Download  Print this page

Husqvarna QC330 Operator's Manual

Battery charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GB Operator's manual 3-7
SE Bruksanvisning 8-12
DK Brugsanvisning 13-17
NO Bruksanvisning 18-22
FI Käyttöohje 23-27
DE Bedienungsanweisung 28-33
FR Manuel d'utilisation 34-39
NL Gebruiksaanwijzing 40-45
ES Manual de instrucciones 46-51
PT Instruções para o uso 52-57
IT Istruzioni per l'uso 58-63
EE Käsitsemisõpetus 64-68
LT Naudojimosi instrukcijos 69-73
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba 74-78
CZ Návod k pouÏití 79-83
QC330 QC500
SK Návod na obsluhu 84-88
PL Instrukcja obs∏ugi 89-94
HU Használati utasítás 95-99
HR Priruãnik 100-104
SI Navodila za uporabo 105-109
RU
ýêñïëóàòàöèè 110-116
BG
åêñïëîàòàöèß 117-122
UA
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 130-135
TR Kullanım kılavuzu 136-140
JP 取扱説明書 141-145
KO 사용자 설명서 146-150
CN 操作手册 151-155
Instrucöiuni de utilizare
RO
156-160

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Husqvarna QC330

 • Page 1 QC330 QC500 GB Operator’s manual 3-7 SK Návod na obsluhu 84-88 SE Bruksanvisning 8-12 PL Instrukcja obs∏ugi 89-94 DK Brugsanvisning 13-17 HU Használati utasítás 95-99 NO Bruksanvisning 18-22 HR Priruãnik 100-104 FI Käyttöohje 23-27 SI Navodila za uporabo 105-109 DE Bedienungsanweisung 28-33 FR Manuel d’utilisation 34-39...
 • Page 2 2 – English...
 • Page 3: Battery And Battery Charger

  This section describes the battery and battery charger safety for your battery product. (1) to (8) refer to the figure on page 2. Only use Husqvarna original batteries for Husqvarna products and only charge them in an original battery QC charger from Husqvarna. The batteries are software encrypted.
 • Page 4 BATTERY HANDLING battery charger. Never connect the charger terminals to metal objects. Use approved and intact wall sockets. • This machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant...
 • Page 5 BATTERY HANDLING • The battery charger can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 6: Operation

  (3) warning LED still is solid send the Transport and storage charger to a Husqvarna service • Store the equipment in a lockable area so that it is out workshop. of reach of children and unauthorized persons.
 • Page 7: Technical Data

  For more detailed information about recycling this product, contact your municipality, your domestic waste service or the shop from where you purchased the product. Technical data Technical data Battery charger QC330 QC500 Mains Voltage, V 100-240 100-240 Frequency, Hz 50-60...
 • Page 8: Batteri Och Batteriladdare

  Detta avsnitt handlar om batterisäkerhet till din batteriprodukt och dess batteriladdare. (1) - (8) hänvisar till illustration på sidan 2. Använd endast Husqvarna originalbatterier för Husqvarnas produkter och ladda dem endast i original QC batteriladdare från Husqvarna. Batterierna är mjukvarukrypterade.
 • Page 9 BATTERIHANTERING batteriladdaren. Förbind aldrig laddarens kontakter med metallföremål. Använd godkända och hela vägguttag. • Denna maskin alstrar under drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska...
 • Page 10 BATTERIHANTERING • Batteriladdaren kan användas av barn från 8 år och uppåt och andra personer med reducerad fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de fått anvisning av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt och förstår faran med produkten.
 • Page 11: Transport Och Förvaring

  Transport och förvaring med rött fast sken lämna in laddaren till • Förvara utrustningen i ett låsbart utrymme så att den en Husqvarna är oåtkomlig för barn och obehöriga. serviceverkstad. • Förvara batteri och batteriladdare i ett torrt, fukt- och frostfritt utrymme.
 • Page 12: Tekniska Data

  För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten. Tekniska data Tekniska data Batteriladdare QC330 QC500 Nätspänning, V 100-240 100-240 Frekvens, Hz 50-60 50-60...
 • Page 13: Batteri Og Batterilader

  Dette afsnit beskriver sikkerheden vedr. batteriet og batteriladeren til dit batteridrevne produkt. (1) til (8), se figuren på side 2. Benyt kun originale Husqvarna-batterier til Husqvarna-produkter, og oplad dem altid kun i originale QC-batteriladere fra Husqvarna. Batterierne er softwarekrypteret. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Batteriladere •...
 • Page 14 HÅNDTERING AF BATTERI Stik aldrig genstande ind igennem batteriladerens køleribber. Forsøg aldrig at adskille batteriladeren. Forbind aldrig batteriladerens poler med metalgenstande. Brug godkendte og intakte stikkontakter. • Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater.
 • Page 15 HÅNDTERING AF BATTERI forlængerledninger væk fra vand, olie og skarpe kanter. Sørg for, at kablet ikke sidder fast i døre, hegn eller lignende. Ellers kan det medføre, at opladeren bliver strømførende. • Batteriet eller batteriladeren må aldrig rengøres med vand. •...
 • Page 16: Håndtering Af Batteri

  HÅNDTERING AF BATTERI • Brug ikke en defekt eller beskadiget batterioplader eller et beskadiget batteri. • Oplad kun batteriet indendørs og beskyttet mod direkte sollys, og oplad ikke batteriet under nogen former for våde forhold. Drift ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød og kortslutning.
 • Page 17: Tekniske Data

  Tekniske data Hold batteristyresporene rene. Rengør plasticdele med en ren og tør klud. Tekniske data Fejlkoder Batteriladere QC330 QC500 Fejlsøgning på batteriet og/eller batteriladeren under Netspænding, V 100-240 100-240 opladning. (5), (6) Frekvens, Hz...
 • Page 18: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  Denne delen beskriver sikkerhet i forbindelse med batteriet og batteriladeren til det batteridrevne produktet. (1) til (8) se figuren på side 2. Det må bare brukes originale Husqvarna-batterier i Husqvarna-produkter, og batteriene må bare lades i en original batterilader fra Husqvarna. Batteriene er programvarekryptert.
 • Page 19 BATTERIHÅNDTERING Stikk aldri gjenstander inn i laderens ventilasjonsåpninger. Prøv ikke å demontere batteriladeren. La aldri ladekontaktene berøre metallgjenstander. Bruk en godkjent og intakt stikkontakt. • Denne maskinen skaper et elektromagnetisk felt når den er i bruk. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive medisinske implantater.
 • Page 20 BATTERIHÅNDTERING eller lignende. Dette kan føre til at laderen blir strømførende. • Rengjør aldri batteriet eller batteriladeren med vann. • Batteriladeren kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatte fysiske og mentale evner eller personer uten erfaring eller kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan de bruker apparatet på...
 • Page 21: Transport Og Oppbevaring

  • Trekk ut støpselet. Rykk aldri i strømkabelen for å fortsatt lyser, må du koble den fra stikkontakten. (3) sende laderen til et Husqvarna- Transport og oppbevaring serviceverksted. • Oppbevar utstyret i et låsbart rom slik at det er Kassering av batteri, batterilader og utilgjengelig for barn og uvedkommende.
 • Page 22 BATTERIHÅNDTERING gjenvinning av dette produktet, kontakt din kommune, renovasjonsservice eller butikken der du kjøpte produktet. Tekniske data Tekniske data Batteriladere QC330 QC500 Strømforsyning, V 100-240 100-240 Frekvens, Hz 50-60 50-60 Effekt, W Celler Batteri (antall) BLi10 BLi20 BLi60 BLi80 BLi110...
 • Page 23: Akun Käsittely

  Akku ja akkulaturi Tässä osiossa kuvataan akkukäyttöisen tuotteen akun ja akkulaturin turvallinen käyttö. (1) - (8) viittaavat kuvaan sivulla 2. Käytä vain Husqvarna-tuotteisiin tarkoitettuja Husqvarnan alkuperäisakkuja ja lataa ne Husqvarnan alkuperäisellä QC- laturilla. Akkujen ohjelmisto on kryptattu. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Akkulaturilla •...
 • Page 24 AKUN KÄSITTELY akkulaturia. Älä koskaan liitä laturin liittimiä metalliesineisiin. Käytä hyväksyttyjä ja ehjiä seinäpistorasioita. • Kone muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin tapauksissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai kohtalokkaiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä...
 • Page 25 AKUN KÄSITTELY tai muiden vastaavien esteiden väliin tai alle. Se voi muuttaa laturin virtaa johtavaksi. • Älä koskaan pese akkua tai akkulaturia vedellä. • Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää...
 • Page 26: Kuljetus Ja Säilytys

  AKUN KÄSITTELY Käyttö Kunnossapito Varmista ennen akun asettamista laturiin, että akku ja VAROITUS! Sähköiskun ja oikosulun akkulaturi ovat puhtaita ja akun ja laturin liittimet ovat vaara. Käytä hyväksyttyjä ja ehjiä puhtaita ja kuivia. seinäpistorasioita. Varmista, ettei kaapeli Pidä akun ohjauskiskot puhtaina. Puhdista muoviosat ole vaurioitunut.
 • Page 27: Tekniset Tiedot

  AKUN KÄSITTELY Tekniset tiedot Tekniset tiedot Akkulaturilla QC330 QC500 Verkkovirta, V 100-240 100-240 Taajuus, Hz 50-60 50-60 Teho,W Akkukenn Akku ot (kpl) BLi10 BLi20 BLi60 BLi80 BLi110 BLi150 BLi100 BLi200 BLi300 BLi520x 14,4 BLi940x 26,1 – Finnish...
 • Page 28: Batterie Und Ladegerät

  In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsvorkehrungen für die Batterie und das Ladegerät erläutert. (1) bis (8) siehe Abbildung auf Seite 2. Verwenden Sie Husqvarna Produkte nur mit Original Husqvarna Akkus. Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich Original Husqvarna-QC-Akkuladegeräte. Die Batterien verfügen über eine Softwareverschlüsselung.
 • Page 29 HANDHABUNG DER BATTERIE Niemals Gegenstände in die Kühlschlitze des Ladegeräts einführen. Das Ladegerät nicht zerlegen. Verbinden Sie die Anschlüsse des Ladegeräts niemals mit Metallgegenständen. Zugelassene und intakte Steckdosen verwenden. • Diese Maschine erzeugt beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich unter bestimmten Bedingungen auf die Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer Implantate auswirken.
 • Page 30 HANDHABUNG DER BATTERIE • Prüfen Sie regelmäßig, ob das Anschlusskabel des Ladegeräts intakt ist und keine Risse aufweist. Achten Sie darauf, dass keines der Kabel und Verlängerungskabel mit Wasser, Öl oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Türen, Zäunen o.
 • Page 31 HANDHABUNG DER BATTERIE den Anwender darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien im Ladegerät. • Das Ladegerät darf nicht in der Nähe ätzender oder entflammbarer Materialien verwendet werden. Das Ladegerät darf nicht abgedeckt werden.
 • Page 32: Handhabung Der Batterie

  HANDHABUNG DER BATTERIE Betrieb • Bewahren Sie das Ladegerät an einem Ort mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung aus. WARNUNG! Stromschlag- und • Die Batterie stets an einem geschlossenen und Kurzschlussgefahr.
 • Page 33: Technische Daten

  Schäden entstehen. Ausführliche Recyclinginformationen zu diesem Produkt erhalten Sie von Ihrer Kommune, Entsorgungsunternehmen für Hausmüll oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Technische Daten Technische Daten Batterieladegerät QC330 QC500 Netzspannung, V 100-240 100-240 Frequenz, Hz 50-60 50-60 Leistung,W –...
 • Page 34: Batterie Et Chargeur De Batterie

  (1) à (8) concernent la figure en page 2. Utilisez exclusivement des batteries d’origine Husqvarna pour alimenter des produits Husqvarna et ne les rechargez qu’avec un chargeur de batterie QC d’origine Husqvarna. Les batteries sont codées par logiciel.
 • Page 35 MANIPULATION DE LA BATTERIE • Réduisez les risques de choc électrique ou de court-circuit au minimum en respectant les consignes suivantes : N'introduisez jamais un quelconque objet dans les fentes de refroidissement du chargeur. N'essayez pas de démonter le chargeur de batterie. Ne connectez jamais les bornes du chargeur à...
 • Page 36 MANIPULATION DE LA BATTERIE • Ne portez jamais le chargeur de batterie par le câble et ne débranchez jamais la fiche en tirant sur le câble. • Vérifiez régulièrement que le fil de raccordement du chargeur de batterie est intact et ne présente aucune fissure. Conservez tous les câbles et toutes les rallonges loin de l’eau, de l’huile et des bords tranchants.
 • Page 37 MANIPULATION DE LA BATTERIE encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et les opérations d’entretien de l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. • Ne chargez pas de batterie non rechargeable dans le chargeur de batterie. •...
 • Page 38: Manipulation De La Batterie

  MANIPULATION DE LA BATTERIE Fonctionnement Transport et rangement • Stockez l'équipement dans un endroit verrouillé afin AVERTISSEMENT! Risque de choc de le maintenir hors de portée des enfants et de toute électrique et de court-circuit. Utilisez des personne incompétente. prises de courant agréées et intactes. •...
 • Page 39: Caractéristiques Techniques

  Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit. Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Chargeur de batterie QC330 QC500 Tension secteur, V 100-240 100-240 Fréquence, Hz 50-60...
 • Page 40: Accu En Acculader

  Deze sectie bevat veiligheidsinformatie over de accu en acculader voor uw accuproduct. (1) tot (8) verwijzen naar de afbeelding op pagina 2. Gebruik alleen originele Husqvarna accu’s voor producten van Husqvarna, en laad ze uitsluitend op met een originele QC-acculader van Husqvarna. De accu's zijn voorzien van softwarematige encryptie.
 • Page 41 DE ACCU GEBRUIKEN Steek nooit voorwerpen in de koelsleuven van de lader. Probeer de acculader niet te demonteren. Verbind de laadcontacten nooit met metalen objecten. Gebruik goedgekeurde en onbeschadigde stopcontacten. • Deze machine produceert tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren.
 • Page 42 DE ACCU GEBRUIKEN • Controleer regelmatig of de verbindingsdraad van de acculader intact is en of er geen scheuren in zitten. Houd alle kabels en verlengsnoeren uit de buurt van water, olie en scherpe kanten. Zorg ervoor dat de kabel niet vast komt te zitten tussen deuren, hekken of iets dergelijks.
 • Page 43 DE ACCU GEBRUIKEN • Laad niet-oplaadbare accu’s niet op in de acculader. • Gebruik de acculader niet in de buurt van agressieve of ontvlambare materialen. Dek de acculader niet af. Haal de stekker van de acculader uit het stopcontact bij rookontwikkeling of brand.
 • Page 44: De Accu Gebruiken

  • Sla de apparatuur op in een afsluitbare ruimte zodat servicewerkplaats het buiten het bereik is van kinderen en onbevoegde van Husqvarna. personen. • Bewaar de accu en de acculader op een droge, De accu, acculader en machine afvoeren vochtvrije en vorstvrije plaats.
 • Page 45: Technische Gegevens

  Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw vuilophaalcentrale of de winkel waar u het product hebt gekocht. Technische gegevens Technische gegevens Batterijlader QC330 QC500 Netspanning, V 100-240 100-240 Frequentie, Hz 50-60 50-60...
 • Page 46: Batería Y Cargador De Batería

  En este apartado se describe la seguridad de la batería y del cargador del producto. Del (1) al (8) hacen referencia a la página 2. Utilice únicamente baterías originales de Husqvarna para los productos de Husqvarna y cárguelas exclusivamente en un cargador de baterías QC original de Husqvarna. Las baterías están encriptadas mediante software.
 • Page 47 MANEJO DE LA BATERÍA • Reduzca al mínimo el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o un cortocircuito del siguiente modo: No introduzca nunca un objeto en las ranuras de refrigeración del cargador. No intente desmontar el cargador. No conecte nunca los terminales del cargador a objetos metálicos.
 • Page 48 MANEJO DE LA BATERÍA • Compruebe periódicamente que el cable de conexión del cargador esté en buen estado y no tenga grietas. Mantenga todos los cables y cables de extensión, alejados del agua, el aceite y los bordes afilados. Asegúrese de que el cable no queda atrapado en puertas, vallas u objetos similares.
 • Page 49 MANEJO DE LA BATERÍA • No utilice el cargador cerca de materiales corrosivos o inflamables. No cubra el cargador. Desenchufe el cargador en caso de humareda o incendio. • No utilice un cargador de batería o una batería defectuosos. Cargue la batería únicamente bajo techo y •...
 • Page 50: Manejo De La Batería

  MANEJO DE LA BATERÍA Funcionamiento • Guarde el cargador de la batería en un lugar con una temperatura entre 5 °C y 45 °C y que no esté expuesto a luz solar directa. ¡ATENCIÓN! Riesgo de descarga • Almacene el cargador únicamente en un lugar eléctrica y cortocircuito.
 • Page 51: Datos Técnicos

  Datos técnicos Datos técnicos Cargador de batería QC330 QC500 Tensión de red (V) 100-240 100-240 Frecuencia, Hz...
 • Page 52: Bateria E Carregador Da Bateria

  Esta secção descreve os detalhes de segurança da bateria e do carregador da bateria do seu produto. (1) ao (8) consulte a figura na página 2. Utilize exclusivamente baterias originais da Husqvarna nos nossos produtos e carregue-as apenas nos carregadores QC originais da Husqvarna. As baterias contêm software encriptado.
 • Page 53 MANUSEIO DAS BATERIAS • Minimize o risco de choques eléctricos ou curto-circuitos da seguinte forma: Nunca insira qualquer objecto nas ranhuras de arrefecimento do carregador. Não tente desmontar o carregador da bateria. Nunca ligue os terminais do carregador a objetos de metal.
 • Page 54 MANUSEIO DAS BATERIAS • Nunca transporte o carregador da bateria pelo cabo, nem desligue a tomada puxando pelo mesmo • Verifique regularmente se o cabo de ligação do carregador da bateria está intacto e que não tem fissuras. Mantenha todos os cabos e cabos de extensão afastados de água, óleo e arestas afiadas.
 • Page 55 MANUSEIO DAS BATERIAS crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem a devida supervisão. • Não carregue baterias não-recarregáveis no carregador de baterias. • Não utilize o carregador da bateria perto de materiais corrosivos ou inflamáveis.
 • Page 56: Transporte E Armazenagem

  MANUSEIO DAS BATERIAS Operação • Guarde a bateria e o carregador da bateria num local seco e em que não se forme humidade ou gelo. • Armazene o carregador da bateria num local onde a ATENÇÃO! Risco de choque eléctrico e temperatura varie entre 5 °C e 45 °C e onde nunca curto-circuitos.
 • Page 57: Especificações Técnicas

  Para mais informação sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços competentes da sua autarquia, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto. Especificações técnicas Especificações técnicas Carregador da QC330 QC500 bateria Tensão da corrente, 100-240 100-240 Frequência, Hz 50-60 50-60 Potência,W...
 • Page 58: Batteria E Caricabatterie

  I numeri da (1) a (8) si riferiscono all'immagine a pagina 2. Utilizzare solo batterie originali per i prodotti Husqvarna e caricarle soltanto in un caricabatterie QC originale Husqvarna. Le batterie sono codificate mediante software. ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI Caricabatterie •...
 • Page 59 MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA Non inserire mai alcun oggetto nei vani di raffreddamento del caricabatterie. Non cercare di smontare il caricabatterie. Non collegare mai i terminali del caricabatterie a oggetti metallici. Utilizzare prese di rete omologate e integre. • Questa macchina genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento che in determinate circostanze può...
 • Page 60 MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA cavi di prolunga lontani da acqua, olio e bordi appuntiti. Accertarsi che il cavo non sia bloccato in porte, recinzioni e simili, altrimenti il caricabatterie potrebbe provocare scosse elettriche. • Non pulire mai la batteria o il caricabatterie con acqua.
 • Page 61 MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA il caricabatterie. Staccare la spina del caricabatterie in caso di fumo o incendio. • Non utilizzare un caricabatterie o una batteria difettosi o danneggiati. Caricare la batteria solo in ambienti chiusi e • protetti dalla luce diretta del sole e non caricare la batteria se bagnata.
 • Page 62: Manipolazione Della Batteria

  MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA Funzionamento • Conservare il caricabatterie a una temperatura compresa tra 5 °C e 45 °C e non esporlo alla luce diretta del sole. AVVERTENZA! Rischio di scosse • Conservare il caricabatterie soltanto in un ambiente elettriche e cortocircuito. Utilizzare prese chiuso e asciutto.
 • Page 63: Caratteristiche Tecniche

  Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi al proprio comune, al centro di raccolta rifiuti locale o al rivenditore. Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caricabatterie QC330 QC500 Tensione di rete, V 100-240 100-240 Frequenza, Hz 50-60...
 • Page 64 Kasutage ja hoidke akut ainult siseruumides. Aku ja akulaadija Selles osas kirjeldatakse aku ja akulaadija ohutust. (1) kuni (8) kohta vt joonist lk 2. Kasutage Husqvarna toodetega üksnes Husqvarna originaalakusid ning laadige neid Husqvarna originaalakulaadijas QC. Akud on kodeeritud. OLULISED OHUTUSSUUNISED Akulaadija •...
 • Page 65 AKU KÄSITSEMINE monteerida. Ärge kunagi ühendage laadija klemme metallesemetega. Kasutage heakskiidetud ja töökorras pistikupesi. • Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Tõsiste või surmaga lõppevate kahjustuste riski vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada seadme kasutamise eel nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.
 • Page 66 AKU KÄSITSEMINE • Ärge kunagi puhastage akut ega akulaadijat veega. • Akulaadijat võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, kui neid jälgib või juhendab vastutav isik, kes tagab, et nad kasutavad seadet ohutult ning mõistavad seotud ohtusid.
 • Page 67: Transport Ja Hoiustamine

  Eemaldage pistik vooluvõrgust. Ärge tõmmake pistiku kui hoiatustuli süttib eemaldamiseks pistikupesast kunagi kaablist. (3) uuesti püsivalt põlema, toimetage Transport ja hoiustamine laadija Husqvarna hooldustöökotta. • Hoidke seadet suletud ruumis, lastele ning kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas. Aku, akulaadija ja masina kõrvaldamine •...
 • Page 68: Tehnilised Andmed

  AKU KÄSITSEMINE Tehnilised andmed Tehnilised andmed Akulaadija QC330 QC500 Toitevõrgu pinge, V 100-240 100-240 Sagedus, Hz 50-60 50-60 Võimsus,W Elemendid (tk) BLi10 BLi20 BLi60 BLi80 BLi110 BLi150 BLi100 BLi200 BLi300 BLi520x 14,4 BLi940x 26,1 68 – Estonian...
 • Page 69: Svarbios Saugos Instrukcijos

  ·iame skyriuje apra‰yta js˜ produkto akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus ∞kroviklio sauga. (1) – (8) Ïr. paveikslòl∞ 2 psl. Su Husqvarna“ gaminiais galima naudoti tik originalius Husqvarna“ akumuliatorius, ∞krautinus tik naudojant original˜ Husqvarna QC“ akumuliatoriaus ∞krovikl∞. Akumuliatoriai turi koduotà programin´ ∞rangà. SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS Akumuliatoriaus ∞kroviklis...
 • Page 70 AKUMULIATORIAUS PERNE·IMAS ∞kroviklio. Neprijunkite ∞kroviklio gnybt˜ prie metalini˜ daikt˜. Naudokite tik patvirtintus ir tinkamai veikianãius ki‰tukinius lizdus. • ·is ∞renginys veikdamas sukuria elektromagnetin∞ laukà. Tam tikromis aplinkybòmis ‰is laukas gali trikdyti aktyvi˜j˜ arba pasyvi˜j˜ medicinini˜ implant˜ veiklà. Kad sumaÏòt˜ sunkaus ar netgi mirtino suÏeidimo pavojus, medicinini˜...
 • Page 71 AKUMULIATORIAUS PERNE·IMAS • Niekuomet nevalykite akumuliatoriaus ar ∞kroviklio vandeniu. • Baterijos ∞krovikl∞ gali naudoti vaikai nuo 8 met˜ amÏiaus ir kiti asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais sugebòjimais, arba stokojantys patirties ar Ïini˜, jei yra priÏirimi arba instruktuoti dòl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta gresianãius pavojus.
 • Page 72 ∞spòjamasis ‰viesos niekuomet netampykite maitinimo laido. (3) diodas vis tiek ‰vieãia nepertraukiamai, Gabenimas ir laikymas nusi˜skite ∞krovikl∞ Husqvarna“ prieÏiros • Ørangà laikykite rakinamoje patalpoje, kur jos nepasieks centrui. vaikai ir pa‰aliniai asmenys. • Akumuliatori˜ ir ∞krovikl∞ laikykite sausoje, nedrògnoje ir ‰iltoje patalpoje.
 • Page 73: Techniniai Duomenys

  ∞takos aplinkai ir Ïmonòms. Dòl i‰samesnòs informacijos apie produkto i‰metimà susisiekite su savo savivaldybe, komunalini˜ atliek˜ i‰veÏimo bendrove arba parduotuve, i‰ kurios produktà pirkote. Techniniai duomenys Techniniai duomenys Akumuliatoriaus QC330 QC500 ∞kroviklis Maitinimo ∞tampa, V 100-240 100-240 DaÏnis, Hz 50-60...
 • Page 74 Akumulators un akumulatora lÇdïtÇjs ·ajÇ sada∫Ç ir aprakst¥ta akumulatora un tÇ lÇdïtÇja dro‰¥ba. (1) (8); skatiet attïlu 2. lappusï. Husqvarna izstrÇdÇjumiem izmantojiet tikai Husqvarna oriìinÇlos akumulatorus un lÇdïjiet tos ar Husqvarna oriìinÇlo akumulatoru QC lÇdïtÇju. Akumulatoriem ir ‰ifrïta programmatra. SVAR±GI NORÅD±JUMI PAR DRO·±BU Ateriju lÇdïtÇjs...
 • Page 75 AKUMULATORA IZMANTO·ANA LÇdïtÇja dzesï‰anas spraugÇs nekad nelieciet nekÇdus priek‰metus. NemïÆiniet demontït akumulatora lÇdïtÇju. Nekad lÇdïtÇja spailes nesavienojiet ar metÇla priek‰metiem. Izmantojiet apstiprinÇtas un nebojÇtas sienas kontaktligzdas. • ·is aparÇts darb¥bas laikÇ rada elektromagnïtisko lauku. Pie nosac¥tiem apstÇk∫iem ‰is lauks var traucït akt¥vÇ...
 • Page 76 AKUMULATORA IZMANTO·ANA • Nekad net¥riet akumulatoru un tÇ lÇdïtÇju ar deni. • Akumulatora lÇdïtÇju dr¥kst izmantot bïrni no 8 gadu vecuma un cilvïki ar ierobeÏotÇm fiziskÇm, sensorÇm vai gar¥gÇm spïjÇm vai bez pieredzes un zinljanÇm tikai atbild¥gÇs personas uzraudz¥bÇ vai pïc norÇd¥jumu par ier¥ces lieto‰anu dro‰Ç...
 • Page 77 Transports un uzglabljana vienmïr¥gi degt, nostiet lÇdïtÇju uz • UzglabÇjiet apr¥kojumu noslïgtÇ vietÇ, lai tas nav pieejams Husqvarna tehniskÇs bïrniem un citÇm nepiedero‰Çm personÇm. apkopes darbn¥cu. • Akumulatoru un lÇdïtÇju glabÇjiet sausÇ vietÇ, kur tas nevar sasalt. Akumulatora, lÇdïtÇja un iekÇrtas •...
 • Page 78: Tehniskie Dati

  Lai iegtu pla‰Çku informÇciju par ‰¥ izstrÇdÇjuma pÇrstrÇdi, sazinieties ar savas pilsïtas pa‰vald¥bu, mÇjtur¥bas atkritumu dienestu vai veikalu, kur iegÇdÇjÇties ‰o izstrÇdÇjumu. Tehniskie dati Tehniskie dati QC330 QC500 Ateriju lÇdïtÇjs Elektrot¥kla spriegums, 100-240 100-240 Frekvence, Hz...
 • Page 79 V této ãásti jsou popsána bezpeãnostní opatfiení t˘kající se baterie a nabíjeãky baterií. (1) aÏ (8) se vztahují k obrázku na str. 2. V produktech od spoleãnosti Husqvarna pouÏívejte v˘hradnû originální baterie od spoleãnosti Husqvarna a nabíjejte je v originální nabíjeãce baterií QC od spoleãnosti Husqvarna. Baterie jsou softwarovû za‰ifrovány.
 • Page 80 MANIPULACE S BATERIÍ Nikdy nepfiipojujte nabíjecí v˘vody ke kovov˘m objektÛm. PouÏívejte schválené a nepo‰kozené el. zásuvky. • Tento stroj vytváfií bûhem provozu elektromagnetické pole. Toto pole mÛÏe za urãit˘ch okolností naru‰ovat funkci aktivních ãi pasivních implantovan˘ch lékafisk˘ch pfiístrojÛ. Pro sníÏení rizika váÏného ãi smrtelného poranûní doporuãujeme osobám s implantovan˘mi lékafisk˘mi pfiístroji poradit se pfied pouÏitím stroje s lékafiem a s v˘robcem implantovaného...
 • Page 81 MANIPULACE S BATERIÍ • Baterii ani nabíjeãku baterií nikdy neãistûte vodou. • Nabíjeãku baterií smí pouÏívat dûti od 8 let a osoby se sníÏen˘mi fyzick˘mi, smyslov˘mi nebo du‰evními schopnostmi nebo nedostateãn˘mi zku‰enostmi ãi znalostmi pod dozorem odpovûdné osoby, nebo pokud jim takováto osoba poskytne pokyny, které...
 • Page 82: Manipulace S Baterií

  Ïe s ním budete ‰kubat. (3) nadále svítí, ode‰lete nabíjeãku do servisní Pfieprava a pfiechovávání dílny spoleãnosti Husqvarna. • Skladujte zafiízení v uzamykatelném prostoru mimo dosah dûtí a nepovolan˘ch osob. • Baterii a nabíjeãku baterií skladujte na suchém místû, kde nemrzne.
 • Page 83: Technické Údaje

  Podrobnûj‰í informace o recyklaci tohoto v˘robku získáte na mûstském úfiadû, u sluÏby zaji‰Èující zpracování domácího odpadu nebo v prodejnû, kde jste v˘robek zakoupili. Technické údaje Technické údaje Nabíjeãka QC330 QC500 akumulátoru SíÈové napûtí, V 100-240 100-240 Kmitoãet, Hz...
 • Page 84 Táto ãasÈ obsahuje bezpeãnostné informácie pre batériu a nabíjaãku batérií. (1) aÏ (8) pozri obrázok na strane 2. Na v˘robky Husqvarna pouÏívajte iba originálne batérie Husqvarna a nabíjajte ich iba v originálnej nabíjaãke batérií QC od spoloãnosti Husqvarna. Batérie sú softvérovo kódované.
 • Page 85 MANIPULÁCIA S BATÉRIOU batérií rozoberaÈ. Koncovky nabíjaãky nikdy nepripájajte ku kovov˘m predmetom. PouÏívajte schválené a neporu‰ené elektrické zásuvky. • Tento prístroj vytvára poãas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môÏe za urãit˘ch okolností spôsobovaÈ ru‰enie aktívnych alebo pasivn˘ch implantovan˘ch lekárskych prístrojov. Na zníÏenie rizika váÏneho alebo smrteºného zranenia odporúãame osobám s implantovan˘mi lekárskymi prístrojmi, aby sa pred pouÏívaním tohto stroja poradili so svojím lekárom...
 • Page 86 MANIPULÁCIA S BATÉRIOU zaseknut˘ vo dverách, plotoch a podobne. Inak to môÏe spôsobiÈ, Ïe nabíjaãka bude pod napätím. • Batériu ani nabíjaãku batérií nikdy neãistite vodou. • Túto nabíjaãku batérií môÏu pouÏívaÈ deti star‰ie ako osem rokov a osoby s obmedzen˘mi fyzick˘mi, zmyslov˘mi alebo mentálnymi schopnosÈami alebo s nedostatkom skúseností...
 • Page 87: Manipulácia S Batériou

  • Batériu a nabíjaãku batérií skladujte na suchom mieste spoloãnosti bez vlhkosti chránenom pred mrazom. Husqvarna. • Nabíjaãku batérií uskladÀujte v priestoroch, kde sa teplota pohybuje od 5 °C do 45 °C, a nikdy ju neskladujte Likvidácia batérie, nabíjaãky batérií...
 • Page 88 Podrobnej‰ie informácie o recyklácii tohto v˘robku získate na mestskom úrade, od sluÏby zaisÈujúcej spracovanie domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste v˘robok zakúpili. Technické údaje Technické údaje QC330 QC500 Nabíjaãka batérie SieÈové napätie, V 100-240 100-240...
 • Page 89 Niniejszy dzia∏ dotyczy bezpieczeƒstwa akumulatora i ∏adowarki dla Paƒstwa produktu zasilanego akumulatorem. (1) do (8) patrz rysunek na stronie 2. Do produktów firmy Husqvarna nale˝y u˝ywaç tylko oryginalnych akumulatorów firmy Husqvarna, które nale˝y ∏adowaç wy∏àcznie w oryginalnej ∏adowarce Husqvarna. Akumulatory sà zabezpieczone szyfrem programowym. WA˚NE ZALECENIA DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA...
 • Page 90 OBS¸UGA AKUMULATORA nie nale˝y wk∏adaç ˝adnych przedmiotów do otworów ch∏odzàcych ∏adowarki. Nie nale˝y podejmowaç prób roz∏o˝enia ∏adowarki. Styków ∏adowarki nie nale˝y pod∏àczaç do metalowych obiektów. Nale˝y u˝ywaç zatwierdzonych i nieuszkodzonych gniazd Êciennych. • Podczas pracy urzàdzenie niniejsze wytwarza pole elektro-magnetyczne. W pewnych okolicznoÊciach pole to mo˝e zak∏ócaç...
 • Page 91 OBS¸UGA AKUMULATORA p´kni´ty. Uwa˝aj, aby przewody pod∏àczeniowe i przed∏u˝acze nie styka∏y si´ z wodà, olejem oraz nie dotyka∏y do ostrych kraw´dzi. Uwa˝aj tak˝e, aby przewód nie zosta∏ zakleszczony w drzwiach, furtkach, p∏otach itp. W przeciwnym razie ∏adowarka mo˝e znaleêç si´ pod napi´ciem.
 • Page 92 OBS¸UGA AKUMULATORA • ¸adowarki nie nale˝y u˝ywaç w pobli˝u materia∏ów korozyjnych ani ∏atwopalnych. ¸adowarki nie nale˝y przykrywaç. W razie zauwa˝enia dymu lub ognia nale˝y od∏àczyç ∏adowark´ od êród∏a zasilania. • Nie wolno u˝ywaç niesprawnych lub uszkodzonych ∏adowarki lub akumulatora. Akumulator wolno ∏adowaç tylko w •...
 • Page 93: Transport I Przechowywanie

  ∏adowark´ do punktu dzieci i osób niepowo∏anych. serwisowego • Akumulator i ∏adowark´ nale˝y przechowywaç w miejscu Husqvarna. suchym, zabezpieczonym przed wilgocià i mrozem. • ¸adowark´ nale˝y przechowywaç w temperaturze od 5°C do 45°C i nigdy nie wystawiaç jej na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
 • Page 94: Dane Techniczne

  Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu, prosimy o kontakt z w∏adzami regionalnymi, punktem zajmujàcym si´ pobieraniem odpadów domowych lub sklepem gdzie urzàdzenie zosta∏o zakupione. Dane techniczne Dane techniczne ¸adowarka baterii QC330 QC500 Napi´cie sieciowe, V 100-240 100-240 Cz´stotliwoÊç, Hz 50-60...
 • Page 95: Fontos Biztonsági Utasítások

  Ez a szakasz az akkumulátoros termék akkumulátorával és akkumulátortöltŒjével kapcsolatos biztonsági tudnivalókat ismerteti. (1) (8) – lásd az ábrát a 2. oldalon. A Husqvarna termékekhez mindig eredeti Husqvarna akkumulátort használjon, és ezeket mindig eredeti Husqvarna QC akkumulátortöltŒ készülékben töltse. A akkumulátorok szoftveresen kódolva vannak. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AkkumulátortöltŒ...
 • Page 96 AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE akkumulátortöltŒ szétszerelésével. Soha ne érintsen a töltŒ csatlakozóihoz fémtárgyat. Csak jóváhagyott, sértetlen fali aljzatot használjon. • A gép mıködés közben elektromágneses mezŒt hoz létre. Ez bizonyos körülmények esetén hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot használó...
 • Page 97 AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE tárgyba. Ilyen esetben a töltŒ feszültség alá kerülhet. • Soha ne tisztítsa vízzel az akkumulátort vagy a töltŒt. • Az akkumulátortöltŒt 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkezŒ, vagy a készülék mıködtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos mıködtetésének módját és az azzal...
 • Page 98 LED- megrántásával húzza ki a dugót az aljzatból. (3) fény még mindig folyamatosan világít, Szállitás és tárolás küldje el a töltŒt Husqvarna • A berendezést zárható helyen tartsa, hogy ne kerülhessen szervizmıhelybe. gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe. • Az akkumulátor, az akkumulátortöltŒ...
 • Page 99: Mıszaki Adatok

  A termék újrafeldolgozásáról részletesebb információkat kaphat, ha felveszi a kapcsolatot az önkormányzattal, a helyi hulladékkezelŒvel, vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Mıszaki adatok Mıszaki adatok QC330 QC500 AkkumulátortöltŒ Hálózati feszültség, V 100-240 100-240 Frekvencia, Hz...
 • Page 100 Ovo poglavlje opisuje sigurnosne propise za bateriju i punjaã baterija. (1) do (8) odnosi se na sliku na stranici 2. Koristite iskljuãivo originalne baterije tvrtke Husqvarna za proizvode tvrtke Husqvarna i punite ih iskljuãivo u originalnim QC punjaãima tvrtke Husqvarna. Baterije su softverski kodirane.
 • Page 101 RUKOVANJE BATERIJOM Nemojte stavljati predmete u utor za hla÷enje punjaãa. Nemojte poku‰avati rastaviti punjaã baterija. Nikada nemojte povezivati prikljuãke punjaãa na metalne predmete. Koristite odobrene i neo‰teçene zidne utiãnice. • Tijekom rada ure÷aj stvara elektromagnetsko polje. To polje u nekim sluãajevima moÏe ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate.
 • Page 102 RUKOVANJE BATERIJOM mjestima. U suprotnom, punjaã moÏe biti pod naponom. • Bateriju ili punjaã baterija nikada nemojte ãistiti vodom. • Punjaã baterije smiju koristiti djeca od 8 godina starosti te osobe smanjene fiziãke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili imaju upute o naãinu upotrebe na siguran naãin te ako razumiju ukljuãene opasnosti.
 • Page 103 Nakon ‰to se baterija napuni, punjaã çe prestati s LED upozorenja i dalje punjenjem. Uklonite bateriju s punjaãa za bateriju nakon stalno ukljuãen, punjaã ‰to se napuni. po‰aljite u Husqvarna • Izvucite utikaã. Nemojte povlaãiti kabel napajanja kada ga servisnu radionicu. iskapãate iz zidne utiãnice. (3) Odlaganje baterije, punjaãa baterija i...
 • Page 104: Tehniãki Podaci

  RUKOVANJE BATERIJOM Tehniãki podaci Tehniãki podaci Punjaã akumulatora QC330 QC500 MreÏni napon, V 100-240 100-240 Frekvencija, Hz 50-60 50-60 Snaga, W åelije Akumulatora (slike) BLi10 BLi20 BLi60 BLi80 BLi110 BLi150 BLi100 BLi200 BLi300 BLi520x 14,4 BLi940x 26,1 104 – Croatian...
 • Page 105: Pomembna Varnostna Navodila

  V tem delu je opisana varnost akumulatorja in polnilnika za va‰ akumulator. Od (1) do (8) se nana‰ajo na sliko na 2. strani. Za izdelke Husqvarna uporabljajte samo originalne Husqvarnine akumulatorje, ki jih polnite samo z originalnim Husqvarninim polnilnikom QC. Akumulatorji so ‰ifrirani s programsko opremo.
 • Page 106 RAVNANJE Z AKUMULATORJEM Nikoli ne vstavljajte predmetov v hladilne reÏe polnilnika. Polnilnika za akumulator ne posku‰ajte razstaviti. Poli na polnilniku se ne smejo dotikati kovinskih predmetov. Uporabljajte odobrene in nepo‰kodovane vtiãnice. • Stroj med delovanjem proizvaja elektromagnetno polje. To polje lahko v nekaterih pogojih interferira z aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki.
 • Page 107 RAVNANJE Z AKUMULATORJEM in podobne zaporne dele. Zaradi tega je lahko polnilnik pod napetostjo. • Akumulatorja ali polnilnika nikoli ne ãistite z vodo. • Polnilec baterije lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in veã, ter osebe z omejenimi telesnimi, zaznavalnimi ali du‰evnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izku‰enj in znanja, ãe so pri tem pod nadzorom ali jih o varni uporabi ter morebitnih nevarnostih poduãi odgovorna oseba.
 • Page 108: Prevoz In Shranjevanje

  (3) ‰e vedno neprekinjeno sveti, polnilnik po‰ljite Prevoz in shranjevanje v servisno delavnico podjetja Husqvarna. • Napravo shranite v prostoru, ki ga lahko zaklenete, tako da ni v dosegu otrok in nepoobla‰ãenih oseb. • Akumulator in polnilnik shranjujte na suhem mestu, kjer ni vlage in ne zmrzuje.
 • Page 109: Tehniãni Podatki

  Podrobnej‰e informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite v svoji obãini, v komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste ga kupili. Tehniãni podatki Tehniãni podatki QC330 QC500 Polnilnik za baterije OmreÏna napetost, V 100-240 100-240...
 • Page 110 (1) ïî (8) îòíîñßòñß ê ðèñóíêó íà ñ. 2. „ëß èçäåëèé êîìïàíèè Husqvarna èñïîëüçóéòå òîëüêî îðèãèíàëüíûå àêêóìóëßòîðíûå áàòàðåè Husqvarna è çàðßæàéòå èõ òîëüêî â îðèãèíàëüíîì çàðßäíîì óñòðîéñòâå QC îò Husqvarna. „ëß àêêóìóëßòîðíûõ áàòàðåé èñïîëüçóåòñß ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ñ êðèïòîãðàôè÷åñêîé çàùèòîé. ‚€†›… €‚ˆ‹€ ’…•ˆŠˆ...
 • Page 111 “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ çàðßäêè çàïàñíûõ áàòàðåé Husqvarna, (1). • „ëß ìèíèìèçàöèè ðèñêà ïîðàæåíèß ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè êîðîòêîãî çàìûêàíèß íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ìåðû: å âñòàâëßéòå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû â âåíòèëßöèîííóþ ðåøåòêó çàðßäíîãî óñòðîéñòâà. å ðàçáèðàéòå çàðßäíîå óñòðîéñòâî. è â êîåì ñëó÷àå íå ïîäêëþ÷àéòå êëåììû...
 • Page 112 “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ òßæåëîé èëè ñìåðòåëüíîé òðàâìû ëèöàì ñ ìåäèöèíñêèìè èìïëàíòàòàìè ðåêîìåíäóåòñß ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñß ñ âðà÷îì è èçãîòîâèòåëåì èìïëàíòàòà, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ýêñïëóàòàöèè äàííîãî àãðåãàòà. • åãóëßðíî ïðîâåðßéòå ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä çàðßäíîãî óñòðîéñòâà íà öåëîñòíîñòü è îòñóòñòâèå òðåùèí â èçîëßöèè. •...
 • Page 113 “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ êàëèòêîé èëè ÷åì-ëèáî äðóãèì. ‚ ïðîòèâíîì ñëó÷àå çàðßäíîå óñòðîéñòâî ìîæåò ñòàòü òîêîïðîâîäßùèì. • ‡àïðåùàåòñß âûïîëíßòü ÷èñòêó àêêóìóëßòîðíîé áàòàðåè èëè çàðßäíîãî óñòðîéñòâà âîäîé. • „åòè ñòàðøå 8 ëåò è ëèöà ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòßìè èëè íåäîñòàòêîì îïûòà...
 • Page 114 “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ ïîëüçîâàòåëåì íå äîëæíû ïðîâîäèòüñß äåòüìè áåç íàäçîðà. • å ïûòàéòåñü çàðßæàòü îäíîðàçîâûå àêêóìóëßòîðíûå áàòàðåè â çàðßäíîì óñòðîéñòâå. • å èñïîëüçóéòå çàðßäíîå óñòðîéñòâî âáëèçè åäêèõ èëè ëåãêîâîñïëàìåíßþùèõñß ìàòåðèàëîâ. å íàêðûâàéòå çàðßäíîå óñòðîéñòâî. ‚ûòàùèòå âèëêó çàðßäíîãî óñòðîéñòâà èç ðîçåòêè â ñëó÷àå...
 • Page 115 “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ êñïëóàòàöèß èíäèêàòîð àêêóìóëßòîðíîé áàòàðåè äëß îòîáðàæåíèß åå ñîñòîßíèß. (7) • î çàâåðøåíèè çàðßäêè àêêóìóëßòîðà …„“…†„…ˆ…! èñê ïîðàæåíèß çàðßäíîå óñòðîéñòâî ïðåêðàòèò ïðîöåäóðó ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è êîðîòêîãî çàðßäêè. ˆçâëåêèòå àêêóìóëßòîð èç çàìûêàíèß. îäêëþ÷àéòå çàðßäíîãî óñòðîéñòâà, êîãäà îí ïîëíîñòüþ óñòðîéñòâî...
 • Page 116 ‚îçìîæíûå íåèñïðàâíî é äèñïëåé äåéñòâèß ñòè ’åõíè÷åñêèå äàííûå åèñïðàâíî ‘‚…’Ž„ˆŽ„ Žáðàòèòåñü ê ñòü ‡àðßäíîå Ž˜ˆŠˆ ñïåöèàëèñòó ïî àêêóìóëßò óñòðîéñòâî äëß QC330 QC500 ìèãàåò îáñëóæèâàíèþ. îðà. àêêóìóëßòîðà …ñëè àïðßæåíèå ñåòè, 100Ð240 100Ð240 ïðåäóïðåæäàþùè ‚ é ñâåòîäèîä íà —àñòîòà, ƒö 50-60 50-60 çàðßäíîì...
 • Page 117 âàøèß ïðîäóêò ñ áàòåðèß. (1) äî (8) ñå îòíàñßò äî ôèãóðàòà íà ñòð. 2. ˆçïîëçâàéòå ñàìî îðèãèíàëíè áàòåðèè Husqvarna çà ïðîäóêòèòå íà Husqvarna è ãè çàðåæäàéòå ñàìî ñ îðèãèíàëíè çàðßäíè óñòðîéñòâà QC îò Husqvarna. àòåðèèòå ñà øèôðîâàíè ñîôòóåðíî. ‚€†ˆ ˆ‘’“Š–ˆˆ ‡€...
 • Page 118 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ èêîãà íå ïîñòàâßéòå ïðåäìåòè â æëåáîâåòå çà îõëàæäàíå íà çàðßäíîòî óñòðîéñòâî. å îïèòâàéòå äà ðàçãëîáèòå çàðßäíîòî óñòðîéñòâî. èêîãà íå ñâúðçâàéòå êëåìèòå íà çàðßäíîòî óñòðîéñòâî êúì ìåòàëíè ïðåäìåòè. ˆçïîëçâàéòå îäîáðåíè è çäðàâè åëåêòðè÷åñêè êîíòàêòè. • ’àçè ìàøèíà ñúçäàâà åëåêòðîìàãíèòíî...
 • Page 119 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ óñòðîéñòâî å â èçïðàâíîñò è ÷å íßìà ïóêíàòèíè â íåãî. • èêîãà íå íîñåòå çàðßäíîòî óñòðîéñòâî, êàòî ãî äúðæèòå çà êàáåëà, è íèêîãà íå äúðïàéòå ùåïñåëà, êàòî äúðïàòå êàáåëà • ðîâåðßâàéòå ïåðèîäè÷íî äàëè ñâúðçâàùèßò êàáåë íà çàðßäíîòî óñòðîéñòâî...
 • Page 120 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ èëè ñà ïîëó÷èëè èíñòðóêöèè çà áåçîïàñíîòî èçïîëçâàíå íà óðåäà è ðàçáèðàò ñâúðçàíèòå ñ òîâà ðèñêîâå. „åöàòà íå òðßáâà äà ñè èãðàßò ñ óðåäà. î÷èñòâàíåòî è ïîòðåáèòåëñêàòà ïîääðúæêà íå òðßáâà äà ñå èçâúðøâàò îò äåöà áåç íàäçîð. • å çàðåæäàéòå áàòåðèè çà åäíîêðàòíà óïîòðåáà...
 • Page 121 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ Žïåðàöèß ˆçäúðïàéòå ùåïñåëà. èêîãà íå íàñèëâàéòå • çàõðàíâàùèß êàáåë, çà äà ãî èçêëþ÷èòå îò åëåêòðè÷åñêèß êîíòàêò. (3) …„“…†„…ˆ…! èñê îò ’ðàíñïîðò è ñúõðàíåíèå åëåêòðè÷åñêè óäàð è êúñî ñúåäèíåíèå. ˆçïîëçâàéòå îäîáðåíè è çäðàâè åëåêòðè÷åñêè êîíòàêòè. • ‘úõðàíßâàéòå îáîðóäâàíåòî â çàêëþ÷âàùî “âåðåòå...
 • Page 122 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ ’åõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè çàðßäíî óñòðîéñòâ ‚úçìîæíè ‘âåòîäèîäåí ‚úçìîæíî ’åõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íåèçïðàâíîñ äèñïëåé äåéñòâèå çàðßäíî òè QC330 QC500 óñòðîéñòâ ƒ…˜Š€, ‘âúðæåòå ñå ñúñ åèçïðàâíà àïðåæåíèå íà ìèãàùà íà ñâîß ñåðâèçåí 100-240 100-240 áàòåðèß. ìðåæàòà, V ñâåòîäèîäà àãåíò. —åñòîòà, Hz...
 • Page 123 çàðßäíèì ïðèñòðî¹ì äî âàøîãî åëåêòðî´íñòðóìåíòà. óíêòè (1)-(8) â´äíîñßòüñß äî ìàëþíêà íà ñòîð´íö´ 2. „ëß âèðîá´â Husqvarna ñë´ä âèêîðèñòîâóâàòè ëèøå îðèã´íàëüí´ áàòàðå» âèðîáíèöòâà ö´¹» êîìïàí´». ‡àðßäæàòè àêóìóëßòîðí´ áàòàðå» äîçâîëß¹òüñß ëèøå çà äîïîìîãîþ îðèã´íàëüíîãî çàðßäíîãî ïðèñòðîþ âèðîáíèöòâà êîìïàí´» Husqvarna. àòàðå» ïðîãðàìíî çàêîäîâàí´.
 • Page 124 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž • ™îá çìåíøèòè äî ì´í´ìóìó ðèçèê óðàæåííß åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì àáî êîðîòêîãî çàìèêàííß, ñë´ä äîòðèìóâàòèñß íàñòóïíèõ ïðàâèë. ‡àáîðîíåíî âñòàâëßòè áóäü-ßê´ ïðåäìåòè â îõîëîäæóâàëüí´ îòâîðè çàðßäíîãî ïðèñòðîþ. ‡àáîðîíåíî ðîçáèðàòè çàðßäíèé ïðèñòð´é. å òîðêàéòåñß êîíòàêòàìè çàðßäíîãî ïðèñòðîþ äî ìåòàëåâèõ ïðåäìåò´â. ‚èêîðèñòîâóéòå...
 • Page 125 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž ñâî»ì ë´êàðåì òà âèðîáíèêîì ìåäè÷íîãî ´ìïëàíòàòó. • åãóëßðíî ïåðåâ´ðßéòå ñïðàâí´ñòü ç'¹äíóâàëüíèõ äðîò´â çàðßäíîãî ïðèñòðîþ òà â´äñóòí´ñòü íà íüîìó òð´ùèí. • ´êîëè íå ïåðåíîñüòå çàðßäíèé ïðèñòð´é çà øíóð òà íå òßãí´òü çà øíóð, ùîá âèòßãòè øòåïñåëü. • åãóëßðíî ïåðåâ´ðßéòå ñïðàâí´ñòü êàáåëþ...
 • Page 126 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž • ‡àðßäíèé ïðèñòð´é ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ä´òè â´êîì â´ä 8 ðîê´â òà îñîáè ç îáìåæåíèìè ô´çè÷íèìè, ñåíñîðíèìè àáî ïñèõ´÷íèìè ìîæëèâîñòßìè àáî îñîáè, ßê´ íå ìàþòü äîñâ´äó òà çíàíü, çà óìîâè íàãëßäó àáî íàëåæíîãî ´íñòðóêòàæó ùîäî áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííß ïðèñòðîþ, òà ßêùî òàê´ îñîáè...
 • Page 127 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž ïîßâ´ äèìó ÷è âîãíþ âèòßãí´òü øòåïñåëü çàðßäíîãî ïðèñòðîþ àêóìóëßòîðíî» áàòàðå» ç ðîçåòêè. • å âèêîðèñòîâóéòå íåñïðàâí´ ÷è ïîøêîäæåí´ áàòàðåþ ÷è çàðßäíèé ïðèñòð´é. ‡àðßäæàéòå áàòàðå» ëèøå â • ïðèì´ùåíí´. ‡àïîá´ãàéòå çàðßäæàííþ â óìîâàõ ï´äâèùåíî» âîëîãîñò´ òà ïîòðàïëßííþ íà íå» ïðßìèõ ñîíß÷íèõ ïðîìåí´â...
 • Page 128 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž …êñïëóàòàö´ß ’ðàíñïîðòóâàííß òà çáåð´ãàííß “‚€ƒ€! èçèê óðàæåííß • ‡áåð´ãàéòå ìåõàí´÷íó ïèëêó ó ì´ñößõ íå åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì òà êîðîòêîãî äîñòóïíèõ ä´òßì òà ñòîðîíí´ì îñîáàì. çàìèêàííß. ‚èêîðèñòîâóéòå ñïðàâí´ íàñò´íí´ ðîçåòêè â´äïîâ´äíîãî òèïó. • ‡áåð´ãàéòå àêóìóëßòîðíó áàòàðåþ òà åðåâ´ðòå êàáåëü íà â´äñóòí´ñòü çàðßäíèé...
 • Page 129 Œîæëèâ´ ‘â´òëîä´îäí´ ’åõí´÷í´ äàí´ íåñïðàâíîñ åêîìåíäîâàí´ ä´» ´íäèêàòîðè ò´ ’åõí´÷í´ äàí´ ‚ òàêîìó âèïàäêó ‘â´òëîä´îäíè åñïðàâíèé çâåðí´òüñß çà ‡àðßäíèé é ´íäèêàòîð QC330 QC500 àêóìóëßòî äîïîìîãîþ äî ïðèñòð´é ïîìèëêè ð. âàøîãî àãåíòà ïî áëèì๠àïðóãà îáñëóãîâóâàííþ. 100-240 100-240 åëåêòðîìåðåæ´, ‚ Ÿêùî...
 • Page 130 ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì·Ù·Ú›·˜ Û·˜. (1) ¤ˆ˜ (8), ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 2. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÁÓ‹ÛȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Husqvarna ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Husqvarna Î·È ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÌfiÓÔ Ì ÁÓ‹ÛÈÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·Ú›·˜ QC Ù˘ Husqvarna. √È Ì·Ù·Ú›Â˜ ʤÚÔ˘Ó Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ™∏ª∞¡Δ∫∂™ √¢∏°∂™ ∞™º∞§∂∞™...
 • Page 131 Ã∂πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ • ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ‹ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ „‡Í˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·Ú›·˜. ªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È ¿ÚÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ›¯Ô˘. •...
 • Page 132 Ã∂πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ • ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·Ú›·˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ‚Ï¿‚˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚˆÁ̤˜. • ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·Ú›·˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ •...
 • Page 133 Ã∂πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË ‹ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Î·È Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È. Δ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘...
 • Page 134 Ã∂πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË • ¡· ·ÔıË·ÂÙ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Û ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˜ Û ·È‰È¿ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È ¿ÚÙȘ • ∞ÔıË·ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· Î·È ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û ÍËÚfi, Ú›˙˜...
 • Page 135 Ã∂πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·Ú›·˜ Δ¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ¶Èı·Ó¿ Δ¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· √ıfiÓË LED ¶Èı·Ó‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ ∂ Ï˘¯Ó›· LED QC330 QC500 ∂Ï·Ùو̷ÙÈ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì Ì·Ù·Ú›·˜ ERROR ΋ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Δ¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (™„¿ÏÌ·) 100-240 100-240 Ì·Ù·Ú›·. ۤڂȘ. ·ÚÔ¯‹˜, V ·Ó·ßÔÛß‹ÓËÈ ™˘¯ÓfiÙËÙ·, Hz...
 • Page 136 Bu bölümde pil ürününüz için pil ve pil flarj cihazının güvenli¤i konuları açıklanmaktadır (1) ila (8) için 2. sayfadaki flekle baflvurun. Husqvarna ürünleri için yalnızca orijinal Husqvarna aküleri kullanın ve bu aküleri yalnızca Husqvarna’nın orijinal QC akü flarj cihazında flarj edin. Piller yazılım flifresine sahiptir.
 • Page 137 P‹L‹N KULLANIMI uçlarını hiçbir zaman metal nesnelere ba¤lamayın. Onaylanmıfl ve sa¤lam duvar prizleri kullanın. • Bu makine, çalıflması sırasında bir elektromanyetik alan oluflturur. Bu alan, bazı koflullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda giriflime neden edebilir. Ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltmak için, tıbbi implantlar takılı...
 • Page 138 P‹L‹N KULLANIMI takdirde flarj cihazının elektrik yüklenmesine sebep olabilir. • Pili veya pil flarj cihazını kesinlikle suyla kullanmayın. • Pil flarj cihazı, gözetim altında tutuldukları ya da cihazın güvenli flekilde kullanımına iliflkin talimatlar sa¤landı¤ı ve gerçekleflebilecek tehlikeler açıklandı¤ı durumda 8 yaflından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı...
 • Page 139 Fifli çıkarın. Güç kablosunu duvar prizinden çıkarmak için uyarı LED’i hala sabit kesinlikle aniden çekmeyin. (3) bir flekilde yanıyorsa flarj cihazını Taflıma ve saklama Husqvarna servisine gönderin. • Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve izinsiz kiflilerin eriflmesini engelleyiniz. Pili, pil flarj cihazını ve makineyi atın •...
 • Page 140: Teknik Bilgiler

  P‹L‹N KULLANIMI Teknik bilgiler Teknik bilgiler Pil flarj cihazı QC330 QC500 fiebeke Voltajı, V 100-240 100-240 Frekans, Hz 50-60 50-60 Güç, W Hücreler (adet) BLi10 BLi20 BLi60 BLi80 BLi110 BLi150 BLi100 BLi200 BLi300 14,4 BLi520x 26,1 BLi940x 140 – Turkish...
 • Page 141 バッテリーの取り扱い 以下の指示は、 大切に保管してく ださい マークの説明 スウェーデン語取扱説明書 (オリジナル) の翻訳 警告 ! 本充電器の誤った取り扱いや不注意な取り扱いは、 深刻な、 時には致命的な傷害を引き起こす場合 があります。 本取扱説明書をよくお読みになり、 内容を理解することが非常に重要です。 本機をご使用になる前に、 この取扱説明書を注意深くお読みいただき、 内容を必ずご確認ください。 この製品は EC 規格適合製品です。 製品やパッケージ上のマークは、 本製品を家庭ゴミとして処理してはならないことを示します。 本製品は 適切なリサイクル施設に廃棄しなければなりません。 バッテリー充電器を雨が降っている戸外または湿潤な環境に放置しないでください。 バッテリー充電器は室内でのみ使用および保管してください。 バッテリーとバッテリー充電器 本セクションには、 バッテリー製品について、 バッテリーおよびバッテリー充電器の安全が記載されています。 (1) から (8) については、 2ページの図を参照してください。 ハスクバーナ製品向けのハスクバーナ純正バッテリーのみを使用して、 ハスクバーナ製のバッテリー充電器でのみ充電して ください。 バッテリーはソフトウェアで暗号化されています。 重要な安全上の手引き...
 • Page 142 バッテリーの取り扱い ないでください。 充電器の端子を金属物体へ 接触させないでください。 認証を受けていて、 損傷のない壁コンセントを使用してください。 • 本機では、 運転中に電磁場が発生します。 この電磁場は、 場合によって能動的あるいは 受動的な医療用インプラントに影響を及ぼす ことがあります。 深刻なまたは致命傷の危険を 避けるため、 医療用インプラントを使用してい る人が本機を操作する前に、 主治医およびペ ースメーカーの製造元に相談することをお奨 めします。 • バッテリー充電器の接続線に損傷や割れ目が ないか定期的に検査してください。 • コードを持ってバッテリー充電器を運ばない でください。 また、 コードを引っ張ってプラグを 抜かないでください。 • すべてのケーブルと延長コードが、 水や油、 ま たは尖った物に接触しないようにしてくださ い。 ドア、 フェンスその他にコードが挟まらない ようにしてください。 充電器への漏電を引き起 こす可能性があります。 142 –...
 • Page 143 バッテリーの取り扱い • バッテリーまたはバッテリー充電器を水分を 含んだ布で拭いたり、 水で洗浄したり しないで ください。 • このバッテリー充電器は、 8 才以上の子供、 身 体的、 知覚的、 精神的障害のある方、 または経 験や知識のない方でも、 本装置の安全な使用 に関する監督または指示を受け、 関連する危 険について理解すれば使用できます。 本装置 を小児の遊具にしないでください。 クリーニン グおよびメンテナンスは、 保護者による監視の ない限り、 小児に行わせてはいけません。 • 充電不可能なバッテリーを本バッテリー充電 器で充電しないでください。 • 腐食性または可燃性物質の近く でバッテリー 充電器を使用しないでください。 バッテリー充 電器にカバーをかけないでください。 煙や火 災が発生した場合、 バッテリー充電器の電源プ ラグをコンセントから引き抜いてください。...
 • Page 144 バッテリーの取り扱い 操作 メンテナンス バッテリーとバッテリー充電器が清潔であること、 そしてバ ッテリーをバッテリー充電器へ組み込む前に、 バッテリーと 警告 ! 感電または短絡の危険性があります。 バッテリー充電器の端子が常に清潔で乾燥していることを 認証を受けていて、 損傷のない壁コンセント 確認してください。 を使用してく ださい。 ケーブルに損傷がない こ とを確認してく ださい。 損傷を受けているこ バッテリーガイド溝は清潔に保ってください。 プラスチック とが視認された場合、 ケーブルを必ず交換し 部品は清潔で乾燥した布できれいにしてください。 てく ださい。 エラーコード バッテリー充電器の接続 充電中のバッテリーとバッテリー充電器もしくはそのいず れかに関するトラブルシューティングです。 • 雷雨が近づいているときは本製品を使用しないでくだ (5) 、 ( 6) さい。 • 周囲温度が5 °C~40 °C の場合にのみ、...
 • Page 145 バッテリーの取り扱い 主要諸元 主要諸元 バッテリー充電器 QC330 QC500 主電源電圧、 V 100~240 100~240 50/60 50/60 周波数、 Hz パワー、 W バッテリー セル数 BLi10 BLi20 BLi60 BLi80 BLi110 BLi150 BLi100 BLi200 BLi300 14.4 BLi520x 26.1 BLi940x Japanese – 145...
 • Page 146 배터리 및 배터리 충전기 이 절은 배터리 제품의 배터리 및 배터리 충전기 안전을 다루고 있습니다. (1) - (8)은 2페이지 그림을 참고하십시오. Husqvarna 제품에는 Husqvarna 정품 배터리만 사용하고 Husqvarna 정품 배터리 충전기로만 충전하십시오. 배터리는 소프트웨어 암호화되어 있습니다. 일반 안전 지침 배터리 충전기...
 • Page 147 배터리 취급 시도하지 마십시오. 충전기 단자를 금속 물체에 절대 연결하지 마십시오. 승인되고 문제가 없는 벽면 소켓을 사용하십시오. • 본 장비는 작동 중 전자기장을 발생시킵니다. 일부 상황에서 전자기장 발생은 능동적 또는 수동적 의료 삽입물을 방해합니다. 의료 삽입물을 사용하는 경우, 심각하거나 치명적인 부상의 위험을 줄이기 위하여 본 장비를...
 • Page 148 배터리 취급 • 보호자의 감독을 받거나 장비를 안전하게 사용하는 방법에 대한 지침 및 관련 위험에 대해 숙지하고 있는 경우, 8세 이상의 어린이 또는 신체적, 인지적, 정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도 배터리 충전기를 사용할 수 있습니다. 어린이가 장비를 가지고 놀게 해서는 안 됩니다.
 • Page 149 다시 벽면 소켓에 연결했을 때에도 이동 및 보관 경고 LED가 켜지면 • 장비를 보관할 때에는 보관소를 자물쇠로 잠가 충전기를 Husqvarna 서비스 어린이 또는 권한 없는 사람이 접근하지 못하도록 하십시오. 센터에 보내 • 주십시오. (5) 배터리와 배터리 충전기를 건조하고 습기 발생 염려...
 • Page 150 올바르게 관리하지 못할 경우 환경과 사람에게 미칠 수 있는 잠재적 악영향을 없앨 수 있습니다. 이 제품의 재활용에 관한 상세한 정보는 자치 단체나 국내 폐기물 처리업체 또는 제품을 구입한 상점에 문의하시기 바랍니다. 기술 정보 기술 정보 QC330 QC500 배터리 충전기 주전원 전압, V 100-240 100-240 주파수, Hz...
 • Page 151 请认真阅读本操作手册,确保在充分理解各项说明之后再使用机器。 本产品符合适用的 EC 指令的要求。 本产品或其包装上的符号表示本产品不能作为生活垃圾处理。本产品必须通过合适的回收装置进行收集。 不要使电池充电器在户外条件下受雨水或湿气的侵蚀。 电池充电器只能在室内使用和存放。 电池和电池充电器 本节介绍电池动力产品的电池及其充电器的安全事项。 数字 (1) ~ (8) 与第 2 页上的图中数字相对应。 只能为 Husqvarna 产品使用 Husqvarna 原装电池,只能在 Husqvarna 提供的原装 QC 系列充电器中 充电。电池通过软件进行加密。 重要安全须知 电池充电器 • QC (2) 电池充电器仅适用于为 Husqvarna 替换 电池 (1) 充电。 • 要最大程度降低触电或短路风险,请做到以 下几点:...
 • Page 152 电池处理 • 本机在操作期间会产生电磁场。电磁场在某 些情况下会干扰有源或无源医疗植入体。为 了减少严重或致命性伤害风险,我们建议使 用医疗植入体的人员在操作本机之前事先咨 询其医生及医疗植入体制造商。 • 定期检查充电器接线是否完好以及是否未开 裂。 • 切勿拉住电源线拖动充电器,切勿拉动电源 线拔出插头。 • 请将所有电线和电线延长线远离水、油和锋 利边缘。确保电线不会被门、篱笆等夹住。 否则会使物体带电。 • 切勿用水清洁电池或充电器。 • 充电器可以由 8 岁以上儿童以及身体、感官 或智力低下的人或缺少经验知识的人使用, 前提是对这些人给予监督或指导,使其能以 安全方式使用电器并了解其中的危险。不得 让儿童玩耍本机。不得让儿童在无人看管的 情况下进行清洁和维护。 152 – Chinese...
 • Page 153 电池处理 • 切勿将非充电电池放入电池充电器中充电。 • 不要在腐蚀性或易燃性材料附近使用电池充 电器。不要盖住电池充电器。如果出现冒烟 或着火,拔出充电器插头。 • 切勿使用出现故障或损坏的电池充电器或电 池。 • 只能在室内给电池充电并避免其受到阳光直 射,以及切勿在任何潮湿的条件下给电池充 电。 Chinese – 153...
 • Page 154 障。将电池充电器与 • 电池充满电后,电池充电器将停止充电。当电池充满 壁式插座断开约 2 分 故障充电 电之后,从电池充电器上取下电池。 错误指示灯亮起 钟。将电池充电器插 器。 • 入壁式插座中,如果 拔出插头。不要猛拉电源线将其从壁式插座中拔出。(3) 警告指示灯仍常亮, 运输及存放 请将充电器送到 Husqvarna 保养 • 请将本机存放在可以锁定的地方,以免儿童或未授权 厂。(5) 人员接触。 • 电池和电池充电器应存放于干燥无霜的空间。 • 电池充电器存放温度应介于 5 °C 到 45 °C 之间,并且 电池,电池充电器和机器的废弃处理 必须避免阳光直射。 本产品或其包装上的符号表示本产品不能作为生活垃圾处 • 电池充电器只能存放于密闭干燥的空间。 理。必须将其送交相应的回收站以回收利用电气和电子设 •...
 • Page 155 技术参数 技术参数 电池充电器 QC330 QC500 电源电压 (V) 100-240 100-240 频率 (Hz) 50-60 50-60 功率 (W) 电池 节数 BLi10 BLi20 BLi60 BLi80 BLi110 BLi150 BLi100 BLi200 BLi300 14.4 BLi520x 26.1 BLi940x Chinese – 155...
 • Page 156 Aceastã secöiune descrie mãsurile de siguranöã pentru bateria äi încãrcãtorul aferente produsului dvs. Elementele de la (1) la (8) se referã la figura de la pagina 2. Utilizaöi numai baterii originale Husqvarna pentru produsele Husqvarna äi încãrcaöi-le numai cu încãrcãtorul de baterii QC original de la Husqvarna. Bateriile sunt criptate prin software.
 • Page 157: Manevrarea Bateriei

  MANEVRAREA BATERIEI • Reduceöi la minimum pericolul de electrocutare sau de scurtcircuit, dupã cum urmeazã: Nu introduceöi niciun obiect în fantele de rãcire ale încãrcãtorului. Nu încercaöi sã demontaöi încãrcãtorul bateriei. Nu conectaöi niciodatã bornele încãrcãtorului la obiecte metalice. Utilizaöi prize de perete aprobate äi intacte.
 • Page 158 MANEVRAREA BATERIEI ceva asemãnãtor. În caz contrar, acesta poate face ca obiectul sã fie sub tensiune. • Nu curãöaöi niciodatã bateria sau încãrcãtorul bateriei cu apã. • Acest încãrcãtor de baterii poate fi utilizat de cãtre copiii cu vârsta peste 8 ani i de cãtre persoane ce au capacitãi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiena i cunotinele necesare, dacã...
 • Page 159 äi persoanele neautorizate. un atelier de service Depozitaöi bateria äi încãrcãtorul într-un spaöiu uscat, fãrã • Husqvarna. umezealã äi ferit de îngheö. Depozitaöi bateria äi încãrcãtorul la temperaturi între 5 ° C äi Eliminaöi bateria, încãrcãtorul acesteia äi •...
 • Page 160: Date Tehnice

  Pentru informaöii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactaöi autoritãöile, serviciul pentru deäeuri menajere sau magazinul de unde aöi achiziöionat produsul. Date tehnice Date tehnice Incãrcãtor de baterii QC330 QC500 Tensiune reöea, V 100-240 100-240 Frecvenöã, Hz 50-60...
 • Page 161 1158371-38 ´®z+ZE-¶8X¨ ´®z+ZE-¶8X¨ 2017-10-06...

This manual is also suitable for:

Qc500