Download  Print this page

Panasonic BQ-CC55E Operating Instructions Manual page 7

Hide thumbs
   

Advertisement

DANISH
Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier
Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer
Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med
almindeligt husholdningsaffald.
For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale
lovgivning.
Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og
miljøet.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse.
Information om batterisymbol (eksempler nedenfor)
Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.
NORWEGIAN
Brukerinformasjon om innsamling av gammelt utstyr og brukte batterier
Bare for EU og land med retursystemer
Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig
husholdningsavfall.
For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier,
vennligst lever dem til innsamlingssteder i samsvar med nasjonal
lovgivning.
Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse
og miljø.
For mer informasjon om innsamling og gjenvinning vennligst ta kontakt med din kommune.
Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning.
Merknader for batterisymbolet (nederste symbol)
Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I dette tilfellet etterkommer det kravet satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder.
POLISH
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je
do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej)
Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są
spełnione.
CZECH
Likvidace použitých zařízení a baterií
Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.
Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí
likvidovat jako běžný komunální odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.
Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem)
Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bq-cc55u