cu rulment ► Fig.49 Freză de fălţuit convexă cu rulment ► Fig.50 Freză profilată cu rulment ► Fig.51 NOTĂ: • Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii standard în ambalajul de scule.
 • Page 40 Zweifach-Isolierung, aufgrund dessen kann es aus treten. Die für dieses Gerät verwendete Netzsteckdose Steckdosen ohne Erdungsleiter gespeist werden. muss durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit trägen Auslöseeigenschaften geschützt sein. Für Modell RP1800 Für Modell RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Für öffentliche Niederspannungs- Versorgungssysteme mit einer Spannung zwischen Geräuschpegel 220 V und 250 V.
 • Page 41 Schwingung Tragen Sie bei längeren Arbeiten einen Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Gehörschutz. Achsen) nach EN60745: Behandeln Sie die Einsätze mit äußerster Arbeitsmodus: Schneiden von Kerben in mittel- Sorgfalt. dichte Faserplatten (MDF) Überprüfen Sie den Einsatz vor Gebrauch Schwingungsbelastung (a ): 4,5 m/s sorgfältig auf Risse oder Beschädigung.
 • Page 42 Anschlagblock WARNUNG: Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus fortwähren- ► Abb.3: 1. Anschlagstange 2. Einstellschraube dem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit 3. Anschlagblock mit dem Werkzeug dazu verleiten, die Der Anschlagblock hat drei Einstell- Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu Sechskantschrauben, die pro Umdrehung um 0,8 missachten.
 • Page 43 Anschalten der Lampe VORSICHT: • Halten Sie das Werkzeug beim Ausschalten Nur für Modell RP1800F, RP1801F, RP2300FC, mit festem Griff, um dessen Reaktion RP2301FC entgegenzuwirken. ► Abb.6: 1. Lampe Elektronische Funktion VORSICHT: • Schauen Sie nicht direkt ins Licht oder die Nur für Modell RP2300FC, RP2301FC Lichtquelle.
 • Page 44 ► Abb.12 ARBEIT Sie können die Führungsschiene wie gewünscht ver- längern, indem Sie ganz einfach in die Löcher an der Schiene Holzleisten anschrauben. VORSICHT: ► Abb.13: 1. mehr als 15 mm 2. Führungsschiene • Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb immer, dass 3.
 • Page 45 der Vorsprung am Absaugstutzen in die Nase in der Schablonenführung (optionales Werkzeugbasis passt. Zubehör) Schließen Sie dann einen Staubsauger an den Absaugstutzen an. ► Abb.20 ► Abb.27 Die Schablonenführung bietet einen Kranz, durch So stellen Sie die Schnitttiefe mit welchen der Einsatz passt, was die Verwendung des Werkzeugs mit Schablonenmustern ermöglicht.
 • Page 46 Sie das Werkzeug bei einem Makita-Servicecenter reparieren. Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und Einsatz für "V"-Nut unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchge- ► Abb.39 führt werden.
 • Page 47 Anfaseinsatz Kugellager-Hohlkehleneinsatz ► Abb.44 ► Abb.51 HINWEIS: • Einige der in der Liste aufgeführten Elemente Wölbungsbördeleinsatz sind dem Werkzeugpaket als Standardzubehör ► Abb.45 beigefügt. Diese können in den einzelnen Ländern voneinander abweichen. Kugellager-Flachzuschneider ► Abb.46 1/4" Kugellager-Viertelkreisfräser ► Abb.47 1/4" Kugellager-Anfaseinsatz ►...
 • Page 48 értékű hálózati impedancia esetén feltételezhetően nem lesznek negatív jelenségek. Az ehhez az eszközhöz használt hálózati csatlakozót biztosítékkal vagy A modellhez RP1800 lassú kioldási jellemzőkkel rendelkező megszakítóval kell A 220 V és 250 V közötti feszültséggel rendelkező...
 • Page 49 Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével. MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értéke a szabvá- Ne nyúljon a forgó részekhez. nyos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és Ellenőrizze, hogy a vágószerszám nem ér segítségével az elektromos kéziszerszámok össze- a munkadarabhoz, mielőtt bekapcsolja a hasonlíthatók egymással.
 • Page 50 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS VIGYÁZAT: • Mivel a túlzott vágás a motor túlterhelését vagy a szerszám nehéz irányíthatóságát okozhatja, a VIGYÁZAT: vágási mélység nem lehet 15 mm-nél nagyobb • Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikap- egy menetben, vájatok vágásakor 8 mm-es csolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott álla- átmérőjű...
 • Page 51 Sebességszabályozó tárcsa ÖSSZESZERELÉS Csak RP2300FC és RP2301FC típusok ► Ábra5: 1. Sebességszabályozó tárcsa VIGYÁZAT: • Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikap- A szerszám forgási sebessége a sebességszabályozó csolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott álla- tárcsa elforgatásával állítható az 1 és 6 közötti fokoza- potáról mielőtt bármilyen munkálatot végezne tok között.
 • Page 52 Az egyenesvezető (tartozék) MEGJEGYZÉS: • A szerszám túl gyors előretolása a vágás rossz finombeállítása minőségét, vagy a motor, illetve a vágószer- szám sérülését okozhatja. A szerszám túl lassú ► Ábra15 előretolásakor megégetheti és felkarcolhatja Ha a felsőmaró fel van szerelve a vágást.
 • Page 53 és az elektromos féket a kioldó- Ha a szerszámot egy kereskedelemben kapható fel- kapcsoló felengedésekor. Ha az elektromos fék nem sőmaró asztallal használja, a kezelő ezzel a csavarral működik megfelelően, javíttassa meg azt a helyi Makita kismértékben állíthatja a vágási mélységet az asztal szervizközpontban. felett.
 • Page 54 KIEGÉSZÍTŐK 1/4" VIGYÁZAT: • Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Fúróhegyes szintszélező Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szer- vágószerszám számához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést ► Ábra40 jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére.
 • Page 55 Golyóscsapágyas szintszélező vágószerszám ► Ábra46 1/4" Golyóscsapágyas sarokkerekítő vágószerszám ► Ábra47 1/4" Golyóscsapágyas éllemunkáló vágószerszám ► Ábra48 1/4" Golyóscsapágyas peremező vágószerszám ► Ábra49 Golyóscsapágyas mélyperemező vágószerszám ► Ábra50 Golyóscsapágyas antik hullám kiképző vágószerszám ► Ábra51 MEGJEGYZÉS: • A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészí- tőként.
 • Page 56 Nástroj sa môže pripojiť len k odpovedajúcemu zdroju s napätím rovnakým, aké je uvedené na typovom štítku, a môže pracovať len s jednofázovým striedavým napätím. Pro Model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a Hluk može byť preto napájaný zo zásuviek bez uzemňova- Typická...
 • Page 57 Dávajte pozor na smer otáčania vrtáka a smer VAROVANIE: Emisie vibrácií počas skutočného prívodu. používania elektrického náradia sa môžu odlišovať od 12. Nenechávajte nástroj bežať bez dozoru. deklarovanej hodnoty emisií vibrácií, a to v závislosti Pracujte s ním,len keď ho držíte v rukách. na spôsoboch používania náradia.
 • Page 58 vhodný na vykonanie troch rezaní s postupne hlbšími nasta- POPIS FUNKCIE veniami ostria počas rezania hlbokých žliabkov. POZOR: POZOR: • Keďže nadmerné rezanie môže zapríčiniť • Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou preťaženie motora alebo ťažkosti pri ovládaní jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a nástroja, hĺbka rezania by nemala byť...
 • Page 59 Otočný ovládač rýchlosti MONTÁŽ Len pre model RP2300FC, RP2301FC ► Obr.5: 1. Otočný ovládač rýchlosti POZOR: • Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, Rýchlosť náradia sa môže zmeniť otočením gombíka vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a pre nastavenie otáčok na dané nastavené číslo v roz- vytiahnutý...
 • Page 60 Priamy vodiaci prvok s jemným POZNÁMKA: • Pohybovanie nástrojom dopredu príliš rýchlo nastavením (príslušenstvo) môže zapríčiniť nízku kvalitu rezu alebo sa môže poškodiť ostrie alebo motor. Pohybovanie ► Obr.15 nástrojom dopredu príliš pomaly môže spáliť Pokiaľ je frézka namontovaná alebo zničiť rez. Správna miera posuvu závisí od rozmeru ostria, druhu obrobku a hĺbky rezu.
 • Page 61 či nastavovanie robené autorizovanými servisnými ► Obr.28: 1. Plochá podložka 6 2. Skrutka M6 x 135 strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. 1. Inštalácia skrutky a podložky na náradie...
 • Page 62 Ostrie žliabkované v tvare "V" VOLITEĽNÉ ► Obr.39 PRÍSLUŠENSTVO 1/4" POZOR: • Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, Orezávacie ostrie s prúdovým doporučujeme používať toto príslušenstvo a hrotom vrtáka nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zra- ► Obr.40 nenia osôb.
 • Page 63 Prúdové orezávacie ostrie na obrubovanie guličkového ložiska ► Obr.46 1/4" Ostrie na zaobľovanie rohu guľôčkového ložiska ► Obr.47 1/4" Zošikmujúce ostrie na guličkové ložisko ► Obr.48 1/4" Obrubovacie ostrie na guličkové ložisko ► Obr.49 Ostrie na obrubovanie rohovej lišty guličkového ložiska ►...
 • Page 64 Nástroj je určen k ořezávání a profilování dřeva, plastů jističem s pomalou vypínací charakteristikou. a podobných materiálů. Napájení Pro Model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s Hlučnost napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým...
 • Page 65 14. Bezprostředně po ukončení práce se nedotý- VAROVÁNÍ: Emise vibrací během skutečného kejte pracovního nástroje; může dosahovat používání elektrického nářadí se mohou od deklaro- velmi vysokých teplot a popálit pokožku. vané hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způ- 15. Dávejte pozor, abyste základnu nástroje sobu použití...
 • Page 66 Nylonová matice Elektronická funkce ► Obr.2: 1. Nylonová matice Platí jen pro modely RP2300FC, RP2301FC Otáčením nylonové matice lze seřizovat horní limit těla nástroje. Nastavení konstantní rychlosti UPOZORNĚNÍ: • Pomocí této funkce lze získat hladký povrch, • Nespouštějte nylonovou matici příliš nízko. protože rychlost otáčení...
 • Page 67 toho, aby došlo ke kontaktu pracovního nástroje s POZNÁMKA: dílem. Poté nástroj zapněte a počkejte, dokud pra- • K otření nečistot z čočky světla používejte covní nástroj nedosáhne plných otáček. Spusťte dolů suchý hadřík. Dávejte pozor, abyste čočku tělo nástroje a posunujte nástroj dopředu po povrchu světla nepoškrábali, může se tím zmenšit jeho dílu.
 • Page 68 Přímé vodítko s jemným nastavením Vodítko ořezávání (volitelné (příslušenství) příslušenství) ► Obr.15 ► Obr.23 Ořezávání, zakřivené řezy v nábytkových dýhách a S namontovanou horní frézkou podobných materiálech, lze snadno provádět pomocí vodítka ořezávání. Váleček vodítka projíždí po křivce a Do vnějších drážek držáku vodítka zasuňte dvě tyče zajišťuje jemný...
 • Page 69 Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI Nástroj pro drážkování „V" výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seři- ► Obr.39 zování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. 1/4" VOLITELNÉ Lemovací nástroj s vrtacím hrotem PŘÍSLUŠENSTVÍ...
 • Page 70 Nástroj na spojování desek Obrubovací nástroj s kuličkovým ložiskem ► Obr.42 ► Obr.49 Nástroj na zaoblování rohů ► Obr.43 Obrubovací nástroj na lišty s kuličkovým ložiskem ► Obr.50 Úkosovací nástroj ► Obr.44 Profilovací nástroj Roman Ogee s kuličkovým ložiskem ► Obr.51 Obrubovací...
 • Page 72 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 884877E972 EN, UK, PL, RO, DE, HU, SK, CS www.makita.com 20190124...

This manual is also suitable for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc