Panasonic BQ-CC55E Operating Instructions Manual

Panasonic BQ-CC55E Operating Instructions Manual

Advertisement

GBR
Please read these instructions and warnings before using this product, and save this
manual for future use. In addition, be sure to read the warnings on the batteries.

CAUTION

To avoid personal injury and property damage please follow the below instructions:
Charger
1. Panasonic Ni-MH rechargeable batteries are recommended to be used in this charger.
2. Do not use non rechargeable batteries in this charger.
3. Do not open or disassemble the charger.
Model BQ-CC55E
4. Do not allow the charger to get wet or expose the charger to water or other liquids.
5. Only use the charger indoors and in a dry location.
BQ-CC55U
6. Do not use the charger if the plug or batteries are damaged.
7. Do not use or expose the charger to direct sunlight.
Panasonic recommends that the charger should only be used by persons who are capable
of understanding these instructions. This appliance should be kept out of reach of young
Operating Instructions
children and should only be used by children over the age of 8 if supervised by an adult.
OPERATING INSTRUCTIONS
Bedienungsanleitung
You can charge a single AA or AAA battery or up to four at one time.(fig 3)
1) Observe the correct polarity by matching the positive (+) and negative (-) on the
Mode d'emploi
batteries to the positive (+) and negative (-) on the charger. Insert the batteries from
the negative (-) end first (fig 2)
Instrucciones de Funcionamiento
2) Plug the charger into a standard 100-240V AC outlet
* The LEDs light green from left to right for about 3 seconds before charging starts.
Diagnosis of the status of the batteries is being performed during this time.
Istruzioni per l'uso
3) The charger will indicate that charging is conducted through the indicator lights being lit.
1. The LEDs light according to the current remaining charge of the batteries, and
Gebruiksaanwijzing
charging starts.
2. The LEDs will change as follows according to the charging progress.
Betjeningsvejledning
LED status
Remaining charge / battery status
Lit red
20% or less
Bruksanvisning
Charging
Lit yellow
20% to 80%
Käyttöohjeet
Lit green
80% or more
Off
100%
Charging
Instrukcja obsługi
complete
Blinking yellow
Battery replacement recommended
Error
Blinking red
Invalid batteries (i.e., non-rechargeable) inserted
Návod k použití
* The remaining charge indication should only be used as a rough estimate.
 Charging durations will vary depending on the state of the batteries and the charging
Prevádzkové pokyny
environment. Therefore, be sure to charge the batteries until the LEDs turn off.
If the indicator does not light or blinks:
Instrucţiuni de exploatare
a) Make sure that the batteries are inserted correctly and that proper contact is
made with each terminal
Használati utasítás
b) Check that the power plug is correctly inserted
c) Check that the batteries are not damaged and are rechargeable
4) Charging is complete when the LED turns off after lighting green.
Οδηγίες χρήσης
Disconnect the charger from the AC outlet, and remove the charged batteries.

MAINTENANCE, CARE AND CLEANING

Instruções de Funcionamento
● Unplug charger from AC outlet.
● Clean with a dry cloth to remove dirt and grime.
Инструкция за експлоатация
Table 1
Upute za rad
Battery Size
Capacity
Naudojimo instrukcijos
2400 – 2550 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
Ekspluatācijas instrukcijas
950 – 1000 mAh
900 – 950 mAh
Kasutusjuhend
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
Navodila za uporabo
SPECIFICATIONS
Kullanma talimatları
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Input
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0.3 A
Output
:
AA: 1.5 V x 4 --- ; 3.2 A max; AAA: 1.5 V x 4 --- ; 1.2 A max;
Operating temperature : 0~35°C (Indoor use only)
Parts location
Warranty: The warranty for this products starts from the day of purchase. In the case of
a justified complaint, PECE will repair or replace the faulty product with an
Charging indicator light
equivalent charger. The warranty is for the charger and only relates to defects
(In a battery charger)
in materials and workmanship.
Details can be obtained at Panasonic Energy Europe N.V. or at
www.panasonic-batteries.com
terminal
AC plug
AAA
terminal
DNK
AA
terminal
Læs disse instruktioner og advarsler før brug af produktet, og gem vejledningen til senere
Fig. 1
brug. Sørg også for at læse advarslerne på batterierne.
ADVARSEL
Undgå skade på personer eller genstande, der skyldes, men ikke begrænset til, risikoen
A
for elektriske stød eller brand:
B
1. For at mindske risikoen for personskader anbefales det at bruge Panasonics opladelige
Ni-Mh-batterier.
A
2. Brug ikke ikke-genopladelige batterier.
3. Undgå at åbne eller afmontere opladeren.
4. Undgå at opladeren bliver våd, eller at der trænger vand eller andre væsker ind i opladeren.
B
5. Brug kun opladeren indendørs et tørt sted.
6. Brug ikke opladeren, hvis dens stik eller batterier er beskadiget.
7. Brug ikke opladeren i direkte sollys.
Dette apparat kan benyttes af børn på 8 år eller derover og personer med reducerede
fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er
AA
AAA
under opsyn eller har modtaget instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og
If an AAA battery is inserted from the positive (+) end first, the
forstår de farer, det indebærer.
negative (-) terminal on the charger may be damaged.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn uden opsyn.
Fig. 2
BETJENINGSVEJLEDNING
Du kan oplade et enkelt AA- eller et AAA-batteri eller op til fire batterier på samme tid. (Fig. 3)
1) Overhold polaritet ved at sammenligne (+) og (-) på batterier med (+) og (-) på
opladeren.
Indsæt batteriindstikkene fra terminalen (-) og indsæt derefter terminalen (+) i
kontakterne for (+). (Fig. 2)
2) Sæt opladeren til en almindelig stikkontakt, 100–240 V (vekselstrøm).
* LED-indikatoren lyser grønt fra venstre til højre i cirka 3 sekunder, før opladningen
starter. På dette tidspunkt foretages der diagnose af batteriernes status.
3) Derefter skal kontrollamperne for opladning lyse. Det v iser, at opladningen er begyndt.
1. LED-indikatoren lyser i henhold til batteriernes resterende opladning, og opladnin-
AA size 1 - 4 pcs
gen starter.
2. LED-indikatoren ændres som følger i henhold til opladningsprocessen.
LED-status
Resterende opladning/batteristatus
20 % eller mindre
Lyser rødt
Opladning
20 % til 80 %
Lyser gult
80 % eller derover
Lyser grønt
Opladning
Fra
100 %
fuldendt
Blinker gult
Batteriudskiftning anbefales
AAA size 1 - 4 pcs
Der er isat ugyldige batterier (dvs.
Fejl
Blinker rødt
ikke-genopladelige batterier)
* Indikatoren for resterende opladning skal kun anses som værende et løst skøn.
Varigheden af opladningen vil variere alt efter batteriernes tilstand og
opladningsmiljøet. Sørg derfor for at oplade batterierne, indtil LED-indikatoren
slukker.
Hvis indikatoren ikke lyser eller blinker:
a) Se efter, at der er lagt batterier i opladeren, og at de har god kontakt med
terminalerne på hver plads.
b) Kontrollér, om stikkontakterne er udslidte.
c) Kontrollér om batterierne, du bruger, er udslidte eller ikke kan genoplades.
4) Opladning er fuldendt, når LED-indikatoren slukker efter at have lyst grønt. Tag
opladeren ud af stikket, og fjern de opladede batterier.
PLEJE, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
● Tag oplader ud af stikkontakten.
● Rengør med en tør klud for at fjerne snavs og smuds.
Tabel 1
Batteristørrelse
Kapacitet
Combinations of up to four
2400 – 2550 mAh
AA or AAA batteries
AA
1900 – 2000 mAh
950 – 1000 mAh
Fig. 3
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
Distributed by
Panasonic Energy Europe N.V. (PECE)
SPECIFIKATIONER
Brusselsesteenweg 502
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
1731 Zellik, Belgium
Input
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Output
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A maks.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A maks.;
Driftstemperatur : 0~35°C (må kun bruges indendørs)
Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Garanti: Garantien starter fra købstidspunktet.
Panasonic Testing Centre
PECE erstatter eller reperer laderen såfremt fejlen beretter dette.
Panasonic Service Europe, a division of
Garantien gælder kun opladeren.
Garantien dækker kun materiale- eller produktionsfejl.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Detaljer kan rekvireres hos Panasonic Energy Europe N.V. Eller på
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
www.panasonic-batteries.com
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
DEU
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produkts diese Anweisungen und Warnschilder
und bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Lesen Sie außerdem
die Warnschilder auf den Akkus.
ACHTUNG
Zur Vermeidung von Schäden an Personen oder Gegenständen, die unter anderem durch
Stromschlag- und Brandgefahr entstehen:
1. Um das Beschädigungsrisiko zu reduzieren, empfehlen wir, nur wiederaufladbare
Ni-MH-Akkus von Panasonic zu verwenden.
2. Verwenden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Akkus.
3. Ladegerät nicht öffnen oder auseinanderbauen.
4. Darauf achten, dass das Ladegerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in
Kontakt gerät.
5. Ladegerät nur an einem überdachten, trockenen Ort verwenden.
6. Ladegerät nicht verwenden, wenn der Stecker oder die Akkus beschädigt sind.
7. Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht benutzen.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen
verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung in die
sichere Nutzung des Geräts erhalten und die davon ausgehenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt und gewartet werden.
BEDIENUNGSANLEITUNG
Sie können einen einzelnen AA-Akku, einen AAA-Akku oder bis zu vier Stück gleichzeitig
laden. (Abb. 3)
1) Beachten Sie die Polung, (+) und (-) auf den Akkus müssen mit (+) und (-) auf dem
Ladegerät übereinstimmen.
Setzen Sie die Akkus zuerst mit den (-)-Polen und anschließend mit den (+)-Polen in die
(+)-Kontakte ein. (Abb. 2)
2) Netzkabel in eine 100–240 V AC-Steckdose stecken
* Die LEDs leuchten von rechts nach links für etwa 3 Sekunden grün auf, bevor der
Ladevorgang beginnt. Diagnose des Status der Akkus wird währenddessen
ausgeführt.
3) Die Ladekontrolllampen sollten leuchten, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang
stattfindet.
1. Die LEDs leuchten je nach momentan verbleibender Ladung der Akkus und
Ladebeginn.
2. Die LEDs werden sich je nach Ladeverlauf wie folgt verändern.
LED-Status
Verbleibende Ladung / Akkustatus
Leuchtet rot
20% oder weniger
Ladevorgang
Leuchtet gelb
20% bis 80%
Leuchtet grün
80% oder mehr
Ladevorgang
Aus
100%
beendet
Blinkt gelb
Akkuwechsel empfohlen
Fehler
Blinkt rot
Unzulässige (d. h. nicht wiederaufladbare) Akkus eingesetzt
* Die Anzeige der verbleibenden Ladung sollte nur als ungefährer Wert angesehen
werden.
Abhängig von dem Zustand der Akkus und der Umgebung des Ladeortes, wird
die Ladedauer variieren. Achten Sie daher darauf, dass Sie die Akkus laden, bis
sich die LEDs abschalten.
Charging time
Wenn die Kontrollanzeige nicht leuchtet oder wenn sie blinkt:
1-2 pcs
3-4 pcs
a) Überprüfen Sie, ob alle Akkus korrekt eingelegt und mit den Anschlüssen im
2 hours
4 hours
Ladeschacht verbunden sind.
b) Überprüfen Sie, ob die Netzstecker-Kontakte sich verschlechtert haben.
1.5 hours
3 hours
c) Überprüfen Sie, ob die Akkus, die Sie verwenden, über eine schlechte Leistung
0.75 hours
1.5 hours
verfügen oder ob sie nicht-wiederaufladbar sind.
2 hours
4 hours
4) Der Ladevorgang ist beendet, wenn sich die LED abschaltet und zuvor grün
aufgeleuchtet hat. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und entnehmen Sie
1.5 hours
3 hours
die geladenen Akkus.
1.25 hours
2.5 hours
WARTUNG, PFLEGE UND REINIGUNG
● Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
● Mit einem trockenen Tuch reinigen, um Schmutz und Ruß zu entfernen.
Tabelle 1
Ladezeit
Akkugröße
Kapazität
1-2 Stck.
3-4 Stck.
2400 – 2550 mAh
2 Stunden
4 Stunden
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 Stunden
3 Stunden
950 – 1000 mAh
0,75 Stunden
1,5 Stunden
900 – 950 mAh
2 Stunden
4 Stunden
AAA
750 – 800 mAh
1,5 Stunden
3 Stunden
550 – 650 mAh
1,25 Stunden
2,5 Stunden
TECHNISCHE DATEN
Modell
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Eingang
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Ausgang
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Max.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Max.;
Betriebstemperatur : 0~35°C (Nur in Innenräumen benutzen)
Garantie: Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs.
Im Fall einer berechtigten Reklamation wird das Produkt durch PECE repariert
oder durch ein gleichwertiges Ladegerät ersetzt.
Die Garantie gilt ausschließlich für das Ladegerät.
Die Garantie gilt nur für Material- oder Verarbeitungsmängel.
Einzelheiten sind über Panasonic Energy Europe N.V. oder unter
www.panasonic-batteries.com erhältlich.
ROU
Înaintea utilizării produsului, citiţi toate instrucţiunile şi avertismentele și păstrați acest manual pentru
utilizare în viitor. Pe lângă acestea, asigurați-vă că ați citit avertismentele de pe baterii.
AVERTISMENT
Pentru a evita vatamarile corporale si distrugerile de bunuri datorate socului electric si focului, dar
fara a se limita la acestea:
1. Pentru a reduce riscul unui accident, recomandăm folosirea bateriilor reîncărcabile Panasonic Ni-MH.
2. Nu utilizati baterii care nu sunt reincarcabile.
3. Nu deschideți sau dezasamblați încărcătorul.
4. Nu udați încărcătorul sau nu lăsați ca apa sau alte lichide să pătrundă în încărcător.
5. Folosiți încărcătorul doar înăuntru, într-o locatie uscată.
6. Nu folosiți încărcătorul dacă priza sau bateriile sunt deteriorate.
7. Nu folosiţi încărcătorul în bătaia directă a soarelui.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta peste 8 ani si de catre persoanele cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse si cele fara experienta, doar daca le-au fost oferite instructiuni pentru
utilizarea acestuia in siguranta si dupa ce au inteles riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheaţi.
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
Puteți încărca una sau până la 4 baterii AA sau AAA simultan. (fig. 3)
1) Respectaţi polaritatea prin potrivirea (+) şi (-) de pe baterii cu (+) şi (-) de pe încărcător.
Introduceți bateriile de la borna (-), apoi poziționați borna (+) pe terminalul (+). (fi g. 2)
2) Cuplaţi conectorul la o priză CA standard de 100–240V AC
* Ledurile se aprind în verde de la stânga la dreapta pentru apro ximativ 3 secunde înainte ca
încărcarea să înceapă. În acest timp se execută diagnosticul stării bateriilor.
3) Ledurile indicatoare trebuie să fi e aprinse, indicând încărcarea bateriilor.
1. Ledurile se aprind în conformitate cu încărcarea curentă rămasă din baterii și încărcarea începe.
2. Ledurile se schimbă după cum urmează în funcție de progresul încărcării.
Stare LED
Încărcare rămasă / stare baterie
Aprins în roșu
20% sau mai puțin
Încărcare
Aprins în galben
20% - 80 %
Aprins în verde
80% sau mai mult
Încărcare
Stins
100%
completă
Galben clipește
Se recomandă schimbarea bateriei
Eroare
Roșu clipește
Baterii invalide (de ex nereîncărcabile) introduse
* Indicatoarele de încărcare rămasă se vor folosi doar ca o estimare aproximativă.
Durata încărcării va varia în funcție de starea bateriilor și de mediul de încărcare. Ca urmare,
asigurați-vă să încărcați bateriile până se sting ledurile.
Dacă indicatorul nu se aprinde sau clipește:
a) Asiguraţi-vă că aţi introdus acumulatorii, iar conectorii din fi ecare locaş se afl ă în contact.
b) Verificați dacă contactele prizei de alimentare nu s-au dete riorat.
c) Verificați dacă bateriile folosite nu sunt deteriorate sau n u sunt
nereîncărcabile.
4) Încărcarea este completă când ledurile se sting după ce s-au aprins în verde. Deconectați
încărcătorul de la priza AC și începărtați bateriile încărcate.
ÎNTREŢINERE, SUPRAVEGHERE ŞI CURĂŢARE
● Deconectaţi încărcător la priza CA.
● Pentru a îndepărta praful și murdăria folosiți o cârpă uscată.
Tabelul 1
Timp de încărcare
Dimensiune baterie
Capacitate
1-2 buc.
3-4 buc.
2400 – 2550 mAh
2 ore
4 ore
Ladetid
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 ore
3 ore
950 – 1000 mAh
0,75 ore
1,5 ore
1-2 stk.
3-4 stk.
900 – 950 mAh
2 ore
4 ore
2 timer
4 timer
750 – 800 mAh
1,5 ore
3 ore
1,5 timer
3 timer
AAA
0,75 timer
1,5 timer
550 – 650 mAh
1,25 ore
2,5 ore
2 timer
4 timer
SPECIFICAŢII
1,5 timer
3 timer
1,25 timer
2,5 timer
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Intrare
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Ieşire
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Max.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Max.;
Temperatură de operare : 0~35℃ (Folosire numai în interior)
Garanţie: Garanţia începe la data cumpărării.
PECE va repara sau înlocui cu un încărcător echivalent în cazul unei reclamaţii întemeiate.
Garanţia este exclusiv pentru încărcător.
Garanţia se referă exclusiv la defecte de materiale şi de fabricaţie.
Puteţi obţine detalii la Panasonic Energy Europe N.V. sau la
www.panasonic-batteries.com
FRA
Merci de lire ces instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit et de conserver ce
Lea estas instrucciones y advertencias atentamente antes de utilizar este producto y conserve
manuel pour future référence. De plus, merci de lire les avertissements situés sur les piles.
este manual para uso futuro. Además, asegúrese de leer las advertencias acerca de las pilas.
ATTENTION
PRECAUCIÓN
Pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage matériel résultant, entre autres,
Para evitar lesiones personales o daños materiales causados por una posible descarga
d'un choc électrique ou d'un incendie :
eléctrica o incendio, pero sin limitarse a estos casos:
1. Pour réduire le risque de dommages corporels, il est recommandé d'utiliser des piles
1. Para reducir el riesgo de daño, recomendamos utilizar las pilas recargables de Ni-MH
rechargeables Panasonic Ni-Mh.
de Panasonic.
2. Ne pas utiliser de piles non rechargeables.
2. No utilice pilas no recargables.
3. Ne pas ouvrir ou démonter le chargeur.
3. No abra/desmonte el cargador.
4. Ne pas mouiller le chargeur ou laisser de l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le chargeur.
4. No moje el cargador ni permita que el agua ni ningún otro líquido entre en el cargador.
5. Utiliser uniquement le chargeur à l'intérieur dans un endroit sec.
5. Utilice el cargador solo en interiores, en lugares secos.
6. Ne pas utiliser le chargeur si sa fiche ou les piles sont endommagées.
6. No utilice el cargador si el enchufe o las pilas están dañados.
7. Ne pas utiliser le chargeur au soleil.
7. No exponga el cargador a la luz solar directa.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, des personnes avec des
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes manquant
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y
d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été formées et ont reçu des instructions
capacitación siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del
pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
aparato de una manera segura y hayan comprendido los riesgos existentes.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
No permita que los niños jueguen con el aparato.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
surveillance.
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
CONSIGNES D'UTILISATION
Puede cargar una sola pila AA o AAA o hasta cuatro a la vez. (fig. 3)
Il est possible de charger une seule pile AA ou AAA ou jusqu'à quatre à la fois. (Fig 3)
1) Respetar la polaridad emparejando los polos (+) y (-) con los (+) y (-) del cargador.
1) Afin de garantir la bonne polarité, assurez-vous que les bornes (+) et (-) des batteries
Inserte las pilas desde los terminales (-) y luego inserte el terminal (+) en los contactos
correspondent aux repères (+) et (-) du chargeur.
(+). (fig 2)
Insérer les piles en commençant par les bornes (-), puis insérer les bornes (+) dans les
2) Enchufe el cargador en una toma de corriente estándar de 100–240 V CA
contacts (+). (Fig.2)
* Los ledes se iluminan en verde de izquierda a derecha durante aproximadamente 3
2) Brancher le chargeur dans une prise de courant standard 100–240 V CA.
segundos antes de que comience la carga. Durante este tiempo se ejecuta el
* Les LED s'allument en vert de gauche à droite environ 3 secondes avant le début de
diagnóstico del estado de las pilas.
la charge. Le diagnostic d'état des piles est réalisé pendant ce temps.
3) Los indicadores de carga se deben iluminar, mostrando que la carga se está realizando.
3) Les indicateurs de charge doivent s'allumer pour signaler que la charge est en cours.
1. Los ledes se iluminan en función de la carga restante de las pilas y, a continuación,
1. Les LED s'allument en fonction de la charge restante actuelle des piles, et la charge
comienza la carga.
commence.
2. Los ledes cambiarán de la siguiente manera en función del progreso de la carga:
2. Les LED changent de la manière suivante en fonction de la progression de la charge.
Estado del led
État de la LED
Charge restante / état de la pile
Iluminado en rojo
20 % ou moins
Allumée en rouge
Cargando
Iluminado en amarillo
Charge
Allumée en jaune
20 % à 80 %
Iluminado en verde
Allumée en vert
80 % ou plus
Carga
Apagado
Charge
Éteinte
100 %
completa
Parpadea en amarillo
complète
Clignote en jaune
Remplacement de la pile recommandé
Parpadea en rojo
Error
Piles non valides (c'est-à-dire, non rechargeables)
Erreur
Clignote en rouge
insérées
* Las indicaciones de carga restante deben utilizarse como una estimación
* L'indication de charge restante doit uniquement être utilisée en tant qu'estimation
aproximada.
approximative.
La duración de la carga puede variar en función del estado de las pilas y del
Les durées de charge varient en fonction de l'état des piles et de l'environnement de
entorno de carga. Por lo tanto, asegúrese de cargar las pilas hasta que los ledes
charge. Merci donc de veiller à charger les piles jusqu'à ce que les LED s'éteignent.
se apaguen.
Si el indicador parpadea o no se ilumina:
Si l'indicateur ne s'allume pas ou ne clignote pas :
a) Asegúrese de que ha introducido las pilas, haciendo el contacto correcto con los
a) Vérifier que les piles sont bien insérées et font contact avec les bornes de chaque
terminales de cada una de las ranuras.
compartiment.
b) Compruebe si los contactos del enchufe de alimentación se han deteriorado.
b) Vérifier que les contacts de la fiche d'alimentation ne sont pas endommagés.
c) Compruebe si las pilas que está utilizando se han deteriorado o son no recargables.
c) Vérifier que les piles que vous utilisez ne sont pas endommagées ou non
4) La carga está completa cuando el led se apaga después de iluminarse en verde.
rechargeables.
Desconecte el cargador de la toma de CA y extraiga las pilas cargadas.
4) La charge est terminée lorsque les LED s'éteignent après s'être allumées en vert.
Débrancher le chargeur de la prise de courant CA et retirer les piles chargées.
MANTENIMIENTO, CUIDADO Y LIMPIEZA
MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE
● Desenchufe el cargador de la toma de CA.
● Limpie el aparato con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
● Débranchez le chargeur de la prise de courant c.a.
● Nettoyer avec un chiffon sec pour retirer les impuretés et les saletés.
Tabla 1
Tableau 1
Tamaño de la pila
Capacidad
Temps de charge
Type de batterie
Capacité
1-2 Pièces
3-4 Pièces
2400 – 2550 mAh
2400 – 2550 mAh
2 heures
4 heures
AA
1900 – 2000 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 heures
3 heures
950 – 1000 mAh
950 – 1000 mAh
0,75 heures
1,5 heures
900 – 950 mAh
900 – 950 mAh
2 heures
4 heures
AAA
750 – 800 mAh
AAA
750 – 800 mAh
1,5 heures
3 heures
550 – 650 mAh
550 – 650 mAh
1,25 heures
2,5 heures
SPECIFICATIONS
Modelo
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Modèle
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Entrada
:
CA 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Entrée
:
CA 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Salida
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A máx; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A máx;
Sortie
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A max.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A max.;
Temperatura de funcionamiento : 0~35°C (sólo para uso en interiores)
Température de service : 0~35°C (usage intérieur uniquement)
Garantía: La garantía comienza en el momento de compra.
Garantie: La garantie commence à l'acte d'achat.
En caso de queja justifi cada, PECE reparará el cargador o lo cambiará por otro
PECE réparera ou remplacera ce chargeur par un produit équivalent en cas de
equivalente.
plainte justifi ée.
La garantía es válida sólo para el cargador.
La garantie concerne le chargeur uniquement.
La garantía sólo es válida para defectos en el material y de producción.
La garantie est liée aux défauts de matériau et de fabrication.
Puede encontrar otros detalles en Panasonic Energy Europe N.V. O en
Les détails de cette garantie peuvent être obtenus auprès de Panasonic Energy
www.panasonic-batteries.com
Europe ou sur www.panasonic-batteries.com
CZE
Před použitím tohoto výrobku do provozu se seznamte s těmito pokyny a výstrahami a uschovejte je
Lugege enne toote kasutamist neid juhiseid ja hoiatusi ning hoidke juhend alles hilisemaks
pro budoucí použití. Kromě toho se seznamte s výstrahami, které jsou uvedeny na bateriích.
kasutamiseks. Lisaks lugege akudel olevaid hoiatusi.
UPOZORNĚNÍ
ETTEVAATUST
V zájmu snížení rizika úrazu a poškození majetku, mimo jiné elektrickým proudem nebo požárem,
Kehavigastuste ja vara kahjustamise, mida põhjustab muu hulgas elektrilöök või süttimine, vältimiseks:
dodržujte následující zásady:
1. Vigastuste vältimiseks soovitame teil kasutada ainult Panasonic Ni-MH akusid
1. V zájmu snížení rizika úrazu doporučujeme používat nabíjecí baterie Ni-MH společnosti Panasonic.
2. Ärge kasutage mittelaetavaid elemente (patareisid).
3. Ärge avage ega demonteerige akulaadijat.
2. Nepoužívejte nedobíjecí baterie.
4. Ärge laske akulaadijal saada märjaks ega veel või muudel ved elikel akulaadijasse siseneda.
3. Nabíječku neotevírejte ani nerozebírejte.
5. Kasutage akulaadijat ainult siseruumides kuivas kohas.
4. Nabíječku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
5. Nabíječku používejte pouze v suchých vnitřních prostorech.
6. Ärge kasutage akulaadijat, kui selle pistik või akud on kahj ustunud.
6. Je-li poškozená zástrčka nebo baterie, nabíječku nepoužívejte.
7. Akulaadijat ei tohi kasutada otsese päikesevalguse käes.
7. Nepoužívejte nabíječku na přímém slunečním světle.
Seadet tohivad kasutada lapsed alates kaheksandast eluaastast, vähenenud füüsiliste, sensoorsete
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či
või vaimsete võimetega isikud ning kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid juhendatakse või neile
mentálními schopnostmi nebo osoby postrádající příslušné znalosti a zkušenosti, pokud jsou pod
on antud seadme ohutuks kasutamiseks vajalikud juhtnöörid ja nad mõistavad võimalikke kaasnevaid
dohledem či dostávají pokyny týkající se bezpečného zacházení se spotřebičem a chápou možná
ohtusid.
nebezpečí z toho plynoucí.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
KASUTUSJUHISED
NÁVOD K OBSLUZE
Te saate korraga laadida ühte kuni nelja AA ja AAA akut. (joonis 3)
Lze nabíjet jednu baterii AA nebo AAA nebo až čtyři najednou. (obr. 3)
1) Jälgige polaarsust ühitades (+) ja (-) märgistused akul (+) ja (-) märgistustega laadijal.
1) Dodržujte polaritu shodnou orientací (+) a (-) pólů na bateriích s (+) a (-) na nabíječce.
Akude sisestamisel sisestage esmalt (-) klemm ja seejärel sises tage (+) klemm (+) märgistusega
Baterie vkládejte (-) póly napřed a poté umístěte (+) póly do ( +) kontaktů. (obr. 2)
kontaktpessa. (joonis 2)
2) Připojte nabíječku ke standardnímu zdroji napětí 100–240 V AC.
2) Ühendage toitekaabel 100–240 V~ seinakontaktiga.
* Přibližně 3 sekundy před zahájením nabíjení svítí indikátor LED zleva doprava.
* Leedid põlevad rohelisena vasakult paremale umbes 3 sekundit enne laadimise algust. Sel ajal
V tomto intervalu probíhá diagnostika stavu baterií.
diagnoositakse akude olekut.
3) Kontrolky nabíjení musí svítit, čímž signalizují, že probíhá nabíjení.
3) Laadimisindikaatorid peaksid laadija seinakontaktiga ühendamisel süttima, tähistades normaalset
1. Indikátor LED se rozsvítí podle aktuálního zbývajícího nabití baterií a bude zahájeno nabíjení.
laadimist.
2. V průběhu nabíjení se indikátor LED nabíjení mění.
1. Leedid süttivad vastavalt akude laetusele ja algab laadimine.
2. Leedid muutuvad laadimise käigus järgmiselt.
Stav LED
Zbývající nabití / stav baterie
Leedi olek
Svítí červeně
20 % nebo méně
Nabíjení
Svítí žlutě
20 až 80 %
Põleb punasena
Laadimine
Svítí zeleně
80 % nebo více
Põleb kollasena
Nabíjení
Nesvítí
100 %
Põleb rohelisena
dokončeno
Bliká žlutě
Doporučujeme vyměnit baterii
Laadimine
Kustunud
lõppenud
Chyba
Bliká červeně
Vloženy nevhodné baterie (tzn. nenabíjecí)
Vilgub kollasena
* Indikaci zbývajícího nabití je třeba považovat pouze za hrubý odhad.
Viga
Vilgub punasena
Délka nabíjení se liší podle stavu baterií a prostředí nabíjení. Z tohoto důvodu nechte baterie
* Järelejäänud laetuse näidik on ainult hinnanguline.
nabíjet, dokud indikátor LED nezhasne.
Aku laadimise kestus sõltub akude olekust ja laadimiskeskkonnast. Seetõttu lae akusid, kuni
leedid kustuvad.
Pokud kontrolka nebliká ani nesvítí:
Kui indikaator ei sütti ega vilgu:
a) Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy a mají správný koncový kontakt v každém oddíle.
a) veenduge, et laadijas on akud ning akudel on laadimisklemmidega hea kontakt.
b) Zkontrolujte, zda nejdou poškozeny kontakty napájecí zástrčky.
b) veenduge, et toitepistiku kontaktid ei ole kahjustunud.
c) Zkontrolujte, zda používané baterie nejsou prošlé nebo nejsou nabíjecí.
c) veenduge, et akud, mida te kasutate, ei ole kahjustunud ega mittelaetavat tüüpi.
4) Když zelený indikátor LED zhasne, nabíjení je dokončeno. Odpojte nabíječku od elektrické
4) Laadimine on lõppenud, kui leed kustub pärast rohelisena põlemist. Ühendage laadija
zásuvky a vyjměte nabité baterie.
ÚDRŽBA, PÉČE A ČIŚTĚNÍ
vahelduvvooluvõrgust lahti ja eemaldage laetud akud.
HOOLDUS JA PUHASTAMINE
● Odpojte nabíječku ze zásuvky.
● Eemaldage laadija seinakontaktist.
● Prach a nečistoty odstraňte suchým hadříkem.
Tabulce 1
● Puhastage kuiva riidega, et eemaldada mustus ja tolm.
Tabel 1
doba nabíjení
Velikost baterie
Kapacita
1-2 ks
3-4 ks
Element
Maht
2400 – 2550 mAh
2 hodiny
4 hodiny
2400 – 2550 mAh
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 hodiny
3 hodiny
AA
1900 – 2000 mAh
950 – 1000 mAh
0,75 hodiny
1,5 hodiny
950 – 1000 mAh
900 – 950 mAh
2 hodiny
4 hodiny
900 – 950 mAh
AAA
750 – 800 mAh
1,5 hodiny
3 hodiny
AAA
750 – 800 mAh
550 – 650 mAh
1,25 hodiny
2,5 hodiny
550 – 650 mAh
SPECIFIKACE
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Mudel
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Vstup
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Sisendvool
: 100–240 V~ / 50–60 Hz 0,3 A
Výstup
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A max.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A max.;
Väljundvool
: AA: 1,5 V x 4 --- ; max 3,2 A; AAA: 1,5 V x 4 --- ; max 1,2 A;
Provozní teplota : 0~35℃ (pouze pro použití v interiéru)
Töötemperatuur : 0~35℃ (ainult siseruumides)
Záruka: Platnost záruky počíná v okamžiku koupě výrobku.
V případě oprávněné reklamace společnost PECE výrobek opraví nebo za něj poskytne
Laadijale kehtib ostutsheki alusel alates ostmise hetkest kehtima hakkav seadustest tulenev
odpovídající náhradu.
pretensioonide esitamise õigus.
Záruka se vztahuje pouze na nabíječku.
Záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady.
Více informací získáte u společnosti Panasonic Energy Europe N.V. nebo na stránkách
www.panasonic-batteries.com
ESP
PRT
Leia estas instruções e avisos antes de utilizar o produto e guarde este manual para
futuras consultas. Além disso, certifique-se de que lê os avisos nas baterias.
CUIDADO
Para evitar danos pessoais ou materiais siga as instruções abaixo por favor:
1. Para reduzir o risco de acidente, recomendamos que se utilize pilhas recarregáveis
Panasonic Ni-MH.
2. Não coloque outras pilhas não sejam recarregáveis no carregador.
3. Não abra ou desmonte o carregador.
4. Não molhe o carregador nem permita que a água ou outros líquidos entrem no carregador.
5. Utilize o carregador apenas dentro de casa ou num local seco.
6. Não utilize o carregador se a ficha ou as baterias estiverem danificadas.
7. Não utilize ou exponha o carregador sob a luz solar directa.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e
conhecimento se receberem supervisão ou instrução em relação à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Pode carregar uma única pilha AA ou AAA ou até quatro de uma só vez. (fig 3)
1) Observe a polaridade fazendo corresponder o (+) e o (-) nas pilhas ao (+) e ao (-) no
carregador.
Introduza as baterias a partir dos terminais (-) e, de seguida, insira os terminais (+) nos
contactos (+). (fig. 4)
2) Ligue o carregador numa tomada standard 100–240 V AC
* Os LEDs acendem-se a verde da esquerda para a direita durante cerca de 3
segundos antes de o carregamento iniciar. O diagnóstico do estado das pilhas está
a ser efetuado durante este momento.
3) O indicador luminoso de carga deverá permanecer aceso, indicando que a carga está a
ser feita.
1. Os LEDs acendem-se de acordo com a atual carga restante das pilhas e o
carregamento inicia.
Carga restante/Estado de la pila
2. Os LEDs vão alterar da seguinte forma de acordo com o progresso do carregamento.
20% o inferior
Estado do LED
Carga restante / estado da pilha
De 20% a 80%
Aceso vermelho
20% ou menos
80% o más
Carregamento
Aceso amarelo
20% a 80%
100%
Aceso verde
80% ou mais
Se recomienda sustituir las pilas
Desligado
100%
Carregamento
Pilas no válidas (es decir, no recargables)
concluído
Pisca amarelo
Recomendada substituição das pilhas
insertadas
Introduzidas pilhas inválidas
Erro
Pisca vermelho
(ou seja, não recarregáveis)
* A indicação de carga restante deverá ser considerada apenas como uma estimativa.
As durações de carregamento variam consoante o estado das pilhas e do
ambiente de carregamento. Por isso, certifique-se de que carrega as pilhas até os
LEDs se desligarem.
Se o indicador não se acender ou piscar:
a) Certifique-se que as baterias foram introduzidas, fazendo um bom contacto com
os terminais em cada entalhe.
b) Verifique se os contactos da ficha de alimentação estão deteriorados.
c) Verifique se as baterias que está a usar estão deterioradas ou não são recarregáveis.
4) O carregamento está concluído quando o LED se desliga após acender a verde.
Desligue o carregador da tomada CA e retire as pilhas carregadas.
MANUTENÇÃO, CUIDADO E LIMPEZA
● Desligue o carregador da tomada AC.
● Limpe com um pano seco para remover a sujidade.
Tabela 1
Tiempo de carga
Tempo de carga
Tamanho
Capacidade
1-2 unidades
3-4 unidades
1-2 unid.
2 horas
4 horas
2400 – 2550 mAh
2 horas
1,5 horas
3 horas
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 horas
0,75 horas
1,5 horas
950 – 1000 mAh
0,75 horas
2 horas
4 horas
900 – 950 mAh
2 horas
1,5 horas
3 horas
AAA
750 – 800 mAh
1,5 horas
1,25 horas
2,5 horas
550 – 650 mAh
1,25 horas
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICAÇÕES
Modelo
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Entrada
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Saída
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Máx.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Máx.;
Temperatura de funcionamento : 0~35°C (uso interior apenas)
Garantia: A garantia começa no momento da compra.
A Panasonic repara ou substitui por um equipamento equivalente no caso de
se justifi car.
A garantia apenas abrange o carregador.
A garantia abrange defeitos de fabrico.
Para mais detalhes consultar Panasonic Energy Europe N.V. ou
www.panasonic-batteries.com
EST
SVN
Pred uporabo tega izdelka preberite ta navodila in opozorila ter jih shranite za poznejšo uporabo.
Preberite tudi opozorila na baterijah.
PREVIDNO
Da se izognete materialni škodi in telesnim poškodbam, do katerih lahko pride med drugim tudi
zaradi nevarnosti električnega udara ali požara, upoštevajte naslednja navodila:
1. Zaradi nevarnosti poškodb, priporočamo uporabo Panasonic Ni-Mh polnilnih baterij
2. S tem polnilcem ne polnite nepolnilnih baterij.
3. Ne odpirajte ali razstavljajte polnilnika.
4. Ne zmočite polnilnika in ne dovolite, da vanj vstopijo voda ali druge tekočine.
5. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih in suhih prostorih.
6. Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim vtičem ali poškodovanimi baterijami.
7. Ne uporabljajte polnilca na soncu.
Panasonic priporoča, da polnilec uporabljajo le osebe, ki razumejo ta navodila. Naprava ni primerna
za majhne otroke, zato naj se hrani izven njihovega dosega. Otroci starejši od 8 let lahko polnilec
uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
Navodila za uporabo
Polnite lahko eno baterijo AA ali AAA oziroma do štiri baterije naenkrat. (slika 3)
1) Upoštevajte polarnost, in sicer baterije vstavite tako, da se pola (+) in (-) na baterijah ujemata s
poloma (+) in (-) na polnilniku.
Vstavite negativne pole (–) baterij in nato še pozitivne pole ( +) v pozitivne kontakte (+). (slika 2)
2) Vtaknite vtikač polnilca v standardno 100–240V AC vtičnico.
* Lučke LED zasvetijo zeleno od leve proti desni za približno 3 s ekunde, preden se začne
polnjenje. V tem času se izvede diagnoza stanja baterij.
3) Indikator za polnjenje bo posvetil, kar pomeni, da so se baterije začele polniti.
1. Lučke LED zasvetijo glede na trenutno količino preostale energije v baterijah in polnjenje se začne.
2. Lučke LED se glede na potek polnjenja spreminjajo na naslednji način.
Stanje lučk LED
Količina preostale energije/stanje baterije
Svetijo rdeče
20 % ali manj
Polnjenje
Svetijo rumeno
20–80 %
Järelejäänud laetus / aku olek
Svetijo zeleno
80 % ali več
20% või vähem
Polnjenje
Ne svetijo
100 %
20% kuni 80%
končano
Utripajo rumeno
Priporoča se zamenjava baterij
80% või rohkem
Napaka
Utripajo rdeče
Vstavljene so neustrezne (tj. nepolnilne) baterije
100%
* Prikaz količine preostale energije uporabljajte samo kot grobo oceno.
Soovitatav on aku asendamine
Trajanje polnjenja se lahko spreminja glede na stanje baterij in okolje, v katerem poteka
Sisestatud on valed akud (st mittelaetavad)
polnjenje. Baterije je zato treba polniti tako dolgo, da lučke LED nehajo svetiti.
Če indikator ne sveti ali utripa:
a) Preverite ali so baterije pravilno vstavljene
b) Preverite, ali so kontakti napajalnega vtiča izrabljeni.
c) Preverite, ali so baterije, ki jih uporabljate, izrabljene ali nepolnilne.
4) Polnjenje je končano, ko lučka LED neha svetiti po tem, ko je s vetila zeleno.
Odklopite polnilnik iz vtičnice AC in odstranite napolnjene bat erije.
VZDRŽEVANJE, RAVNANJE IN ČIŠČENJE
t
● Polnilec iztaknite iz vtičnice AC.
● Polnilnik očistite s suho krpo, da odstranite umazanijo in nesnago.
Tabela 1
Čas polnjenja
Velikost baterije
Kapaciteta
1-2 bateriji
Laadimisaeg
2400 – 2550 mAh
2 ur
1-2 tk
3-4 tk
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 ur
2 tundi
4 tundi
950 – 1000 mAh
0,75 ur
1,5 tundi
3 tundi
900 – 950 mAh
2 ur
0,75 tundi
1,5 tundi
AAA
750 – 800 mAh
1,5 ur
2 tundi
4 tundi
550 – 650 mAh
1,25 ur
1,5 tundi
3 tundi
1,25 tundi
2,5 tundi
SPECIFIKACIJA
Model
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
TEHNILISED ANDMED
Vhod
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Izhod
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A najv.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A najv.;
Območje temperaturnega delovanja : 0~35℃ (samo za uporabo v zaprtem prostoru)
Garancija: Granacijski rok prične teči z dnem nakupa.
PECE bo polnilec popravil ali zamenjal v primeru, da je uveljavljanje garancije upravičeno.
Garancija je samo za polnilec.
Garancija velja le za napake v materialu in delovanju.
Podrobna navodila lahko pridobite pri Panasonic Energy Europe N.V. ali na internetni strani strani
www.panasonic-batteries.com
FIN
Lue nämä ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä käyttöohje
tulevaa käyttöä varten. Lue myös kaikki akuista annetut varoitukset.
VAROITUS
Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot, joihin sisältyy, mutta jotka eivät rajoitu
sähköiskuun ja tulipaloon:
1. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi suosittelemme käytettäväksi Panasonic Ni-MH
uudelleen ladattavia akkuja.
2. Älä käytä ei-ladattavia akkuja.
3. Älä avaa tai pura osiin laturia.
4. Älä kastele laturia tai anna veden tai muiden nesteiden päästä laturiin.
5. Käytä laturia vain kuivissa sisätiloissa.
6. Älä käytä laturia, jos akut tai laturin pistoke ovat vioittuneet.
7. Älä käytä laturia suorassa auringonpaisteessa.
Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen,
sensorinen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Älä anna lasten puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
KÄYTTÖOHJEET
Voit ladata yhden AA- tai AAA-akun kerralla tai enintään neljä samanaikaisesti. (kuva 3)
1) Huomioi napaisuus ja aseta akkujen (+)- ja (-)-navat laturin (+)- ja (-)-napoihin.
Aseta akut laturiin (-)-napa edellä ja aseta sitten (+)-napa (+)-kontaktipaikkaan. (kuva 2)
2) Liitä laturi vakio 100–240 V AC pistorasiaan.
* LED-valot syttyvät vihreänä vasemmalta oikealle noin 3 sekunnin ajaksi ennen kuin
lataaminen alkaa. Tänä aikana akkujen tilasta tehdään diagnoosi.
3) Latauksen merkkivalojen tulisi syttyä ja osoittaa, että lataus on meneillä.
1. LED-valot syttyvät palamaan akkujen nykyisen jäljellä olevan virran mukaan, ja lataus
aloitetaan.
2. LED-valot muuttuvat seuraavan mukaisesti latauksen edetessä.
LED-valon tila
Akuissa jäljellä oleva virta / akun tila
20 % tai vähemmän
Palaa punaisena
Ladataan
Palaa keltaisena
20 % - 80 %
Palaa vihreänä
80 % tai enemmän
Lataus
Sammunut
100 %
valmis
Vilkkuu keltaisena
Akkujen vaihtamista suositellaan
Virhe
Vilkkuu punaisena
Syötetyt akut (esim. ei-ladattavat) eivät kelpaa
* Valojen osoittamaa akuissa jäljellä olevaa virtaa tulisi pitää vain karkeana arviona.
Latausaika riippuu akkujen tilasta ja latausympäristöstä. Lataa siis akkuja niin
pitkään, että LED-valot sammuvat.
Jos merkkivalo ei syty tai vilkkuu:
a) Varmista, että akut on asetettu paikoilleen ja että ne saavat oikean kontaktin
liittimiin jokaisessa lovessa.
b) Varmista, että pistokkeen kontaktipinnat eivät ole vioittuneet.
c) Varmista, että akut eivät ole vioittuneet ja että ne ovat ladattavia.
4) Lataus on valmis, kun LED-valo sammuu oltuaan ensin vihreä. Irrota laturi pistorasiasta
ja poista ladatut akut.
KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA PUHDISTUS
● Irrota laturi pistorasiasta.
● Puhdista kuivalla liinalla poistaaksesi lian ja karstan.
Taulukossa 1
Latausaika
Akkukoko
Kapasiteetti
1-2 kpl
3-4 kpl
2400 – 2550 mAh
2 tuntia
4 tuntia
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 tuntia
3 tuntia
950 – 1000 mAh
0,75 tuntia
1,5 tuntia
900 – 950 mAh
2 tuntia
4 tuntia
3-4 unid.
AAA
750 – 800 mAh
1,5 tuntia
3 tuntia
4 horas
550 – 650 mAh
1,25 tuntia
2,5 tuntia
3 horas
1,5 horas
TEKNISET TIEDOT
4 horas
Malli
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
3 horas
Tulo
:
AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
2,5 horas
Lähtö
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A Maks.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A Maks.;
Käyttölämpötila
: 0~35°C (Vain sisäkäyttöön)
Takuu: Takuu on voimassa ostohetkestä alkaen.
PECE korjaa akkulaturin tai korvaa sen vastaavalla tuotteella oikeutetun valituksen
perusteella.
Takuu koskee vain akkulaturia.
Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä.
Tarkempia tietoja: Panasonic Energy Europe N.V. tai osoitteesta
www.panasonic-batteries.com
LTU
Prieš naudodami šį gaminį, įdėmiai perskaitykite šiuos nurodymus bei įspėjimus ir išsaugokite šią
instrukciją ateičiai. Taip pat perskaitykite įspėjimus ant baterijų.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant išvengti sužalojimų ir turto sugadinimo dėl elektros smūgio ar gaisro ir kitų dalykų:
1. Siekiant sumažinti sužalojimo pavojų, rekomenduojame naudoti Panasonic Ni-MH pakartotinai
įkraunamas baterijas.
2. Nenaudokite vienkartinių baterijų.
3. Neatidarykite ir neardykite įkroviklio.
4. Nesušlapinkite įkroviklio ir neleiskite, kad vanduo ar kiti skysčiai patektų į įkroviklį.
5. Įkroviklį naudokite tik patalpose ir sausoje vietoje.
6. Nenaudokite įkroviklio, jeigu pažeistas jo kištukas arba baterijos.
7. Nenaudokite įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje.
Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai prižiūrimi suaugusiųjų. Asmenys, kurių fizinės,
jutiminės ar protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenys, neturintys patirties ir žinių, gali naudotis
prietaisu jei jie yra prižiūrimi ar apmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supranta gresiančius pavojus.
Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali valyti prietaiso arba atlikti jo priežiūros darbų.
NAUDOJIMO NURODYMAI
Vienu metu galite įkrauti nuo vienos iki keturių AA arba AAA baterijų. (3. pav.)
1) Laikykitės poliškumo, taikydami ant baterijos pažymėtus (+) ir (-) su (+) ir (-) pažymėtais ant
įkroviklio.
Baterijas įdėkite pradedant (-) kontaktais, tada (+) kontaktais . (2. pav.)
2) Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamosios srovės (AC) 100–240 V lizdą.
* Prieš prasidedant įkrovimo procesui, šviesos diodai užsidega žaliai iš kairės į dešinę ir dega apie
3 sekundes. Šiuo metu atliekama baterijų būsenos diagnostika.
3) Įkrovos indikatoriaus lemputės turi užsidegti; tai reiškia, kad vyksta įkrovimas.
1. Šviesos diodai šviečia pagal likusią baterijų įkrovą, tada prasideda įkrovimo procesas.
2. Vykstant įkrovimo procesui, šviesos diodai pasikeis, kaip nurodyta toliau.
Šviesos diodo būsena
Likusi įkrova / baterijos būsena
20 % arba mažiau
Šviečia raudonai
Įkraunama
Nuo 20 % iki 80 %
Šviečia geltonai
80 % arba daugiau
Šviečia žaliai
Įkrovimas
Išjungta
100 %
baigtas
Mirksi geltonai
Rekomenduojama pakeisti bateriją
Klaida
Mirksi raudonai
Įdėtos netinkamos baterijos (pvz., neįkraunamos)
* Likusios įkrovos indikatorius turi būti naudojamas tik kaip apytikris įvertis.
Įkrovimo proceso trukmė priklauso nuo baterijų būsenos ir įkrovimo aplinkos. Todėl būtinai
įkraukite baterijas, kol šviesos diodai išsijungs.
Jei lemputė neužsidega arba mirksi:
a) Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos užtikrinant tinkamą kontaktą su gnybtais, esančiais
kiekviename plyšyje.
b) Patikrinkite, ar nesusidėvėję maitinimo kištuko kontaktai.
c) Patikrinkite, ar jūsų naudojamos baterijos nėra nebetinkamos naudoti ar vienkartinės
(neįkraunamos).
4) Įkrovimo procesas yra baigtas, kai šviesos diodas pašvietęs žaliai išsijungia. Atjunkite įkroviklį
nuo kintamosios srovės lizdo ir išimkite įkrautas baterijas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, APTARNAVIMAS IR VALYMAS
● Ištraukite įkroviklį iš kintamosios srovės elektros tinklo lizdo.
3-4 bateriji
● Purvą ir nešvarumus valykite sausa šluoste.
4 ur
1 lentelėje
3 ur
Krovimo trukmė
Baterijų dydis
Talpa
1,5 ur
1-2 baterijos
3-4 baterijos
4 ur
2400 – 2550 mAh
2 valandų
4 valandų
3 ur
AA
1900 – 2000 mAh
1,5 valandų
3 valandų
2,5 ur
950 – 1000 mAh
0,75 valandų
1.5 valandų
900 – 950 mAh
2 valandų
4 valandų
AAA
750 – 800 mAh
1,5 valandų
3 valandų
550 – 650 mAh
1,25 valandų
2.5 valandų
TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
Įėjimas
: AC 100–240 V / 50–60 Hz 0,3 A
Išėjimas
:
AA: 1,5 V x 4 --- ; 3,2 A maks.; AAA: 1,5 V x 4 --- ; 1,2 A maks.;
Darbinė temperatūra : 0~35℃ (Naudoti tik viduje)
Garantija: Garantijos laikas skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo
PECE sutaisys ar pakeis analogišku įkrovikliu esant pagrįstam nusiskundimui
Garantija taikoma tik įkrovikliu
Garantija taikoma tik žaliavų ar gamybos defektams
Daugiau informacijos rasite Panasonic Energy Europe N.V. ar
www.panasonic-batteries.com

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Panasonic BQ-CC55E

  • Page 1 6. Não utilize o carregador se a ficha ou as baterias estiverem danificadas. 5. Käytä laturia vain kuivissa sisätiloissa. Panasonic recommends that the charger should only be used by persons who are capable Kontakt gerät. 6. Ne pas utiliser le chargeur si sa fiche ou les piles sont endommagées.
  • Page 2 För att undvika personskador och skador på egendom, risk för elektriska stötar eller brand: 1. Lai samazinātu savainošanās risku, mēs iesakām izmantot uzlādējamos akumulatorus Panasonic elkerülése érdekében: 1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zaleca się korzystanie z akumulatorów Ni-MH fi rmy Panasonic. πυρκαγιάς: опасността от поражение от електрически ток и пожар: 1.
  • Page 3 Республики Казахстан: 550 – 650 mAh 1,25 сағат 2,5 сағат Detaljer kan fås fra Panasonic Energy Europe N.V. eller på AAA: 1,5 В x 4---; до 1,2 A; Pursuant to the directive АО "Панасоник Маркетинг СНГ" Казахстан, 050057 г. Алматы, ул.
  • Page 4 (In a battery charger) вказівками та попередженнями й збережіть цей посібник для http://service.panasonic.ua або в BQ-CC55* (K-KJ55*) використання у майбутньому. Крім того, обов'язково прочитайте Інформаційному центрі Panasonic за тел.: торгової марки "Panasonic" попередження на акумуляторах. +380-44-490-38-98 (міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва) УВАГА...
  • Page 5 ENGLISH Disposal of Old Equipment and Batteries Only for European Union and countries with recycling systems These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries must not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.
  • Page 6 PORTUGUESE Eliminação de Equipamentos Usados e Baterias Apenas para a União Europeia e países com sistemas de reciclagem Estes símbolos nos produtos, embalagens, e/ou documentos que os acompanham indicam que os produtos elétricos e eletrónicos e as baterias usados não podem ser misturados com os resíduos urbanos indiferenciados.
  • Page 7 DANISH Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
  • Page 8 SLOVAK Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte opotrebované...
  • Page 9 BULGARIAN Изхвърляне на излезли от употреба електрически и електронни уреди и батерии Само за Европейския съюз и страните със системи за рециклиране Този символ върху продуктите, опаковката и/или придружаващите документи означава, че изразходваните електрически и електронни продукти и батериите не бива да се изхвърлят в общите битови отпадъци. Моля, предавайте...
  • Page 10 LATVIAN Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču un bateriju utilizācija Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Nogādājiet nolietotos ražojumus un nokalpojušās baterijas tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu otrreizējai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā...

This manual is also suitable for:

Bq-cc55u