Download  Print this page

Panasonic BQ-CC55E Operating Instructions Manual page 2

Hide thumbs
   

Advertisement

Parts location
LVA
Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus un brīdinājumus un saglabājiet šo
Charging indicator light
rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Turklāt noteikti izlasiet brīdinājumus uz akumulatoriem.
(In a battery charger)
UZMANĪBU
Lai nepieļautu fizisku traumu un materiālus zaudējumus elektriska trieciena vai ugunsgrēka riska dēļ,
taču neaprobežojoties tikai ar šiem riskiem:
1. Lai samazinātu savainošanās risku, mēs iesakām izmantot uzlādējamos akumulatorus Panasonic
Ni-MH.
2. Nelietojiet akumulatorus, kuri nav atkārtoti uzlādējami.
terminal
3. Neatveriet vai neizjauciet lādētāju.
4. Nesamitriniet lādētāju vai nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu iekļūšanu lādētājā.
AC plug
5. Lietojiet lādētāju tikai telpās sausā vietā.
6. Nelietojiet lādētāju, ja tā kontaktdakša vai akumulatori ir bojāti.
7. Sargājiet lādētāju no tiešiem saules stariem.
Šo iekārtu drīkst lietot bērni, kas ir vismaz 8 gadus veci, kā arī personas ar pavājinātām fi ziskām,
AAA
terminal
sensorām vai garīgām spējām un personas bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta to
uzraudzība vai apmācība saistībā ar iekārtas drošu lietošanu, ja tās izprot iesaistītos riskus.
AA
terminal
Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu.
Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt tīrīšanu un apkopi.
Fig. 1
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
Vienlaikus var lādēt vienu vai vairākus (taču ne vairāk kā četrus) AA vai AAA akumulatorus. (3. att)
1) Ievērojiet polaritāti, savietojot (+) un (-) spailes uz akumulatoriem ar lādētāja (+) un (-) spailēm.
A
Vispirms ievietojiet akumulatoru spraudņus no (-) spailēm un pē c tam ievietojiet (+) spailes (+)
B
kontaktligzdās (2. att).
2) Pievienojiet lādētāju pie standarta 100–240 V maiņstrāvas sienas kontakta.
A
* Pirms uzlādes gaismas diožu indikatori iedegas zaļā krāsā aptuveni uz 3 sekundēm virzienā no
kreisās puses uz labo. Šajā laikā notiek akumulatoru stāvokļa diagnosticēšana.
B
3) Jāiedegas lādēšanas indikatoriem, lai norādītu, ka notiek uzlādēšana.
1. Gaismas diožu indikatori tiek izgaismoti atbilstoši akumulatoru atlikušajam uzlādes līmenim.
Pēc tam tiek sākta uzlāde.
2. Uzlādes gaitā gaismas diožu indikatoru krāsa mainīsies, kā norādīts tālāk.
Gaismas diožu
AA
AAA
indikatora statuss
If an AAA battery is inserted from the positive (+) end first, the
Izgaismoti sarkanā krāsā
Uzlādes līmenis ir 20 % vai mazāks
Notiek
negative (-) terminal on the charger may be damaged.
Izgaismoti dzeltenā krāsā
Uzlādes līmenis ir 20–80 %
uzlāde
Fig. 2
Izgaismoti zaļā krāsā
Uzlādes līmenis ir 80 % vai vairāk
Uzlāde ir
Izslēgts
100 %
pabeigta
Mirgo dzeltenā krāsā
Ieteicams nomainīt akumulatoru
Kļūda
Mirgo sarkanā krāsā
Ievietoti nederīgi akumulatori (piemēram, neuzlādējami)
* Atlikušais uzlādes līmenis tiek noteikts aptuveni.
Uzlādes ilgums ir atkarīgs no akumulatora stāvokļa un uzlādes vides apstākļiem.
Tāpēc lādējiet akumulatorus, līdz gaismas diožu indikatori būs izslēgti.
Ja indikators neiedegas vai mirgo:
a) Pārliecinieties, ka akumulatori ievietoti pareizi un katrā ligzdā tiem ir kontakts ar terminālu.
b) Pārliecinieties, vai barošanas kontaktdakšas kontakti nav no lietoti.
c) Pārliecinieties, vai akumulatori, kurus izmantojat, nav noli etojušies vai arī atkārtoti
AA size 1 - 4 pcs
neuzlādējami.
4) Uzlāde ir pabeigta, kad gaismas diožu indikatori iedegas zaļā krāsā un pēc tam izslēdzas.
Atvienojiet lādētāju no maiņstrāvas kontakta un izņemiet uzlādētos akumulatorus.
TEHNISKĀ APKOPE, KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
● Atvienojiet lādētāju no barošanas tīkla kontakta.
● Lai notīrītu putekļus un netīrumus, tīriet ar sausu drāniņu.
1. tabula
Akumulatora
Jauda
izmērs
AAA size 1 - 4 pcs
2400 – 2550 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
950 – 1000 mAh
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
Specifi kācijas
Modelis
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Ievadstrāva
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Izvadstrāva
: AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A maks.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A maks.;
Darbības temperatūra :0~35℃ (Lietošanai tikai telpās)
Garantija: Garantija stājas spēkā no pārdošanas brīža
PECE remontēs vai apmainīs pret ekvivalentu lādētāju pamatotas sūdzības gadījumā
Šī garantija attiecas tikai uz lādētāju
Garantija attiecināma tikai uz defektiem, saistītiem ar nekvalitatīviem materiāliem un
ražotāja darbu
Detalizētu informāciju var iegūt Panasonic Energy Europe N.V. vai
www.panasonic-batteries.com
Combinations of up to four
AA or AAA batteries
Fig. 3
ITA
Leggere le presenti istruzioni e avvertenze prima di utilizzare questo prodotto e conservare
questo manuale per riferimento futuro. Inoltre, assicurarsi di leggere le avvertenze sulle batterie.
ATTENZIONE
Per evitare ferite personali e danni materiali derivanti, a titolo esemplificativo e non
limitativo, dal rischio di scosse elettriche o incendio:
1. Per ridurre qualunque rischio raccomandiamo l'uso di batterie ricaricabili Panasonic Ni-Mh.
2. Non utilizzare batterie non ricaricabili.
3. Non aprire o smontare il caricabatterie.
4. Non bagnare il caricabatterie e non permettere la penetrazione di acqua o altri liquidi.
5. Utilizzare il caricabatterie esclusivamente in luoghi chiusi e asciutti.
6. Non utilizzare il caricabatterie se la spina o le batterie sono danneggiate.
7. Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.
Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fi siche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, nel caso in cui
siano sorvegliati o istruiti per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro comprendendo i rischi inerenti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
ISTRUZIONI PER L'USO
È possibile caricare una singola batteria AA o AAA o fino a quattro batterie alla volta. (Fig. 3)
1) Rispettare le polarità facendo corrispondere (+) e (-) delle batterie con (+) e (-) del
carica batterie.
Inserire le batterie dai terminali (-), quindi inserire i terminali (+) sui contatti (+). (Fig.2)
2) Inserire il caricabatterie in una presa di corrente a 100–240 V CA.
* I LED si accendono in verde da sinistra a destra per circa 3 secondi prima dell'avvio
della carica. In questo lasso di tempo si esegue una diagnosi dello stato delle batterie.
3) Gli indicatori luminosi di ricarica devono essere accesi, per indicare che il caricamento è
in corso.
1. I LED si accendono in base alla carica attuale rimanente delle batterie, quindi si
avvia la ricarica.
2. I LED cambiano come di seguito riportato a seconda del progresso della ricarica.
Stato del LED
Carica rimanente/stato delle batterie
20% o meno
Acceso in rosso
In carica
20% - 80%
Acceso in giallo
Acceso in verde
80% o più
Ricarica
Spento
100%
completa
Lampeggia in giallo
Si consiglia di sostituire le batterie
Si sono inserite delle batterie non valide
Errore
Lampeggia in rosso
(ovvero, non ricaricabili)
* L'indicazione della carica rimanente è solo orientativa.
La durata della ricarica varia a seconda dello stato delle batterie e dell'ambiente di
ricarica. Pertanto, accertarsi di caricare le batterie fino allo spegnimento dei LED.
Se l'indicatore luminoso non si accende o lampeggia:
a) assicurarsi che le batterie siano inserite in modo corretto, cioè a contatto con i
terminali in ogni compartimento;
b) verificare che i contatti della spina di alimentazione non si siano deteriorati;
c) verificare che le batterie utilizzate non siano deteriorate o non ricaricabili.
4) La ricarica è completa quando il LED si spegne dopo essersi acceso in verde. Scollegare
il caricabatterie dalla presa di corrente CA e rimuovere le batterie caricate.
MANUTENZIONE E PULIZIA
● Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
● Pulire con un panno asciutto per rimuovere la polvere e lo sporco.
Tabella 1
TIPO BATTERIA
CAPACITÀ
2400 – 2550 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
950 – 1000 mAh
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
SPECIFICHE TECNICHE
Modello
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Ingresso
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Uscita
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A max.;
Temp. di funzionamento : 0~35°C (Solo per uso interno)
Garanzia: La garanzia inizia al momento dell'acquisto.
PECE riparerà o sostituirà con un caricabatterie equivalente in caso di reclamo
giustifi cato.
La garanzia copre solo il caricabatterie.
La garanzia è relativa ai materiali e alla manodopera.
Maggiori ragguagli su Panasonic Energy Europe N.V. o su
www.panasonic-batteries.com
HUN
Kérjük, olvassa el az utasításokat és figyelmeztetéseket, mielőtt használatba venné a terméket és
tartsa meg, mert a benne lévő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. Olvassa el a
figyelmeztetéseket az akkumulátorokon.
FIGYELEM
Az elektromos áramütés és tűz okozta, de erre nem korlátozott személyi sérülés és anyagi kár
elkerülése érdekében:
1. A sérülésveszély csökkentése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag újratölthető Panasonic Ni-MH
akkumulátorokat használjon.
2. Ne töltsön vele nem tölthető elemeket !
3. A töltőt ne nyissa ki és ne szerelje szét.
4. Ne nedvesítse meg a töltőt, és ne kerüljön bele víz vagy más folyadék.
5. A töltőt csak beltéren, száraz helyen használja.
6. Ne használja a töltőt, ha a csatlakozó, vagy az akkumulátorok sérültek.
7. Ne használja a töltőt közvetlen napfényre téve !
Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fi zikai-, érzékelő- vagy szellemi
képességűek, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismerettel, csak
feügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha utasításokkal látták el őket a termék
biztonságos kezelésével kapcsolatban, és megértik az esetleges veszélyforrásokat.
Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A tisztítást és a karbantartást nem ajánlott felügyelet nélküli gyermeknek végezni.
KEZELÉS
Egyszerre akár egy, de legfeljebb négy AA vagy AAA méretű akkumulátor tölthető. (3. ábra)
1) Ügyeljen a megfelelő polaritásra, az akkumulátorok (+) és (-) pólusai a töltőn lévő (+) és (-)
pólusjelzésnek megfelelő irányba legyenek.
Először az akkumulátor (-) pólusánál lévő végét helyezze be a t öltőbe, majd tolja a helyére a (+)
pólusnál. (2. ábra)
2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 100–240 V-os váltakozó áramú aljzatba !
* A töltés megkezdése előtt a töltésjelző lámpák balról jobbra haladva, zölden felvillannak
körülbelül 3 másodpercig. Ezen idő alatt az akkumulátorok diagnosztikája folyik.
3) A töltésjelző lámpáknak világítaniuk kell, jelezve, hogy a töltés folyamatban van.
1. A jelzőlámpák az akkumulátor töltöttségi állapotának megfelelően világítanak, és a töltés elkezdődik.
Atlikušais uzlādes līmenis/
akumulatora stāvoklis
2. A töltési folyamat során a jelzőlámpák színe az alábbiak szerint változik.
Töltöttségi szint /
Jelzőlámpa állapota
akkumulátor állapota
Pirosan világít
20% vagy kevesebb
Töltés
Sárgán világít
20-80%
80% vagy több
Zölden világít
100%
A töltés
Ki
befejeződött
Sárgán villog
Akkumulátorcsere ajánlott
Hiba
Pirosan villog
Nem megfelelő (pl. nem tölthető) elemeket helyezett be
* A töltöttségi szint csak hozzávetőleges becsült érték.
A töltés időtartama az akkumulátorok állapotától és a töltési környezettől függően
változhat. Ezért mindenképp addig töltse azokat, amíg a jelzőlámpák ki nem alszanak.
A jelzőfény nem világít, vagy villog:
a) Győződjön meg arról, hogy az akkuk jól vannak behelyezve, és mindegyik
b) Ellenőrizze hogy a tápegység megfelelően van csatlakoztatva.
c) Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok, amelyeket tölt, nem sérültek, illetve tölthetők.
4) A töltés akkor fejeződik be, ha a jelzőlámpa kikapcsol, miután már zölden világított. Húzza ki a
töltőt az AC aljzatból és vegye ki a feltöltött akkumulátorokat.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
● Karbantartás és tisztítás megkezdése előtt a hálózati kábelt húzza ki a konnektorból.
Uzlādēšanas laiks
● Száraz ronggyal távolítsa el a szennyeződést és a piszkot.
1. táblázat
No 1-2 gabaliem
No 3-4 gabaliem
Töltési idő
2 stundas
4 stundas
Akkumulátorméret
Kapacitás
1-2 db
3-4 db
1,5 stundas
3 stundas
2400 – 2550 mAh
2 óra
0,75 stundas
1,5 stundas
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 óra
2 stundas
4 stundas
950 – 1000 mAh
0,75 óra
1,5 óra
1,5 stundas
3 stundas
900 – 950 mAh
2 óra
1,25 stundas
2,5 stundas
AAA
750 – 800 mAh
1,5 óra
550 – 650 mAh
1,25 óra
2,5 óra
MŰSZAKI ADATOK
Modell
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Teljesítményfelvétel
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Kimeneti teljesítmény
: AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Max.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Max.;
Üzemi hőmérséklet
: 0~35℃ (Csak beltéri használatra)
ó J
á t
á l l
: s
A
t ó j
l l á
s á
a
á v
á s
l r
s á
n
a
p
á j
n
e k
d z
ő
d
. k i
A PECE jogos panasz esetén javítja vagy cseréli a hibás készüléket.
A jótállás csak a töltőre érvényes.
A jótállás az anyag- vagy gyártási hibára érvényes.
További részeletekért forduljon cégünkhöz - Panasonic Energy Europe N.V.- vagy kersse
fel honlapunkat www.panasonic-batteries.com
HRV
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ovog proizvoda i sačuvajte ovaj priručnik za buduću
uporabu. Osim toga pazite da pročitate upozorenja o baterijama.
OPREZ
Da biste izbjegli ozljedu ili oštećenje imovine od, ali nije ograničeno na, rizik od strujnog udara ili vatre:
1. Kako biste smanjili rizik od ozljeda,preporučujemo korištenje Panasonic Ni-MH baterija s
mogućnošću punjenja.
2. Ne koristite baterije koje se ne mogu puniti.3. Nemojte otvarati ili rastavljati punjač.
4. Nemojte ovlaživati punjač ili dopuštati da voda ili druge tekućine uđu u punjač.
5. Punjač koristite samo u zatvorenim prostorima na suhim lokacijama.
6. Nemojte koristiti punjač ako su njegov utikač ili baterije oštećeni.
7. Ne koristite punjač pri izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od 8 godina i stariji, kao i osobe sa smanjenim fi zičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom te
ako su upućeni u korištenje uređaja na siguran način te razumiju opasnosti do kojih može doći.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Djeca bez nadzora ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja.
UPUTE ZA RAD
Možete puniti jednu AA ili AAA bateriju ili najviše četiri baterije odjednom. (sl. 3)
1) Vodite računa o polaritetu spajanjem (+) i (-) na baterijama i oznakama (+) i (-) na punjaču.
Umetnite baterije od kraja (-) i potom umetnite (+) krajeve u ( +) kontakte. (sl. 2)
2) Uključite punjač u standardnu AC utičnicu od 100–240 V.
* LED svjetla će zasvijetliti zeleno slijeva nadesno u trajanju od oko 3 sekunde prije nego punjenje
započne. Za to vrijeme obavlja se dijagnostička provjera stanja baterija.
3) Indikatorske lampice punjenja trebale bi svijetliti naznačujući da je punjenje u tijeku.
1. LED svjetla će zasvijetliti u skladu s trenutačnom preostalom napunjenosti baterija i punjenje će
započeti.
2. LED svjetla će se mijenjati prema sljedećoj tablici kako punjenje napreduje.
Stanje LED svjetla
Preostala napunjenost / stanje baterije
Svijetli crveno
20 % ili manje
Punjenje
Svijetli žuto
20 % do 80 %
Svijetli zeleno
80 % ili više
Punjenje
Isključeno
100 %
završeno
Trepće žuto
Preporučuje se zamjena baterije
Trepće crveno
Umetnute su neodgovarajuće (tj. nepunjive) baterije
Pogreška
* Pokazatelja preostale napunjenosti treba koristiti samo kao grubu procjenu.
Trajanje punjenja će varirati ovisno o stanju baterija i uvjetima punjenja. Stoga obavezno
punite baterije dok se LED svjetla ne isključe.
Ako indikator ne svijetli ili ne treperi:
a) Provjerite jesu li baterije umetnute i dodiruju li se ispravno s polovima u svakom utoru.
b) Provjerite da nije došlo do kvara na kontaktima utikača.
c) Provjerite jesu li baterije koje koristite oštećene i da li su stvarno punjive baterije u pitanju.
4) Punjenje je završeno kada se LED svjetlo isključi nakon zelenog svjetla.
Iskopčajte punjač iz električne utičnice i izvadite napunjene baterije.
ODRŽAVANJE, BRIGA I ČIŠĆENJE
● Isključite punjač iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom.
● Očistite suhom krpom kako biste uklonili prljavštinu i crnilo.
Tablici 1
Vrijeme punjenja
Veličina baterije
Kapacitet
1-2 kom.
3-4 kom.
2400 – 2550 mAh
2 sata
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 sata
TEMPO DI RICARICA
950 – 1000 mAh
0,75 sata
1,5 sata
1-2 pezzi
3-4 pezzi
900 – 950 mAh
2 sata
2 ore
4 ore
AAA
750 – 800 mAh
1,5 sata
1,5 ore
3 ore
550 – 650 mAh
1,25 sata
2,5 sata
0,75 ore
1,5 ore
2 ore
4 ore
SPECIFIKACIJE
1,5 ore
3 ore
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
1,25 ore
2,5 ore
Ulaz
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Izlaz
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Maks.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Maks.;
Radna temperatura : 0~35℃ (za korištenje samo u zatv. prostorima)
Jamstvo: Jamstvo je važeće od trenutka kad ste kupili proizvod.
AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A max.;
PECE obavlja popravke i zamjenjuje punjač istim modelom u slučaju opravdane pritužbe.
Jamstvo se odnosi isključivo na punjač.
Jamstvo se odnosi isključivo na greške u izradi i na materijalu.
Više informacija možete dobiti od Panasonic Energy Europe N.V. ili na Internetstranicama:
www.panasonic-batteries.com
SWE
Läs igenom dessa anvisningarna och varningarna noggrant innan du använder produkten
Przed użyciem tego produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i ostrzeżenia oraz zachować je
och spara den här handboken för framtida användning. Dessutom bör du läsa
na przyszłość. Dodatkowo należy koniecznie przeczytać ostrzeżenia umieszczone na akumulatorach.
varningstexterna på batterierna.
OSTRZEŻENIE
FÖRSIKTIGHET
Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia powstałych między innymi z powodu zagrożenia
porażeniem prądem lub pożarem:
För att undvika personskador och skador på egendom, risk för elektriska stötar eller brand:
1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zaleca się korzystanie z akumulatorów Ni-MH fi rmy Panasonic.
1. Vi rekommenderar användning av uppladdningsbara batterier Ni-MH från Panasonic.
2. Nie używać baterii innych niż akumulatory ni-mh.
2. Använd inte batterier som inte är uppladdningsbara.
3. Nie otwierać ani nie rozmontowywać ładowarki.
3. Öppna inte och ta heller inte isär laddaren.
4. Nie moczyć ładowarki oraz nie dopuścić, aby do jej wnętrza przedostała się woda lub inny płyn.
4. Låt inte laddaren blir blöt, låt inte heller vatten eller andra vätskor komma in i laddaren.
5. Korzystać z ładowarki tylko wewnątrz budynków, w suchym miejscu.
5. Använd endast laddaren inomhus på en torr plats.
6. Nie korzystać z ładowarki, jeśli jej wtyczka lub akumulatory są uszkodzone.
6. Använd inte laddaren om dess kontakt eller batterierna är skadade.
7. Nie korzystać z ładowarki w miejscach nasłonecznionych.
7. Använd inte laddaren i direkt solljus.
Panasonic rekommenderar att laddaren enbart ska användas av personer som har
To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o obniżonych
förmågan att förstå ovanstående instruktioner. Applikationen bör hållas utom räckhåll
możliwościach fi zycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające
för små barn och ska bara användas om man är över 8 år och under tillsyn av en vuxen.
doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem działania pod nadzorem lub po uprzednim
Barn får inte leka med apparaten.
otrzymaniu instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania oraz bycia świadomym
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
możliwych zagrożeń.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRUKSANVISNING
Jednocześnie można ładować jeden akumulator rozmiaru AA lub AAA albo do czterech takich
Du kan ladda ett AA- eller AAA-batteri eller upp till fyra stycken på en gång. (Fig 3)
akumulatorów. (rys. 3)
1) Passa samman polariteten (+) och (-) på batterierna med (+) och (-) på laddaren.
1) Przestrzegaj polaryzacji dopasowując ustawienie biegunów (+) i (-) akumulatorówdo biegunów (+)
Sätt in batterierna först från minuspolerna (-) och sätt där efter in pluspolerna (+) i
i (-) w ładowarce.
kontakterna. (Fig. 2)
Włożyć akumulatory, rozpoczynając od zacisków (–). Następnie umieścić zaciski (+) w stykach
2) Sätt i kontakten i ett vanligt vägguttag på 100–240 V.
(+). (rys. 2)
* Lysdioderna lyser grönt från vänster till höger i ca. 3 sekunder innan laddningen
2) Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego 100–240 V.
startar. Diagnos av batteriernas status utförs under denna tid.
* Diody LED zaświecają się na zielono od lewej do prawej na około 3 sekundy przed
3) Laddningslamporna ska lysa och visa att laddning pågår.
rozpoczęciem ładowania. W tym czasie jest przeprowadzana diagnostyka stanu akumulatorów.
1. Lysdioderna lyser enligt aktuell återstående laddning i batterierna och laddning påbörjas.
3) Lampki kontrolne ładowania powinny się zapalić, informując o trwaniu ładowania.
2. Lysdioderna kommer att ändras enligt följande, beroende på laddningsförloppet.
1. Diody LED zaświecają się zgodnie z bieżącym poziomem naładowania akumulatora, po czym
rozpoczyna się ładowanie.
Status lysdiod
Återstående laddning/batteristatus
2. Świecenie diod LED zmienia się zgodnie z postępem procesu ładowania.
Lyser röd
20 % eller mindre
Stan diod LED
Laddar
Lyser gult
20 % till 80 %
Świeci na czerwono
Lyser grönt
80 % eller mer
Ładowanie
Świeci na żółto
Laddning
Av
100 %
Świeci na zielono
klar
Blinkar gult
Batteribyte rekommenderas
Ładowanie
Nie świeci
Error
Blinkar rött
Ogiltiga batterier (dvs. icke- laddningsbara) insatta
zakończone
Miga na żółto
* Återstående laddningen bör endast användas som en grov uppskattning.
Błąd
Miga na czerwono
Laddningens varaktighet kommer att variera beroende på batteriernas status och
laddningsmiljö. Var därför noga med att ladda batterierna tills lysdioderna släcks.
* Wskazanie pozostałego poziomu naładowania należy traktować jako przybliżone
Om indikatorn inte lyser eller blinkar:
oszacowanie.
a) Se till att batterierna installerats på rätt sätt och att de har kontakt med
Czas ładowania zależy od stanu akumulatora oraz środowiska, w którym odbywa się
terminalen i varje fack.
ładowanie. Dlatego należy pamiętać, aby ładować akumulatory do chwili zgaśnięcia diod LED.
b) Kontrollera om strömkabelns kontakter har blivit dåliga.
Jeśli lampka kontrolna nie pali się ani nie miga:
c) Kontrollera om batterierna du använder är i dåligt skick eller är icke-laddningsbara.
a) Należy sprawdzić, czy akumulatory zostały włożone i czy poprawnie stykają się ze złączami komór.
4) Laddning är klar när lysdioderna slocknar efter att de lyst grönt. Koppla ur laddaren
b) Należy sprawdzić, czy styki wtyczki sieciowej nie są uszkodz one.
från vägguttaget och de laddade batterierna plockas ur.
c) Należy sprawdzić, czy używane akumulatory nie są uszkodzone oraz czy
UNDERHÅLL, VÅRD OCH RENGÖRING
4) Koniec ładowania jest sygnalizowany zgaśnięciem diody LED. Należy odłączyć ładowarkę z
● Koppla ur laddare från vägguttaget.
gniazda sieciowego i wyciągnąć naładowane akumulatory.
● Rengör med en torr trasa för att avlägsna smuts och fett.
Tabel 1
KONSERWACJA, ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I CZYSZCZENIE
● Należy odłączyć ładwarkę od gniazda elektrycznego, gdy urządzenie nie jest używane.
Uppladdningstid
Batteristorlek
Kapacitet
● W celu usunięcia kurzu i zanieczyszczeń czyścić suchą szmatką.
1-2 st
3-4 st
Tabela 1
2400 – 2550 mAh
2 timmar
4 timmar
Rozmiar
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 timmar
3 timmar
akumulatora
950 – 1000 mAh
0,75 timmar
1,5 timmar
4 óra
900 – 950 mAh
2 timmar
4 timmar
AA
3 óra
AAA
750 – 800 mAh
1,5 timmar
3 timmar
550 – 650 mAh
1,25 timmar
2,5 timmar
4 óra
SPECIFIKATIONER
AAA
3 óra
Modell
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Inmatning
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Utmatning
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A max; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A max;
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Driftstemperatur : 0~35°C (endast användning inomhus)
Wejście
: Prąd zmienny 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A
Garanti: Garantin gäller från inköpsdatum.
Wyjście
: AA: 1,5 V x 4 ---; maks. 3,2 A; AAA: 1,5 V x 4---; maks. 1,2 A;
PECE ersätter eller reparerar laddaren om felen berättigar till det.
Garantin gäller bara för laddaren.
Temperatura pracy
: 0~35℃ (tylko do użytku domowego)
Garantin täcker bara matriel och produktionsfel
Gwarancja: Gwarancja jest ważna od momentu zakupu.
Detaljer kan rekvireras hos Panasonic Energy Europe N.V. Eller på
PECE naprawi lub wymieni na równoważny model w przypadku uzasadnionej reklamacji.
www.panasonic-batteries.com
Gwarancja obejmuje tylko ładowarkę.
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i błędy montażowe.
Szczegółowe informacje w Panasonic Energy Europe N.V. Lub na
www.panasonic-batteries.com.
NLD
Lees aandachtig alle instructies en waarschuwingen door voor gebruik van dit product en
Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte tento návod na použitie a varovania a uschovajte
bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Lees daarnaast ook de waarschuwin-
návod na ďalšie použitie. Okrem toho si tiež prečítajte varovania na batériách.
gen op de batterijen.
POZOR
Aby ste zabránili osobným poraneniam a poškodeniu majetku v dôsledku nebezpečenstva
WAARSCHUWING
elektrického úderu alebo požiaru, a ďalším nebezpečenstvám:
Gelieve de volgende instructies door te nemen om persoonlijke verwondingen en
1. Aby sa minimalizovalo riziko zranenia, odporúčame použiť nabíjateľné Ni-Mh batérie značky Panasonic.
materiële schade te voorkomen:
2. Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.
1. Het is aangeraden om Panasonic Ni-MH batterijen te herladen met deze batterijoplader.
3. Neotvárajte ani nerozoberajte nabíjačku.
2. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
4. Nenavlhčujte nabíjačku a zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do nabíjačky.
3. Open of demonteer de lader niet.
5. Nabíjačku používajte len v interiéri na suchom mieste.
4. Zorg dat de lader niet nat wordt en dat water of andere vloeistoffen de lader niet
kunnen binnendringen.
6. Nepoužívajte nabíjačku, ak sú zástrčka alebo batérie poškodené.
5. Gebruik de lader alleen binnenshuis op een droge locatie.
7. Nabíjačku nepoužívajte na priamom slnku.
6. Gebruik de lader niet als de stekker of de batterijen beschadigd zijn.
Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov, osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo
7. Gebruik de lader nooit in rechtstreeks zonlicht.
mentálnymi schopnosťami, osoby bez dostatočných skúseností a vedomostí len za prítomnosti dozoru,
alebo ak boli inštruované o bezpečnom použití výrobku a chápu nebezpečenstvo s ním spojené.
Panasonic raadt aan dat de oplader enkel wordt gebruikt door personen die deze instructies
Deti by sa nemali hrať so zariadením.
kunnen begrijpen. Dit apparaat wordt best buiten het bereik van jonge kinderen gehouden
Čistenie a údržbu by deti nemali vykonávať bez dozoru.
en kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar onder toezicht van een volwassene.
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
GEBRUIKSAANWIJZING
Naraz môžete nabíjať aj jednu, ale najviac štyri batérie AA ale bo AAA. (Obr. 3)
U kunt één AA- of AAA-batterij of tot vier batterijen tegelijk opladen. (afb. 3)
1) Všimnite si, či sa polarita (+) a (-) na batériách zhoduje s polaritou (+) a (-) na nabíjačke.
1) Neem polariteit in acht door (+) en (-) van de batterijen op de (+) en (-) van de lader
Pri vkladaní batérií začnite pólmi (-), a následne zasuňte póly (+) do kontaktov (+). (Obr. 2)
aan te sluiten.
2) Pripojte nabíjačku k bežnej 100–240 V sieťovej zásuvke.
Plaats de batterijen steeds met de negatieve (-) pool eerst. (afb. 2)
* Pred začatím nabíjania kontrolky svietia zeleno zľava doprava po dobu asi 3 sekúnd.
2) Sluit de lader aan op een standaard stopcontact (100–240 V AC).
Počas tohto času sa vykoná diagnostifikácia stavu batérií.
* De leds lichten gedurende 3 seconden van links naar rechts groen op voordat het
3) Kontrolky nabíjania by sa mali rozsvietiť, čo znamená, že prebieha nabíjanie.
laden start. Gedurende deze tijd wordt de diagnose van de batterijstatus uitgevoerd.
1. Kontrolky svietia podľa aktuálneho stavu nabitia batérií, a začne sa nabíjanie.
3) Het toestel geeft aan dat de batterijen worden opgeladen doordat de indicatorlampjes
2. Farba kontroliek sa mení v závislosti od procesu nabíjania.
oplichten.
Stav kontrolky
1. De leds lichten op afhankelijk van de actuele resterende lading van de batterijen, en
het laden start.
Svieti červeno
2. De leds wijzigen als volgt afhankelijk van het laadproces.
Nabíjanie
Svieti žlto
Ledstatus
Resterende lading / batterijstatus
Svieti zeleno
Licht rood op
20% of minder
Ukončené
Vypnuté
Bezig met
Licht geel op
20% tot 80%
nabíjanie
opladen
Bliká žlto
Licht groen op
80% of meer
Chyba
Bliká červeno
Laden
Uit
100%
* Úroveň nabitia batérie je len približný odhad.
voltooid
Geel knipperend
Vervangen van batterij aanbevolen
Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu batérií a prostredia nabíjania. Preto batérie
Ongeldige batterijen
nabíjajte až kým kontrolky nezhasnú.
Fout
Rood knipperend
(d.w.z. niet-herlaadbaar) geplaatst
Ak sa kontrolka nerozsvieti alebo bliká:
a) Uistite sa, že sú vložené batérie a že majú správny kontakt v každom priečinku.
* De aanduiding van de resterende lading mag alleen als een ruwe schatting worden
b) Skontrolujte, či nie sú poškodené kolíky na zástrčke nabíjač ky.
gebruikt.
De duur van het laden varieert afhankelijk van de status van de batterijen en de
c) Skontrolujte, či nie sú poškodené batérie, príp. či sú nedob íjateľné.
laadomgeving. Zorg er daarom voor dat u de batterijen laadt tot de leds gedoofd zijn.
4) Nabíjanie je ukončené, keď sa kontrolky vypli potom, ako svietili zeleno. Odpojte nabíjačku z AC
zástrčky a vyberte nabité batérie.
Als het indicatorlampje niet oplicht of knippert:
ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
a) Controleer dat de batterijen goed in de oplader zijn geplaatst en een goed contact maken.
● Odpojte nabíjačku zo zásuvky.
b) Controleer dat de stroomstekker goed is aangesloten.
c) Controleer dat de gebruikte batterijen niet beschadigd zijn en herlaadbaar.
● Suchou utierkou odstráňte nečistoty a maz.
4) Het laden is voltooid wanneer de leds doven nadat ze groen oplichtten. Koppel de
Tabuľke 1
lader los van het stopcontact en verwijder de opgeladen batterijen.
Veľkosť batérie
ONDERHOUD EN REINIGING
● Trek de lader uit het stopcontact.
● Maak schoon met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.
AA
4 sata
Tabel 1
3 sata
Laadtijd
Batterijtype
Capaciteit
AAA
1-2 stuks
3-4 stuks
4 sata
2400 – 2550 mAh
2 uur
4 uur
3 sata
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 uur
3 uur
950 – 1000 mAh
0,75 uur
1,5 uur
900 – 950 mAh
2 uur
4 uur
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
AAA
750 – 800 mAh
1,5 uur
3 uur
Príkon
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
550 – 650 mAh
1,25 uur
2,5 uur
Výstup
:
Prevádzková teplota : 0 až 35℃ (Iba pre interiérové použitie)
SPECIFICHE TECNICHE
Záruka: Platnosť záruky začína v okamžiku nákupu výrobku.
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
V prípade oprávnenej reklamácie spoločnosť PECE výrobok opraví alebo za neho poskytne
Input
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
odpovedajúcu náhradu.
Output
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Max.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Max.;
Záruka sa vzťahuje len na nabíjačku.
Werktemperatuur : 0~35°C (Alleen voor gebruik binnenshuis)
Záruka sa vzťahuje len na materiálové a výrobné vady.
Viac informácií získate u spoločnosti Panasonic Energy Europe N.V. alebo na stránkach
Garantie: De garantie begint op het ogenblik van aankoop.
www.panasonic-batteries.com.
PECE zal in het geval van een gegronde klacht overgaan tot
herstelling of omruiling. De garantie is enkel van toepassing op de lader en
heeft enkel betrekking op productie- en/of materiaaldefecten.
Details zijn verkrijgbaar bij Panasonic Energy Europe N.V. of op
www.panasonic-batteries.com.
POL
GRC
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές σημάνσεις και
φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Επίσης, μην αμελήσετε να διαβάσετε τις
προειδοποιήσεις που θα βρείτε πάνω στις μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυματισμού και υλικής ζημιάς λόγω, μεταξύ άλλων, ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς:
1. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνιστούμε τη χρήση μόνο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών Ni-MH της Panasonic.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Μην ανοίγετε/αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
4. Μην αφήσετε να βραχεί ο φορτιστής ή να περάσουν στο εσωτερικ ό του νερό ή άλλα υγρά.
5. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
6. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή με βύσμα ή μπαταρίες που έχουν χαλάσει.
7. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε απευθείας έκθεση με το ηλια κό φως.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και
κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
Τα παιδιά θα πρέπει να μην παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μπορείτε να φορτίσετε μία μπαταρία AA ή AAA ή έως και τέσσερις ταυτόχρονα. (εικ. 3)
1) Ελέγξτε την πολικότητα ταιριάζοντας το (+) και το (-) των μπαταριών με το (+) και το (-) του φορτιστή.
Περάστε τις μπαταρίες στη θέση τους ξεκινώντας από τους πόλους (-) και ύστερα περάστε τους
πόλους (+) μέσα στις θέσεις επαφής (+). (εικ. 2)
2) Συνδέστε το φορτιστή σε τυπική πρίζα 100–240 V AC
* Οι λυχνίες LED από τα αριστερά προς τα δεξιά μένουν αναμμένες επί περίπου 3 δευτερόλεπτα
προτού αρχίσει η φόρτιση. Στο διάστημα αυτό εκτελείται η διάγνωση της κατάστασης των μπαταριών.
3) Οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης πρέπει να ανάβουν, δείχνοντας την εξέλιξη της φόρτισης.
1. Οι λυχνίες LED ανάβουν με βάση την εκάστοτε εναπομένουσα ισχύ της μπαταρίας και αρχίζει η
φόρτιση.
2. Με βάση την πρόοδο της φόρτισης οι λυχνίες LED θα αλλάξουν με τ ομ τρόπο που ακολουθεί.
Poziom naładowania / stan akumulatora
Κατάσταση LED
Εναπομένουσα ισχύς/Κατάσταση μπαταρίας
20% lub mniej
Ανάβουν σε κόκκινο χρώμα.
20% ή λιγότερο
20% do 80%
Εκτελείται
Ανάβουν σε κίτρινο χρώμα.
20% έως 80%
80% lub więcej
φόρτιση.
Ανάβουν σε πράσινο χρώμα.
80% ή περισσότερο
100%
Zalecana wymiana akumulatora
Σβηστές
100%
Η φόρτιση
Włożono nieprawidłowe akumulatory
Αναβοσβήνουν σε κίτρινο
Συνιστάται η αντικατάσταση των μπαταριών.
ολοκληρώθηκε
(np. baterie jednokrotnego użytku)
χρώμα.
Αναβοσβήνουν σε κόκκινο
Έχετε τοποθετήσει ακατάλληλες
Σφάλμα
χρώμα.
μπαταρίες (π.χ. μη επαναφορτίσιμες).
* Η ένδειξη για την εναπομένουσα ισχύ πρέπει να χρησιμοποιείται ως
χονδρική εκτίμηση.
Η διάρκεια της φόρτισης θα ποικίλλει και εξαρτάται απόν την κατάσταση
των μπαταριών και το περιβάλλον φόρτισης. Επομένως, φροντίστε να
φορτίζετε τις μπαταρίες ώσπου να σβήσουν οι λυχνίες LED
Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάψει ή αναβοσβήνει:.
a) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και βρίσκονται σε
σωστή επαφή με τους πόλους.
b) Ελέγξτε μήπως έχουν φθαρεί οι επαφές στο βύσμα τροφοδοσίας.
c) Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες που χρησιμοποιείτε έχουν εξαντληθεί ή δεν
είναι επαναφορτίσιμες.
4) Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν σβήσει η λυχνία LED αφού ανάψει σε πράσινο
Czas ładowania
Pojemność
χρώμα. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα AC και αφαιρέστε τις
1-2 szt.
3-4 szt.
φορτισμένες μπαταρίες.
2400 – 2550 mAh
2 godz.
4 godz.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1900 – 2000 mAh
1,5 godz.
3 godz.
●Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
950 – 1000 mAh
0,75 godz.
1,5 godz.
●Καθαρίστε με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη μουτζούρα.
2 godz.
4 godz.
900 – 950 mAh
Πίνακα 1
750 – 800 mAh
1,5 godz.
3 godz.
Μέγεθος
Χωρητικότητα
550 – 650 mAh
1,25 godz.
2,5 godz.
μπαταρίας
2400 – 2550 mAh
DANE TECHNICZNE
AA
1900 – 2000 mAh
950 – 1000 mAh
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Είσοδος
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Έξοδος
: AA: 1,5 V x 4 --- ; μέγ. 3,2 A; AAA: 1,5 V x 4 --- ; μέγ. 1,2 A;
Θερμοκρασία Λειτουργίας : 0~35℃ (Μόνο εσωτερική χρήση)
Εγγύηση: Η εγγύηση ισχύει από τη στιγμή της αγοράς.
Το PECE επισκευάζει ή αντικαθιστά με αντίστοιχο φορτιστή αν η βλάβη καλύπτεται από
SVK
την εγγύηση.
Η εγγύηση ισχυεί μόνο για τους φορτιστές.
Η εγγύηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις κακοτεχνίας.
Περαιτέρω λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο www.panasonic-batteries.com
Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu talimatları ve uyarıları dikkatle okuyun ve ileride
başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, pillerin üzerindeki uyarıları okuduğunuzdan emin olun.
DİKKAT
Elektrik çarpması veya yangın riskiyle sınırlı olmamak üzere kişisel yaralanmaları ve mal hasarını
önlemek için:
1. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için Panasonic Ni-MH yeniden şarj edilebilir pillerini kullanmanızı
öneririz.
2. Şarj edilme özelliği olmayan pilleri kullanmayınız.
3. Şarj cihazını açmayın veya sökmeyin.
4. Şarj cihazını ıslatmayın veya içerisine su veya başka sıvıların girmesine izin vermeyin.
5. Şarj cihazını kuru bir yerde, iç mekanda kullanın.
6. Fiş veya piller hasar görmüşse şarj aletini kullanmayın.
7. Şarj cihazını doğrudan güneş ışığı altında kullanmayınız.
Panasonic bu cihazın sadece bu kullanma kılavuzu ve talimatlarını anlama yeteneğine sahip kişiler
tarafından kullanılmasını önerir. Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır. Bu cihazı
8 yaşından büyük çocuklar yanlarında yetişkin bir sorumlu kişi olmadan kullanmamalıdır.
ÇALIŞMA TALİMATLARI
Bir defada bir veya dört adete kadar AA ya da AAA pil şarj edebilirsiniz. (şek. 3)
1) Pillerin üzerindeki (+) ve (-) kutupların şarj cihazı üzerindeki (+) ve (-) kutuplara uyduğunu
gözlemleyin.
Pilleri (-) uçlardan takın ve ardından (+) uçları (+) temas yer lerine takın.(şek. 2)
Úroveň nabitia / Stav batérie
2) Şarj cihazını standart bir 100–240 V AC prizine takınız.
20% alebo menej
* LED'ler şarj işlemi başlamadan önce yaklaşık 3 saniye soldan sağa yeşil renkte yanar. Bu süre
zarfında pillerin durumunun tanılanması yapılır.
20 až 80%
3) Şarj gösterge lambaları yanar durumda olmalıdır, bu lambaların yanar durumda olması şarj
80% alebo viac
işleminin yapılmakta olduğunu göstermektedir.
1. LED'ler pillerin mevcut kalan şarj durumuna göre yanar ve şarj işlemi başlar.
100%
2. LED'ler şarj işleminin ilerleyişine göre aşağıdaki gibi değişecektir.
Odporúčame výmenu batérií
LED durumu
Kalan şarj / pil durumu
Vložené nesprávne (napr. nenabíjateľné) batérie
Kırmızı yanma
%20 veya daha az
Şarj ediyor
Sarı yanma
%20 ila %80
Yeşil yanma
%80 ya da daha fazla
Şarj
Kapalı
%100
tamamlandı
Sarı yanıp sönme
Pilin değiştirilmesi önerilir
Uygun olmayan piller
Arıza
Kırmızı yanıp sönme
(örneğin şarj edilemeyen tipte) yerleştirilmiş
* Kalan şarj göstergesi sadece kaba bir tahmin olarak kabul edilmelidir.
Şarj süreleri pillerin durumuna ve şarj ortamına bağlı olarak değişir. Bu nedenle, LED'ler
kapanana kadar pillerin şarj olduğundan emin olun.
Gösterge yanmazsa veya yanıp sönmezse:
a) Pillerin takılı olup olmadığını ve her bir pil yuvasındaki kutuplarla temas edip etmediğini kontrol
Čas nabíjania
Kapacita
ediniz.
1-2 kusy
3-4 kusy
b) Fiş temas yerlerinin bozulup bozulmadığını kontrol edin.
2400 – 2550 mAh
2 hodiny
4 hodiny
c) Kullandığınız pillerin bozuk veya şarj edilemez olmadığını k ontrol edin.
1900 – 2000 mAh
1,5 hodiny
3 hodiny
4) LED'ler yeşil yanıp kapandıktan sonra şarj işlemi tamamlanmıştır. Şarj aletinin fişini AC prizinden
950 – 1000 mAh
0,75 hodiny
1,5 hodiny
çekin ve şarj edilen pilleri çıkarın.
900 – 950 mAh
2 hodiny
4 hodiny
BAKIM VE TEMİZLİK
750 – 800 mAh
1,5 hodiny
3 hodiny
● Elektrik şarj cihazını prizinden çıkarın.
550 – 650 mAh
1,25 hodiny
2,5 hodiny
● Kirleri çıkarmak için kuru bir bez kullanın.
Tablo 1
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pil Türü
Kapasite
2400 – 2550 mAh
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Max.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Max.;
AA
1900 – 2000 mAh
950 – 1000 mAh
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
ÖZELLİKLER
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Giriş
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Çıkış
: AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Maks.; AAA: 1,5 V x 4--- ; 1,2 A Maks.;
Çalışma sıcaklığı : 0~35℃ (Sadece iç kullanım)
Garanti: Garanti, ürün satın alındığı anda başlar.
PECE, şikayetin haklı bulunması halinde şarj cihazını onaracak veya muadili bir şarj
cihazıyla değiştirecektir.
Garanti yalnızca şarj cihazı için verilir.
Ayrıntılı bilgiyi Panasonic Energy Europe N.V.'den veya
www.panasonic-batteries.com'dan edinebilirsiniz.
BGR
Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно тези инструкции и предупреждения,
и запазете този наръчник за бъдеща употреба. Освен това, непременно прочетете и
предупрежденията върху батериите.
ВНИМАНИЕ
За избягване на риск от наранявания и щети на имущество, и не само това, а също и
опасността от поражение от електрически ток и пожар:
1. За избягване на риск от нараняване ви препоръчваме да използвате презареждащи се
батерии Panasonic NIMH.
2. Не използвайте непозволяващи зареждане батерии.3. Не отваряйте или разглобявайте
зарядното устройство.
4. Не мокрете зарядното устройство и не допускайте попадане на вода или други течности в
зарядното устройство.
5. Използвайте зарядното устройство само вътре в помещения в места без влага.
6. Не използвайте зарядното устройство, ако куплунгът или батериите му са повредени.
7. Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина.
Това устройство може да се използва от деца на възраст от 8 години или повече, както и от
хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или от такива с
недостатъчно знания и опит при условие, че бъдат наблюдавани или инструктирани във
връзка с безопасното използване на устройството и ако разбират свързаните с това рискове.
Не позволявайте деца да си играят с устройството.
Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
Можете да зареждате една или едновременно максимално четири батерии AA или AAA. (Фиг. 3)
1) Съблюдавайте полярността като се уверите, че (+) и (-) на батериите съвпадат с (+) и (-) на
зарядното устройство.
Първо поставете батериите към отрицателните (-) контактни изводи и след това свържете
положителните (+) контактни изводи към положителните (+) контакти.(фиг. 2)
2) Включвайте зарядното устройство в стандартен контакт за променлив ток 100–240 V.
* Светодиодите отляво надясно светват със зелен цвят за около 3 секунди, преди да започне
зареждането. През това време се извършва диагностика на състоянието на батериите.
3) Светлинните индикатори на зареждането трябва да са светнали, което означава, че се
осъществява зареждане.
1. Светодиодите светят в съответствие с текущия оставащ заряд на батериите и
зареждането започва.
2. Светодиодите ще променят светенето си в съответствие с хода на зареждането както следва.
Състояние на
Оставащ заряд /
светодиодите
състояние на батерията
Свети с червен цвят
20% или по-малко
Зареждане
Свети с жълт цвят
20% до 80%
Свети със зелен цвят
80% или повече
Изключен
100%
Зареждането е
приключеноa
Мига с жълт цвят
Препоръчва се замяна на батерията
Мигащ с червен цвят
Поставени са неподходящи батерии
Грешка
(напр. от тип, който не позволява презареждане)
* Индикацията за оставащия заряд трябва да се използва само за грубо преценяване.
Продължителността на зареждането ще зависи от състоянието на батерията и
средата, в която се извършва зареждането. Поради това непременно зареждайте
батериите, докато светодиодите се изключат.
Ако индикаторът не свети или мига:
a) Проверете дали батериите са поставени правилно, така че да правят добър контакт
във всяко гнездо.
b) Проверете дали контактите на мрежовия щепсел са в д обро състояние.
c) Проверете дали батериите, които използвате, са в добро състоя ние и са от тип ,
позволяващ презареждане.
4) Зареждането е приключено, когато светодиодите се изключат, след като са светили със
зелен цвят. Разкачете зарядното устройство от контакта с мрежово напрежение и извадете
заредените батерии.
ПОДДРЪЖКА, ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
● Изключете щепсела на зарядно устройство от контакта.
● Почистете със суха кърпа, за да отстраните мръсотията и зацапването.
Таблица 1
διάρκεια φόρτισης
Време за зареждане
Размер на
1-2 τεμ.
3-4 τεμ.
Мощност
батерията
1-2 бр
3-4 бр
2 ώρες
4 ώρες
2400 – 2550 mAh
2 часа
4 часа
1,5 ώρες
3 ώρες
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 часа
3 часа
0,75 ώρες
1,5 ώρες
950 – 1000 mAh
0,75 часа
1,5 часа
2 ώρες
4 ώρες
900 – 950 mAh
2 часа
4 часа
1,5 ώρες
3 ώρες
AAA
750 – 800 mAh
1,5 часа
3 часа
1,25 ώρες
2,5 ώρες
550 – 650 mAh
1,25 часа
2,5 часа
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Вход
: променлив ток 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Изход
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A макс.;
AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A макс.;
Работна температура : 0~35℃ (Да се използва само на закрито)
а Г
р
а
н
ц
и
: я
а Г
р
а
н
ц
и
я
а т
е
в
с
и
л
а
т о
м
о
м
е
н
а т
н
а
п
к о
п у
а к
а т
PECE ще замени или отремонтира уреда
Гаранцията се отнася за зарядното
Гаранцията е за дефекти в у-вото
За повече информация посетете www.panasonic-batteries.com
TUR
GARANTİ BELGESİ
İmalatçı ve İthalatçı Firmanın
Unvanı :
BURLA MAKİNA TİCARETİ VE
YATIRIM A.Ş.
Merkez Adresi :
BANKALAR CAD. NO:23
KARAKÖY EMİNÖNÜ-İSTANBUL
Telefonu :
0 212 256 49 50
Faks :
0212 297 10 18
Malın
Cinsi :
PİL ŞARJ CİHAZI
Markası :
PANASONİC
Modeli :
Bandrol ve Seri No : -
Teslim Tarihi ve Yeri : ---
Garanti Suresi :
2 Yıl
Azami Tamir Suresi : 20 İş Günü
Satıcı Firmanın
Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Satıcı Faks :
Fatura Tarihi ve No : ---
Bu belge Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri geçerli olmak üzere ithalatçı fi rma
tarafından ihtiyari olarak hazırlanmıştır. Ürünün
tüm parçaları dahil fi rmamızın garantisi altındadır.
Şarj Süresi
1-2 pcs
3-4 pcs
2 saat
4 saat
1,5 saat
3 saat
0,75 saat
1,5 saat
2 saat
4 saat
1,5 saat
3 saat
1,25 saat
2,5 saat

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bq-cc55u