Panasonic BQ-CC17 Operating Instructions Manual

Panasonic BQ-CC17 Operating Instructions Manual

Advertisement

Parts location

Charger
Charging indicator light
Model BQ-CC17
(In a battery charger)
terminal
Operating Instructions
AC plug
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
AAA
terminal
Instrucciones de Funcionamiento
AA
terminal
Istruzioni per l'uso
Fig. 1
Bedieningsvoorschriften
Betjeningsvejledning
How to insert a AA Battery
Bruksanvisning
Bruksinstrukser
Käyttöohjeet
terminal
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Prevádzkové pokyny
Instrucţiuni de exploatare
AA
terminal
Használati utasítás
Fig. 2
Οδηγίες χρήσης
How to insert a AAA Battery
Instruções de Funcionamento
Инструкция за експлоатация
Kullanma talimatları
Upute za rad
Инструкция по эксплуатации
Naudojimo instrukcijos
AAA
terminal
Ekspluatācijas instrukcijas
Fig. 3
Інструкція
Kasutusjuhend
Navodila za uporabo
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
AA size 1– 4 pcs
AAA size 1–4 pcs
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Distributed by
Panasonic Energy Europe N.V.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik, Belgium
AA size and AAA size up to 4 pcs
Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Fig. 4
Panasonic Service Europe, a division of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
BBQ6CAC1701D
E0214-3096
DNK
SWE
Tak fordi du købte Panasonics BQ-CC17 oplader
Tack för att du köpt batteriladdaren Panasonic BQ-CC17
Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger vedr. sikkerhed
Denna handbok innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för Panasonic
og betjening af Panasonic BQ-CC17 batterioplader.
batteriladdare BQ-CC17.
Inden den tages i brug: Sørg for at læse alle vejledninger og advarsler om (1)
Innan användning bör du läsa igenom alla instruktioner och varningsmeddelanden
batteriopladeren, (2) batterierne og (3) det produkt, som batterierne skal bruges i.
på (1) batteriladdaren (2) batterierna och (3) produkten där batterierna används.
1. For at mindske risikoen for personskader
1. Vi rekommenderar användning av
anbefales det at bruge Panasonics opladelige
uppladdningsbara batterier Ni-MH från Panasonic.
Ni-Mh-batterier.
2. Använd inte batterier som inte är uppladdningsbara.
2. Brug ikke ikke-genopladelige batterier.
3. Använd inte laddaren i fuktiga miljöer.
4. Använd inte laddaren om kontakten är trasig.
3. Brug ikke opladeren i fugtige omgivelser.
5. Använd inte laddaren om du tappar den eller om den skadas på något sätt.
4. Brug ikke opladeren, hvis stikket er beskadiget.
6. Öppna inte/montera inte isär laddaren.
5. Brug ikke opladeren, hvis den har fået stød eller slag eller har synlige fejl.
7. Koppla ur laddare före underhåll eller rengöring.
6. Opladeren må ikke åbnes/skilles ad.
8. Använd inte laddaren i direkt solljus.
7. Tag oplader ud af stikket før vedligeholdelse eller rengøring.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och
8. Brug ikke opladeren i direkte sollys.
Dette apparat kan benyttes af børn på 8 år eller
uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk
derover og personer med reducerede fysiske,
eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och
sansemæssige eller mentale evner eller manglende
kunskap under förutsättning att de har övervaktats
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller
eller fått anvisningar om säker användning av
har modtaget instruktion vedrørende sikker brug af
apparaten och är medvetna om de involverade
apparatet og forstår de farer, det indebærer.
riskerna.
Børn må ikke lege med apparatet.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
børn uden opsyn.
utan tillsyn.
BETJENINGSVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
Denne oplader kan oplade 4 AA- og/eller 4 AAA-batterier, der kan kombineres på
I denna laddare kan 4 AA- och/eller 4 AAA-batterier laddas på olika sätt (se fig. 4).
flere måder (se fig. 4)
1) Passa samman polariteten (+) och (-) på batterierna med (+) och (-) på laddaren.
1) Overhold polaritet ved at sammenligne (+) og (-) på batterier med (+) og (-) på
AA-batterier ska sättas i från pluspolen (+) och tryckas på plats vid minuspolen
opladeren.
(-). (Fig. 2)
Med AA batteri, indsæt fra (+)-polen og skub på (-)-polen. (fig. 2)
AAA-batterier ska sättas i från minuspolen (-), och pluspolen (+) ska sedan
Med AAA batteri, indsæt fra (-)-polen og placér derefter (+)-polen i (+)-kontakten.
tryckas på plats vid plussidan (+). (Fig. 3)
(fig. 3)
2) Sätt i kontakten i ett vanligt vägguttag på 100–240 V.
2) Sæt opladeren til en almindelig stikkontakt, 100–240 V (vekselstrøm).
3) Indikatorlampan för uppladdning blinkar snabbt flera gånger, vilket indikerar att
3) Kontrollampen for opladning tændes efter at have blinket flere gange, hvilket
laddning sker.
viser at opladning er i gang.
Om indikatorlampan inte tänds:
Hvis kontrollampen ikke tændes:
a) Se till att batterierna installerats på rätt sätt och att de har kontakt med
a) Se efter, at der er lagt batterier i opladeren, og at de har god kontakt med
terminalen i varje fack.
terminalerne på hver plads.
b) Se till att laddaren installerats i ett fungerande vägguttag.
b) Se efter, at opladerens stik er sat i stikkontakten, og at der er tændt for den.
4) När laddningen är klar släcks indikatorlampan för uppladdning. Koppla därefter ur
4) Efter en fuld opladning slukkes kontrollampen. Opladerens stik tages ud af
laddaren från vägguttagen och ta ur batterierna.
kontakten, og batterierne tages ud.
Funktionen auto-off stänger automatiskt av laddaren när batterierna laddats helt.
Den automatiske sluk-funktion afslutter automatisk opladningen, når batterierne er
Uppladdningstiderna som visas i Tabell 1 är endast indikativa och kan variera
fuldt opladet.
beroende på temperatur och batteristatus.
De viste opladningstider i tabel 1 er kun vejledende. De kan variere, alt efter
UNDERHÅLL, VÅRD OCH RENGÖRING
temperaturen og batteriernes stand.
●Vård och rengöring är nödvändigt.
PLEJE, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
●Koppla ur laddare från vägguttaget.
●Det er vigtigt at rense og vedligeholde opladeren.
●Torka vid behov bort smuts med en torr trasa.
●Tag oplader ud af stikkontakten.
●Sänk inte ner laddaren i vatten eller annan vätska.
●Gnid efter behov med en tør klud for at fjerne snavs og belægninger.
Tabell 1
●Læg aldrig opladeren i vand eller andre væsker.
Tabel 1
Batteristorlek
Kapacitet
Ladetid
Batteristørrelse
Kapacitet
1-4 stk.
2400 – 2500 mAh
2400 – 2500 mAh
9,0 timer
AA
1900 – 2000 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 timer
950 – 1000 mAh
950 – 1000 mAh
3,5 timer
900 – 950 mAh
900 – 950 mAh
7,0 timer
AAA
750 – 800 mAh
AAA
550 – 650 mAh
750 – 800 mAh
6,0 timer
550 – 650 mAh
5,0 timer
SPECIFIKATIONER
Modell
: BQ-CC17
SPECIFIKATIONER
Inmatning
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Model
: BQ-CC17
Utmatning
: DC 1.5 V
300 mA x 4 - (AA-storlek)
---
Input
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
DC 1.5 V
150 mA x 4 - (AAA-storlek)
---
Output
: DC 1.5 V
300 mA x 4 - (str. AA)
---
Driftstemperatur
: 0~35℃ (endast användning inomhus)
DC 1.5 V
---
150 mA x 4 - (str. AAA)
Garanti: Garantin gäller från inköpsdatum.
Driftstemperatur
: 0~35℃ (må kun bruges indendørs)
PECE ersätter eller reparerar laddaren om felen berättigar till det.
Garanti: Garantien starter fra købstidspunktet.
Garantin gäller bara för laddaren.
PECE erstatter eller reperer laderen såfremt fejlen beretter dette.
Garantin täcker bara matriel och produktionsfel.
Garantien gælder kun opladeren.
Detaljer kan rekvireras hos Panasonic Energy Europe N.V. Eller på
Garantien dækker kun materiale- eller produktionsfejl.
www.panasonic-batteries.com
Detaljer kan rekvireres hos Panasonic Energy Europe N.V. Eller på
www.panasonic-batteries.com
BQ-CC17_BBQ6CAC1701D.indd
1
GBR
Thank you for purchasing the Panasonic BQ-CC17 Charger
Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic BQ-CC17-Ladegerätes!
This manual contains important safety and operating instructions for the Panasonic
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für das
BQ-CC17 Battery Charger.
Panasonic Ladegerät BQ-CC17.
Before using, please read all of the instructions and warnings on (1) the battery
Lesen Sie vor Gebrauch dieses Ladegerätes alle Anleitungen und Warnschilder auf
charger; (2) the batteries; and (3) the product using the batteries.
(1) dem Ladegerät, (2) dem Akku und (3) dem Gerät, das die Akkus nutzt.
1. To reduce the risk of injury, we recommend that
1. Um das Beschädigungsrisiko zu reduzieren,
Panasonic Ni-MH rechargeable batteries are used.
empfehlen wir, nur wiederaufladbare
2. Do not use non rechargeable batteries.
Ni-MH-Akkus von Panasonic zu verwenden.
3. Do not use the charger in humid conditions.
2. Verwenden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien.
4. Do not use the charger if it has a damaged plug.
2. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
5. Do not use the charger after it has been dropped or damaged.
3. Ladegerät nicht mit beschädigtem Stecker betreiben.
6. Do not open/disassemble the charger.
4. Ladegerät nicht benutzen, nachdem es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
7. Unplug the charger before maintenance or cleaning.
5. Ladegerät nicht öffnen/auseinanderbauen.
8. Do not use the charger in direct sunlight.
6. Vor Wartung oder Reinigung, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
This appliance can be used by children aged from 8
8. Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht benutzen.
years and above and persons with reduced physical,
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von
sensory or mental capabilities or lack of experience
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
and knowledge if they have been given supervision
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften
or instruction concerning use of the appliance in a
Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, sofern
safe way and understand the hazards involved.
sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung
Children should not play with the appliance.
in die sichere Nutzung des Geräts erhalten und die davon
Cleaning and user maintenance should not be made
ausgehenden Gefahren verstanden haben.
by children without supervision.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt
OPERATING INSTRUCTIONS
In this charger 4 AA and/or 4 AAA batteries can be charged in several combinations
und gewartet werden.
(see fig. 4)
1) Observe polarity by matching (+) and (-) on the batteries to (+) and (-) on the
BEDIENUNGSANLEITUNG
charger.
In diesem Ladegerät können 4 AA und/oder 2 AAA Batterien in verschiedenen
For AA battery, insert from the (+) terminal and push on the (-) terminal. (fig 2)
Kombinationen aufgeladen werden (siehe Abb. 4)
For AAA battery, insert from (-) terminal, then place (+) terminal into (+) contact
1) Beachten Sie die Polung, (+) und (-) auf den Akkus müssen mit (+) und (-) auf dem
place. (fig 3)
Ladegerät übereinstimmen.
2) Plug charger into standard 100–240 V AC outlet;
Setzen Sie beim AA-Akku zuerst den (+)-Pol ein und drücken Sie auf den (-)-Pol.
3) Charging indicator light will be lit after blinking fast several times, indicating that
(Abb. 2)
charging is being conducted.
Setzen Sie beim AAA-Akku zuerst den (-)-Pol ein und platzieren Sie den (+)-Pol
If indicator light does not come on:
am (+)-Kontakt. (Abb. 3)
4)
a) Make sure batteries are inserted, making proper contact with terminals in
2) Netzkabel in eine 100–240 V AC-Steckdose stecken
each slot;
3) Die Anzeigeleuchte des Ladevorgangs leuchtet, nachdem sie mehrmals schnell
4 )
b) Make sure charger is plugged into a working AC outlet.
geblinkt hat. Sie zeigt dadurch an, dass der Ladevorgang durchgeführt wurde.
4) After charging fully the charging indicator light will turn off. The charger should
4 )
Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet:
then be unplugged from the AC outlet and the batteries removed.
4 )
a) Überprüfen Sie, ob alle Akkus korrekt eingelegt und mit den Anschlüssen im
The auto-off feature will automatically shut off the charger when the batteries are
Ladeschacht verbunden sind.
completely charged.
4 )
b) Stellen Sie sicher, dass es sich nicht um eine Fehlfunktion der AC-Steckdose
Charging times shown in Table 1 are only indicative and can vary depending on
handelt.
4) Nach dem vollständigen Ladevorgang geht das Licht der Anzeigeleuchte aus.
temperature and battery status.
Ziehen Sie nun den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Akkus

MAINTENANCE, CARE AND CLEANING

aus dem Gerät.
●Care and cleaning is essential.
Die Auto-off-Funktion schaltet das Ladegerät automatisch aus, wenn die Akkus
●Unplug charger from AC outlet.
vollständig geladen sind.
●If necessary clean with a dry cloth to remove dirt and grime.
Die in Tabelle 1 angegebenen Ladezeiten sind Richtwerte und können je nach
●Never immerse the charger in water or in any other liquid.
Temperatur und Ladezustand des Akkus variieren.
Table 1
WARTUNG, PFLEGE UND REINIGUNG
Charging time
Battery
● Pflege und Reinigung sind unerlässlich.
Capacity
Size
1-4 pcs
● Ziehen Sie des Ladegeräts aus der Wechselstromsteckdose.
● Mit einem trockenen Tuch reinigen, um eventuellen Schmutz und Ruß zu entfernen.
2400 – 2500 mAh
9.0 hour
● Ladegerät auf keinen Fall in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit eintauchen.
Tabelle 1
AA
1900 – 2000 mAh
7.0 hour
Akkugröße
950 – 1000 mAh
3.5 hour
+
900 – 950 mAh
7.0 hour
AAA
750 – 800 mAh
6.0 hour
AA
-
550 – 650 mAh
5.0 hour

SPECIFICATIONS

Model
: BQ-CC17
AAA
Input
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Output
: DC 1.5 V
300 mA x 4 (AA size)
---
DC 1.5 V
150 mA x 4 (AAA size)
---
Operating temperature : 0~35℃ (Indoor use only)
Warranty: The warranty starts from the moment of purchase.
+
+
+
Modell
PECE will repair or replace with equivalent charger in case of justified
Eingang
complaint.
Ausgang
The warranty is for the charger only.
-
-
-
The warranty is only related to defects in materials and workmanship.
Betriebstemperatur
Details can be obtained at Panasonic Energy Europe N.V. or at
Garantie: Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs.
www.panasonic-batteries.com
Im Fall einer berechtigten Reklamation wird das Produkt durch PECE repariert oder
durch ein gleichwertiges Ladegerät ersetzt.
Die Garantie gilt ausschließlich für das Ladegerät.
Die Garantie gilt nur für Material- oder Verarbeitungsmängel.
Einzelheiten sind über Panasonic Energy Europe N.V. oder unter
www.panasonic-batteries.com erhältlich.
NOR
Takk for at du kjøpte en Panasonic BQ-CC17 lader
Kiitämme sinua, että olet hankkinut Panasonic BQ-CC17 laturin
Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet og bruk av
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuus ja käyttöohjeita Panasonic BQ-CC17
Panasonic BQ-CC17 batterilader.
akkulaturia varten.
Før bruk bør du lese alle advarslene og opplysningene om (1) batteriladeren (2),
Ennen käyttöä lue kaikki ohjeet ja varoitukset, jotka on annettu (1) akkulaturista, (2)
batteriene og (3) produktet du vil bruke batteriene i.
akuista ja (3) akkuja käyttävästä tuotteesta.
1. Vi anbefaler at du bruker Panasonic Ni-MH
1. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
oppladbare batterier for å redusere faren for skade.
suosittelemme käytettäväksi Panasonic Ni-MH
2. Ikke-ladbare batterier må ikke brukes.
uudelleen ladattavia akkuja.
3. Ikke bruk laderen på fuktige steder.
2. Älä käytä ei-ladattavia akkuja.
4. Ikke bruk laderen hvis stikkontakten er skadet.
3. Älä käytä laturia kosteissa olosuhteissa.
5. Ikke bruk laderen etter at den har blitt skadet eller mistet i gulvet.
4. Älä käytä laturia, jos pistoke on vioittunut.
6. Du må ikke åpne eller demontere laderen.
5. Älä käytä laturia, jos se on pudotettu tai vioittunut.
7. Trekk laderen ut av stikkontakten før vedlikehold eller rengjøring.
6. Älä avaa/pura osiin laturia.
8. Ikke plasser laderen i direkte sollys.
7. Irrota laturi ennen huoltoa tai puhdistusta.
Denne laderen kan brukes av barn som er 8 år eller
8. Älä käytä laturia suorassa auringonpaisteessa.
eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske
Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat
eller mentale evner, eller med manglende erfaring
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai
og kunnskap dersom dette skjer under oppsyn eller
henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei
veiledning om bruk av laderen på en sikker måte, slik
ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
at de kan forstå mulige farer ved feil betjening.
valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen
Barn må ikke leke med laderen.
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön
Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av
liittyvät vaarat.
barn uten tilsyn.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Älä anna lasten puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman
BRUKERVEILEDNING
Du kan lade 4 AA og/eller 4 AAA batterier på flere forskjellige måter i denne laderen
valvontaa.
(se figur 4).
1) Legg merke til polariteten ved å tilpasse (+) og (-) på batteriene med (+) og (-) på
KÄYTTÖOHJEET
laderen.
Tässä laturissa 4 AA ja/tai 4 AAA akut voidaan ladata monissa eri yhdistelmissä
Sett inn AA-batterier fra (+)-terminalen og trykk på (–)-terminalen (Fig. 2).
(katso kuva 4).
Sett inn AAA-batterier fra (-)-terminalen og plasser (+)-terminalen i (+)-kontakten
1) Huomioi napaisuus ja aseta akkujen (+)- ja (-)-navat laturin (+)- ja (-)-napoihin.
(Fig. 3).
Aseta AA-akut laturiin (+)-napa edellä ja työnnä (-)-napaa. (kuva 2)
2) Putt laderen inn i en standard 100–240 V AC stikkontakt.
Aseta AAA-akut laturiin (-)-napa edellä ja aseta sitten (+)-napa
3) Ladelampen lyser jevnt etter at den har blinket raskt flere ganger, og indikerer at
(+)-kontaktipaikkaan. (kuva 3)
lading pågår.
2) Liitä laturi vakio 100–240 V AC pistorasiaan.
Hvis indikatorlyset ikke slår seg på:
3) Latauksen merkkivalo syttyy vilkuttuaan muutaman kerran nopeasti ja osoittaa,
a) Kontroller at batteriene er på plass og har god kontakt med polene på hver side.
että lataus on meneillä.
b) Sjekk at du har plugget laderen til en AC-stikkontakt som virker.
Ellei merkkivalo syty:
4) Når batteriene er fullt oppladet, slukkes ladelampen. Trekk så laderen ut av
a) Varmista, että akut on asetettu paikoilleen ja että ne saavat oikean kontaktin
AC-stikkontakten og fjern batteriene.
liittimiin jokaisessa lovessa.
b) Varmista, että laturi on liitetty toimivaan AC-pistorasiaan.
Når batteriene er fulladede, vil laderen slå seg av automatisk.
4) Täyden latauksen jälkeen, latauksen merkkivalo sammuu. Tämän jälkeen irrota
Tabellen i figur 1 gir en viss pekepinn på hvor lang tid det tar å lade opp de forskjellige
type batteriene. Dette vil variere avhengig av temperatur og batterienes status.
laturi AC-pistorasiasta ja ota akut pois.
Automaattinen katkaisutoiminto katkaisee automaattisesti laturin toiminnan, kun
VEDLIKEHOLD OG VASK
akut on täysin ladattu.
●Vask og vedlikehold er vesentlig.
Taulukossa 1 näkyvät latausajat ovat vain ohjeellisia ja voivat vaihdella lämpötilasta
●Trekk laderen ut av AC stikkontakten.
ja akun tilasta riippuen.
●Hvis det er nødvendig, tørk over den med en tørr klut for å fjerne skitt og smuss.
●Du må aldri dyppe laderen i vann eller noen annen form for væske.
KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA PUHDISTUS
Tabellen 1
●Huolto ja puhdistus on tärkeää.
●Irrota laturi pistorasiasta.
Ladetid
Uppladdningstid
●Puhdista tarvittaessa pyyhkeellä ja poista lika ja karsta.
Batteristørrelse
Kapasitet
1-4 stk.
●Älä upota laturia koskaan veteen tai muuhun nesteeseen.
1-4 st
Taulukossa 1
2400 – 2500 mAh
9,0 timer
9,0 timmar
Akkukoko
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 timer
7,0 timmar
950 – 1000 mAh
3,5 timer
3,5 timmar
900 – 950 mAh
7,0 timer
7,0 timmar
AA
AAA
750 – 800 mAh
6,0 timer
6,0 timmar
550 – 650 mAh
5,0 timer
5,0 timmar
TEKNISKE DATA
AAA
Modell
: BQ-CC17
Inngang
: AC 100–240 V ~ 50–60 Hz 0.2 A
Utgang
: DC 1.5 V
300 mA x 4 - (AA størrelse)
---
DC 1.5 V
150 mA x 4 - (AAA størrelse)
---
Brukstemperaturer : 0~35℃ (Kun til innendørs bruk)
Malli
Tulo
Garanti: Garantien er gyldig fra kjøpsdato.
Lähtö
PECE vil ved godkjent reklamasjon reparere eller erstatte med
tilsvarende vare.
Käyttölämpötila
Garantien gjelder kun for ladeenheten.
Takuu: Takuu on voimassa ostohetkestä alkaen.
Garantien er kun relatert til materialfeil eller produksjonsfeil.
PECE korjaa akkulaturin tai korvaa sen vastaavalla tuotteella oikeutetun
Detaljer kan fås fra Panasonic Energy Europe N.V. eller på
valituksen perusteella.
www.panasonic-batteries.com
Takuu koskee vain akkulaturia.
Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä.
Tarkempia tietoja: Panasonic Energy Europe N.V. tai osoitteesta
www.panasonic-batteries.com
DEU
FRA
Merci d'avoir acheté le chargeur Panasonic BQ-CC17
Ce manuel contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour le
chargeur de piles Panasonic BQ-CC17.
Avant d'utiliser le chargeur, lire attentivement les instructions et avertissements
figurant sur (1) le chargeur de piles, (2) les piles et (3) le produit utilisant les piles.
1. Pour réduire le risque de dommages corporels, il
est recommandé d'utiliser des piles rechargeables
Panasonic Ni-Mh.
2. Ne pas utiliser de piles non rechargeables.
3. Ne pas utiliser le chargeur dans des conditions humides.
4. Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche endommagée.
5. Ne pas utiliser le chargeur s'il est tombé ou s'il est endommagé.
6. Ne pas ouvrir/démonter le chargeur.
7. Débrancher le chargeur de la prise c.a. avant de procéder à un entretien ou à un
nettoyage.
8. Ne pas utiliser le chargeur au soleil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans et plus, des personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites,
ou des personnes manquant d'expérience et de
connaissances seulement si elles ont été formées
et ont reçu des instructions pour l'utilisation de cet
appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent
les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent
pas être effectués par des enfants sans surveillance.
CONSIGNES D'UTILISATION
Ce chargeur permet de charger 4 piles 4 AA et/ou 4 AAA en différentes
combinaisons (fig. 4).
1) Afin de garantir la bonne polarité, assurez-vous que les bornes (+) et (-) des
batteries correspondent aux repères (+) et (-) du chargeur.
Pour les piles AA, insérer à partir de la borne (+) et pousser sur la borne (-). (Fig. 2)
Pour les piles AAA, insérer à partir de la borne (-), et ensuite positionner la borne
(+) dans l'endroit indiqué par le repère (+). (Fig.3)
2) Brancher le chargeur dans une prise de courant standard 100–240 V CA.
3) Le témoin de charge doit s'allumer après avoir clignoté rapidement plusieurs fois,
pour signaler que la charge est en cours.
Si le témoin ne s'allume pas:
a) Vérifier que les piles sont bien insérées et font contact avec les bornes de
chaque compartiment.
b) Vérifier que le chargeur est bien branché dans une prise de courant CA qui
fonctionne.
4) Après la pleine charge, le témoin de charge s'éteindra. Débrancher ensuite le
chargeur de la prise CA et retirer les piles.
La fonction d'arrêt automatique coupe automatiquement le chargeur lorsque les
piles sont totalement chargées.
Les temps de charge illustrés dans le Tableau 1 sont fournis uniquement à titre
indicatif et varient en fonction de la température et de l'état des piles.
MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE
●L'entretien et le nettoyage sont des opérations essentielles.
●Débranchez le chargeur de la prise de courant c.a.
●Au besoin, le nettoyer avec un chiffon sec pour éliminer les impuretés et saletés.
●Ne jamais immerger le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide.
Tableau 1
Ladezeit
Type de
Temps de charge
Kapazität
Capacité
1-4 Stck.
batterie
1-4 Pièces
2400 – 2500 mAh
9,0 Stunden
2400 – 2500 mAh
9,0 heures
1900 – 2000 mAh
7,0 Stunden
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 heures
950 – 1000 mAh
3,5 Stunden
950 – 1000 mAh
3,5 heures
900 – 950 mAh
7,0 Stunden
900 – 950 mAh
7,0 heures
750 – 800 mAh
6,0 Stunden
AAA
750 – 800 mAh
6,0 heures
550 – 650 mAh
5,0 Stunden
550 – 650 mAh
5,0 heures
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICATIONS
: BQ-CC17
Modèle
: BQ-CC17
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Entrée
: CA 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
: DC 1.5 V --- 300 mA x 4 - (Größe AA)
Sortie
: CC 1.5 V
---
300 mA x 4 (type AA)
DC 1.5 V --- 150 mA x 4 - (Größe AAA)
CC 1.5 V
---
150 mA x 4 (type AAA)
: 0~35℃ (Nur in Innenräumen benutzen)
Température de service : 0~35℃ (usage intérieur uniquement)
Garantie: La garantie commence à l'acte d'achat.
PECE réparera ou remplacera ce chargeur par un produit équivalent en cas de
plainte justifiée.
La garantie concerne le chargeur uniquement.
La garantie est liée aux défauts de matériau et de fabrication.
Les détails de cette garantie peuvent être obtenus auprès de Panasonic Energy
Europe ou sur www.panasonic-batteries.com
FIN
POL
Dziękujemy za zakup ładowarki BQ-CC17 firmy Panasonic
Niniejszy podręcznik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i
eksploatacji ładowarki do akumulatorów BQ-CC17 firmy Panasonic.
Przed użyciem urządzenia należy się dokładnie zapoznać z instrukcjami i
ostrzeżeniami umieszczonymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorach i (3) produkcie
korzystającym z akumulatorów.
1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zaleca się
korzystanie z akumulatorów Ni-MH firmy Panasonic.
2. Nie używać baterii innych niż akumulatory ni-mh.
3. Nie korzystać z ładowarki w warunkach dużej wilgotności.
4. Nie korzystać z ładowarki z uszkodzoną wtyczką sieciową.
5. Nie korzystać z ładowarki, która spadła lub została uszkodzona.
6. Nie otwierać, nie demontować ładowarki.
7. Odłączyć ładowarkę przed przeglądem lub czyszczeniem urządzenia.
8. Nie korzystać z ładowarki w miejscach nasłonecznionych.
To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej
8 roku życia oraz osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub
osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, pod
warunkiem działania pod nadzorem lub po uprzednim
otrzymaniu instruktażu dotyczącego bezpiecznego
użytkowania oraz bycia świadomym możliwych zagrożeń.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
W tej ładowarce można ładować 4 akumulatorki 4 AA i/lub 4 AAA w kilku
kombinacjach (patrz rys. 4).
1) Przestrzegaj polaryzacji dopasowując ustawienie biegunów (+) i (-) akumulator do
biegunów (+) i (-) w ładowarce.
W przypadku akumulator typu AA, włóż zaczynając od zacisku (+) i wciśnij zacisk
(-).(rys. 2)
W przypadku akumulator AAA, włóż zaczynając od zacisku (-), a następnie
umieść zacisk (+) w styku (+).(rys. 3)
2) Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego 100–240 V.
3) Lampka kontrolna ładowania zamiga szybko kilka razy, a potem będzie palić się
ciągłym światłem, informując o trwaniu ładowania.
Jeżeli lampka kontrolna nie pali się:
a) Należy sprawdzić, czy akumulatory zostały włożone i czy poprawnie stykają
się ze złączami komór.
b) Należy sprawdzić, czy ładowarka podłączona jest do działającego gniazda
sieciowego.
4) Po ukończeniu ładowania lampka kontrolna przestanie się palić. Należy wówczas
odłączyć przewód zasilania i wyjąć akumulatorki.
Funkcja automatycznego wyłączania spowoduje samoczynne wyłączenie ładowarki
po naładowaniu akumulator.
Czasy ładowania podane w tabeli 1 są orientacyjne i mogą się różnić w zależności
od temperatury i stanu akumulator.
KONSERWACJA, ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I CZYSZCZENIE
●Przy czyszczeniu ładowarki zachować ostrożność.
●Należy odłączyć ładwarkę od gniazda elektrycznego, gdy urządzenie nie jest
używane.
●W razie konieczności przetrzeć suchą szmatką w celu usunięcia kurzu i
zanieczyszczeń.
●Nigdy nie zanurzać ładowarki w wodzie ani innym płynie.
Tabeli 1
Czas ładowania
Rozmiar
Latausaika
Pojemność
Kapasiteetti
akumulatora
1-4 szt.
1-4 kpl
2400 – 2500 mAh
9,0 godz.
2400 – 2500 mAh
9,0 tuntia
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 godz.
1900 – 2000 mAh
7,0 tuntia
950 – 1000 mAh
3,5 godz.
950 – 1000 mAh
3,5 tuntia
900 – 950 mAh
7,0 godz.
900 – 950 mAh
7,0 tuntia
AAA
750 – 800 mAh
6,0 godz.
750 – 800 mAh
6,0 tuntia
550 – 650 mAh
5,0 godz.
550 – 650 mAh
5,0 tuntia
DANE TECHNICZNE
TEKNISET TIEDOT
Model
: BQ-CC17
: BQ-CC17
Wejście
: Prąd zmienny 100–240 V ~ 50–60 Hz 0.2 A
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Wyjście
: Prąd stały 1.5 V
---
300 mA x 4 - (rozmiar AA)
: DC 1.5 V
300 mA x 4 - (AA koko)
Prąd stały 1.5 V
---
150 mA x 4 - (rozmiar AAA)
---
Temperatura pracy
: 0~35℃ (tylko do użytku domowego)
DC 1.5 V
---
150 mA x 4 - (AAA koko)
: 0~35℃ (Vain sisäkäyttöön)
Gwarancja: Gwarancja jest ważna od momentu zakupu.
PECE naprawi lub wymieni na równoważny model w przypadku uzasadnionej
reklamacji.
Gwarancja obejmuje tylko ładowarkę.
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i błędy montażowe.
Szczegółowe informacje w Panasonic Energy Europe N.V. Lub na
www.panasonic-batteries.com.
ESP
ITA
Gracias por adquirir el cargador Panasonic BQ-CC17
Grazie per aver acquistato questo caricabatterie Panasonic BQ-CC17
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y de funcionamiento
Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo del
del Cargador de Pilas Panasonic BQ-CC17.
caricabatterie Panasonic modello BQ-CC17.
Antes de utilizarlo, lea todas las instrucciones y advertencias que encontrará en (1)
Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere le istruzioni e le avvertenze riportate sul
el cargador de pilas, (2) las pilas y (3) el producto que utiliza las pilas.
dispositivo (1), sulle batterie (2) e sul prodotto in cui saranno inserite le batterie (3).
1. Para reducir el riesgo de lesiones,
1. Per ridurre il rischio di ferite, raccomandiamo
recomendamos que utilice pilas recargables
di utilizzare solo batterie ricaricabili Panasonic
Panasonic de Ni-MH.
Ni-MH.
2. No utilice pilas no recargables.
2. Non utilizzare batterie non ricaricabili.
3. No utilice el cargador en condiciones húmedas.
3. Non utilizzare in condizioni di umidità.
4. No utilice el cargador en un enchufe dañado.
4. Non utilizzare il caricabatterie con prese danneggiate.
5. No utilice el cargador si éste se cae o sufre daños.
5. Non utilizzare il caricabatterie se è caduto o se è danneggiato.
6. No abra/desmonte el cargador.
6. Non aprire o smontare il caricabatterie.
7. Desenchufe el cargador de CA antes de realizar tareas de mantenimiento o de
7. Scollegare il caricabatterie durante la manutenzione o la pulizia.
limpieza.
8. Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.
8. No exponga el cargador a la luz solar directa.
Questo apparecchio può essere usato da bambini
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir
di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità
de 8 años de edad y por personas con capacidades
fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no
esperienza e conoscenza, nel caso in cui siano
tengan experiencia y capacitación siempre y cuando
sorvegliati o istruiti per l'uso dell'apparecchio in
hayan recibido supervisión o instrucciones relativas
modo sicuro comprendendo i rischi inerenti.
al uso del aparato de una manera segura y hayan
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
comprendido los riesgos existentes.
La pulizia e la manutenzione non devono essere
No permita que los niños jueguen con el aparato.
effettuate da bambini senza supervisione.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben
ISTRUZIONI PER L'USO
ser realizados por niños sin supervisión.
In questo caricabatterie, le 4 pile (di tipo 4 AA e/o di tipo 4 AAA) possono essere
ricaricate in combinazioni diverse (vedi figura 4).
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1) Rispettare le polarità facendo corrispondere (+) e (-) delle batterie con (+) e (-) del
En este cargador pueden cargarse 4 pilas 4 AA y/o 4 AAA en distintas
carica batterie.
combinaciones (ver fig. 4).
Per le batterie AA, inserire dal terminale (+) e spingere sul terminale (-).(Fig. 2)
1) Respete la polaridad emparejando (+) y (-) de las pilas con (+) y (-) del cargador.
Per le batteria AAA, inserire dal terminale (-), quindi posizionare il terminale (+)
Para una pila AA, introduzca desde el terminal (+) y empuje en el terminal (-).
sul contatto (+).(Fig. 3)
(Fig. 2)
2) Inserire il caricabatterie in una presa di corrente a 100–240 V CA.
Para una pila AAA, insértela desde el terminal (-) y luego coloque el terminal (+)
3) L'indicatore luminoso di ricarica rimarrà acceso dopo aver lampeggiato alcune
en la posición de contacto (+). (Fig. 3)
volte, per indicare che il caricamento è in corso.
2) Enchufe el cargador en una toma de corriente estándar de 100–240 V CA
Se l'indicatore luminoso non si accende:
3) El indicador de carga se encenderá después de parpadear rápidamente varias
4)
a) assicurarsi che le batterie siano inserite in modo corretto, cioè a contatto con i
veces mostrando que la carga se está realizando.
terminali in ogni compartimento;
Si el indicador no se ilumina:
4)
b) assicurarsi che il caricabatterie sia inserito in una presa di corrente
a) Asegúrese de que ha introducido las pilas, haciendo el contacto correcto con
4) Quando la ricarica è completa, l'indicatore luminoso di ricarica si spegnerà.
los terminales de cada una de las ranuras.
Togliere il caricabatterie dalla presa di corrente e togliere le batterie.
b) Compruebe que el cargador está enchufado en una toma activa de CA.
Il dispositivo di spegnimento automatico spegnerà il caricabatterie quando le
4) Una vez finalizada la carga la luz del indicador de carga se apagará. Desenchufe
batterie sono completamente cariche.
el cargador de la toma de CA y extraiga las pilas.
I tempi di ricarica indicati nella Tabella 1 sono indicativi e possono variare a
La función de apagado automático apagará el cargador cuando las pilas estén
seconda della temperatura e delle condizioni delle batterie.
completamente cargadas.
Los tiempos de carga mostrados en la tabla 1 son orientativos y pueden variar
MANUTENZIONE E PULIZIA
dependiendo de la temperatura y del estado de las pilas.
●La manutenzione e la pulizia sono indispensabili.
●Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
MANTENIMIENTO, CUIDADO Y LIMPIEZA
●Pulire con un panno pulito e asciutto per rimuovere la polvere e lo sporco.
●El cuidado y la limpieza son esenciales.
●Non immergere mai il caricabatterie in acqua o liquidi.
●Desenchufe el cargador de la toma de CA.
Tabella 1
● Si es necesario, limpie el aparato con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
●Nunca sumerja el cargador en agua u otros líquidos.
TIPO
Tabla 1
CAPACITÀ
Tiempo de carga
BATTERIA
Tamaño de
Capacidad
la pila
1-4 unidades
2400 – 2500 mAh
2400 – 2500 mAh
9,0 horas
AA
1900 – 2000 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 horas
950 – 1000 mAh
950 – 1000 mAh
3,5 horas
900 – 950 mAh
900 – 950 mAh
7,0 horas
AAA
750 – 800 mAh
AAA
750 – 800 mAh
6,0 horas
550 – 650 mAh
550 – 650 mAh
5,0 horas
SPECIFICHE TECNICHE
ESPECIFICACIONES
Modello
: BQ-CC17
Modelo
: BQ-CC17
Ingresso
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Entrada
: CA 100–240 V/ 50–60 Hz 0.2 A
Uscita
: DC 1.5 V
---
300 mA x 4 - (tipo AA)
Salida
: CC 1.5 V
---
300 mA x 4 - (tamaño AA)
DC 1.5 V
---
150 mA x 4 - (tipo AAA)
CC 1.5 V
---
150 mA x 4 - (tamaño AAA)
Temp. di funzionamento : 0~35℃ (Solo per uso interno)
Temperatura de funcionamiento : 0~35℃ (sólo para uso en interiores)
Garanzia: La garanzia inizia al momento dell'acquisto.
Garantía: La garantía comienza en el momento de compra.
PECE riparerà o sostituirà con un caricabatterie equivalente in caso di reclamo
En caso de queja justificada, PECE reparará el cargador o lo cambiará por otro
giustificato.
equivalente.
La garanzia copre solo il caricabatterie.
La garantía es válida sólo para el cargador.
La garanzia è relativa ai materiali e alla manodopera.
La garantía sólo es válida para defectos en el material y de producción.
Maggiori ragguagli su Panasonic Energy Europe N.V. o su
Puede encontrar otros detalles en Panasonic Energy Europe N.V. O en
www.panasonic-batteries.com
www.panasonic-batteries.com
CZE
SVK
Děkujeme, že jste si zakoupili nabíječku BQ-CC17 společnosti Panasonic
Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačku
batérií Panasonic BQ-CC17.
Tato příručka obsahuje důležité pokyny k bezpečnosti a provozu nabíječky baterií
Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky pokyny a upozornenia na (1) nabíjačke
BQ-CC17 společnosti Panasonic.
batérií, (2) batériách a (3) produkte, v ktorom batérie použijete.
Před použitím se seznamte s pokyny a výstrahami týkajícími se (1) nabíječky
1. Aby sa minimalizovalo riziko zranenia,
baterií, (2) baterií a (3) produktů, v nichž se baterie používají.
1. V zájmu snížení rizika úrazu doporučujeme používat
odporúčame použiť nabíjateľné Ni-Mh batérie
nabíjecí baterie Ni-MH společnosti Panasonic.
značky Panasonic.
2. Nepoužívejte nedobíjecí baterie.
2. Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.
3. Nepoužívejte nabíječku ve vlhkém prostředí.
3. Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkých podmienkach.
4. Nepoužívejte nabíječku s poškozenou zástrčkou.
4. Nabíjačku nepoužívajte s poškodenou prípojkou.
5. Nepoužívejte nabíječku, která spadla nebo je poškozená.
5. Nabíjačku nepoužívajte potom, čo vám padla alebo sa poškodila.
6. Nabíječku neotevírejte ani nerozebírejte.
6. Nabíjačku neotvárajte/nerozoberajte.
7. Před započetím údržby nebo čištění odpojte nabíječku.
7. Pred údržbou alebo čistením odpojte nabíjačku.
8. Nepoužívejte nabíječku na přímém slunečním světle.
8. Nabíjačku nepoužívajte na priamom slnku.
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov,
se sníženými tělesnými, smyslovými či mentálními
osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo
schopnostmi nebo osoby postrádající příslušné znalosti a
mentálnymi schopnosťami, osoby bez dostatočných
zkušenosti, pokud jsou pod dohledem či dostávají pokyny
skúseností a vedomostí len za prítomnosti dozoru,
týkající se bezpečného zacházení se spotřebičem a
alebo ak boli inštruované o bezpečnom použití
chápou možná nebezpečí z toho plynoucí.
výrobku a chápu nebezpečenstvo s ním spojené.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Deti by sa nemali hrať so zariadením.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez
Čistenie a údržbu by deti nemali vykonávať bez
dozoru.
dozoru.
NÁVOD K OBSLUZE
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
V této nabíječce lze baterie typu 4 AA nebo 4 AAA nabíjet v několika kombinacích
V tejto nabíjačke sa môžu nabíjať dve batérie veľkosti 4 AA a/alebo 4 AAA v
(viz obr. 4)
rôznych kombináciách (pozrite obr. 4)
1) Dodržujte polaritu shodnou orientací (+) a (-) pólů na bateriích s (+) a (-) na
1) Všimnite si, či sa polarita (+) a (-) na batériách zhoduje s polaritou (+) a (-) na
nabíječce.
nabíjačke.
Baterii AA vkládejte (+) pólem napřed a zatlačte na (-) pól. (obr. 2)
Batérie veľkosti AA vkladajte z terminálu (+) a zatlačte na terminál (-). (Obr. 2)
Baterii AAA vkládejte (-) pólem napřed a poté umístěte (+) pól do (+) kontaktu.
Pri batériách veľkosti AAA vkladajte z terminálu (-), potom umiestnite svorku (+)
(obr. 3)
do kontaktného miesta (+). (Obr. 3)
2) Připojte nabíječku ke standardnímu zdroji napětí 100–240 V AC.
2) Pripojte nabíjačku k bežnej 100–240 V sieťovej zásuvke.
3) Kontrolka nabíjení se rozsvítí poté, co několikrát rychle blikne, znamená to, že
3) Kontrolka indikátora nabíjania bude svietiť po niekoľkých rýchlych bliknutiach,
probíhá nabíjení.
čím naznačuje, že sa vykonáva nabíjanie.
Pokud se kontrolka nerozsvítí:
Ak sa kontrolka indikátora nezapne:
a) Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy a mají správný koncový kontakt
a) Uistite sa, že sú vložené batérie a že majú správny kontakt v každom
v každém oddíle.
priečinku.
b) Zkontrolujte, že je nabíječka zapojena k funkčnímu zdroji napětí AC.
b) Uistite sa, že je nabíjačka zapojená k fungujúcej sieťovej zásuvke.
4) Po plném nabití zhasne kontrolka nabíjení. Poté vypojte nabíječku ze zdroje
4) Po úplnom nabití kontrolka indikátora nabíjania zhasne. Potom odpojte nabíjačku
napětí AC a vyjměte baterie.
od sieťovej zásuvky a vyberte batérie.
Funkce automatického vypnutí zajišťuje automatické vypnutí nabíječky při úplném
Funkcia automatického vypnutia automaticky vypne nabíjačku, keď sa batérie plne
nabití baterií.
nabijú.
Doba nabíjení uvedená v tabulce 1 je pouze přibližná a může se lišit podle teploty
Čas nabíjania, ktorý je zobrazený v tabuľke 1, je iba približný a môže sa odlišovať v
a stavu baterií.
závislosti od teploty a stavu batérií.
ÚDRŽBA, PÉČE A ČIŚTĚNÍ
ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
●Správná péče a čištění jsou velmi důležité.
●Starostlivosť a čistenie sú dôležité.
●Odpojte nabíječku ze zásuvky.
●Odpojte nabíjačku zo zásuvky.
●V případě potřeby odstraňte nečistoty suchým hadříkem.
●Ak je to potrebné, vyčistite ho suchou handričkou, aby sa odstránili nečistoty a
●Nabíječku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
špina.
Tabulce 1
●Nabíjačku nikdy neponárajte do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny.
doba nabíjení
Tabuľke 1
Velikost baterie
Kapacita
1-4 ks
Veľkosť batérie
Kapacita
2400 – 2500 mAh
9,0 hodiny
2400 – 2500 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 hodiny
AA
1900 – 2000 mAh
950 – 1000 mAh
3,5 hodiny
950 – 1000 mAh
900 – 950 mAh
7,0 hodiny
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
6,0 hodiny
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
5,0 hodiny
550 – 650 mAh
SPECIFIKACE
Model
: BQ-CC17
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vstup
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Model
: BQ-CC17
Výstup
: DC 1.5 V
300 mA x 4 - (velikost AA)
---
Príkon
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
DC 1.5 V
---
150 mA x 4 - (velikost AAA)
Výstup
: DC 1.5 V
---
300 mA x 4 - (veľkosť AA)
Provozní teplota
: 0~35℃ (pouze pro použití v interiéru)
DC 1.5 V
---
150 mA x 4 - (veľkosť AAA)
Záruka: Platnost záruky počíná v okamžiku koupě výrobku.
Prevádzková teplota : 0 až 35℃ (Iba pre interiérové použitie)
V případě oprávněné reklamace společnost PECE výrobek opraví nebo za něj
Záruka: Platnosť záruky začína v okamžiku nákupu výrobku.
poskytne odpovídající náhradu.
V prípade oprávnenej reklamácie spoločnosť PECE výrobok opraví alebo za
Záruka se vztahuje pouze na nabíječku.
neho poskytne odpovedajúcu náhradu.
Záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady.
Záruka sa vzťahuje len na nabíjačku.
Více informací získáte u společnosti Panasonic Energy Europe N.V. nebo na stránkách
Záruka sa vzťahuje len na materiálové a výrobné vady.
www.panasonic-batteries.com.
Viac informácií získate u spoločnosti Panasonic Energy Europe N.V. alebo na
stránkach www.panasonic-batteries.com.
NLD
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Panasonic BQ-CC17 lader.
Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruiksinstructies voor de
Panasonic BQ-CC17 batterijlader.
Lees voor gebruik aandachtig alle instructies en waarschuwingen op
(1) de batterijlader, (2) de batterijen en (3) het product waarin u de batterijen
gebruikt.
1. Om het risico op kwetsuren te beperken, raden
wij u aan om Panasonic Ni-MH herlaadbare
batterijen te gebruiken.
2. Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
3. Gebruik de lader niet in vochtige omstandigheden.
4. Gebruik de lader niet met een beschadigde stekker.
5. Gebruik de lader niet nadat hij gevallen is of beschadigd werd.
6. Open of demonteer de lader nooit.
7. Trek de lader uit het stopcontact voor u het toestel onderhoudt of reinigt.
8. Gebruik de lader nooit in rechtstreeks zonlicht.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek
aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan
of instructies over het gebruik van het apparaat
op een veilige manier en de mogelijke gevaren
begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder
toezicht uitgevoerd worden door kinderen.
GEBRUIKSAANWIJZING
In deze lader kunnen 4 AA en/of 4 AAA batterijen worden opgeladen in meerdere
combinaties (zie fig. 4).
1) Neem polariteit in acht door (+) en (-) van de batterijen op de (+) en (-) pool van de
lader aan te sluiten.
Voor AA-batterijen, plaats vanuit de (+)-terminal en duw op de (-)-terminal.(afb. 2)
Voor AAA-batterijen, plaats vanuit de (-)-terminal, plaats dan de (+)-terminal in de
(+)-contactplaats.(afb. 3)
2) Stop de lader in een standaardstopcontact (100–240 V AC).
3) Na een aantal malen snel knipperen, gaat het indicatorlampje branden. Dit
betekent dat het toestel de batterijen oplaadt.
Als het indicatorlampje niet brandt:
funzionante.
4)a) Controleer dan of de batterijen goed in het toestel zitten en contact maken
met de terminals in elk vakje.
4)b) Controleer dan of de stekker van de lader in een stopcontact zit dat correct
functioneert.
4) Wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn, zal het indicatorlampje het licht
uitschakelen. Trek de lader dan uit het stopcontact en verwijder de batterijen.
Het toestel beschikt over een automatische UIT-functie die het toestel automatisch
uitschakelt wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn.
De laadtijden die worden vermeld in tabel 1 zijn louter indicatief en kunnen variëren
afhankelijk van de temperatuur en de batterijstatus.
ONDERHOUD EN REINIGING
●Onderhoud en reiniging zijn van cruciaal belang.
●Trek de lader uit het stopcontact.
TEMPO DI
●Maak indien nodig schoon met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.
●Dompel de lader nooit onder in water of in een andere vloeistof.
RICARICA
Tabel 1
1-4 pezzi
Laadtijd
Batterijtype
Capaciteit
9,0 ore
1-4 stuks
7,0 ore
2400 – 2500 mAh
9,0 uur
3,5 ore
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 uur
7,0 ore
950 – 1000 mAh
3,5 uur
6,0 ore
900 – 950 mAh
7,0 uur
5,0 ore
AAA
750 – 800 mAh
6,0 uur
550 – 650 mAh
5,0 uur
SPECIFICATIES
Model
: BQ-CC17
Input
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Output
: DC 1.5 V
---
300 mA x 4 - (AA formaat)
DC 1.5 V
150 mA x 4 - (AAA formaat)
---
Werktemperatuur
: 0~35℃ (Alleen voor gebruik binnenshuis)
Garantie: De garantie begint op het ogenblik van aankoop.
PECE zal in het geval van een gegronde klacht overgaan tot herstelling of
omruiling.
De garantie is enkel van toepassing op de lader.
De garantie heeft enkel betrekking op productie- en/of materiaaldefecten.
Details zijn verkrijgbaar bij Panasonic Energy Europe N.V. of op
www.panasonic-batteries.com.
ROU
Vă mulţumim pentru achiziţionarea încărcătorului Panasonic BQ-CC17
Acest manual conţine informaţii importante privind siguranţa şi instrucţiuni de
operare pentru încărcătorul de acumulatori Panasonic BQ-CC17.
Înaintea utilizării, citiţi toate instrucţiunile şi avertismentele privind (1) încărcătorul
de acumulatori, (2) acumulatorii şi (3) produsul care foloseşte acumulatorii.
1. Pentru a reduce riscul unui accident,
recomandăm folosirea bateriilor reîncărcabile
Panasonic Ni-MH.
2. Nu utilizaţi acumulatori reîncărcabili.
3. Nu folosiţi încărcătorul în medii cu umiditate ridicată.
4. Nu cuplaţi încărcătorul la o priză deteriorată.
5. Nu folosiţi încărcătorul dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat.
6. Nu deschideţi/dezasamblaţi încărcătorul.
7. Deconectaţi încărcătorul înainte de a efectua operaţii de întreţinere sau curăţare.
8. Nu folosiţi încărcătorul în bătaia directă a soarelui.
Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta
de la 8 ani în sus şi de către persoane care au
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
cărora le lipsesc experienţa şi cunoştinţele, dacă
sunt supravegheaţi sau cărora le-au fost oferite
instrucţiuni cu privire la utilizarea în siguranţă a
aparatului şi au înţeles riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
Acest încărcător poate încărca 4 acumulatori 4 AA şi/sau 4 AAA în diverse
combinaţii (vezi fig. 4)
1) Respectaţi polaritatea prin potrivirea (+) şi (-) de pe baterii cu (+) şi (-) de pe
încărcător.
Pentru baterii AA, introduceţi de la borna (+) şi împingeţi pe borna (-).(fig. 2)
Pentru bateriile AAA, introduceţi de la borna (-), apoi poziţionaţi borna (+) în locul
de contact.(fig. 3)
2) Cuplaţi conectorul la o priză CA standard de 100–240V AC
3) Ledul indicator pentru încărcare se va aprinde după ce va lumina rapid
intermitent de câteva ori, indicând faptul că încărcarea are loc.
Dacă indicatorul nu se aprinde:
a) Asiguraţi-vă că aţi introdus acumulatorii, iar conectorii din fiecare locaş se
află în contact.
b) Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat la o priză CA în stare de
funcţionare.
4) După încărcarea completă, ledul indicator pentru încărcare se va stinge. În
continuare, scoateţi încărcătorul din priza CA şi scoateţi acumulatorii.
Funcţia de închidere automată va opri automat încărcătorul după ce acumulatorii au
fost încărcaţi complet.
Duratele de încărcare indicate în tabelul 1 sunt numai orientative şi pot varia în
funcţie de temperatură şi starea acumulatorilor.
ÎNTREŢINERE, SUPRAVEGHERE ŞI CURĂŢARE
●Întreţinerea şi curăţarea sunt esenţiale.
●Deconectaţi încărcător la priza CA.
●Dacă este necesar, curăţaţi murdăria cu o cârpă uscată.
Čas nabíjania
●Nu scufundaţi încărcătorul în apă sau în alt lichid.
1-4 kusy
Tabelul 1
Timp de încărcare
Dimensiune
9,0 hodiny
Capacitate
baterie
1-4 buc.
7,0 hodiny
2400 – 2500 mAh
9,0 ore
3,5 hodiny
AA
1900 – 2000 mAh
7,0 ore
7,0 hodiny
950 – 1000 mAh
3,5 ore
6,0 hodiny
900 – 950 mAh
7,0 ore
5,0 hodiny
AAA
750 – 800 mAh
6,0 ore
550 – 650 mAh
5,0 ore
SPECIFICAŢII
Model
: BQ-CC17
Intrare
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.2 A
Ieşire
: CC 1.5V
---
300 mA x 4 - (AA)
CC 1.5V
150 mA x 4 - (AAA)
---
Temperatură de operare : 0~35℃ (Folosire numai în interior)
Garanţie: Garanţia începe la data cumpărării.
PECE va repara sau înlocui cu un încărcător echivalent în cazul unei
reclamaţii întemeiate.
Garanţia este exclusiv pentru încărcător.
Garanţia se referă exclusiv la defecte de materiale şi de fabricaţie.
Puteţi obţine detalii la Panasonic Energy Europe N.V. sau la
www.panasonic-batteries.com
2016/09/21
9:55:57

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Panasonic BQ-CC17

  • Page 1 Details zijn verkrijgbaar bij Panasonic Energy Europe N.V. of op Einzelheiten sind über Panasonic Energy Europe N.V. oder unter Fig. 4 Panasonic Service Europe, a division of Les détails de cette garantie peuvent être obtenus auprès de Panasonic Energy www.panasonic-batteries.com. www.panasonic-batteries.com erhältlich. Europe ou sur www.panasonic-batteries.com Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.
  • Page 2 Este manual contém instruções de segurança e funcionamento para o carregador Това ръководство съдържа важни указания за безопасност и работа със Bu kullanım kılavuzu Panasonic BQ-CC17 şarj aleti ile ilgili önemli emniyet ve Ovaj priručnik sadrži važne upute o sigurnosti u rukovanju za punjač baterija χρήση...
  • Page 3 ENGLISH Disposal of Old Equipment and Batteries Only for European Union and countries with recycling systems These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries must not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.
  • Page 4 PORTUGUESE Eliminação de Equipamentos Usados e Baterias Apenas para a União Europeia e países com sistemas de reciclagem Estes símbolos nos produtos, embalagens, e/ou documentos que os acompanham indicam que os produtos elétricos e eletrónicos e as baterias usados não podem ser misturados com os resíduos urbanos indiferenciados.
  • Page 5 DANISH Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
  • Page 6 SLOVAK Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte opotrebované...
  • Page 7 BULGARIAN Изхвърляне на излезли от употреба електрически и електронни уреди и батерии Само за Европейския съюз и страните със системи за рециклиране Този символ върху продуктите, опаковката и/или придружаващите документи означава, че изразходваните електрически и електронни продукти и батериите не бива да се изхвърлят в общите битови отпадъци. Моля, предавайте...
  • Page 8 LATVIAN Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču un bateriju utilizācija Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Nogādājiet nolietotos ražojumus un nokalpojušās baterijas tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu otrreizējai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā...

Table of Contents