Dane Techniczne - Husqvarna BLi520x Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dane techniczne

Rodzaje
akumulatorów
PojemnoÊç
akumulatora, Ah
Napi´cie [V]
Masa, kg:
Deklaracja zgodnoÊci WE (Dotyczy tylko
Europy)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel: +46-36-
146500, zapewnia niniejszym, ˝e przenoÊne zespo∏y
akumulatorów Husqvarna BLi 520x oraz BLi 940x,
poczàwszy od urzàdzeƒ z numerami seryjnymi
wypuszczanymi od roku 2013 (rok, po którym nast´puje
numer seryjny, podany jest wyraênie na tabliczce
znamionowej), sà zgodne z przepisami zawartymi w
DYREKTYWACH RADY.
- dyrektywie 2004/108/EEC z dn. 15 grudnia 2004 r.,
"dotyczàcej kompatybilnoÊci elektromagnetycznej".
- z 8 czerwieca 2011 „dotyczy ograniczeƒ niektórych
substancji niebezpiecznych" 2011/65/EU
Zastosowano nast´pujàce normy: 55014-1:2012,
55014-2:2009
Ulm, 3 czerwca 2013 roku
Peter Lameli, CTO
98 – Polish
OBS¸UGA AKUMULATORA
BLi520x
Litowo jonowy
14,4
36
5,9
BLi940x
Litowo
jonowy
26,1
36
6,7

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi520x

This manual is also suitable for:

Bli940x

Table of Contents