Silvercrest SLS 2200 C2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SLS 2200 C2 Operating Instructions Manual

Solar charger
Table of Contents
 • Suomi

  • Johdanto

   • Tätä Käyttöohjetta Koskevia Tietoja
   • Tekijänoikeus
   • Tavaramerkkejä Koskevat Huomautukset
   • Määräystenmukainen Käyttö
   • Käytetyt Varoitukset
  • Turvallisuus

   • Tärkeitä Turvallisuusohjeita
  • Käyttöönotto

   • Purkaminen Pakkauksesta
   • Toimituksen Täydellisyyden Tarkastaminen
   • Pakkauksen Hävittäminen
   • Imukuppien Kiinnittäminen
   • Lataaminen Aurinkopaneelilla
   • Lataaminen USB-Johdolla
  • Osat

  • Käyttö Ja Toiminta

   • Laitteen Kytkeminen Päälle/Sammuttaminen
   • Lataustilan Näyttäminen
   • Yhteensopivat Laitteet
   • Ulkoisten Laitteiden Lataaminen
  • Vian Korjaus

  • Puhdistaminen

  • Laitteen Säilyttäminen Sen Ollessa KäyttäMättöMänä

  • Hävittäminen

  • Liite

   • Tekniset Tiedot
   • Vaatimustenmukaisuusvakuutusta Koskevia Ohjeita
   • Takuu
   • Huolto
   • Maahantuoja
 • Svenska

  • Inledning

   • Information Om den Här Bruksanvisningen
   • Upphovsrätt
   • Information Om Varumärken
   • Föreskriven Användning
   • Varningar Som Används
  • Säkerhet

   • Grundläggande Säkerhetsanvisningar
  • Ta Produkten I Bruk

   • Uppackning
   • Kontrollera Leveransens Innehåll
   • Kassera Förpackningen
   • Fästa Sugpropparna
   • Ladda Med Solpanel
   • Ladda Med USB-Kabel
  • Beskrivning Av Delar

  • Användning Och Bruk

   • Sätta På/Stänga Av Produkten
   • Visa Laddningsnivå
   • Kompatibla Apparater
   • Ladda Externa Apparater
  • Åtgärda Fel

  • Rengöring

  • Förvara Produkten När den Inte Används

  • Kassering

  • Bilaga

   • Tekniska Data
   • Information Om Försäkran Om Överensstämmelse
   • Garanti
   • Service
   • Importör
 • Polski

  • Wstęp

   • Informacje O Niniejszej Instrukcji Obsługi
   • Prawa Autorskie
   • Wskazówki Dotyczące Znaku Towarowego
   • Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem
   • Stosowane Ostrzeżenia
  • Bezpieczeństwo

   • Podstawowe Wskazówki Bezpieczeństwa
  • Opis CzęśCI

  • Uruchomienie

   • Rozpakowanie
   • Sprawdzenie KompletnośCI Produktu
   • Utylizacja Opakowania
   • Mocowanie Przyssawek
   • Ładowanie Za Pomocą Panelu Solarnego
   • Ładowanie Przez Kabel USB
  • Obsługa I Eksploatacja

   • Włączanie / Wyłączanie Urządzenia
   • Wyświetlanie Stanu Naładowania
   • Urządzenia Kompatybilne
   • Ładowanie Urządzeń Zewnętrznych
  • Usuwanie Usterek

  • Czyszczenie

  • Przechowywanie W Przypadku Nieużywania

  • Utylizacja

  • Załącznik

   • Dane Techniczne
   • Informacje Dotyczące Deklaracji ZgodnośCI
   • Gwarancja
   • Serwis
   • Importer
 • Lietuvių

  • Įvadas

   • Informacija Apie ŠIą Naudojimo Instrukciją
   • Autorių Teisė
   • Nurodymai Dėl Prekių Ženklų
   • Naudojimas Pagal Paskirtį
   • Naudojami Įspėjamieji Nurodymai
  • Sauga

   • Pagrindiniai Saugos Nurodymai
  • Dalių Aprašas

  • Naudojimo Pradžia

   • Išpakavimas
   • Tiekiamo Rinkinio Patikrinimas
   • Pakuotės Utilizavimas
   • Siurbtukų Pritvirtinimas
   • Įkrovimas Saulės Energiją Sugeriančia Plokšte
   • Įkrovimas Naudojant USB Laidą
  • Valdymas Ir Naudojimas

   • Prietaiso Įjungimas / Išjungimas
   • Įkrovos Būsenos Rodymas
   • Suderinami Prietaisai
   • Išorinių Prietaisų Įkrovimas
  • Gedimų Šalinimas

  • Valymas

  • Laikymas Nenaudojant

  • Utilizavimas

  • Priedas

   • Techniniai Duomenys
   • Nurodymai Dėl Atitikties Deklaracijos
   • Garantija
   • PriežIūra
   • Importuotojas
 • Deutsch

  • Einführung

   • Informationen zu dieser Bedienungs Anleitung
   • Urheberrecht
   • Hinweise zu Warenzeichen
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Verwendete Warnhinweise
  • Sicherheit

   • Grundlegende Sicherheitshinweise
  • Teilebeschreibung

  • Inbetriebnahme

   • Auspacken
   • Lieferumfang Prüfen
   • Entsorgung der Verpackung
   • Saugnäpfe Befestigen
   • Mit Solarpanel Laden
   • Mit USB-Kabel Laden
  • Bedienung und Betrieb

   • Gerät Ein-/Ausschalten
   • Ladezustand Anzeigen
   • Kompatible Geräte
   • Aufladen Externer Geräte
  • Fehlerbehebung

  • Reinigung

  • Lagerung bei Nichtbenutzung

  • Entsorgung

  • Anhang

   • Technische Daten
   • Hinweise zur Konformitätserklärung
   • Garantie
   • Service
   • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

SOLAR CHARGER SLS 2200 C2
SOLAR CHARGER
Operating instructions
SOLCELLSLADDARE
Bruksanvisning
SAULĖS ENERGIJOS ĮKROVIKLIS
Naudojimo instrukcija
IAN 273516
AURINKOKENNOLATURI
Käyttöohje
ŁADOWARKA SOLARNA
Instrukcja obsługi
SOLARLADEGERÄT
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SLS 2200 C2

 • Page 1 SOLAR CHARGER SLS 2200 C2 SOLAR CHARGER AURINKOKENNOLATURI Operating instructions Käyttöohje SOLCELLSLADDARE ŁADOWARKA SOLARNA Bruksanvisning Instrukcja obsługi SOLARLADEGERÄT SAULĖS ENERGIJOS ĮKROVIKLIS Bedienungsanleitung Naudojimo instrukcija IAN 273516...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ......... .20 GB │ IE │ SLS 2200 C2    1...
 • Page 5: Introduction

  Notes on trademarks ® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. │ GB │ IE ■ 2    SLS 2200 C2...
 • Page 6: Intended Use

  Failure to avoid this hazardous situation could result in severe injuries or even death. ► Follow the instructions in this warning notice to avoid the risk of death or serious injury. GB │ IE │ SLS 2200 C2    3 ■...
 • Page 7: Safety

  Children must not use the device as a plaything. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are super- vised. │ GB │ IE ■ 4    SLS 2200 C2...
 • Page 8 All repairs must be carried out by authorised specialist com- panies or by the Customer Service department. Improper repairs may put the user at risk. It will also invalidate any warranty claims. GB │ IE │ SLS 2200 C2    5 ■...
 • Page 9 ■ DANGER! Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials away from children. Risk of suffocation! │ GB │ IE ■ 6    SLS 2200 C2...
 • Page 10: Description Of Components

  Brackets for suction cups Suction cups USB cable (USB to micro-USB) Operating instructions Operation Unpacking ♦ Remove all parts and the operating instructions from the packaging. ♦ Remove all packaging material. GB │ IE │ SLS 2200 C2    7 ■...
 • Page 11: Check The Package Contents

  Check the package contents (See fold-out page for illustrations) The product includes the following components: ▯ Solar charger SLS 2200 C2 ▯ USB cable ▯ 2 x brackets for suction cups ▯ 4 x suction cups ▯ These operating instructions NOTE ►...
 • Page 12: Attaching The Suction Cups

  ♦ Now fasten the suction cups by sliding them into the narrow openings. Figure A ♦ You can now attach the device on a flat, level using the suction cups GB │ IE │ SLS 2200 C2    9 ■...
 • Page 13 Figure B ♦ You can now attach the device to a pane of glass using the suction cups │ GB │ IE ■ 10    SLS 2200 C2...
 • Page 14: Charging With The Solar Panel

  In this case, change the location of the device or place the device in direct sunlight. Once the solar LED lights up green, the battery is fully charged. GB │ IE │ SLS 2200 C2    11 ■...
 • Page 15: Charging With The Usb Cable

  To do this, use the USB cable supplied with the product. You can purchase a suitable 5 V USB power adapter with an output of at least 500 mA from most electronics stores. │ GB │ IE ■ 12    SLS 2200 C2...
 • Page 16: Handling And Operation

  Charge level LEDs All LEDs are on 100% Three LEDs are on 75–99% Two LEDs are on 50–74% One LED is on 25–49% One LED is flashing < 25% All LEDs off GB │ IE │ SLS 2200 C2    13 ■...
 • Page 17: Compatible Devices

  Simultaneous charging of the built-in battery and a connected device is only possible in solar operation. Simultaneous charging of the built-in battery via the micro-USB port and a connected device is not possible. │ GB │ IE ■ 14    SLS 2200 C2...
 • Page 18: Troubleshooting

  If the solar charger’s battery is not being charged, check to see whether your computer is turned on. NOTE ► If the above-mentioned solutions do not resolve the problem, please contact Customer Service (see chapter Service). GB │ IE │ SLS 2200 C2    15 ■...
 • Page 19: Cleaning

  ♦ If the solar charger is not going to be used for some time, the battery should be recharged at regular intervals. This helps to preserve battery performance. │ GB │ IE ■ 16    SLS 2200 C2...
 • Page 20: Disposal

  This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal com- pany or the city or local authority. GB │ IE │ SLS 2200 C2    17 ■...
 • Page 21: Appendix

  * The charging time is highly dependent on the level of sun exposure (intensity). This can be influenced by the season, cloud cover or location. Any of these factors can lead to longer charging times. │ GB │ IE ■ 18    SLS 2200 C2...
 • Page 22: Notes On The Declaration Of Conformity

  Service centres. Your statutory rights are not restricted by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. GB │ IE │ SLS 2200 C2    19 ■...
 • Page 23: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 273516 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 273516 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE ■ 20    SLS 2200 C2...
 • Page 24 Maahantuoja ........40 │ SLS 2200 C2  ...
 • Page 25: Johdanto

  Tavaramerkkejä koskevat huomautukset ® on USB Implementers Forum, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut nimet ja tuotteet voivat olla kulloisenkin omistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. │ ■ 22    SLS 2200 C2...
 • Page 26: Määräystenmukainen Käyttö

  Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia: VAARA Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa vakaviin louk- kaantumisiin tai kuolemaan. ► Noudata tämän varoituksen ohjeita kuolemanvaaran tai vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi. │ SLS 2200 C2    23 ■...
 • Page 27: Turvallisuus

  Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa. │ ■ 24    SLS 2200 C2...
 • Page 28 Korjauta laite ainoastaan valtuutetussa alan liikkeessä tai huolto- liikkeessä. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa vaaroja käyttäjälle. Tällöin myös laitteen takuu raukeaa. ■ Laitteen korjauksen saa takuuaikana suorittaa vain valmistajan valtuuttama huoltoliike, muussa tapauksessa takuu ei enää korvaa seuraamusvahinkoja. │ SLS 2200 C2    25 ■...
 • Page 29 Noudata akkukäyttöisille laitteille annettuja käyttöehtoja ja -kieltoja paikoissa, joissa on olemassa erityinen vaaratilanteen riski, esim. huoltoasemilla, lentokoneissa, sairaaloissa jne. ■ VAARA! Pakkausmateriaalit eivät sovellu lasten leikkeihin! Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara! │ ■ 26    SLS 2200 C2...
 • Page 30: Osat

  , 1000 mA) USB-mikroliitäntä (tulo: 5 V , 500 mA) Imukuppien kannattimet Imukupit USB-johto (USB - > mikro-USB) Käyttöohje Käyttöönotto Purkaminen pakkauksesta ♦ Poista kaikki laitteen osat ja käyttöohje pakkauksesta. ♦ Poista koko pakkausmateriaali. │ SLS 2200 C2    27 ■...
 • Page 31: Toimituksen Täydellisyyden Tarkastaminen

  Toimituksen täydellisyyden tarkastaminen (Kuvat, katso kääntösivu) Toimitukseen sisältyvät seuraavat osat: ▯ Aurinkolaturi SLS 2200 C2 ▯ USB-johto ▯ 2 x imukuppien kannatin ▯ 4 x imukuppi ▯ Tämä käyttöohje OHJE ► Tarkista, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa ole näkyviä vaurioita.
 • Page 32: Imukuppien Kiinnittäminen

  Kiinnitä neljä imukuppia laitteen pohjaan kuvassa A esitetyllä tavalla. ♦ Työnnä imukupit aukkoon. ♦ Kiinnitä nyt imukupit tukevasti työntämällä ne kapeampaan uraan. Kuva A ♦ Voit nyt kiinnittää laitteen tasaiselle pinnalle imukuppien avulla. │ SLS 2200 C2    29 ■...
 • Page 33 ♦ Kiinnitä nyt imukupit tukevasti työntämällä ne kapeampaan uraan. ♦ Asenna kannattimet nyt laitteen pohjaan työntämällä nokat laitteen takapuolella oleviin aukkoihin ja lukitsemalla ne. Kuva B ♦ Voit nyt kiinnittää laitteen imukupeilla ikkunaan. │ ■ 30    SLS 2200 C2...
 • Page 34: Lataaminen Aurinkopaneelilla

  Jos auringonvalon LED-merkkivalo ei pala, auringonvaloa ei ole saatavilla tarpeeksi. Muuta tässä tapauksessa tarvittaessa laitteen asentoa tai sijoita laite suoraan auringonvaloon. Kun au- ringonvalon LED-merkkivalo palaa vihreänä, akku on täynnä. │ SLS 2200 C2    31 ■...
 • Page 35: Lataaminen Usb-Johdolla

  ► Vaihtoehtoisesti voit ladata aurinkolaturin akun ulkoisella USB-verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen). Käytä tätä varten mukana toimitettavaa USB-johtoa . Voit ostaa soveltuvan, väh. 500 mA:n, 5 V:n USB-verkkolaitteen sähköalan liikkeestä. │ ■ 32    SLS 2200 C2...
 • Page 36: Käyttö Ja Toiminta

  Lataustila Lataustilan LED-valot Kaikki LEDit palavat 100 % Kolme LEDiä palaa 75–99 % Kaksi LEDiä palaa 50–74 % Yksi LED palaa 25–49 % Yksi LED vilkkuu < 25 % Kaikki LEDit ovat sammuksissa │ SLS 2200 C2    33 ■...
 • Page 37: Yhteensopivat Laitteet

  Integroidun akun ja liitetyn päätelaitteen lataaminen yhtäaikaisesti on mahdollista vain aurinkokäytössä. Samanaikainen liitetyn päätelaitteen ja integroidun akun lataaminen USB-mikrolii- tännän avulla ei ole mahdollista. │ ■ 34    SLS 2200 C2...
 • Page 38: Vian Korjaus

  Jotkut tietokoneet kytkevät sammutetussa tilassa USB-liitäntöjen virransyötön pois päältä. Jos aurinkolaturin akku ei lataudu, varmista, että tietokoneesi on kytketty päälle. OHJE ► Jos ongelma ei poistu yllä esitetyillä toimenpiteillä, ota yhteyttä huoltoon (katso luku Huolto). │ SLS 2200 C2    35 ■...
 • Page 39: Puhdistaminen

  Laitteen säilyttäminen sen ollessa käyttämättömänä ♦ Jos laite on pitkään käyttämättä, säilytä sitä puhtaassa, kuivassa paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna. ♦ Jos et käytä aurinkolaturia pitkään aikaan, lataa akkua sään- nöllisin väliajoin. Näin akun suorituskyky säilyy. │ ■ 36    SLS 2200 C2...
 • Page 40: Hävittäminen

  Hävittäminen on sinulle maksutonta. Suojele luontoa ja hävitä laite asianmukaisesti. Lisätietoja saat paikalliselta jätehuoltoyritykseltä tai kaupungin tai kunnan jätehuollosta vastaavalta taholta. │ SLS 2200 C2    37 ■...
 • Page 41: Liite

  14,4 x 7,5 x 2,1 cm Paino (ilman lisävarusteita) n. 135 g * Latausaika riippuu pitkälti auringonpaisteen voimakkuudesta. Siihen vaikuttavat esim. vuodenaika, pilvisyys ja sijainti. Näistä tekijöistä johtuen latausaika voi mahdollisesti olla pidempi. │ ■ 38    SLS 2200 C2...
 • Page 42: Vaatimustenmukaisuusvakuutusta Koskevia Ohjeita

  Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjat- tuja osia. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeis- tään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. │ SLS 2200 C2    39 ■...
 • Page 43: Huolto

  Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 273516 Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 40    SLS 2200 C2...
 • Page 44 Importör ......... .60 │ SLS 2200 C2  ...
 • Page 45: Inledning

  återgivning av bilderna, även i förändrat skick, krävs tillverkarens skriftliga tillstånd. Information om varumärken ® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum, Inc. Alla övriga namn och produkter kan vara varumärken eller regist- rerade varumärken som tillhör respektive ägare. │ ■ 42   SE SLS 2200 C2...
 • Page 46: Föreskriven Användning

  En varning på den här nivån innebär att en farlig situation kan uppstå. Om ingenting görs för att åtgärda situationen kan resultatet bli allvarliga personskador eller dödsolyckor. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika döds- olyckor och svåra personskador. │ SLS 2200 C2    43 ■...
 • Page 47: Säkerhet

  Barn får inte leka med produkten. Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt. │ ■ 44   SE SLS 2200 C2...
 • Page 48 ■ Stäng omedelbart av produkten och koppla bort en ev. ansluten laddningskabel om det luktar bränt eller ryker. Låt kvalificerad fackpersonal kontrollera produkten innan den används igen. │ SLS 2200 C2    45 ■...
 • Page 49 finns särskilda risker, t ex på bensinstationer, i flygplan, på sjukhus osv. ■ FARA! Förpackningsmaterial är inga leksaker. Håll allt för- packningsmaterial på avstånd från barn. Risk för kvävning! │ ■ 46   SE SLS 2200 C2...
 • Page 50: Beskrivning Av Delar

  Micro USB-uttag (ingång: 5 V , 500 mA) Hållare för sugproppar Sugproppar USB-kabel (USB till micro USB) Bruksanvisning Ta produkten i bruk Uppackning ♦ Ta upp alla delar och bruksanvisningen ur förpackningen. ♦ Ta bort allt förpackningsmaterial. │ SLS 2200 C2    47 ■...
 • Page 51: Kontrollera Leveransens Innehåll

  Kontrollera leveransens innehåll (se bilder på den uppfällbara sidan) Leveransen innehåller följande delar: ▯ Solladdare SLS 2200 C2 ▯ USB-kabel ▯ 2 hållare för sugproppar ▯ 4 sugproppar ▯ Denna bruksanvisning OBSERVERA ► Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador.
 • Page 52: Fästa Sugpropparna

  öppningen. ♦ Fixera sedan sugpropparna genom att skjuta in dem i den smalare delen av öppningen. Bild A ♦ Sedan kan du fästa produkten på en platt, jämn yta med sug- propparna │ SLS 2200 C2    49 ■...
 • Page 53 öppningar på baksidan av produkten och spärra fast dem där. Bild B ♦ Sedan kan du fästa produkten bakom en glasruta med sug- propparna │ ■ 50   SE SLS 2200 C2...
 • Page 54: Ladda Med Solpanel

  Om sollampan inte tänds finns det för lite solljus. I så fall kan du prova att ändra läge på produkten eller lägga den direkt i solen. När sollampan lyser grönt är batteriet fullt uppladdat. │ SLS 2200 C2    51 ■...
 • Page 55: Ladda Med Usb-Kabel

  ► Alternativt kan solladdarens batteri också laddas med en extern USB-nätdel (ingår inte i leveransen). Använd då medföljande USB-kabel . En lämplig 5 V USB-nätdel med minst 500 mA kan köpas hos en elfirma. │ ■ 52   SE SLS 2200 C2...
 • Page 56: Användning Och Bruk

  Alla lampor lyser 100 % Tre lampor lyser 75 - 99 % Två lampor lyser 50 - 74 % En lampa lyser 25 - 49 % En lampa blinkar <25 % Inga lampor lyser │ SLS 2200 C2    53 ■...
 • Page 57: Kompatibla Apparater

  Det går bara att ladda upp det inbyggda batteriet och en ansluten apparat samtidigt vid soldrift. Det går inte att ladda det inbyggda batteriet genom micro USB-uttaget samtidigt som man laddar en ansluten apparat. │ ■ 54   SE SLS 2200 C2...
 • Page 58: Åtgärda Fel

  är avstängda. Försäkra dig om att datorn är påkopplad om solladdarens batteri inte laddas. OBSERVERA ► Om det inte går att lösa problemet med hjälp av ovanstå- ende tips ber vi dig att kontakta vår Service Hotline (se kapitel Service). │ SLS 2200 C2    55 ■...
 • Page 59: Rengöring

  Förvara produkten på ett rent och torrt ställe utan direkt solljus om du inte ska använda den på länge. ♦ Om solladdaren står oanvänd under en längre tid bör batteriet laddas upp med jämna mellanrum. På så sätt behåller batteriet sin kapacitet. │ ■ 56   SE SLS 2200 C2...
 • Page 60: Kassering

  återvinningsanläggningar eller återvinningsföretag. Det kostar dig ingenting att lämna in produkten. Tänk på miljön och kassera produkten på rätt sätt. Mer information finns hos din lokala avfallshantering eller din stads- eller kommunförvaltning. │ SLS 2200 C2    57 ■...
 • Page 61: Bilaga

  135 g * Laddningstiden beror mycket på hur starkt solen lyser (solljusets intensitet). Den påverkas av t ex årstiden, moln och på var produkten används. Dessa faktorer kan ibland förlänga ladd- ningstiden. │ ■ 58   SE SLS 2200 C2...
 • Page 62: Information Om Försäkran Om Överensstämmelse

  Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp, dock senast två da- gar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. │ SLS 2200 C2    59 ■...
 • Page 63: Service

  Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 273516 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 273516 Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 60   SE SLS 2200 C2...
 • Page 64 Importer ......... .80 │ SLS 2200 C2  ...
 • Page 65: Wstęp

  Wskazówki dotyczące znaku towarowego ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers Forum, Inc. Wszystkie pozostałe nazwy i produkty mogą być znakami towa- rowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. │ ■ 62    SLS 2200 C2...
 • Page 66: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Informacja o tym stopnia zagrożenia oznacza możliwą sytuację niebezpieczną. Nieuniknięcie niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. ► Należy przestrzegać zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć niebezpieczeństwa śmierci lub ciężkich obra- żeń ciała. │ SLS 2200 C2    63 ■...
 • Page 67: Bezpieczeństwo

  fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użyt- kowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń. │ ■ 64    SLS 2200 C2...
 • Page 68 ■ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy nie wolno otwierać obu- dowy urządzenia. Wewnątrz obudowy nie ma części, które wymagałyby konserwacji lub wymiany przez użytkownika. ■ Nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek ani zmian w urządzeniu. │ SLS 2200 C2    65 ■...
 • Page 69 ■ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia się! │ ■ 66    SLS 2200 C2...
 • Page 70: Opis Części

  Gniazdo micro USB (wejście: 5 V , 500 mA) Uchwyty na przyssawki Przyssawki Kabel USB (USB na micro USB) Instrukcja obsługi Uruchomienie Rozpakowanie ♦ Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania. ♦ Usuń wszystkie części opakowania. │ SLS 2200 C2    67 ■...
 • Page 71: Sprawdzenie Kompletności Produktu

  Sprawdzenie kompletności produktu (ilustracje - patrz rozkładana okładka) Przedmiot dostawy obejmuje następujące elementy: ▯ Ładowarka solarna SLS 2200 C2 ▯ Kabel USB ▯ 2 x uchwyt na przyssawki ▯ 4 x przyssawki ▯ Niniejsza instrukcja obsługi WSKAZÓWKA ► Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
 • Page 72: Mocowanie Przyssawek

  „Rys. A“. ♦ Włóż przyssawki w otwór. ♦ Zamocuj przyssawki , wsuwając je w zawężony otwór. Rysunek A ♦ Teraz można przymocować urządzenie na płaskiej, równej powierzchni za pomocą przyssawek │ SLS 2200 C2    69 ■...
 • Page 73 , wsuwając je w zawężony otwór. ♦ Zamontuj teraz uchwyty od dołu urządzenia, przez włożenie nosków mocujących w odpowiednie otwory z tyłu urządzenia i ich zablokowanie. Rysunek B ♦ Teraz można przymocować urządzenie za szybą za pomocą przyssawek │ ■ 70    SLS 2200 C2...
 • Page 74: Ładowanie Za Pomocą Panelu Solarnego

  światła słonecznego. W takim przypadku zmień ewentualnie położenie urządzenia lub połóż urządzenie bezpośrednio w świetle słonecznym. Jeśli dioda LED zasilania solarnego świeci się na zielono, akumulator jest w pełni nała- dowany. │ SLS 2200 C2    71 ■...
 • Page 75: Ładowanie Przez Kabel Usb

  USB (nie znajduje się w komplecie). W tym celu korzystaj ze znajdującego się w komplecie kabla USB . Odpo- wiedni zasilacz USB 5 V z min. 500 mA można nabyć w sklepie z elektroniką. │ ■ 72    SLS 2200 C2...
 • Page 76: Obsługa I Eksploatacja

  75 - 99 % Świecą się dwie diody LED 50 - 74 % Świeci się jedna dioda LED 25 - 49 % Miga jedna dioda LED < 25 % Wszystkie diody LED są wyłączone │ SLS 2200 C2    73 ■...
 • Page 77: Urządzenia Kompatybilne

  ładowarki solarnej, aby możliwe było ładowanie urządzeń końcowych. Jednoczesne ładowanie wbudowanego akumulatora oraz podłączonego urządzenia końcowego możliwe jest tylko w trybie ładowania solarnego. Nie jest możliwe jednoczesne łado- wanie wbudowanego akumulatora przez gniazdo micro USB oraz podłączonego urządzenia końcowego. │ ■ 74    SLS 2200 C2...
 • Page 78: Usuwanie Usterek

  W niektórych komputerach gniazdo USB nie ma zasilania, gdy komputer jest wyłączony. Jeśli akumulator ładowarki solarnej nie będzie ładowany sprawdź, czy komputer jest włączony. WSKAZÓWKA ► Gdy powyższe czynności nie rozwiążą problemu, zgłoś usterkę do działu obsługi klienta (patrz rozdział Serwis). │ SLS 2200 C2    75 ■...
 • Page 79: Czyszczenie

  ♦ Jeśli przez dłuższy czas nie korzystasz z ładowarki solarnej, ładuj jej akumulator w regularnych odstępach czasu. Dzięki takiemu postępowaniu zachowasz odpowiednią wydajność akumulatora. │ ■ 76    SLS 2200 C2...
 • Page 80: Utylizacja

  Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj odpady w prawidłowy sposób. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w urzędzie miasta i gminy. │ SLS 2200 C2    77 ■...
 • Page 81: Załącznik

  Masa (bez wyposażenia) ok. 135 g * Czas ładowania jest bardzo uzależniony od stopnia nasłonecz- nienia (intensywność). Zależy to np. od pory roku, zachmurzenia lub lokalizacji. Takie czynniki mogą wpływać ewentualnie na wydłużenie czasu ładowania. │ ■ 78    SLS 2200 C2...
 • Page 82: Informacje Dotyczące Deklaracji Zgodności

  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządze- nia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza na- szymi autoryzowanymi punktami serwisowymi powodują utratę gwarancji. │ SLS 2200 C2    79 ■...
 • Page 83: Serwis

  Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 273516 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 80    SLS 2200 C2...
 • Page 84 Importuotojas ........100 │ SLS 2200 C2  ...
 • Page 85: Įvadas

  Nurodymai dėl prekių ženklų „USB ® “ yra registruotasis prekių ženklas, priklausantis „USB Implementers Forum, Inc.“ Visi kiti pavadinimai ir gaminiai gali būti jų savininkams priklau- santys prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. │ ■ 82    SLS 2200 C2...
 • Page 86: Naudojimas Pagal Paskirtį

  Šio pavojaus laipsnio įspėjamuoju nurodymu žymima galima pavojinga situacija. Jei pavojingos situacijos neišvengiama, galimi sunkūs sužalojimai arba mirtis. ► Laikykitės ties šiuo įspėjamuoju nurodymu pateiktų instrukcijų, kad būtų išvengta mirties arba asmenų sunkių sužalojimų pavojaus. │ SLS 2200 C2    83 ■...
 • Page 87: Sauga

  žinių turintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta, kokių gali kilti pavojų. Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų nelei- džiama atlikti vaikams be priežiūros. │ ■ 84    SLS 2200 C2...
 • Page 88 ■ Savavališkai nemodifikuokite prietaiso ir nedarykite neleistinų pakeitimų. ■ Remontuoti prietaisą paveskite tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojams. Dėl netinkamai atlikto remonto gali kilti pavojų naudotojui. Be to, prarandama garantija. │ SLS 2200 C2    85 ■...
 • Page 89 Atsižvelkite į naudojimo sąlygas, pvz., draudimus naudoti akumuliatorinius prietaisus vietose, kuriose gali kilti ypatingų grėsmių, pvz., degalinėse, lėktuvuose, ligoninėse ir pan. ■ PAVOJUS! Pakuotės medžiagos nėra skirtos vaikų žaidimams! Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Kyla pavojus uždusti! │ ■ 86    SLS 2200 C2...
 • Page 90: Dalių Aprašas

  , 500 mA) Siurbtukų laikikliai Siurbtukai USB laidas (laidas su USB ir mikro USB jungtimis) Naudojimo instrukcija Naudojimo pradžia Išpakavimas ♦ Išimkite visas prietaiso dalis ir naudojimo instrukciją iš pakuotės. ♦ Pašalinkite visas pakuotės medžiagas. │ SLS 2200 C2    87 ■...
 • Page 91: Tiekiamo Rinkinio Patikrinimas

  Tiekiamo rinkinio patikrinimas (paveikslėlius žr. atvarte) Tiekiamame rinkinyje yra šie komponentai: ▯ Saulės energijos kroviklis SLS 2200 C2 ▯ USB laidas ▯ 2 x siurbtukų laikikliai ▯ 4 x siurbtukai ▯ Ši naudojimo instrukcija NURODYMAS ► Patikrinkite, ar pristatytas visas rinkinys ir ar nėra pastebimų...
 • Page 92: Siurbtukų Pritvirtinimas

  A paveikslėlyje. ♦ Siurbtukus įkiškite į įdubas. ♦ Įkišę siurbtukus , įtvirtinkite juos pastumdami į siaurąją įdubos pusę. A paveikslėlis ♦ Dabar prietaisą siurbtukais galite pritvirtinti prie plokščio ir lygaus paviršiaus. │ SLS 2200 C2    89 ■...
 • Page 93 įdubos pusę. ♦ Po to laikiklius įtaisykite prietaiso galinėje pusėje, fiksuoja- mąsias noseles įkišdami į atitinkamas įdubas prietaiso galinėje pusėje ir užfiksuodami. B paveikslėlis ♦ Dabar siurbtukais galite pritvirtinti prietaisą prie vidinio stiklo. │ ■ 90    SLS 2200 C2...
 • Page 94: Įkrovimas Saulės Energiją Sugeriančia Plokšte

  šviesos nepakanka. Tokiu atveju, prireikus pakeiskite prietaiso padėtį ir (arba) padėkite prietaisą taip, kad jį apšviestų tiesioginiai saulės spinduliai. Kai saulės energijos LED indikatorius sužimba žaliai, akumuliatorius yra visiškai įkrautas. │ SLS 2200 C2    91 ■...
 • Page 95: Įkrovimas Naudojant Usb Laidą

  Saulės energijos kroviklio akumuliatorių galite įkrauti ir išo- riniu USB maitinimo bloku (tiekiamame rinkinyje nėra). Tam naudokite tiekiamame rinkinyje esantį USB laidą . Tinkamą USB maitinimo bloką (5 V, mažiausiai 500 mA) galite įsigyti elektronikos įrangos parduotuvėje. │ ■ 92    SLS 2200 C2...
 • Page 96: Valdymas Ir Naudojimas

  Šviečia visi LED indikatoriai 100 % Šviečia trys LED indikatoriai 75–99 % Šviečia du LED indikatoriai 50–74 % Šviečia vienas LED indikatorius 25–49 % Mirksi vienas LED indikatorius < 25 % Nė vienas LED indikatorius nedega │ SLS 2200 C2    93 ■...
 • Page 97: Suderinami Prietaisai

  Vienu metu įkrauti įtaisytą kroviklio akumuliatorių ir prijungtą galinį prietaisą galima tik krovikliui veikiant saulės energijos režimu. Vienu metu įkrauti įtaisytą kroviklio akumuliatorių ir prijungtą galinį prietaisą kroviklį prijungus prie mikro USB lizdo negalima. │ ■ 94    SLS 2200 C2...
 • Page 98: Gedimų Šalinimas

  Išjungus kai kuriuos kompiuterius, maitinimo srovė USB prieva- dams netiekiama. Jei saulės energijos kroviklio akumuliatorius neįkraunamas, įsitikinkite, kad Jūsų kompiuteris yra įjungtas. NURODYMAS ► Jei negalite išspręsti problemos pirmiau nurodytais veiksmais, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. Skyrių „Priežiūra“). │ SLS 2200 C2    95 ■...
 • Page 99: Valymas

  Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudojate, laikykite jį švarioje, sausoje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje. ♦ Jei saulės energijos kroviklio ilgesnį laiką nenaudojate, reguliariai papildomai įkraukite akumuliatorių. Taip išsaugosite akumuliato- riaus eksploatacines savybes. │ ■ 96    SLS 2200 C2...
 • Page 100: Utilizavimas

  šalinimo įmones. Jums šalinimas nemokamas. Saugokite aplinką ir prietaisą tinkamai utilizuokite. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę atliekų šalinimo įmonę arba miesto ir (arba) savivaldybės administraciją. │ SLS 2200 C2    97 ■...
 • Page 101: Priedas

  14,4 x 7,5 x 2,1 cm Svoris (be priedų) apie 135 g * Įkrovimo laikas priklauso nuo saulės energijos kiekio (spindulių intensyvumo). Tam įtakos turi, pvz., metų laikas, debesuotumas arba vietovė. Šie veiksniai gali pailginti įkrovimo trukmę. │ ■ 98    SLS 2200 C2...
 • Page 102: Nurodymai Dėl Atitikties Deklaracijos

  įgaliotos klientų aptar- navimo tarnybos, atvejais. Šiomis garantijos teikimo sąlygomis neapribojamos teisės aktais reglamentuojamos teisės. Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taip pat taikoma pakeistoms ir sutaisytoms dalims. │ SLS 2200 C2    99 ■...
 • Page 103: Priežiūra

  įsigijimo dienos. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui, už remonto darbus imamas mokestis. Priežiūra Priežiūra Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas kompernass@lidl.lt IAN 273516 Importuotojas KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 100    SLS 2200 C2...
 • Page 104 Importeur ........120 DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    101...
 • Page 105: Einführung

  Zustand ist nur mit schrift licher Zustimmung des Herstellers gestattet. Hinweise zu Warenzeichen ® ist eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc. Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. │ DE │ AT │ CH ■ 102    SLS 2200 C2...
 • Page 106: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden. DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    103 ■...
 • Page 107: Sicherheit

  Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen │ DE │ AT │ CH ■ 104    SLS 2200 C2...
 • Page 108 GEFAHR! Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden oder tauschbaren Bauteile im Gerät. ■ Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Verände- rungen an dem Gerät vor. DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    105 ■...
 • Page 109 Batteriebetriebene Geräte an Orten mit gesonderter Gefahrenlage, wie z. B. Tankanlagen, Flugzeugen, Kranken- häusern, usw.. ■ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! │ DE │ AT │ CH ■ 106    SLS 2200 C2...
 • Page 110: Teilebeschreibung

  , 500 mA) Halterungen für Saugnäpfe Saugnäpfe USB-Kabel (USB auf Micro-USB) Bedienungsanleitung Inbetriebnahme Auspacken ♦ Entnehmen Sie alle Teile und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    107 ■...
 • Page 111: Lieferumfang Prüfen

  Lieferumfang prüfen (Abbildungen siehe Ausklappseite) Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten: ▯ Solarladegerät SLS 2200 C2 ▯ USB-Kabel ▯ 2 x Halterung für Saugnäpfe ▯ 4 x Saugnäpfe ▯ Diese Bedienungsanleitung HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
 • Page 112: Saugnäpfe Befestigen

  Fixieren Sie nun die Saugnäpfe , indem Sie diese in die verengte Aussparung schieben. Abbildung A ♦ Sie können das Gerät nun an einer flachen, ebenen Oberfläche mit Hilfe der Saugnäpfe befestigen. DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    109 ■...
 • Page 113 Geräts, indem Sie die Haltenasen in die entsprechenden Aus- sparungen an der Geräterückseite stecken und verriegeln. Abbildung B ♦ Sie können das Gerät nun hinter einer Scheibe mit Hilfe der Saugnäpfe befestigen. │ DE │ AT │ CH ■ 110    SLS 2200 C2...
 • Page 114: Mit Solarpanel Laden

  Sonnenlicht zur Verfügung. Ändern Sie in diesem Fall ggf. die Position des Geräts bzw. legen Sie das Gerät direkt ins Sonnenlicht. Leuchtet die Solar-LED grün, ist der Akku vollständig geladen. DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    111 ■...
 • Page 115: Mit Usb-Kabel Laden

  USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang ent- halten) laden. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte USB- Kabel . Ein geeignetes 5 V USB-Netzteil mit mindestens 500 mA können Sie bei einem Elektrofachmarkt erwerben. │ DE │ AT │ CH ■ 112    SLS 2200 C2...
 • Page 116: Bedienung Und Betrieb

  Drei LEDs leuchten 75 - 99 % Zwei LEDs leuchten 50 - 74 % Eine LED leuchtet 25 - 49 % Eine LED blinkt < 25 % Alle LEDs aus DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    113 ■...
 • Page 117: Kompatible Geräte

  Laden des integrierten Akkus und eines angeschlos- senen Endgeräts ist nur im Solarbetrieb möglich. Das gleichzeitige Laden des integrierten Akkus über die Micro-USB-Buchse eines angeschlossenen Endgeräts ist nicht möglich. │ DE │ AT │ CH ■ 114    SLS 2200 C2...
 • Page 118: Fehlerbehebung

  Ihr Computer eingeschaltet ist. HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Kapitel Service). DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    115 ■...
 • Page 119: Reinigung

  Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. ♦ Wenn Sie das Solarladegerät für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Akku in regelmäßigen Abständen nachladen. Dadurch erhalten Sie die Leistungsfähigkeit des Akkus. │ DE │ AT │ CH ■ 116    SLS 2200 C2...
 • Page 120: Entsorgung

  Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung. DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    117 ■...
 • Page 121: Anhang

  * Die Ladezeit ist stark abhängig von der Sonneneinstrahlung (Intensität). Diese wird z. B. durch die Jahreszeit, Bewölkung oder Standort beeinflusst. Durch diese Faktoren können sich ggf. höhere Ladezeiten ergeben. │ DE │ AT │ CH ■ 118    SLS 2200 C2...
 • Page 122: Hinweise Zur Konformitätserklärung

  Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht ein- geschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. DE │ AT │ CH │ SLS 2200 C2    119 ■...
 • Page 123: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 273516 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 273516 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 120    SLS 2200 C2...
 • Page 124 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 12 / 2015 · Ident.-No.: SLS2200C2-102015-3 IAN 273516...

Table of Contents