Download  Print this page

Informacje Techniczne - Black & Decker BXVC15PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4 INFORMACJE OGÓLNE (STRONA 3)
4.1
Korzystanie z instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia
i należy ją zachować na przyszłość. Należy wnikliwie zapoznać się
z nią przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia.
Przy sprzedaży osoba sprzedająca musi przekazać instrukcję nowemu
właścicielowi wraz z urządzeniem.
4.2
Dostawa
Urządzenie jest dostarczane częściowo zmontowane w kartonowym
opakowaniu.
Opakowanie przedstawiono na rys. 1.
4.2.1 Dokumentacja dostarczana wraz z urządzeniem
D1 Instrukcja obsługi i konserwacji
D2 Instrukcja bezpieczeństwa
D3 Deklaracja zgodności
D4 Warunki gwarancji
4.3
Usuwanie opakowania
Materiały opakowaniowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska,
ale powinny być poddawane ponownemu przetworzeniu lub usuwane
zgodnie z prawem obowiązującym w kraju użytkowania.
5 INFORMACJE TECHNICZNE (STRONA 3)
5.1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Omawiane urządzenie jest przeznaczone do stosowania jako
odkurzacz uniwersalny, zgodnie z zawartymi w niniejszej
instrukcji opisami i zasadami bezpieczeństwa.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku
domowego i nie wolno z niego korzystać w celach
przemysłowych lub komercyjnych.
Urządzenie jest zgodne z wymogami norm IEC 60335-1 oraz
IEC 60335-2-2.
5.2
Użytkownik
Symbol przedstawiony na rys. 1 wskazuje użytkownika, dla którego
przeznaczone jest urządzenie (specjalista lub amator).
5.3
Główne elementy:
A1 Starter
A2 Gniazdo ssawne
A3 Złącze dmuchawy
A4 Uchwyt
A5 Haczyk do przewieszania przewodu zasilającego (jeżeli jest
na wyposażeniu)
A6 Zatrzaski
A7 Przewód zasilający z wtykiem
A8 Kółka samonastawne
A9 Zbiornik odkurzacza
A10 Pokrywa z silnikiem
A11 Uchwyt na akcesoria (jeżeli jest na wyposażeniu)
A12 Korek odpływu cieczy (jeżeli jest na wyposażeniu)
C1 Gniazdo do elektronarzędzi (jeżeli jest na wyposażeniu)
5.3.1 Akcesoria (jeżeli dotyczy – patrz rys. 1)
B1
Oprawa filtra
B2
Filtr
B3
Wąż
B4
Adapter do elektronarzędzi
B5
Rura
B6
Ssawka podłogowa
B6a
Wkład do pyłu
B6b
Wkład do cieczy
B7
Ssawka
B8
Dysza
B9
Dysza
B10
Filtr materiałowy
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
5.4
Zabezpieczenia
- Starter (A1)
Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe zatrzymuje urządzenie
w razie przeciążenia.
6 INSTALACJA (STRONA 4)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Wszystkie czynności związane z instalacją lub montażem urządzenia należy
wykonywać po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.
Sekwencję montażu przedstawiono na str. 4.
6.1
Montaż
Podczas odpakowywania sprawdzić, czy nie brakuje akcesoriów oraz
czy zawartość nie jest uszkodzona. W razie wykrycia uszkodzenia
powstałego w trakcie transportu należy niezwłocznie poinformować
o tym dystrybutora.
Po zwolnieniu zatrzasków (A6) unieść pokrywę z silnikiem (A10)
i wyjąć dostarczone akcesoria, sprawdzając, czy filtry (B2 - B10) są
prawidłowo zamontowane.
Patrz rys. 2.
Sekwencję montażu przedstawiono na str. 4.
6.2
Montaż kółek samonastawnych
Po zdjęciu pokrywy obrócić zbiornik (A9) odkurzacza do góry dnem
i ustawić na go twardej, poziomej powierzchni. Wsunąć piasty kółek
(A8) w przygotowane otwory i docisnąć je do końca w dół, tak aby
kółka zatrzasnęły się we właściwym położeniu.
Patrz rys. 3.
6.3
Montaż akcesoriów
Podłączyć wąż (B3) do gniazda wlotowego (A2) lub wylotu dmuchawy
(A3) w zależności od żądanej funkcji.
Patrz rys. 4.
(dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
Następnie dokończyć składanie, montując akcesoria wymagane do
przeprowadzenia planowanego rodzaju czyszczenia. Używać rur
(B5) i ssawek (B6-B7-B8-B9) w zależności od typu czyszczenia oraz
rodzaju czyszczonej powierzchni. Ssawki (B6-B7-B8-B9) można
zamontować bezpośrednio na wężu (B3).
Patrz rys. 5.
6.4
Podłączanie do prądu
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość prądu elektrycznego (V,
Hz) odpowiadają wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej
(patrz rys. 6).
6.4.1 Zastosowanie przedłużaczy
Stosować przedłużacze o stopniu ochrony IPX4.
Przekrój przedłużacza powinien być proporcjonalny do jego
długości. Im dłuższy przedłużacz, tym większy powinien być
jego przekrój.
6.5
Gniazdo do elektronarzędzi (jeżeli jest na wyposażeniu)
Podłączyć wąż (B3) do gniazda ssawnego elektronarzędzi.
Pracować z elektronarzędziami, korzystając z dodatkowego gniazda
(C1) – dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję.
Patrz rys. 7.
POLSKI
113

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading