Download Table of Contents Print this page
Panasonic MJ-DJ31 Operating Instructions Manual

Panasonic MJ-DJ31 Operating Instructions Manual

Juicer / blender

Advertisement

Arahan Pengendalian / Hướng dẫn Sử dụng
Máy ép trái cây / Máy Xay Sinh Tố
Res et Circ
uit Brea
ker
Thank you for purchasing this Panasonic product.
• This product is intended for household use only.
• Please read these instructions carefully in order to use this product correctly and safely.
• Before using this product please give your special attention to the section "SAFETY PRECAUTIONS"
(Page 3-4).
• Please keep these Operating Instructions for future use.
感謝您購買Panasonic的產品。
本產品只限於家庭使用。
請仔細閱讀本使用說明書,以確保正確安全使用本產品。
使用本產品前,請您特別留意"安全注意事項"
請妥善保存本使用說明書,以備將來用途。
Terima kasih kerana membeli produk Panasonic.
• Produk ini hanya adalah untuk kegunaan di rumah.
• Sila baca arahan ini dengan telitinya supaya produk ini dapat digunakan dengan cara yang betul dan selamat.
• Sebelum menggunakan produk ini sila beri perhatian khas kepada "LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN"
(muka surat 25-26)
• Sila simpan Arahan Pengendalian ini untuk kegunaan di masa depan.
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm của Panasonic.
• Sản phẩm này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
• Xin đọc các hướng dẫn này cẩn thận để sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.
• Trước khi sử dụng sản phẩm này xin đặc biệt chú ý đến "ĐỀ PHÒNG AN TOÀN" (Trang 36-37).
• Xin giữ Hướng dẫn Sử dụng này để sử dụng trong tương lai.
Operating Instructions / 使用說明書
Juicer / Blender
Pengisar Jus / Pengisar
(14-15
)
(Household Use)
搾汁機/攪拌機
(Kegunaan Di Rumah)
(Sử Dụng Trong Gia Ðình)
Model No.
型號.
No. Model.
Kiểu Máy.
(家庭用)
MJ-DJ31
M

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Panasonic MJ-DJ31

 • Page 1: Operating Instructions

  (muka surat 25-26) • Sila simpan Arahan Pengendalian ini untuk kegunaan di masa depan. Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm của Panasonic. • Sản phẩm này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình. • Xin đọc các hướng dẫn này cẩn thận để sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.
 • Page 2: Table Of Contents

  TABLE OF CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS ....................3-4 PART NAMES ........................5 DISASSEMBLY ........................6 CIRCUIT BREAKER PROTECTION ...................7 SAFETY LOCK ........................7 HOW TO USE ........................8-10 AFTER USE .........................11-12 SPECIFICATION ........................13 目錄 ......................14-15 安全注意事項 ...........................16 零件名稱 ...........................17 拆卸方法 .......................18 電路自動斷路器 ...........................18 保護開關 ........................19-21 使用方法 ..........................22-23 使用後...
 • Page 3: Safety Precautions

  SAFETY PRECAUTIONS (Make sure to follow these instructions) In order to prevent accidents or injuries to the user, other people, and damage to property, please follow the instructions below. The following indication indicate the degree of damage caused by incorrect operation. ...
 • Page 4 WARNING  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Page 5: Part Names

  PART NAMES Juicer Blender ⑬ ⑫ ⑭ Maximum amount approx.1 L Dry Mill ⑮ One scale approx. 0.2 L ⑲ ⑯ ⑳ ⑩ ⑰ ⑱ ⑪ Maximum amount Maximum amount approx. 1.5 L / 53 fl oz approx. 50 g Rese t Circu it Brea ker ⑮...
 • Page 6: Disassembly

  DISASSEMBLY JUICER 2 Lift up the Container Cover and the Food Pusher. 3 Detach the Pulp Container. 1 Release the Clamps. Reset Circu it Break 1 Lift up the Spinner. 1 Lift up the Container 2 Remove the Spinner Unit. Pad.
 • Page 7: Circuit Breaker Protection

  CIRCUIT BREAKER PROTECTION When circuit breaker automatically stops motor due to overloading, turn off the Switch to "0" position and follow the instruction below. JUICER BLENDER / DRY MILL 1. Remove accumulated food residue from the 1. Reduce ingredients to less than half. Resume Spinner and the Container Cover.
 • Page 8: How To Use

  HOW TO USE Wash all detachable parts and dry well before using the appliance for the first time, refer to page 11. Unplug when assembling the unit. Before plugging in, ensure the Switch is switched to off. JUICER 1 Attach the Pulp Place the Container Unit Container and make onto the Motor Housing.
 • Page 9 BLENDER 1 Place the Gasket to the Blender Container Base. 2 Attach the Blender Container to the Blender Container Base and tighten it clockwise. 3 Place the ingredients into the Blender Container and attach the Cover Unit. 1 Place the Blender on 1 Plug in.
 • Page 10 DRY MILL 1 Place ingredients in the 1 Place the Mill Container Mill Container. on the Motor Housing. 2 Attach the Mill Container 2 Twist the Mill Container Base to the Mill Container clockwise as shown until and tighten it clockwise. a locking sound is heard.
 • Page 11: After Use

  AFTER USE Before detaching parts, make sure the motor has stopped completely, then disconnect the Plug from the outlet. (DISASSEMBLY: refer to page 6) Note:  Do not use benzene, thinner, alcohol, bleach, polishing powder or metal brush; otherwise the surface will be damaged.
 • Page 12 MOTOR HOUSING Wipe off with a damp cloth. Rese t Circu it Brea ker STORING Plug and Cord 1) Turn over the Juice Cup and place it on the 1) Turn over the Motor Housing and wind the Feeder Opening. Cord two turns as 2) Keep the Cup Cover inside the Pulp Container.
 • Page 13: Specification

  SPECIFICATION Juicer Blender Dry Mill Rese t Circu Rese t Circu Rese t Circu it Brea ker it Brea ker it Brea ker Power Supply 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Power Consumption 240 - 270 W Switch 2 Speed Continuous...
 • Page 14: 安全注意事項

  安全注意事項 (請務必按照指示操作) 為了避免使用者或其他人員發生意外,或人身傷害和財產損失,請遵循以下的使用說明。  因錯誤操作所造成的危害和損害程度,如下區分說明。 警告 注意 可能會導致嚴重的人身傷害 可能會導致人身傷害或財產損 或死亡。 失的風險。  圖標的區分和解釋如下。 此圖標表示禁止。 此圖標表示務必遵循的措施。 警告  請勿損壞電源線或插頭。 (這可能會因短路導致觸電或火災。)  如果電源線或插頭損壞,或插在電源插座的插頭出現鬆動,請勿使用本產品。 (這可能會因短路導致觸電或火災。) a 如果電源線損壞,必須由生產商、其服務代理或具同等資格的人更換,以免發生危險。  請勿用沾水的手插入或拔除插頭。 (這可能會導致觸電。)  電源線破損時,請勿啟動本產品。 (這可能會導致觸電和火災。)  請勿使用超過指定的電源供應插座,也不要使用本產品所指定以外的其他電壓。 (這可能會導致觸電或火災。) • 請確保本產品所標示的電源供應和您使用的電源供應一致。 • 若與其他電器合用同一插座,可能會因電流超額,導致電線過熱。  請勿將本產品浸入水中或對其噴水。 (這可能會因短路導致觸電或火災。) ...
 • Page 15 警告  本產品不適合身體、感官思維有缺陷者 ,或缺乏經驗與知識者使用(包括兒童)。 除非他們的安全監護人给予他們關於產品的適當使用和監督與指示。必需監督兒童以 確保他們不會將產品當成玩具。 (這可能會導致燒傷、受傷或觸電。)  穩固插入電源插頭。 (否則可能會因插頭周圍產生的熱量導致觸電和火災。)  定期清潔插頭上的灰塵。 (灰塵聚積過多的插頭,會因受潮濕等導致絕緣不良而可能引起火災。)  出現異常或故障時,請立即停止使用本產品,並拔掉插頭。 (否則,可能會導致冒煙、火災或觸電。) 異常或故障示例。 • 插頭和電源線異常發熱。 • 電源線損壞或不能通電。 • 馬達機座變形或異常發熱。 a 請立即拔出插頭,並交由服務中心進行檢查或維修。  處理和清潔旋轉籃,出口,攪拌機切削刀及銑碾磨機切削刀時應謹慎。 (可能會導致人身傷害。)  當清空攪拌機容器時請小心處理。 (可能會導致人身傷害。)  請勿用細棒按壓在馬達機座上的保護開關插件。 如果開關被啓動連接器將開始旋轉。 (可能會導致人身傷害。)  當拔下插頭時,務必握住插頭將它拔下,切勿拉扯電源線。 (否則可能會因短路導致觸電或火災。) 注意  請勿讓本產品在無人看管下操作。 (可能會引起火災或燒傷。)...
 • Page 16: 零件名稱

  零件名稱 榨汁機 攪拌機 ⑬ ⑫ ⑭ 最大容量約 1公升 干式碾磨機 ⑮ 1刻度約200 ⑲ 毫升 ⑯ ⑳ ⑩ ⑰ ⑱ ⑪ 最大容量約1.5公升/ 最大容量約50克 53液量盎司计量 Rese t Circu it Brea ker ⑮ 攪拌機容器 1 壓料具 ⑯ 襯墊 2 輸送管 ⑰ 攪拌機切削刀 3 容器上蓋 ⑱...
 • Page 17: 拆卸方法

  拆卸方法 榨汁機 2 取出容器上蓋和壓 料具。 3 取下果肉容器。 1 鬆開開關鎖。 Reset Circu it Break 1 取出攪拌刀。 1 取出容器。 2 拿出攪拌刀墊。 Rese t Circ uit Brea 摘要:如果容器難以清洗,它是可以被拆卸的。 部件c 部件 1 從可旋轉容器向上 拉出上部分A,直 2 然後按下鉤的部分B如 3 重新組裝容器,必须先装 到鉤的部分B露出, 圖所示。向上輕輕的拉 入部件C,然后只須逆轉 如圖所示。 出拆卸。 步驟1至步驟2。...
 • Page 18: 電路自動斷路器

  電路自動斷路器 當斷路器因負荷過重而自動停止馬達運轉時,請將開關鈕轉至“0”及依照下列指示。 榨汁機 攪拌機/干式碾磨機 1. 請清除旋轉籃及容器蓋殘留的食物。然後將材料 1. 將材料減至一半以下。重新恢復操作。 2. 如果仍無法啟動,再按“0”鈕(關閉),然後重新 切得更小。 2. 再次將各配件組合(參考第19頁)然後重新恢復操 恢復操作。 作。 使用壓料具將食物輕輕地按入給料口。 保護開關  保護開關確保攪拌機容器或碾磨機容器未設置妥  正確地組裝攪拌機容器或碾磨機容器和容器底座。 • 設置後,應確保容器底座的背面如同圖  中 當時,攪拌機或干式碾磨機不會啟動。 所顯示。  請勿使用任何儀器、細棒按壓保護開關插件。 保護開關插件  插件 三個插件中任何一個都不能 突起。 插件 如果有插件突起。 g 再次安裝容器。...
 • Page 19: 使用方法

  使用方法 第一次使用前,請清洗所有可拆卸的部件,並晾乾。請參閱第22頁。 組裝本產品時,請拔下插頭。在插入插頭前,確保開關鈕處於關的狀態。 搾汁機 1 裝上果肉容器,確 裝置容器在馬達機座。 保果肉容器和主體 緊密連接。  確保壺嘴和開關鎖的位置 方向一致如圖所示。 2 放置搅拌刀在容器  確保容器完全裝置到馬達 的正確位置上,並 機座上。 安裝到位。 3 將容器蓋放在容器 Rese t Circu it Brea ker Rese t Circu it Brea ker 上面。 如圖所示裝置果汁杯。 1 如圖推上开关锁直  榨汁時,確保壶嘴朝 到聽到鎖上的聲音。 下。...
 • Page 20 攪拌機 1 將襯墊放置於攪拌機容器底座。 2 將攪拌機容器安裝至攪拌機容器底座,然後以順時針方向 將其鎖緊。 3 將材料放入攪拌機容器然後將蓋子單元蓋上。 1 將攪拌機放置於馬達機座。 1 插入插頭。 2 順時針方向擰緊攪拌機, 直到聽到鎖上的聲音。 2 扶握著攪拌機容器,然後 開機。 Reset Circuit Breake r Reset Circuit Breake r 在添加配料或調味料時, 1 使用後,關機並拔下插頭。 取下罩子。 必須重新裝好罩子。 2 逆時針方向旋轉攪拌機以 將其從馬達機座拆開。 Reset Circuit Breake r 1 將蓋自單元推上以打開並取出食材。 2 打開攪拌機容器逆時針從攪拌機容器底部將其刪除。...
 • Page 21 干式碾磨機 1 將材料放入碾磨機容器。 1 將攪拌機容器放到馬達機 2 將碾磨機容器底座安裝至 座上。 碾磨機容器,然後以順時 2 順時針擰緊容器,將其鎖 針方向將其擰緊直至聽到 定。 鎖上的聲音。 Reset Circu it Break 1 插入插頭。 1 使用後,關機並拔下插 2 扶握著碾磨機容器,然後 頭。 開機。 2 逆時針方向旋轉干式碾 磨機以將其從馬達機座 拆開。 Reset Circui t Break Rese t Circu it Brea ker 1 將干式碾磨機倒掛。...
 • Page 22: 使用後

  使用後 拆卸零件時,確保馬達已完全停止,然後從插座上拔下插頭。(拆卸方法:請參閱第17頁。) 摘要:  切勿使用汽油稀釋劑、酒精、漂白劑、拋光粉、金屬刷子,否則會損壞表面。  勿放入洗碗機裡清洗。  旋轉籃,容器蓋,果肉容器,果汁杯蓋子,攪拌機容器底座,碾磨機容器底座或容器內部可能 會因使用情況而產生一些變色  在清洗過程中小心處理旋轉籃,出口,攪拌機切削刀及碾磨機切削刀。這可能會造成傷害。 清潔 使用後所有零件都需要立即清洗。殘留的水果顆粒可能會產生異味或導致攪拌刀故障。 註:配件不包括海棉和刷子。 榨汁機 用海棉在流水中清洗攪拌 刀的兩面。 如有需要請使用刷子清洗。 用柔軟的海綿,以冷水或溫水清洗每一零件。儲藏前,徹底清洗和晾乾。 攪拌機 用軟海綿,在冷水或溫水中清洗 在流水中用刷子仔細洗刷。 各部件。 干式碾磨機 用軟海綿,在冷水或溫水中清洗 用刷子清除殘留的食物。 各部件。並徹底漂洗和涼干。 請勿用水。...
 • Page 23 馬達機座 使用濕布拭擦馬達機座。 Rese t Circu it Brea ker 儲藏 1) 倒轉果汁杯,放在輸送管上。 插頭和電源線 1) 翻轉馬達機座過來, 2) 將杯蓋放入果肉容器內。 如圖所示將 電源線轉兩圈。 2) 把電源線放入鉤內以固定電源線。 Res et Circ uit Bre ake...
 • Page 24 規格 榨汁機 攪拌機 干式碾磨機 Rese t Circu Rese t Circu Rese t Circu it Brea ker it Brea ker it Brea ker 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 型號 240 - 270 W 電源供應 2 個速度 開關鈕 持續運轉...

Table of Contents