Download  Print this page

Panasonic MX-SS1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Operating Instructions

使用說明書
Arahan Pengendalian
คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
Hand Blender
(Household Use)
手提攪拌機
( 家庭用 )
Pengisar Tangan
(Kegunaan rumah tangga)
เครื ่ อ งตี ผ สมแบบมื อ ถื อ
(ส� า หรั บ ใช้ ใ นครั ว เรื อ น)
(
)
(
)
MX - SS1
Model No.
MX - GS1
English
中文(繁體)
Melayu
Panasonic Taiwan Co., Ltd.
ภาษาไทย
Web Site : http://panasonic.net/
© Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2013
MZ50J236
F0913S0
Printed in China
SK·TM·ST
MX-SS1
MX-GS1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Panasonic MX-SS1

  Summary of Contents for Panasonic MX-SS1

 • Page 1: Operating Instructions

  (ส� า หรั บ ใช้ ใ นครั ว เรื อ น) MX - SS1 Model No. MX - GS1 English 中文(繁體) Melayu Panasonic Taiwan Co., Ltd. ภาษาไทย Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2013 MZ50J236 F0913S0 Printed in China SK·TM·ST MX-SS1 MX-GS1...
 • Page 2: Table Of Contents

  • Using the blender attachment EN10 CAUTION: Indicates risk of injury or property damage. • Using the chopper attachment (MX-SS1 only) EN12 • Using the whisk attachment (MX-SS1 only) EN14 Q T he symbols are classified and explained as follows.
 • Page 3: Safety Precautions En3

  « (It may cause burns or injury.) • Panasonic will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions. q This appliance is not intended for use by persons (including children) with...
 • Page 4: Important Information En7

  Safety Precautions Please make sure to follow these instructions. CAUTION CAUTION q Do not use the appliance on following places. q Beware not to be tripped over or get caught in the power cord while in use. • On uneven surfaces, on carpet or table cloths etc. (Otherwise it may cause burns or injury.) (It may cause fire or injury.) •...
 • Page 5: Parts Names And Handling Instructions En8

  Parts Names and Handling Instructions Q The illustrations inside mainly show model MX-SS1. Chopper attachment (MX-SS1 only) Q Wash all the detachable parts before using the appliance for the first time or when you have not used it for a while. (P. EN16) To attach 1 Insert the chopper blade into the blade shaft.
 • Page 6: How To Use

  • frozen food attached firmly. • ice cube ● Adjust speed by turning the speed • soy beans control. (MX-SS1 only) Unplug immediately after • turmeric etc. ● The blender lightly touch the bottom use and remove the ● Sticky ingredients of beaker and start blending.
 • Page 7: Using The Chopper Attachment (Mx-Ss1 Only) En12

  How to Use Using the chopper attachment (MX-SS1 only) Q Using chopper attachment to chop food such as vegetables, nuts, cheese, herbs, crackers, bread and meat. Insert the chopper blade Hold the power button When chopping is Note into the chopper bowl down to start.
 • Page 8: Using The Whisk Attachment (Mx-Ss1 Only) En14

  How to Use Using the whisk attachment (MX-SS1 only) Q Using whisk attachment to whip cream or beat egg whites. Attach the whisk Insert the whisk into the When whisking is Note attachment into the motor bowl and hold the power complete, release the ●...
 • Page 9: How To Clean

  How to Clean Q Clean the appliance after every use. Chopper lid (MX-SS1 only) Q Unplug before cleaning. Wash with diluted dish soap (neutral) Note and a soft sponge. • Do not use benzine, thinner, alcohol, bleach, polishing powder, metal brush or nylon Note brush, otherwise the surface will be damaged.
 • Page 10: Replacement Parts En19

  • Using hard ingredients. The ingredients are not blending. « Remove the hard ingredients. Power consumption 600 W • Using improper speed. (MX-SS1 only) Speed control Variable speed control – « Adjust speed by turning the speed control. Blender 2 consecutive cycles of 1 min. ON, then 3 min. OFF •...
 • Page 11 頁次 請務必遵守這些指示。 安全注意事項 為避免使用者或其他人員發生意外或受傷,或是損壞其他物品,請遵守下列指示。 重要資訊 Q 下表列出因操作不當而導致的損壞程度。 零件名稱與操作說明 警告 : 代表嚴重傷亡。 使用方法 注意 : • 使 用攪拌機配件 TC10 代表有受傷或損壞物品的風險。 • 使 用切碎器配件(只適用於 MX-SS1) TC12 Q 符 號的分類及說明如下。 • 使 用打蛋器配件(只適用於 MX-SS1) TC14 清潔方法 TC16 此符號代表禁止。 疑難排解 TC18 此符號代表必須遵守使用要求。 更換零件 TC19 規格...
 • Page 12 « 拔除電源插頭,以乾布擦拭。 • 使用期間發出異常轉動聲音。 • 攪拌杯和切碎器碗有裂縫。 • 發生其他異常或故障。 q 請將電源線放在兒童無法接觸的地方。請勿讓電源線懸掛在桌子或工作檯邊緣。 « « 請立即拔掉電源插頭,並與服務中心聯絡進行檢查和修理。 (可能導致燙傷、受傷或觸電。) q 請勿讓嬰孩和小童將包裝當作玩具。 (可能導致窒息。) q 請勿將本器具浸入水中或對其噴水。 (可能導致觸電,或因短路而發生火災。) 注意 q 請勿拆解、修理或改裝本器具。 (可能導致火災、觸電或受傷。) « « « « 修 理事宜請與服務中心聯絡。 q 請勿將本器具用於本說明書所示以外的其他用途。 (可能導致燙傷或受傷。) q 本器具不提供予身體、感官、心智能力等較弱的人(包括兒童)以及缺乏使用經 • 對於不當使用本器具,或未遵守使用指示而導致的問題,Panasonic概不負責。 驗和知識的人使用。除非有人為他們的安全承擔責任,對他們的使用給予監督和 指導。請監督兒童,切勿讓他們把本器具當作玩具。 (可能導致燙傷、受傷或觸電。)...
 • Page 13 安全注意事項 請務必遵守這些指示。 注意 注意 q 請勿在下列地點使用本器具。 q 使用時,請小心不要踩踏電源線或被絆倒。 • 在不平整的表面、地毯或桌巾上等等地方。 (否則可能導致燙傷或受傷。) (可能導致火災或受傷。) • 可能被水噴到或靠近熱源的地方。 (可能導致觸電或漏電。) q 如您不使用手提攪拌機及在裝配、拆解或清潔前,請務必將手它從電源拔除; • 靠近任何開放式水源,例如浴缸、水槽或其他容器。 -請勿在沒人監管情況下讓小童使用手提攪拌機。 (可能導致觸電或漏電。) (可能導致火災、觸電或受傷。) • 靠近牆壁或家具。 (可能導致染色或變形。) q 更換配件或接近任何在使用中會移動的零件前,請先關掉電器及拔斷電源。 (可能導致受傷。) q 請勿在縫隙中插入任何物品。 (可能導致觸電。) • 尤其是金屬物品,例如針或電線 q 處理或清潔刀片時請小心。 (可能導致受傷。) q 請勿將熱食材(超過 60 ℃)放入攪拌杯及切碎器碗內。 q 電器操作期間請勿將手指、餐匙或餐叉貼近刀片。 (可能會因食材溢出導致燒傷或容器破爛而受傷。)...
 • Page 14 零件名稱與操作說明 Q 下列圖片主要顯示 MX-SS1 機型內部構造。 Q 首次使用器具前或長時間無使用,請清洗所有可拆除的零件。(第 TC16 頁) 切碎器配件 (只適用於 MX-SS1) 安裝程序 1 將切碎器刀片插入刀片軸。 切碎器蓋 2 將切碎器蓋的槽與切碎器碗凸位對齊,然後 摩打座 將切碎器蓋順時針方向轉動將它合上。 3 對齊摩打座及切碎器蓋上的 及 。 電源線 4 扭動摩打座以對齊 速度控制 及 即可鎖定。 (您會聽到「卡」一聲。) (只適用於 MX-SS1) 電源插頭 * 插頭形狀可能與圖示不同。 切碎器刀片 切碎器碗 電源按鈕 安裝程序...
 • Page 15 • 咖啡豆 • 魚類 • 肉類 • 冷凍食品 • 冰塊 • 黃豆 ● 請確保攪拌機配件已穩固裝上。 用完即時拔掉電源插頭,然 • 薑黃等 ● 轉動速度控制可調整速度。 後拆除攪拌機配件。 ● 黏性食材 (只適用於 MX-SS1) ● 攪拌機輕輕按在攪拌杯的底部然 ● 如麵包粉糰的硬粉糰。 後開始攪拌。 ● 操作期間,請穩握攪拌杯。 準備程序 ● 預先將食材切成大約 2 cm 小方塊或 條狀。 TC10 TC11...
 • Page 16 • 咖啡豆 裝在切碎器配件上。 • 冷凍食品 然後插入電源插頭。 • 冰塊 (第 TC9 頁) • 黃豆 • 薑黃等 ● 黏性食材 ● 如麵包粉糰的硬粉糰。 用完即時拔掉電源插頭然後 ● 轉動速度控制可調整速度。 (只適用於 MX-SS1) 拆除摩打座。 準備程序 ● 操作期間,穩握著切碎器配件。 ● 操作期間,切勿打開切碎器蓋。 ● 預先將食材切成大約 2 cm 小方塊或 條狀。 ● 將果仁除殼。 ● 從肉類中取出骨頭、肌腱和軟骨。 參考份量及時間 速度 食材...
 • Page 17 ● 請勿持續操作打蛋器超過 2 分鐘。完成 連續兩次循環的 2 分鐘操作後,暫停超 過 3 分鐘。 ● 當您打蛋時,請勿超個 4 個蛋白。 按下 禁用食材 ● 如麵包粉糰的硬粉糰。 準備程序 ● 打蛋前將忌廉冷卻。 ● 請確保打蛋器配件已穩固地裝上。 用完即時拔掉電源插頭然後 ● 攪動食材時以垂直方式握住打蛋器。 ● 轉動速度控制可調整速度。 取出打蛋器配件。 (只適用於 MX-SS1) ● 打蛋器輕輕按在碗的底部然後開始 打蛋。 ● 操作期間,穩握碗。 ● 食材份量較少時,將碗傾斜打蛋會 更好。 TC14 TC15...
 • Page 18 清潔方法 Q 每次使用後,請清潔本器具。 切碎器蓋(只適用於 MX-SS1) Q 清潔前拔掉電源插頭。 使用溫和洗潔精(中性)與柔軟海綿來 附註 清洗。 • 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、漂白劑、磨砂粉、金屬刷或尼龍刷,否則表面將會受損。 • 請勿在洗碗機內清洗摩打座、切碎器蓋及打蛋器配接器。 附註 • 請勿使用尖銳的物品來清潔本器具,例如牙籤或針。 請勿浸入水中。 切碎器刀片*(只適用於 MX-SS1) 使用溫和洗潔精(中性)與手柄刷來 摩打座/牆壁支架 清洗。 以擰乾的布擦拭。 附註 處理或清潔刀片時請小心。 切碎器碗*(只適用於 MX-SS1) 使用溫和洗潔精(中性)與柔軟海綿來 清洗。 攪拌杯* 使用溫和洗潔精(中性) 與柔軟海綿來清洗。 打蛋器配接器(只適用於 MX-SS1) 以擰乾的布擦拭。 打蛋器*(只適用於 MX-SS1) 攪拌機配件* 使用溫和洗潔精(中性)與柔軟海綿來...
 • Page 19 6.4  7.0  39.7 cm 6.4  7.0  39.7 cm « 重新裝上摩打座。(第 TC8、TC9 頁) (摩打座+配件) 14.7  14.7  36.9 cm • 切碎器蓋未合實。(第 TC9 頁)(只適用於 MX-SS1) 切碎器 – (寬  深  高) « 重新合上切碎器蓋。 6.0  6.8  45.7 cm (約略值)...
 • Page 20 Cara Menggunakan Menunjukkan kecederaan serius atau kematian. • Menggunakan sambungan pengisar ML10 PERHATIAN: Menunjukkan risiko kecederaan atau kerosakan harta • Menggunakan sambungan pencincang (MX-SS1 sahaja) ML12 benda. • Menggunakan sambungan pemukul (MX-SS1 sahaja) ML14 Q Simbol dikelaskan dan diterangkan seperti berikut.
 • Page 21 « dinyatakan di dalam arahan ini. (Ia boleh menyebabkan lecur atau kecederaan.) • Panasonic tidak akan menerima sebarang liabiliti jika perkakas digunakan q Perkakas ini tidak sepatutnya digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) secara tidak wajar, atau gagal mematuhi arahan ini.
 • Page 22 Langkah-langkah Keselamatan Sila pastikan mematuhi arahan ini. PERHATIAN PERHATIAN q Jangan gunakan perkakas di tempat yang berikut. q Berhati-hati agar tidak tersadung atau tersekat pada tali kod semasa penggunaan. • Pada permukaan yang tidak rata, atas permaidani atau alas meja dll. (Ia boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan.) (Jika tidak Ia mungkin menyebabkan melecur atau kecederaan.) •...
 • Page 23 Nama Bahagian dan Arahan Pengendalian Q Ilustrasi di dalam menunjukkan model MX-SS1. Sambungan pencincang (MX-SS1 sahaja) Q Cuci semua bahagian yang boleh dicabut sebelum menggunakan perkakas untuk kali pertama atau semasa anda tidak menggunakannya buat sementara waktu. (L. ML16) Untuk menyambungkan 1 Masukkan pisau pencincang ke dalam aci pisau.
 • Page 24 • daging ● Ubah suai kelajuan dengan • makanan beku Cabut plag dengan memutar kawalan kelajuan. • kiub ais (MX-SS1 sahaja) segera selepas • kacang soya ● Pengisar menyentuh bahagian penggunaan dan cabut • kunyit dll. bawah bikar sedikit dan mula sambungan pengisar.
 • Page 25 Cara Menggunakan Menggunakan sambungan pencincang (MX-SS1 sahaja) Q Menggunakan sambungan pencincang untuk mencincang makanan seperti sayur- sayuran, kacang, keju, herba, biskut, roti dan daging. Masukkan pisau pencincang Tekan dan pegang butang Semasa pemotongan Nota ke dalam mangkuk kuasa untuk mulakan.
 • Page 26 Cara Menggunakan Menggunakan sambungan pemukul (MX-SS1 sahaja) Q Menggunakan sambungan pemukul untuk memukul krim atau memukul telur putih. Sambungkan sambungan Masukkan pemukul ke Apabila pemukulan Nota pemukul kepada perumah dalam mangkuk dan selesai, lepaskan butang ● Menggunakan mangkuk tebal untuk motor.
 • Page 27 Cara Membersihkan Q Bersihkan perkakas selepas setiap penggunaan. Tudung pencincang (MX-SS1 sahaja) Q Cabut plag sebelum mencuci. Cuci dengan sabun pencuci pinggan- Nota mangkuk yang dicairkan (neutral) dan • Jangan gunakan benzin, pencair, alkohol, peluntur, serbuk penggilap, berus logam atau span yang lembut.
 • Page 28 • Menggunakan bahan yang keras. Bahan tidak dikisar. Penggunaan kuasa 600 W « Keluarkan bahan yang keras. • Menggunakan kelajuan yang tidak sesuai. (MX-SS1 sahaja) Kawalan kelajuan Pelbagai kawalan kelajuan – « Ubah suai kelajuan dengan memutar kawalan kelajuan. Pengisar 2 kitar berturutan selama 1 min.
 • Page 29 TH10 ข้ อ ควรระวั ง : • การใช้ ห ั ว ต่ อ เครื ่ อ งหั ่ น (MX-SS1 เท่ า นั ้ น ) TH12 แสดงถึ ง ความเสี ่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ หรื อ ความเสี ย หายของทรั พ ย์ ส ิ น...
 • Page 30 อย่ า ถอดรื ้ อ ซ่ อ มแซม หรื อ ดั ด แปลงอุ ป กรณ์ น ี ้ • Panasonic ไม่ ข อรั บ ผิ ด ชอบใดๆ หากใช้ ง านอุ ป กรณ์ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสม หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต าม...
 • Page 31 ข้ อ ควรระวั ง ด้ า นความปลอดภั ย โปรดปฏิ บ ั ต ิ ต ามค� า แนะน� า การใช้ ง านอย่ า งเคร่ ง ครั ด ข้ อ ควรระวั ง ข้ อ ควรระวั ง q อย่ า ใช้ อ ุ ป กรณ์ ใ นสถานที ่ ด ั ง ต่ อ ไปนี ้ q ระวั...
 • Page 32 Q ภาพด้ า นในจะแสดงรุ ่ น MX-SS1 เป็ น หลั ก หั ว ต่ อ เครื ่ อ งหั ่ น (MX-SS1 เท่ า นั ้ น ) Q ท� า ความสะอาดทุ ก ส่ ว นที ่ ถ อดได้ ก ่ อ นใช้ ง านอุ ป กรณ์ ค รั ้ ง แรก หรื อ เมื ่ อ คุ ณ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านมาเป็ น...
 • Page 33 ถอดปลั ๊ ก ทั น ที ห ลั ง จากใช้ • น� ้ า แข็ ง ควบคุ ม ความเร็ ว (MX-SS1 เท่ า นั ้ น ) • ถั ่ ว เหลื อ ง และถอดหั ว ต่ อ เครื ่ อ งผสม...
 • Page 34 วิ ธ ี ก ารใช้ ง าน การใช้ ห ั ว ต่ อ เครื ่ อ งหั ่ น (MX-SS1 เท่ า นั ้ น ) Q การใช้ ห ั ว ต่ อ เครื ่ อ งหั ่ น เพื ่ อ หั ่ น อาหาร เช่ น ผั ก ถั ่ ว เนยแข็ ง สมุ น ไพร แครกเกอร์ ขนมปั ง และเนื ้ อ...
 • Page 35 วิ ธ ี ก ารใช้ ง าน การใช้ ห ั ว ต่ อ เครื ่ อ งตี (MX-SS1 เท่ า นั ้ น ) Q การใช้ ห ั ว ต่ อ เครื ่ อ งตี เ พื ่ อ ปั ่ น ครี ม หรื อ ตี ไ ข่...
 • Page 36 • อย่ า ท� า ความสะอาดอุ ป กรณ์ ด ้ ว ยของปลายแหลม เช่ น ไม้ จ ิ ้ ม ฟั น หรื อ หมุ ด ใบมี ด เครื ่ อ งหั ่ น * (MX-SS1 เท่ า นั ้ น ) ล้...
 • Page 37 เครื ่ อ งตี 6.0 × 6.8 × 45.7 ซม. – (โดยประมาณ) • ฝาเครื ่ อ งหั ่ น ปิ ด ไม่ ส นิ ท (หน้ า TH9) (MX-SS1 เท่ า นั ้ น ) เครื ่ อ งผสม 1.0 กก. 1.0 กก.
 • Page 38 ‫استفاده از متعلقات مخلو ط ک ن‬ :‫ احتیاط‬ .‫نشان دهنده خطر آسیب بدنی یا خسارت مالی است‬ PE12 ) MX-SS1 ‫استفاده از متعلقات خردکن (فقط‬ PE14 ) MX-SS1 ‫استفاده از متعلقات ه م زن (فقط‬ .‫عالم ت ها به صورت زیر دست ه بندی و توضیح داده م ی شوند‬ PE16 ‫نحوه تمیزکرد ن‬ .‫این عالمت نشان دهنده ممنوعیت است‬ PE18 ‫عی ب یاب ی‬...
 • Page 39 ‫اقدامات ایمنی‬ ‫لطفا ً دستورالعم ل های زیر را به دقت‬ .‫رعایت نمایید‬ ‫ هشدار‬ ‫ هشدار‬ .‫مطمئن شوید ولتاژ نشا ن داد ه شده بر روی برچسب دستگاه با ولتاژ برق محلی شما برابر است‬ .‫کودکان را همواره دور از دستگاه نگه دارید‬ ).‫(عدم رعایت این توصیه ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود‬ ).‫(این کار ممکن است موجب بروز سوختگی یا آسیب دیدگی شود‬ ‫همچنین جهت جلوگیری از داغ شدن الکتریکی، از اتصال سایر دستگاه ها به همان پریز برق خانگی خودداری‬ •...
 • Page 40 ‫اقدامات ایمنی‬ ‫لطفا ً دستورالعم ل های زیر را به دقت‬ .‫رعایت نمایید‬ ‫ احتیاط‬ ‫ احتیاط‬ .‫از بکاربردن دستگاه در مکا ن های زیر خودداری نمایید‬ .‫مراقب باشید هنگام استفاده از دستگاه، واژگون نشده یا در سیم برق گیر نکند‬ .‫بر روی سطوح ناهموار، بر روی فرش یا سفره، رومیزی و غیره‬ • ).‫(در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز سوختگی یا آسیب دیدگی شود‬ ).‫(این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا آسیب بدنی شود‬ .‫جایی...
 • Page 41 ‫عنوان قطعات و دستورالعم ل های کار با دستگاه‬ .‫ را نشان می دهد‬MX-SS1 ‫تصاویر داخل عمدتا ً مدل‬ )MX-SS1 ‫متعلقات خردکن (فقط‬ ‫اگر از دستگاه برای بار نخست استفاده می کنید یا اگر آن را به مدت طوالنی بالاستفاده گذاشته اید، کلیه قطعات قابل‬ )PE16 .‫جداسازی را بشویید. (ص‬...
 • Page 42 .‫سرعت را با چرخاندن کنترل سرعت، تنظیم کنید‬ ● .‫زردچوبه و غیره‬ • .‫بسته شده باشند‬ ‫از پریز بکشید و متعلقات مخلو ط کن را‬ )MX-SS1 ‫(فقط‬ ‫مواد چسبان‬ ● ‫مخلوط کن به طور سطحی ته جام را لمس می کند‬ ● .‫جدا کنید‬ .‫خمیر سخت مانند خمیر نان‬...
 • Page 43 .‫خمیر سخت مانند خمیر نان‬ ● .‫سرعت را با چرخاندن کنترل سرعت، تنظیم کنید‬ ● ‫بالفاصله پس از استفاده دوشاخه را از‬ ‫مقدمات‬ )MX-SS1 ‫(فقط‬ .‫در حین کار، متعلقات خردکن را ثابت نگه دارید‬ ● .‫پریز بکشید و قاب موتور را جدا کنید‬ ً ‫مواد مورد نظر را به صورت تکه ها یا خالل های تقریبا‬ ●...
 • Page 44 ‫نحوه استفاده‬ )MX-SS1 ‫استفاده از متعلقات ه م زن (فقط‬ .‫برای زدن خامه یا هم زدن سفیده تخم مرغ از متعلقات هم زن استفاده کنید‬ ‫پس از پایان یافتن کار هم زدن، ابتدا‬ ‫ه م زن را وارد ظرف کنید و دکمه‬ .‫متعلقات ه م زن را به قاب موتور ببندید‬ ‫توجه‬ ‫دکمه روشن-خاموش را رها کنید و‬ ‫روشن-خاموش را نگه دارید تا‬ .‫سپس دوشاخه را وارد پریز کنید‬ ‫برای جلوگیری از پاشیدن مواد، از ظرف گود استفاده‬ ●...
 • Page 45 .‫شستشو دهید‬ *‫جام‬ ‫با محلول مایع ظرفشویی رقیق‬ .‫(خنثی) و یک ابر نرم شستشو دهید‬ )MX-SS1 ‫مبدل ه م زن (فقط‬ .‫با پارچه ای که آب آنرا به خوبی گرفته اید، تمیز کنید‬ )MX-SS1 ‫ه م زن* (فقط‬ *‫متعلقات مخلو ط کن‬...
 • Page 46 ‫022 - 042 ولت‬ ‫مخلوط کردن مواد ممکن‬ .‫نیست‬ .‫مواد سخت را خارج کنید‬ ‫006 وات‬ ‫توان مصرفی‬ )MX-SS1 ‫استفاده از سرعت نامناسب. (فقط‬ • – ‫کنترل سرعت متغیر‬ ‫کنترل سرعت‬ .‫سرعت را با چرخاندن کنترل سرعت، تنظیم کنید‬ .‫تیغه احتماال ً آسیب دیده است‬...
 • Page 47 ‫األجزاء المستبدل ة‬ AR19 ‫المواصفا ت‬ AR19 ‫تثبیت دعامة الحائ ط‬ ‫ تحذیر‬ .Panasonic ‫شكر ً ا لشرائك منتج ً ا من‬ .‫ال تقم بإتالف سلك التیار الرئیسي أو القابس الرئیسي‬ .‫هذا المنتج مخصص لالستخدام المنزلي فقط‬ • .‫یحظر بشدة القیام باإلجراءات التالیة‬ .‫الرجاء قراءة هذه التعلیمات بعنایة الستخدام المنتج بشكل صحیح وآمن‬...
 • Page 48 .‫ال تستخدم الجهاز في أي غرض آخر خالف ذلك الموضح في هذه التعلیمات‬ .‫یرجى االتصال مع مركز الصیانة من أجل التصلیح‬ ).‫(فقد یؤدي ذلك إلى التعرض لحروق أو إصابة‬ ‫ أي مسؤولیة في حالة استخدام هذا الجهاز بشكل غیر صحیح، أو في حالة اإلخفاق في‬Panasonic ‫ال تتحمل‬ • .‫االلتزام بهذه التعلیمات‬ ‫هذا الجهاز غیر مصمم لالستعمال من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذین لدیهم نقص في قدراتهم‬...
 • Page 49 ‫احتیاطات السالمة‬ .‫الرجاء التأكد من اتباع هذه التعلیمات‬ ‫ تنبیه‬ ‫ تنبیه‬ .‫ال تستخدم الجهاز على األسطح التالیة‬ .‫احترس من التعثر في سلك التیار الرئیسي أو التعرقل فیه أثناء االستخدام‬ .‫على األسطح غیر المستویة، أو على السجادة أو مفارش الطاولة أو غیره‬ • ).‫(إن عدم مراعاة ذلك قد یؤدي إلى التعرض لحروق أو إصابة‬ ).‫(فقد یؤدي ذلك إلى نشوب حریق أو إصابة‬ .‫في مكان یمكن أن یتعرض فیه الجهاز للرش بالماء أو بالقرب من مصدر للحرارة‬ •...
 • Page 50 ‫أسماء األجزاء وتعلیمات المناولة‬ .‫ في الغالب‬MX-SS1 ‫الرسوم التوضیحیة من الداخل تبین الطراز‬ )‫ فقط‬MX-SS1 ‫ملحق المفرمة (طراز‬ )AR16 ‫قم بغسل كافة األجزاء القابلة للفك قبل استخدام الجهاز ألول مرة أو عندما ال یتم استخدامه لفترة من الوقت. (صفحة‬ ‫للقیام بالتركیب‬ .‫ أدخل شفرة المفرمة في عمود الشفرة‬...
 • Page 51 ‫اضبط السرعة عن طریق تدویر وحدة التحكم في‬ ● .‫العجین الصلب مثل عجین الخبز‬ ● .‫تأكد من تركیب ملحق الخالط بإحكام‬ ● .‫وقم بإزالة ملحق الخالط‬ )‫ فقط‬MX-SS1 ‫السرعة. (طراز‬ ،‫یالمس الخالط الجزء السفلي من الكأس بخفة‬ ● .‫وتبدأ عملیة الخلط‬ ‫اإلعدادات‬ .‫اضغط على الكأس باستمرار أثناء التشغیل‬ ●...
 • Page 52 ‫افصل الجهاز على الفور بعد استخدامه‬ ‫اضبط السرعة عن طریق تدویر وحدة التحكم في‬ ● ‫قم بتقطیع المكونات أوال ً إلى مكعبات أو شرائح بحجم‬ ● )‫ فقط‬MX-SS1 ‫السرعة. (طراز‬ .‫وقم بإزالة مبیت المحرك‬ .‫اضغط على ملحق المفرمة باستمرار أثناء التشغیل‬ ● .‫حوالي 2 سم‬ .‫ال تفتح غطاء المفرمة أثناء التشغیل‬...
 • Page 53 ‫افصل الجهاز على الفور بعد استخدامه‬ .‫أمسك المخفقة بشكل رأسي أثناء خفق المكونات‬ ● .‫وقم بإزالة ملحق المخفقة‬ ‫اضبط السرعة عن طریق تدویر وحدة التحكم في‬ ● )‫ فقط‬MX-SS1 ‫السرعة. (طراز‬ ‫تالمس المخفقة الجزء السفلي للوعاء بخفة وتبدأ‬ ● .‫عملیة الخفق‬ .‫اضغط على الوعاء باستمرار أثناء التشغیل‬ ●...
 • Page 54 ‫طریقة التنظیف‬ .‫احرص على تنظیف الجهاز بعد كل مرة استخدام‬ )‫ فقط‬MX-SS1 ‫غطاء المفرمة (طراز‬ .‫افصل الجهاز قبل تنظیفه‬ ‫قم بغسله بصابون األطباق المخفف (المحاید) وإسفنجة‬ ‫مالحظة‬ .‫ناعمة‬ .‫ال تستخدم البنزین أو التنر أو الكحول أو مادة مبیضة أو مسحوق تلمیع أو فرشاة معدنیة أو فرشاة نایلون، وإال سوف یتلف السطح‬...
 • Page 55 .‫تستخدم مكونات صلبة‬ • .‫المكونات ال یتم خلطها‬ .‫قم بإزالة المكونات الصلبة‬ ‫006 وات‬ ‫استهالك الطاقة‬ )‫ فقط‬MX-SS1 ‫السرعة غیر مناسبة. (طراز‬ • – ‫التحكم في السرعة المتغیرة‬ ‫وحدة التحكم في السرعة‬ .‫اضبط السرعة عن طریق تدویر وحدة التحكم في السرعة‬ ‫دورتان (2) متتالیتان من التشغیل لمدة 1 دقیقة واإلیقاف لمدة 3 دقائق‬...
 • Page 56 Memo You can identify the date of manufacturing by production number which is marked on connection part of the motor housing. Production number: XX XX XX Fifth and sixth digits: day (in number) - 01, 2 - 02, 3 - 03 Third and fourth digits: month (in number) 01 - January, 02 - February, ...12 - December First and second digits: year (last two digits of the year in number)

This manual is also suitable for:

Mx-gs1