Silvercrest SLS 1000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SLS 1000 A1 Operating Instructions Manual

Universal
Hide thumbs Also See for SLS 1000 A1:
Table of Contents
 • Suomi

  • Johdanto
  • Tekijänoikeus
  • Tietoja Tästä Käyttöohjeesta
  • Vastuun Rajoittaminen
  • Määräystenmukainen Käyttö
  • Varoitukset
  • Turvaohjeita
  • Pakkauksen Hävittäminen
  • Purkaminen Pakkauksesta
  • Sijoitus Ja Kytkennät
  • Toimituslaajuus Ja Kuljetuksen Jälkeinen Tarkastus
  • Laitteen Kuvaus
  • Sähköliitäntä
  • 5 V:n Laitteiden Lataaminen
  • Käyttö
  • Valmistelu
  • Vianetsintä
  • Vikojen Syyt Ja Korjaaminen
  • Hävittäminen
  • Puhdistus
  • Säilytys
  • EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutusta Koskevia Huomautuksia
  • Liite
  • Tekniset Tiedot
  • Huolto
  • Maahantuoja
  • Takuu
  • Yhteensopivuustaulukko
 • Svenska

  • Ansvarsbegränsning
  • Information Om den Här Bruksanvisningen
  • Introduktion
  • Upphovsrätt
  • Föreskriven Användning
  • Varningar
  • Säkerhetsanvisningar
  • Kassera Förpackning
  • Leveransens Innehåll Och Transportinspektion
  • Uppackning
  • Uppställning Och Anslutning
  • Beskrivning
  • Elektrisk Anslutning
  • Användning Och Drift
  • Förberedelser
  • Ladda 5V-Apparater
  • Orsaker Till Fel Och Åtgärder
  • Åtgärda Fel
  • Förvaring
  • Kassering
  • Rengöring
  • Bilaga
  • Information Om EG-Överensstämmelse
  • Tekniska Data
  • Garanti
  • Importör
  • Service
  • Kompatibilitetstabell
 • Dansk

  • Ansvarsbegrænsning
  • Informationer Til Denne Betjeningsvejledning
  • Introduktion
  • Ophavsret
  • Advarselsinfo
  • Anvendelsesområde
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Bortskaff else Af Emballagen
  • Leverede Dele Og Transporteftersyn
  • Opstilling Og Tilslutning
  • Udpakning
  • Beskrivelse Af Opladeren
  • Eltilslutning
  • Betjening Og Funktion
  • Forberedelse
  • Opladning Af 5 V-Apparater
  • Afhjælpning Af Fejl
  • Fejlårsager Og -Afhjælpning
  • Bortskaff else
  • Opbevaring
  • Rengøring
  • Info Til EF-Overensstemmelseserklæringen
  • Tekniske Data
  • Tillæg
  • Garanti
  • Importør
  • Service
  • Kompatibilitetstabel
 • Deutsch

  • Einführung
  • Haftungsbeschränkung
  • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
  • Urheberrecht
  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Warnhinweise
  • Sicherheitshinweise
  • At Ch
  • Aufstellen und Anschließen
  • Auspacken
  • Entsorgung der Verpackung
  • Lieferumfang und Transportinspektion
  • Elektrischer Anschluss
  • Gerätebeschreibung
  • Bedienung und Betrieb
  • Laden von 5 V-Geräten
  • Vorbereitung
  • Fehlerbehebung
  • Fehlerursachen und -Behebung
  • Entsorgung
  • Lagerung
  • Reinigung
  • Anhang
  • Hinweise zur EG-Konformitätserklärung
  • Technische Daten
  • Garantie
  • Importeur
  • Service
  • Kompatibilitätstabelle

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

3
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SLS 1000 A1-06/11-V2
IAN: 66256
Universal Charger SLS 1000 A1
Universal Charger
Monikäyttöinen latausasema
Operating instructions
Käyttöohje
Universalladdare
Universel ladestation
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Universal-Ladestation
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SLS 1000 A1

 • Page 1 Universal Charger SLS 1000 A1 Universal Charger Monikäyttöinen latausasema Operating instructions Käyttöohje Universalladdare Universel ladestation Bruksanvisning Betjeningsvejledning Universal-Ladestation Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SLS 1000 A1-06/11-V2 IAN: 66256...
 • Page 2 3 4 5 6 7...
 • Page 3: Table Of Contents

  Compatibility table ..........12 SLS 1000 A1...
 • Page 4: Introduction

  Introduction Information regarding these operating instructions These operating instructions are a component of the SLS 1000 A1 charging station (henceforth designated as the device) and they provide you with important infor- mation regarding the intended use, safety and connection as well as operation of the device .
 • Page 5: Warning Notices

  Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc. SLS 1000 A1...
 • Page 6: Safety Instructions

  In the event of malfunctions or thunderstorms, remove the plug from the mains power socket. ■ The mains power socket must at all times be easily accessible, so that the power adapter can be easily and quickly removed in an emergency. SLS 1000 A1...
 • Page 7: Setting Up And Connecting

  To avoid risks to persons and property, observe the requirements for the set-up location and the electrical connections. Package contents and transport inspection ▯ Charging station SLS 1000 A1 ▯ Mains power supply unit NS120P180PGS ▯ 12 Plug-in connection cables for 5 V devices ▯...
 • Page 8: Device Description

  The operation lights up. ♦ Connect the mains power supply unit to the charging station by inserting the plug into the connection socket on the rear panel of the device. The operation LED lights up. SLS 1000 A1...
 • Page 9: Handling And Operation

  NOTICE ► The charging station is so effi cient that all 4 connection sockets the USB port can be used at the same time. SLS 1000 A1...
 • Page 10: Troubleshooting

  NOTICE ► If the malfunction cannot be resolved with the above mentioned solution suggestions or if other forms of malfunction occur please get in touch with our service department (see warranty and service). SLS 1000 A1...
 • Page 11: Cleaning

  This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, consult your local disposal facility. SLS 1000 A1...
 • Page 12: Appendix

  This device complies regarding conformity to the basic requirements and other relevent provisions of the EMC directive 2004/108/EC, the low-voltage directive 2006/95/EC as well as the Eco design directive 2009/125/EC (Ordinance 278/2009). The complete original declaration of conformity can be obtained from the importer. SLS 1000 A1...
 • Page 13: Warranty

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 66256 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 66256 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SLS 1000 A1...
 • Page 14: Compatibility Table

  1118, 3118, 3508, 3508l, 3518, 3518l, 3568, 3568l, 6088, 6688, 6688i, C2588 Nintendo MC22 Game consol Nintendo ® DS™ NDS™ Lite Samsung™ MC25 Mobile phone Samsung™: SGH-D520, SGH-D800, SGH-D80, SGH-D820, SGH-D900, SGH-ES540, SGH-E550, SGH-E780, SGH-E870, SGH-P300, SGH-T509, SGH-T809, SGH-V804, SGH-Z150, SGH-Z510, SGH-Z540 SLS 1000 A1...
 • Page 15 MC12 Mobile phone LG: KG70, KG77, KG90, KG90C, KG220, KG800, KU250, KU380, KU580, KU970, KU990, KE770, KE850, KE970, KS10, KW820, VX8500, VX8600 Apple ® MP3 Player Apple ® 30 Pin Mobile phone iPod ® , iPhone ® SLS 1000 A1...
 • Page 16 SLS 1000 A1...
 • Page 17 Yhteensopivuustaulukko ..........26 SLS 1000 A1...
 • Page 18: Johdanto

  Johdanto Johdanto Tietoja tästä käyttöohjeesta Tämä käyttöohje on latausaseman SLS 1000 A1 (seuraavassa laite) osa ja se sisältää määräysten mukaista käyttöä, turvallisuutta, liitäntää sekä laitteen käyttöä koskevia tärkeitä ohjeita. Käyttöohjeen on aina oltava laitteen lähellä helposti saatavilla. Jokaisen laitteen käytön ja häiriönpoiston kanssa tekemisissä olevan henkilön on luettava se ja sovellettava sitä.
 • Page 19: Varoitukset

  Apple Inc.:n tavaramerkkejä –rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa. iPad on Apple Inc.:n tavaramerkki. SLS 1000 A1...
 • Page 20: Turvaohjeita

  Pistokeverkkolaite käyttää valmiustilassa virtaa, irrota se siksi sähköverkosta, kun sitä ei käytetä. ■ Vedä tulojohto pistorasiasta aina pistokeverkkolaitteesta, ei liitäntäjohdosta. ■ Irrota pistokeverkkolaite pistorasiasta, jos esiintyy häiriöitä tai ukkosta. ■ Pistorasian on sijaittava helppopääsyisessä paikassa, jotta pistokeverkkolaite voidaan hätätapauksessa irrottaa helposti. SLS 1000 A1...
 • Page 21: Sijoitus Ja Kytkennät

  Pakkausmateriaaleja ei saa käyttää lasten leikkeihin. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. ► Noudata pystytyspaikalle asetetuista vaatimuksista sekä laitteen sähkö- liitännästä annettuja ohjeita henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Toimituslaajuus ja kuljetuksen jälkeinen tarkastus ▯ Latausasema SLS 1000 A1 ▯ Pistokeverkkolaite NS120P180PGS ▯ 12 pistoliitäntäjohtoa 5 V:n laitteille ▯ Tämä käyttöohje OHJE ►...
 • Page 22: Laitteen Kuvaus

  ► Varmista, ettei pistokeverkkolaitteen johtoa vedetä kireälle tai taiteta. ♦ Liitä pistokeverkkolaite pistorasiaan. Käytön merkkivalo palaa. ♦ Liitä pistokeverkkolaite latausasemaan liittämällä pistokkeen laitteen taustapuolella sijaitsevaan liitäntäholkkiin . Käytön merkkivalo palaa. SLS 1000 A1...
 • Page 23: Käyttö

  3. Liitä adapterijohdon toinen pää laitteen virransyöttöliitäntään. Laitteelle syötetään nyt virtaa latausasemasta. Jos laitteessa on latauksen merkkivalo, se näyttää, että laitetta ladataan. OHJE ► Latausasema on niin tehokas, että kaikkia 4 liitäntäholkkia ja USB- liitäntää voidaan käyttää samanaikaisesti. SLS 1000 A1...
 • Page 24: Vianetsintä

  Verkkopistorasia ei toimi Liitä verkkopistorasiaan toinen laite varmistaak- moitteettomasti. sesi, että verkkopistorasia johtaa virtaa. OHJE ► Jos häiriöt eivät korjaannu yllä kuvattujen ratkaisuehdotusten avulla, tai jos esiintyy muunlaisia häiriöitä, käänny huoltomme puoleen (katso Takuu ja huolto). SLS 1000 A1...
 • Page 25: Puhdistus

  Varastoi laite kuivassa ympäristössä. Hävittäminen Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EC mukainen. Anna laite valtuutetun jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätehuoltolaitoksen hävitettäväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tapauk- sissa yhteyttä jätelaitokseen. SLS 1000 A1...
 • Page 26: Liite

  Paino n. 140 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia huo- mautuksia Tämä laite vastaa perustavien vaatimusten ja muiden tärkeiden määräysten suhteen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa EMC-direktiiviä 2004/108/EC, pienjännitedirektiiviä 2006/95/EC sekä ekosuunnitteludirektiiviä 2009/125/EC (soveltamista koskeva säännös 278/2009). Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana maahantuojalta. SLS 1000 A1...
 • Page 27: Takuu

  Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 66256 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SLS 1000 A1...
 • Page 28: Yhteensopivuustaulukko

  1118, 3118, 3508, 3508l, 3518, 3518l, 3568, 3568l, 6088, 6688, 6688i, C2588 Nintendo MC22 Pelikonsoli Nintendo ® DS™ NDS™ Lite Samsung™ MC25 Matkapuhelin Samsung™: SGH-D520, SGH-D800, SGH-D80, SGH-D820, SGH-D900, SGH-ES540, SGH-E550, SGH-E780, SGH-E870, SGH-P300, SGH-T509, SGH-T809, SGH-V804, SGH-Z150, SGH-Z510, SGH-Z540 SLS 1000 A1...
 • Page 29 Legend, HTC™ HD mini, Google Nexus One ® BlackBerry ® MC12 Matkapuhelin LG: KG70, KG77, KG90, KG90C, KG220, KG800, KU250, KU380, KU580, KU970, KU990, KE770, KE850, KE970, KS10, KW820, VX8500, VX8600 Apple ® MP3-soitin Apple ® 30-nastainen Matkapuhelin iPod ® , iPhone ® SLS 1000 A1...
 • Page 30 SLS 1000 A1...
 • Page 31 Kompatibilitetstabell ..........40 SLS 1000 A1...
 • Page 32: Introduktion

  Information om den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen ingår som en del i leveransen av laddningsstation SLS 1000 A1 (hädanefter kallad produkten) och den innehåller viktig information om föreskriven användning, säkerhet, anslutning och hantering av produkten. Bruksanvisningen måste alltid förvaras i närheten av produkten. Den ska läsas och följas av alla som använder eller åtgärdar fel på...
 • Page 33: Varningar

  är inregist- rerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc. SLS 1000 A1...
 • Page 34: Säkerhetsanvisningar

  Fatta alltid tag om nätdelen när du drar ut den ur eluttaget, dra aldrig i anslutningskabeln. ■ Dra alltid ut nätdelen ur eluttaget vid störningar och åska. ■ Eluttaget måste vara lättåtkomligt så att det går snabbt att dra ut nätdelen vid nödsituationer. SLS 1000 A1...
 • Page 35: Uppställning Och Anslutning

  Låt inte barnen leka med förpackningsmaterialet. Risk för kvävningsolyckor. ► Observera kraven på uppställningsplats och elektrisk anslutning för att minska risken för person- och materialskador. Leveransens innehåll och transportinspektion ▯ Laddningsstation SLS 1000 A1 ▯ Nätdel NS120P180PGS ▯ 12 förbindelsekablar för apparater med 5 V ▯...
 • Page 36: Beskrivning

  Se till så att nätdelens kabel inte är för hårt spänd eller bockas. ♦ Sätt nätdelen i ett eluttag. Driftindikatorn tänds. ♦ Koppla nätdelen till laddningsstationen genom att sticka in kontakten i anslutningen på baksidan av produkten. Driftindikatorn börjar lysa. SLS 1000 A1...
 • Page 37: Användning Och Drift

  3. Sätt den andra änden av adapterkabeln i apparatens strömuttag. Nu får apparaten ström genom laddaren. Om apparaten är utrustad med laddnings- visning visar den att apparaten håller på att laddas. OBSERVERA ► Laddningsstationen har så hög kapacitet att alla 4 anslutningarna och USB-anslutningen kan användas samtidigt. SLS 1000 A1...
 • Page 38: Åtgärda Fel

  OBSERVERA ► Om problemen inte går att lösa med hjälp av ovanstående tips eller om det uppstår andra typer av störningar ber vi dig att kontakta vår kundtjänst (se Garanti och Service). SLS 1000 A1...
 • Page 39: Rengöring

  Den här produkten får absolut inte kastas bland hushållssoporna. Produkten faller under det europeiska direktivet 2002/96/EC. Lämna in den till ett godkänt återvinningsföretag eller din kommunala avfallsan- läggning för kassering. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din lokala avfalls- hanteringsmyndighet om du har några frågor. SLS 1000 A1...
 • Page 40: Bilaga

  Information om EG-överensstämmelse Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EMC-direktiv 2004/108/EC, lågspänningsdirek- tiv 2006/95/EC samt direktivet för ekodesign 2009/125/EC (dekret 278/2009). En fullständig försäkran om överensstämmelse i original kan beställas av importören. SLS 1000 A1...
 • Page 41: Garanti

  När garantitiden är slut kostar det pengar att reparera apparaten. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 66256 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 66256 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SLS 1000 A1...
 • Page 42: Kompatibilitetstabell

  1118, 3118, 3508, 3508l, 3518, 3518l, 3568, 3568l, 6088, 6688, 6688i, C2588 Nintendo MC22 Spelkonsol Nintendo ® DS™ NDS™ Lite Samsung™ MC25 Mobiltelefon Samsung™: SGH-D520, SGH-D800, SGH-D80, SGH-D820, SGH-D900, SGH-ES540, SGH-E550, SGH-E780, SGH-E870, SGH-P300, SGH-T509, SGH-T809, SGH-V804, SGH-Z150, SGH-Z510, SGH-Z540 SLS 1000 A1...
 • Page 43 Legend, HTC™ HD mini, Google Nexus One ® BlackBerry ® MC12 Mobiltelefon KG70, KG77, KG90, KG90C, KG220, KG800, KU250, KU380, KU580, KU970, KU990, KE770, KE850, KE970, KS10, KW820, VX8500, VX8600 Apple ® MP3-spelare Apple ® 30 Pin Mobiltelefon iPod ® , iPhone ® SLS 1000 A1...
 • Page 44 SLS 1000 A1...
 • Page 45 Kompatibilitetstabel ..........54 SLS 1000 A1...
 • Page 46: Introduktion

  Introduktion Introduktion Informationer til denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er del af opladeren SLS 1000 A1 og giver vigtige informationer om anvendelsesområdet, sikkerheden, tilslutningen samt betjeningen af den. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af opladeren. Den skal læses og anvendes af de personer, som har til opgave at installere, betjene og reparere fejl på...
 • Page 47: Advarselsinfo

  Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke hos Apple Inc. SLS 1000 A1...
 • Page 48: Sikkerhedsanvisninger

  Træk altid ledningen ud af stiknetdelen ved at holde på stikkontakten og ikke ved at trække i ledningen. ■ Træk altid strømforsyningen ud af stikkontakten, hvis der opstår fejl samt i tordenvejr. ■ Der skal være let adgang til stikkontakten, så strømforsyningen hurtigt kan tages ud i nødsituationer. SLS 1000 A1...
 • Page 49: Opstilling Og Tilslutning

  ► Overhold info om kravene til opstillingsstedet samt om eltilslutning af op- laderen, så personskader og materielle skader undgås. Leverede dele og transporteftersyn ▯ Oplader SLS 1000 A1 ▯ Stiknetdel NS120P180PGS ▯ 12 stikforbindelseskabel til 5 V -apparater ▯...
 • Page 50: Beskrivelse Af Opladeren

  ► Sørg for, at kablet til stiknetdelen ikke strammes eller knækkes. ♦ Sæt stiknetdelen i en stikkontakt. Drifts-LED'en lyser. ♦ Forbind stiknetdelen med opladeren ved at sætte stikket i tilslutnings- stikket på apparatets bagside. Drifts-LED'en lyser. SLS 1000 A1...
 • Page 51: Betjening Og Funktion

  3. Sæt den anden ende af adapterkablet i strømforsyningsstikket på apparatet. Apparatet modtager kun strøm fra opladeren. Hvis apparatet har en lade- kontrolvisning, viser denne, at apparatet oplades. BEMÆRK ► Opladeren er så ydelsesstærk, at alle 4 tilslutningsstik og USB- tilslutningen kan anvendes samtidigt. SLS 1000 A1...
 • Page 52: Afhjælpning Af Fejl

  BEMÆRK ► Hvis ikke fejlen kan afhjælpes ved hjælp af de ovenfor beskrevne løsnings- forslag, eller hvis der forekommer andre fejltyper, skal der rettes henvendelse til vores Service (se Garanti og service). SLS 1000 A1...
 • Page 53: Rengøring

  Dette produkt er underkastet det europæiske direktiv 2002/96/EC. Bortskaf opladeren hos et godkendt aff aldsfi rma eller på dit kommunale af- faldsanlæg. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt bortskaff elsesordningen, hvis du er i tvivl. SLS 1000 A1...
 • Page 54: Tillæg

  140 Info til EF-overensstemmelseserklæringen Denne oplader er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i EMC-direktiv 2004/108/EC, lavspæn- dingsdirektivet 2006/95/EC og miljødesign-direktivet 2009/125/EC (gennemførelsesforordning 278/2009). Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos importøren. SLS 1000 A1...
 • Page 55: Garanti

  Skader og mangler, der evt. allerede fandtes ved køb, skal anmeldes lige efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 66256 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SLS 1000 A1...
 • Page 56: Kompatibilitetstabel

  1118, 3118, 3508, 3508l, 3518, 3518l, 3568, 3568l, 6088, 6688, 6688i, C2588 Nintendo MC22 Spillekonsol Nintendo ® DS™ NDS™ Lite Samsung™ MC25 Mobiltelefon Samsung™: SGH-D520, SGH-D800, SGH-D80, SGH-D820, SGH-D900, SGH-ES540, SGH-E550, SGH-E780, SGH-E870, SGH-P300, SGH-T509, SGH-T809, SGH-V804, SGH-Z150, SGH-Z510, SGH-Z540 SLS 1000 A1...
 • Page 57 Legend, HTC™ HD mini, Google Nexus One ® BlackBerry ® MC12 Mobiltelefon KG70, KG77, KG90, KG90C, KG220, KG800, KU250, KU380, KU580, KU970, KU990, KE770, KE850, KE970, KS10, KW820, VX8500, VX8600 Apple ® MP3-afspiller Apple ® 30 Pin Mobiltelefon iPod ® , iPhone ® SLS 1000 A1...
 • Page 58 SLS 1000 A1...
 • Page 59 Kompatibilitätstabelle ..........68 SLS 1000 A1...
 • Page 60: Einführung

  Einführung Einführung Informationen zu dieser Bedienungsanleitung Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Ladestation SLS 1000 A1 (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit, den Anschluss sowie die Bedienung des Gerätes. Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Gerätes verfügbar sein.
 • Page 61: Warnhinweise

  Verwendung dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone die drahtlose Leistung beeinfl ussen kann. iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e und iPod touch sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. iPad ist ein Warenzeichen der Apple Inc. SLS 1000 A1...
 • Page 62: Sicherheitshinweise

  Die Zuleitung immer am Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, nicht am Anschlusskabel. ■ Ziehen Sie bei auftretenden Störungen und bei Gewitter das Steckernetzteil aus der Steckdose. ■ Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Steckernetzteil im Notfall leicht abgezogen werden kann. SLS 1000 A1...
 • Page 63: Aufstellen Und Anschließen

  Beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an den Aufstellort sowie zum elektrischen Anschluss des Gerätes, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Lieferumfang und Transportinspektion ▯ Ladestation SLS 1000 A1 ▯ Steckernetzteil NS120P180PGS ▯ 12 Steckverbinderkabel für 5 V Geräte ▯...
 • Page 64: Gerätebeschreibung

  ♦ Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose. Die Betriebs-LED leuchtet. ♦ Verbinden Sie das Steckernetzteil mit der Ladestation, indem Sie den Stecker in die Anschlussbuchse an der Rückseite des Geräts einstecken. Die Betriebs-LED leuchtet. SLS 1000 A1...
 • Page 65: Bedienung Und Betrieb

  Geräts. Das Gerät erhält seine Stromversorgung nun von der Ladestation. Wenn das Gerät über eine Ladekontrollanzeige verfügt, zeigt diese an, dass das Gerät geladen wird. HINWEIS ► Die Ladestation ist so leistungsfähig, dass alle 4 Anschlussbuchsen und der USB-Anschluss gleichzeitig verwendet werden können. SLS 1000 A1...
 • Page 66: Fehlerbehebung

  Sie ein anderes Gerät an sie nicht. anschließen. HINWEIS ► Sollten sich die Störungen nicht mit den oben beschriebenen Lösungsvor- schlägen beheben lassen, oder wenn andere Arten von Störungen auftre- ten, wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Garantie und Service). SLS 1000 A1...
 • Page 67: Reinigung

  Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs- einrichtung in Verbindung. SLS 1000 A1...
 • Page 68: Anhang

  Hinweise zur EG-Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundle- genden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC sowie der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC (Durchführungsverordnung 278/2009). Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SLS 1000 A1...
 • Page 69: Garantie

  IAN 66256 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 66256 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 66256 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com SLS 1000 A1...
 • Page 70: Kompatibilitätstabelle

  1118, 3118, 3508, 3508l, 3518, 3518l, 3568, 3568l, 6088, 6688, 6688i, C2588 Nintendo MC22 Spielekonsole Nintendo ® DS™ NDS™ Lite Samsung™ MC25 Mobiltelefon Samsung™: SGH-D520, SGH-D800, SGH-D80, SGH-D820, SGH-D900, SGH-ES540, SGH-E550, SGH-E780, SGH-E870, SGH-P300, SGH-T509, SGH-T809, SGH-V804, SGH-Z150, SGH-Z510, SGH-Z540 SLS 1000 A1...
 • Page 71 ® BlackBerry ® MC12 Mobiltelefon KG70, KG77, KG90, KG90C, KG220, KG800, KU250, KU380, KU580, KU970, KU990, KE770, KE850, KE970, KS10, KW820, VX8500, VX8600 Apple ® MP3 Player Apple ® 30 Pin Mobiltelefon iPod ® , iPhone ® SLS 1000 A1...
 • Page 72 SLS 1000 A1...

Table of Contents