Download  Print this page

Panasonic BQ-CC55E Operating Instructions Manual page 6

Hide thumbs
   

Advertisement

PORTUGUESE
Eliminação de Equipamentos Usados e Baterias
Apenas para a União Europeia e países com sistemas de reciclagem
Estes símbolos nos produtos, embalagens, e/ou documentos que os acompanham indicam que os produtos elétricos e eletrónicos e as baterias usados não podem ser
misturados com os resíduos urbanos indiferenciados.
Para um tratamento adequado, reutilização e reciclagem de produtos e baterias usados, solicitamos que os coloque em pontos de recolha próprios, em conformidade
com a respetiva legislação nacional.
Ao eliminar estes produtos corretamente estará a ajudar a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde
humana.
Para mais informações acerca da recolha e reciclagem, por favor contacte a sua autarquia local.
De acordo com a legislação nacional podem ser aplicadas contraordenações pela eliminação incorreta destes resíduos.
Nota para o símbolo da bateria (símbolo na parte inferior)
Este símbolo pode ser utilizado conjuntamente com um símbolo químico. Neste caso estará em conformidade com o estabelecido na Diretiva referente aos produtos
químicos em causa.
ITALIAN
Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate
Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento
Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate
non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.
Per un trattamento adeguato , recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione
vigente nel vostro paese.
Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.
Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.
Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.
Note per il simbolo batterie (simbolo sotto)
Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in
questione.
DUTCH
Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen.
Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.
Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet
samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid
en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval.
Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool)
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende
chemische stof.
SWEDISH
Avfallshantering av produkter och batterier
Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem
Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas
med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella
bestämmelser.
Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.
För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.
Notering till batterisymbolen (nedanför)
Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bq-cc55u