Download  Print this page

Instrukcje Bezpieczeństwa - Black & Decker BXVC15PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
POLSKI
Szanowny Kliencie,
prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją
przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia
po raz pierwszy, a także o stosowanie się do
zawartych w niej wskazań i przechowywanie
jej w bezpiecznym miejscu, tak aby można było
skorzystać z niej w przyszłości lub przekazać ją
kolejnemu właścicielowi urządzenia.
1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1.1 Zakupione
zaawansowanym
produktem zaprojektowanym przez jednego
z czołowych europejskich producentów.
Urządzenie jest przeznaczone do
stosowania jako odkurzacz uniwersalny,
zgodnie z zawartymi w niniejszej instrukcji
opisami i zasadami bezpieczeństwa. Celem
zawartych informacji jest umożliwienie jak
najlepszego wykorzystania urządzenia,
zatem należy się z nimi dokładnie zapoznać
i przestrzegać podanych zaleceń. Podczas
użytkowania i konserwacji urządzenia
oraz podłączania jego elementów należy
zachować wszelkie możliwe środki
ostrożności zapewniające bezpieczeństwo
własne, jak i osób znajdujących się
w bezpośrednim otoczeniu urządzenia.
Należy
dokładnie
ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa
i
bezwzględnie
Niezastosowanie się do zaleceń może
być przyczyną urazów lub poważnego
uszkodzenia sprzętu.
108
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
urządzenie
jest
technologicznie
zapoznać
się
ich
przestrzegać.
2 OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Należy przestrzegać zaleceń wskazanych
przez umieszczone na urządzeniu
oznaczenia bezpieczeństwa.
W instrukcji oraz na urządzeniu znajdują się
wyłącznie symbole dotyczące zakupionego
modelu urządzenia. Należy zawsze
sprawdzać, czy symbole i oznaczenia,
którymi opatrzono urządzenie, znajdują się
we właściwych miejscach i są czytelne.
W przeciwnym wypadku należy umieścić
symbole zastępcze w pierwotnym
położeniu.
O s t r z e ż e n i e
niebezpieczeństwem!
Przed użyciem należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.
Symbol E3 (jeżeli znajduje się na
rys. 1) oznacza, że urządzenie zostało
zaprojektowane wyłącznie do użytku
domowego i nie wolno z niego korzystać
w celach przemysłowych lub komercyjnych.
Urządzenie nadaje się do użytkowania
przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, sensorycznych i umysłowych,
a także przez osoby bez niezbędnego
doświadczenia i wiedzy, o ile pracują one
pod nadzorem lub zostały poinstruowane
co
do
bezpiecznego
urządzenia i rozumieją zagrożenia z tym
związane.
p r z e d
użytkowania

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading