Download Print this page

Husqvarna QC 120 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
GB Operator's manual 3-5
SE Bruksanvisning 6-8
DK Brugsanvisning 9-11
NO Bruksanvisning 12-14
FI Käyttöohje 15-17
DE Bedienungsanweisung 18-20
FR Manuel d'utilisation 21-23
NL Gebruiksaanwijzing 24-26
ES Manual de instrucciones 27-29
PT Instruções para o uso 30-32
IT Istruzioni per l'uso 33-35
EE Käsitsemisõpetus 36-38
LT Naudojimosi instrukcijos 39-41
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba 42-44
CZ Návod k pouÏití 45-47
QC 120 QC 330
SK Návod na obsluhu 48-50
PL Instrukcja obs∏ugi 51-53
HU Használati utasítás 54-56
HR Priruãnik 57-59
SI Navodila za uporabo 60-62
RU óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 63-66
BG úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 67-70
UA îñ´áíèê êîðèñòóâà÷à 71-74
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 75-77
TR Kullanım kılavuzu 78-80
JP 取扱説明書 81-83
KO 사용자 설명서 84-86

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna QC 120

  Summary of Contents for Husqvarna QC 120

 • Page 1 QC 120 QC 330 GB Operator’s manual 3-5 SK Návod na obsluhu 48-50 SE Bruksanvisning 6-8 PL Instrukcja obs∏ugi 51-53 DK Brugsanvisning 9-11 HU Használati utasítás 54-56 NO Bruksanvisning 12-14 HR Priruãnik 57-59 FI Käyttöohje 15-17 SI Navodila za uporabo 60-62 DE Bedienungsanweisung 18-20 RU óêîâîäñòâî...
 • Page 2 4,2 Ah Li-lon - 36V...
 • Page 3: Key To Symbols

  Only use Husqvarna original batteries for Husqvarna appliance in a safe way and understand the hazards products and only charge them in an original battery QC involved.
 • Page 4: Operation

  BATTERY HANDLING • When the battery is recharged the battery charger will WARNING! Do not use the battery stop charging. (switch to stand by). There are no charger close to corrosive or flammable restrictions on how long a battery can remain in the materials.
 • Page 5: Disposal Of The Battery, Battery Charger And Machine

  (Applies to Europe only) Symbols on the product or its packaging indicate that this Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46- product cannot be handled as domestic waste. It must 36-146500, declares under sole responsibility that the...
 • Page 6: Batteri Och Batteriladdare

  Husqvarnas produkter och ladda dem endast i original säkert sätt utan uppsikt eller anvisning av en ansvarig QC batteriladdare från Husqvarna. Batterierna är person för att säkerställa att de kan använda mjukvarukrypterade.
 • Page 7: Transport Och Förvaring

  Kom ihåg att under laddning se till laddningsprocessen då fast sken är det fel på laddaren. Lämna in den till en och då samt lämna aldrig batteri i laddare efter avslutad Husqvarna serviceverkstad. (5) laddning. • Sätt i batteriet i batteriladdaren. Se till att batteriet sitter fast i laddaren.
 • Page 8: Kassering Av Batteri, Batteriladdare Och Produkt

  Europa) att denna produkt ej kan hanteras som hushållsavfall. Den skall istället överlämnas till passande återvinningsstation Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, Tel: +46 - för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 36-146500, försäkrar härmed att batteriladdarna Husqvarna Quick Charger 120 och Quick Charger 330 Genom att se till att denna produkt omhändertas...
 • Page 9: Batteri Og Batterilader

  Batteriladere Oversættelse af engelsk udgave af den originale svenske betjeningsvejledning. Batteriladerne, QC (2), benyttes udelukkende til hurtig opladning af reservebatterier fra Husqvarna, (1). ADVARSEL! En batterilader kan ved forkert eller skødesløs brug være et ADVARSEL! Minimer risikoen for farligt redskab, som kan forårsage elektriske stød eller kortslutninger på...
 • Page 10: Håndtering Af Batteri

  HÅNDTERING AF BATTERI • Når batteriet er fuldstændigt opladet, holder ADVARSEL! Brug ikke batteriladeren i batteriopladeren op med at lade. (skift til standby). Der nærheden af ætsende eller antændelige er ingen begrænsninger for, hvor længe et batteri må stoffer. Batteriladeren må ikke tildækkes. blive i opladeren.
 • Page 11: Bortskaffelse Af Batteriet, Batteriladeren Og Maskinen

  (Gælder kun Europa) Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46- produkt ikke må behandles som almindeligt 36-146500, erklærer hermed og påtager sig det fulde husholdningsaffald. Produktet skal i stedet afleveres på...
 • Page 12 Barn Det må bare brukes originale Husqvarna-batterier i skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og Husqvarna-produkter, og batteriene må bare lades i en vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. original batterilader fra Husqvarna. Batteriene er programvarekryptert.
 • Page 13: Transport Og Oppbevaring

  BATTERIHÅNDTERING Transport og oppbevaring ADVARSEL! Bruk ikke batteriladeren i nærheten av korroderende eller • Oppbevar utstyret i et låsbart rom slik at det er brennbare materialer. Batteriladeren må utilgjengelig for barn og uvedkommende. ikke tildekkes. Trekk ut støpselet til • Lagre batteriet og laderen på...
 • Page 14 BATTERIHÅNDTERING Tekniske data EF-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Tekniske data Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46- Batteriladere QC120 QC330 36-146500, forsikrer hermed at batteriladerne Husqvarna Strømforsyning, V 220-240 100-240 hurtiglader 120 og hurtiglader 330 fra år 2016s serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på...
 • Page 15: Merkkien Selitykset

  (1) - (8) viittaavat kuvaan sivulla 2. joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoja laitteen käyttöön, saavat käyttää akkulaturia, mikäli he ovat Käytä vain Husqvarna-tuotteisiin tarkoitettuja saaneet ohjausta tai ohjeita laitteen turvallisesta Husqvarnan alkuperäisakkuja ja lataa ne Husqvarnan käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset alkuperäisellä...
 • Page 16: Akun Käsittely

  AKUN KÄSITTELY Kuljetus ja säilytys VAROITUS! Älä käytä akkulaturia syövyttävien tai helposti palavien • Säilytä varustusta lukittavassa tilassa, jotta lapset ja materiaalien läheisyydessä. Älä peitä asiattomat henkilöt eivät pääse siihen käsiksi. akkulaturia. Jos havaitset savua tai tulta, • Säilytä akkua ja akkulaturia kuivassa paikassa, johon irrota akkulaturin pistoke pistorasiasta.
 • Page 17: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot vaatimustenmukaisuusvakuutus Tekniset tiedot (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Akkulaturilla QC120 QC330 Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46- Verkkovirta, V 220-240 100-240 36-146500, vakuuttaa täten, että akkulaturit Husqvarna Taajuus, Hz 50-60 Quick Charger 120 ja Quick Charger 330 alkaen vuoden 2016 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä...
 • Page 18: Wichtige Sicherheitshinweise

  Das Akkuladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren (1) bis (8) siehe Abbildung auf Seite 2. sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, Verwenden Sie Husqvarna Produkte nur mit Original sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. Husqvarna Akkus. Verwenden Sie zum Aufladen Personen ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse ausschließlich Original Husqvarna-QC-Akkuladegeräte.
 • Page 19: Handhabung Der Batterie

  HANDHABUNG DER BATTERIE • Während des Aufladens muss das Ladegerät in Anschließen der Batterie an das einem gut belüfteten, überdachten Bereich Ladegerät aufbewahrt werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Vor der ersten Verwendung muss die Batterie aufgeladen werden. Die Batterie ist bei Auslieferung nur zu 30% aufgeladen.
 • Page 20: Entsorgung Von Batterie, Ladegerät Und Maschine

  +46-36-146500, erklärt hiermit die alleinige Haftung dafür, dass die Schnell-Ladegeräte der Modelle Mögliche Mögliche LED-Anzeige Husqvarna 120 und 330, auf die sich diese Erklärung Fehler Fehlerbehebung bezieht, von den Seriennummern des Baujahrs 2016 an Die Batterie darf nur (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild...
 • Page 21: Explication Des Symboles

  Chargeur de batterie Traduction du manuel d'utilisation original du suédois. Les chargeurs de batterie QC (2) ne doivent servir qu'à la recharge rapide de batteries de rechange Husqvarna (1). AVERTISSEMENT! Un chargeur utilisé AVERTISSEMENT! Réduisez les risques de manière imprudente ou inadéquate de choc électrique ou de court-circuit au...
 • Page 22: Manipulation De La Batterie

  MANIPULATION DE LA BATTERIE • Pendant le chargement, placez le chargeur dans une Insérez la batterie dans le chargeur de zone bien aérée et sous abri afin d'éviter l'humidité. batterie. La batterie doit être chargée avant sa première utilisation. AVERTISSEMENT! Ne chargez pas de La batterie n'est chargée qu'à...
 • Page 23: Caractéristiques Techniques

  Déclaration CE de conformité Résolution des problèmes liés à la batterie et/ou au (Concerne seulement l’Europe) chargeur de batterie pendant une phase de charge. Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : (5), (6) +46-36-146500, déclarons, sous notre seule Défaillance responsabilité, que les chargeurs de batterie Husqvarna...
 • Page 24: Verklaring Van De Symbolen

  Gebruik alleen originele Husqvarna accu’s voor • De acculader kan worden gebruikt door kinderen producten van Husqvarna, en laad ze uitsluitend op met vanaf 8 jaar en ouder en andere personen die een originele QC-acculader van Husqvarna. De accu's ondanks hun fysieke, sensorische of geestelijke zijn voorzien van softwarematige encryptie.
 • Page 25: De Accu Gebruiken

  DE ACCU GEBRUIKEN • Bij het laden moet de lader in een goed geventileerde De accu aansluiten op de acculader ruimte en onder een dak worden geplaatst om vocht De accu moet voor het eerste gebruik worden geladen. te weren. De accu is bij levering voor slechts 30% geladen.
 • Page 26: Technische Gegevens

  36 14 65 00, verklaart hierbij dat de acculaders, Led-display Mogelijke handeling fouten Husqvarna Quick charger 120 en Quick charger 330 met serienummers van 2016 of later (het jaartal staat duidelijk Gebruik de accu in op het productplaatje vermeld, gevolgd door het...
 • Page 27: Aclaración De Los Símbolos

  Husqvarna y cárguelas exclusivamente les supervisa o instruye en lo que respecta al uso en un cargador de baterías QC original de Husqvarna. seguro del aparato y comprenden los peligros Las baterías están encriptadas mediante software.
 • Page 28: Manejo De La Batería

  MANEJO DE LA BATERÍA • Durante la operación de carga, el cargador debe • Coloque la batería en el cargador. Asegúrese de que colocarse en un área bien ventilada y bajo techo para la batería esté conectada al cargador. (1), (2) evitar la humedad.
 • Page 29: Datos Técnicos

  Quick charger 120 y Quick charger 330 de Posibles Pantalla LED Posible acción Husqvarna, a partir del número de serie del año 2016 en errores adelante (el año se indica claramente en la placa de Utilice la batería en características, seguido del número de serie), cumplen...
 • Page 30: Guarde Estas Instruções

  • O carregador da bateria pode ser utilizado por carregadores QC originais da Husqvarna. As baterias crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas contêm software encriptado. com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos,...
 • Page 31: Manuseio Das Baterias

  MANUSEIO DAS BATERIAS • Durante o carregamento, o carregador tem de ser Ligue a bateria ao carregador da bateria. colocado num local bem ventilado e sob um telhado A bateria deve ser carregada antes da primeira utilização. para evitar a humidade. Quando fornecida, a bateria encontra-se carregada em apenas 30%.
 • Page 32: Especificações Técnicas

  (Válido unicamente na Europa) Resolução de problemas da bateria e/ou do carregador da bateria durante o carregamento. Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46- (5), (6) 36-146500, declara, sob sua inteira responsabilidade, que os carregadores de bateria Husqvarna Quick charger Avarias Ecrã...
 • Page 33: Istruzioni Di Sicurezza Importanti

  I numeri da (1) a (8) si riferiscono all'immagine a pagina 2. esperienza o conoscenze previe, a patto che abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l’uso Utilizzare solo batterie originali per i prodotti Husqvarna e dell’apparecchio in modo sicuro e purché ne caricarle soltanto in un caricabatterie QC originale comprendano i rischi.
 • Page 34: Manipolazione Della Batteria

  MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA • Durante la ricarica, il caricabatterie deve essere Collegamento della batteria al posizionato in un'area ben ventilata e sotto una tettoia caricabatterie per tenerlo al riparo dall'umidità. È necessario ricaricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Alla consegna la batteria è caricata solo AVVERTENZA! batterie non ricaricabili per il 30%.
 • Page 35: Caratteristiche Tecniche

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46- (5), (6) 36-146500, dichiara con la presente che i caricabatterie e i caricabatterie rapidi Husqvarna 120 e 330 a partire dai Possibili Display a LED Possibile soluzione numeri di serie del 2016 (l’anno viene evidenziato sulla guasti targhetta dati di funzionamento ed è...
 • Page 36 AKU KÄSITSEMINE HOIDKE NEED SUUNISED ALLES OLULISED OHUTUSSUUNISED Sumbolite tähendus Akulaadija Akulaadijat QC (2) kasutatakse Husqvarna asendusakude (1) Rootsikeelse kasutusjuhendi originaali tõlge kiireks laadimiseks. ETTEVAATUST! Laadija võib olla ohtlik ETTEVAATUST! Vähendage elektrilöögi ja riist, kui seda kasutatakse hooletult või lühiseohtu järgmiselt.
 • Page 37: Transport Ja Hoiustamine

  AKU KÄSITSEMINE Transport ja hoiustamine • Kasutage akulaadijat üksnes juhul, kui ümbritsev temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 40 °C. Kasutage • Hoidke seadet suletud ruumis, lastele ning kõrvalistele laadijat hästi ventileeritavas, kuivas ja tolmuvabas isikutele kättesaamatus kohas. keskkonnas. • Hoidke akut ja akulaadijat kuivas, niiskusvabas ja Ärge kasutage: mittekülmuvas ruumis.
 • Page 38: Tehnilised Andmed

  AKU KÄSITSEMINE Tehnilised andmed EÜ kinnitus vastavusest (Kehtib vaid Euroopas) Tehnilised andmed Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel +46 36 146 Akulaadija QC120 QC330 500, kinnitab, et Husqvarna kiirlaadijad 120 ja 330 vastavad Toitevõrgu pinge, V 220-240 100-240 alates 2016. aasta seerianumbritest (aastaarv ja sellele järgnev seerianumber on märgitud selgelt mudeli etiketile)
 • Page 39: Svarbios Saugos Instrukcijos

  I·SAUGOKITE ·IÑ INSTRUKCIJÑ. SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS Sutartiniai Ïenklai Akumuliatoriaus ∞kroviklis Originalios ‰vedi‰kos naudojimo instrukcijos vertimas. Økrovikliai, QC (2), naudojami greitam pakaitini˜ „Husqvarna“ PERSPñJIMAS! Netinkamai ar akumuliatori˜ ∞krovimui, (1). nerpestingai naudodami ∞krovikl∞ galite rimtai ar net mirtinai susiÏeisti. Labai PERSPñJIMAS! Elektros smgio ar svarbu, kad js perskaitytumòte ir...
 • Page 40 AKUMULIATORIAUS PERNE·IMAS Gabenimas ir laikymas PERSPñJIMAS! Nenaudokite akumuliatoriaus ∞kroviklio greta • Ørangà laikykite rakinamoje patalpoje, kad prie jos negalòt˜ òsdinanãi˜ ar degi˜ medÏiag˜. prieiti vaikai ir pa‰aliniai asmenys. NeuÏdenkite ∞kroviklio. Atsiradus dmams • Akumuliatori˜ ir ∞krovikl∞ laikykite sausoje, nedrògnoje ir ar gaisrui i‰traukite ∞kroviklio ki‰tukà...
 • Page 41: Techniniai Duomenys

  AKUMULIATORIAUS PERNE·IMAS Techniniai duomenys EB atitikties patvirtinimas (galioja tik Europoje) Techniniai duomenys „Husqvarna' AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedija, tel.: +46- Akumuliatoriaus QC120 QC330 36-146500, su visa atsakomybe patvirtina, kad 2016 m. bei ∞kroviklis vòlesni˜ serij˜ numeri˜ akumuliatori˜ ∞krovikliai „Husqvarna Maitinimo ∞tampa, V...
 • Page 42 Husqvarna izstrÇdÇjumiem izmantojiet tikai Husqvarna atbild¥gÇs personas uzraudz¥bÇ vai pïc norÇd¥jumu par oriìinÇlos akumulatorus un lÇdïjiet tos ar Husqvarna oriìinÇlo ier¥ces lieto‰anu dro‰Ç veidÇ sa¿em‰anas un iespïjamo akumulatoru QC lÇdïtÇju. Akumulatoriem ir ‰ifrïta risku izpra‰anas.
 • Page 43 AKUMULATORA IZMANTO·ANA Transports un uzglabljana BR±DINÅJUMS! Neizmantojiet akumulatora lÇdïtÇju koroz¥vu vai ugunsnedro‰u • UzglabÇjiet apr¥kojumu noslïgtÇ vietÇ, lai tas nav pieejams materiÇlu tuvumÇ. NepÇrklÇjiet bïrniem un citÇm nepiedero‰Çm personÇm. akumulatora lÇdïtÇju. Dmu vai • Akumulatoru un lÇdïtÇju glabÇjiet sausÇ vietÇ, kur tas aizdeg‰anas gad¥jumÇ...
 • Page 44: Tehniskie Dati

  Elektrot¥kla spriegums, 220-240 100-240 36-146500, ar pilnu atbild¥bu apliecina, ka akumulatora lÇdïtÇji Husqvarna Quick charger 120 un Quick charger 330, Frekvence, Hz 50-60 sÇkot no 2016. gada sïrijas numuriem (gada skaitlis, kam seko sïrijas numurs, ir vienkÇr‰Ç tekstÇ skaidri norÇd¥ts uz datu Jauda,W plÇksn¥tes), atbilst PADOMES DIREKT±VAS pras¥bÇm...
 • Page 45 V produktech od spoleãnosti Husqvarna pouÏívejte v˘hradnû schopnostmi nebo nedostateãn˘mi zku‰enostmi ãi originální baterie od spoleãnosti Husqvarna a nabíjejte je znalostmi pod dozorem odpovûdné osoby, nebo pokud jim v originální nabíjeãce baterií QC od spoleãnosti Husqvarna.
 • Page 46: Manipulace S Baterií

  MANIPULACE S BATERIÍ • KdyÏ budou svítit v‰echny kontrolky, baterie je úplnû V¯STRAHA! V nabíjeãce nenabíjejte nabitá. (7) baterie, které nejsou urãeny • V okamÏiku, kdy je baterie nabitá, nabíjeãka nabíjení k opûtovnému dobíjení, a ani je v zafiízení ukonãí (pfiepne se do pohotovostního reÏimu). âas, po nepouÏívejte.
 • Page 47: Technické Údaje

  146500, prohla‰uje na svou odpovûdnost, Ïe nabíjeãky baterií SíÈové napûtí, V 220-240 100-240 Husqvarna Quick charger 120 a Quick charger 330 s v˘robními ãísly z roku 2016 a dále (rok je zfietelnû vyznaãen na typovém Kmitoãet, Hz 50-60 ‰títku i s následujícím v˘robním ãíslem) odpovídají...
 • Page 48 Na v˘robky Husqvarna pouÏívajte iba originálne batérie zmyslov˘mi alebo mentálnymi schopnosÈami alebo s Husqvarna a nabíjajte ich iba v originálnej nabíjaãke batérií QC nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú tieto osoby od spoloãnosti Husqvarna. Batérie sú softvérovo kódované.
 • Page 49: Manipulácia S Batériou

  MANIPULÁCIA S BATÉRIOU • Keì svietia v‰etky LED diódy, batéria je plne nabitá. (7) VAROVANIE! Batérie, ktoré sa nedajú • Po dokonãení nabíjania batérie sa nabíjaãka vypne. dobíjaÈ, nenabíjajte v nabíjaãke batérií ani (prepnúÈ do úsporného reÏimu). DæÏka uloÏenia batérie v ich nepouÏívajte v zariadení.
 • Page 50 +46-36-146500, zodpovedne vyhlasuje, Ïe nabíjaãky toho sa musí odovzdaÈ do príslu‰nej recyklaãnej stanice pre batérií Husqvarna Quick charger 120 a Quick charger 330 so recykláciu elektrick˘ch a elektronick˘ch zariadení. sériov˘mi ãíslami z roku 2016 a nov‰ími (rok je jasne uveden˘...
 • Page 51: Znaczenie Symboli

  (1) do (8) patrz rysunek na stronie 2. • Do czyszczenia akumulatora ani ∏adowarki nie nale˝y u˝ywaç wody. Do produktów firmy Husqvarna nale˝y u˝ywaç tylko oryginalnych akumulatorów firmy Husqvarna, które nale˝y • Stacja akumulatora mo˝e byç u˝ywana przez dzieci, które ∏adowaç...
 • Page 52: Transport I Przechowywanie

  OBS¸UGA AKUMULATORA • Na czas ∏adowania stacj´ nale˝y umieÊciç w dobrze Akumulator nale˝y pod∏àczyç do wentylowanym, zadaszonym, wolnym od wilgoci ∏adowarki. miejscu. Przed pierwszym u˝yciem akumulator nale˝y na∏adowaç. W chwili dostawy akumulator jest na∏adowany jedynie w 30 %. OSTRZE˚ENIE! Nie wolno ∏adowaç zwyk∏ych akumulatorów ani stosowaç...
 • Page 53: Dane Techniczne

  ∏adowarkà w trakcie ∏adowania. Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel. +46-36- (5), (6) 146500, zapewnia niniejszym, ˝e ∏adowarki, ∏adowarka Husqvarna Quick 120 oraz 330, poczàwszy od urzàdzeƒ z WyÊwietlacz Mo˝liwe Mo˝liwe dzia∏ania numerami seryjnymi wypuszczanymi od roku 2016 (rok, po usterki którym nast´puje numer seryjny, podany jest wyraênie na...
 • Page 54 FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A szimbólumok magyarázata AkkumulátortöltŒ Az eredeti svéd kezelési útmutató fordítása. Az akkumulátortöltŒ készülékek, QC (2) csak a Husqvarna VIGYÁZAT! Helytelen vagy gondatlan csereakkumulátorok (1) gyors töltésére szolgálnak. használat esetén az akkumulátortöltŒ készülék veszélyessé válhat, és súlyos, VIGYÁZAT! Az alábbi módon minimalizálja akár halálos sérülést is okozhat.
 • Page 55 AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE • Az akkumulátor és a töltŒ közötti érintkezésrŒl a zöld VIGYÁZAT! Ne töltsön nem újratölthetŒ töltésjelzŒ lámpa világítása tanúskodik. 50 °C feletti telepet az akkumulátortöltŒben, és ne hŒmérsékleten nem kerül sor az akkumulátor töltésére. használja Œket a gépben. Ilyen esetben a töltŒkészülék aktívan hıti az akkumulátort.
 • Page 56: Mıszaki Adatok

  Ehelyett a megfelelŒ újrafeldolgozó pontra kell A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédország (tel.: eljuttatni az elektromos és elektronikus berendezések +46-36-146500), saját felelŒsségére kijelenti, hogy azok a hasznosítása érdekében.
 • Page 57 âi‰çenje i odrÏavanje ne smiju provoditi djeca Koristite iskljuãivo originalne baterije tvrtke Husqvarna za bez nadzora. proizvode tvrtke Husqvarna i punite ih iskljuãivo u originalnim QC punjaãima tvrtke Husqvarna. Baterije su softverski • Tijekom punjenja, punjaã treba postaviti u dobro kodirane.
 • Page 58: Rukovanje Baterijom

  RUKOVANJE BATERIJOM Prijevoz i skladi‰tenje UPOZORENJE! Nemojte koristiti punjaã baterija u blizini korozivnih ili zapaljivih • Opremu spremite u zakljuãan prostor kako bi bila izvan materijala. Nemojte pokrivati punjaã dohvata djece i neovla‰tenih osoba. baterija. Izvucite utikaã punjaãa baterija • Spremite bateriju i punjaã...
 • Page 59: Tehniãki Podaci

  RUKOVANJE BATERIJOM Tehniãki podaci EC-uvjerenje o podudaranju (VaÏi samo za Evropu) Tehniãki podaci Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ·vedska, tel: +46–36– Punjaã akumulatora QC120 QC330 146500, izjavljuje s punom odgovorno‰çu kako su punjaãi MreÏni napon, V 220-240 100-240 baterije Quick charger 120 i Quick charger 330 tvrtke Husqvarna, serijskih brojeva od 2016.
 • Page 60: Pomembna Varnostna Navodila

  Od (1) do (8) se nana‰ajo na sliko na 2. strani. znanja, ãe so pri tem pod nadzorom ali jih o varni uporabi Za izdelke Husqvarna uporabljajte samo originalne ter morebitnih nevarnostih poduãi odgovorna oseba. Husqvarnine akumulatorje, ki jih polnite samo z originalnim Otroci se z napravo ne smejo igrati.
 • Page 61: Prevoz In Shranjevanje

  RAVNANJE Z AKUMULATORJEM Prevoz in shranjevanje OPOZORILO! Polnilnika ne uporabljajte v bliÏini korozivnih ali vnetljivih snovi. • Napravo shranite v prostoru, ki ga lahko zaklenete, tako da Polnilnika ne prekrivajte. V primeru dima ni v dosegu otrok in nepoobla‰ãenih oseb. ali poÏara izvlecite vtikaã...
 • Page 62: Tehniãni Podatki

  146500, na lastno odgovornost izjavlja, da so polnilniki OmreÏna napetost, V 220-240 100-240 akumulatorjev Husqvarna QC 120 in QC 330 od serijskih ‰tevilk iz leta 2016 in naprej (leto je jasno navedeno v besedilu Frekvenca, Hz 50-60 na tipski plo‰ãici s serijsko ‰tevilko) v skladu z zahtevami Moã,W...
 • Page 63 êðàßìè. óäüòå âíèìàòåëüíû, ÷òîáû øíóð íå „ëß èçäåëèé êîìïàíèè Husqvarna èñïîëüçóéòå áûë ïåðåäàâëåí äâåðüþ, êàëèòêîé èëè ÷åì- òîëüêî îðèãèíàëüíûå àêêóìóëßòîðíûå áàòàðåè ëèáî äðóãèì. òîò ïðåäìåò ìîæåò áûòü Husqvarna è çàðßæàéòå èõ òîëüêî â òîêîïðîâîäßùèì. îðèãèíàëüíîì çàðßäíîì óñòðîéñòâå QC îò • ‡àïðåùàåòñß âûïîëíßòü ÷èñòêó...
 • Page 64 “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ êñïëóàòàöèß • „åòè ñòàðøå 8 ëåò è ëèöà ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòßìè èëè íåäîñòàòêîì îïûòà è …„“…†„…ˆ…! èñê ïîðàæåíèß çíàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòü çàðßäíîå ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è êîðîòêîãî óñòðîéñòâî àêêóìóëßòîðíîé áàòàðåè òîëüêî çàìûêàíèß. îäêëþ÷àéòå ïîä...
 • Page 65 “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ åêîìåíäóåòñß èçâëå÷ü àêêóìóëßòîðíóþ “òèëèçèðóéòå àêêóìóëßòîðíóþ áàòàðåþ èç çàðßäíîãî óñòðîéñòâà, êîãäà îíà áàòàðåþ, çàðßäíîå óñòðîéñòâî è ïîëíîñòüþ çàðßäèòñß. ìàøèíó. • ˆçâëåêèòå âèëêó èç ðîçåòêè. ‡àïðåùàåòñß ‘èìâîëû íà èçäåëèè ëèáî íà óïàêîâêå ðåçêî äåðãàòü çà ïðîâîä ïèòàíèß äëß îáîçíà÷àþò, ÷òî...
 • Page 66 äëß …âðîïû) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ˜âåöèß, òåëåôîí: +46-36-146500, íàñòîßùèì ãàðàíòèðóåò, ÷òî çàðßäíûå óñòðîéñòâà Husqvarna Quick charger 120 è Quick charger 330 ñ ñåðèéíûìè íîìåðàìè 2016 ã. è äàëåå (íà òàáëè÷êå äàííûõ ïîñëå öèôð îáîçíà÷àþùèõ ãîä èçãîòîâëåíèß ñëåäóåò ñåðèéíûé íîìåð), ñîîòâåòñòâóþò...
 • Page 67 (1) äî (8) ñå îòíàñßò äî ôèãóðàòà íà ñòð. 2. ñëó÷àé ìîæå äà ïóñíå åëåêòðè÷åñòâî ïî ñúîòâåòíèß ïðåäìåò. ˆçïîëçâàéòå ñàìî îðèãèíàëíè áàòåðèè Husqvarna çà ïðîäóêòèòå íà Husqvarna è ãè • èêîãà íå ïî÷èñòâàéòå áàòåðèßòà èëè çàðåæäàéòå ñàìî ñ îðèãèíàëíè çàðßäíè...
 • Page 68 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ Žïåðàöèß • ‡àðßäíîòî óñòðîéñòâî ìîæå äà ñå èçïîëçâà îò äåöà íà âúçðàñò îò 8 ãîäèíè íàãîðå è ëèöà ñ ôèçè÷åñêè, ñåòèâíè èëè óìñòâåíè …„“…†„…ˆ…! èñê îò ñïîñîáíîñòè èëè áåç çíàíèß è îïèò, àêî ñà åëåêòðè÷åñêè óäàð è êúñî ïîä...
 • Page 69 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ ’ðàíñïîðò è ñúõðàíåíèå ˆçõâúðëßíå íà áàòåðèßòà, çàðßäíîòî óñòðîéñòâî è ìàøèíàòà • ‘úõðàíßâàéòå îáîðóäâàíåòî â çàêëþ÷âàùî ñå ìßñòî, òàêà ÷å äà áúäå èçâúí äîñòúïà íà ‘èìâîëèòå âúðõó ïðîäóêòà èëè íåãîâàòà äåöà èëè íåóïúëíîìîùåíè ëèöà. îïàêîâêà ïîêàçâàò, ÷å òîçè ïðîäóêò íå ìîæå äà áúäå...
 • Page 70 €Ž’€ ‘ €’…ˆŸ’€ …Ž-óâåðåíèå çà ñúîòâåòñòâèå (‚àëèäíî ñàìî â ðàìêèòå íà …âðîïà) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ˜âåöèß, òåë.: +46-36-146500, óäîñòîâåðßâà ñ íàñòîßùåòî, ÷å çàðßäíèòå óñòðîéñòâà Husqvarna Quick charger 120 è Quick charger 330 ñúñ ñåðèéíè íîìåðà îò 2016 ã. è ïîñëåäâàùè ãîäèíè (ãîäèíàòà å...
 • Page 71 ïðîâ´ä íå ïðèùåìèëî äâåðèìà, îãîðîæåþ àáî óíêòè (1)-(8) â´äíîñßòüñß äî ìàëþíêà íà ñõîæèì ïðåäìåòîì. “ òàêîìó âèïàäêó ñòîð´íö´ 2. ïðåäìåò ìîæå áóòè ï´ä íàïðóãîþ. „ëß âèðîá´â Husqvarna ñë´ä âèêîðèñòîâóâàòè • ‡àáîðîíåíî ìèòè áàòàðåþ ÷è çàðßäíèé ëèøå îðèã´íàëüí´ áàòàðå» âèðîáíèöòâà ö´¹» ïðèñòð´é âîäîþ.
 • Page 72 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž …êñïëóàòàö´ß • ‡àðßäíèé ïðèñòð´é ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ä´òè â´êîì â´ä 8 ðîê´â òà îñîáè ç îáìåæåíèìè ô´çè÷íèìè, ñåíñîðíèìè àáî ïñèõ´÷íèìè ……‡…—Ž! èçèê óðàæåííß ìîæëèâîñòßìè àáî îñîáè, ßê´ íå ìàþòü åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì òà êîðîòêîãî äîñâ´äó òà çíàíü, çà óìîâè íàãëßäó àáî çàìèêàííß.
 • Page 73 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž ’ðàíñïîðòóâàííß òà “òèë´çàö´ß àêóìóëßòîðíî» áàòàðå», çàðßäíîãî ïðèñòðîþ òà ´íñòðóìåíòà çáåð´ãàííß ‘èìâîëè íà âèðîá´ àáî éîãî óïàêóâàíí´ • ‡áåð´ãàéòå ìåõàí´÷íó ïèëêó ó ì´ñößõ íå ïîêàçóþòü, ùî ç öèì âèðîáîì íå ìîæíà äîñòóïíèõ ä´òßì òà ñòîðîíí´ì îñîáàì. ïîâîäèòèñü ßê ´ç ïîáóòîâèìè â´äõîäàìè. ‰îãî •...
 • Page 74 Ž‚Ž„†…Ÿ ‡ €’€…¸ž „åêëàðàö´ß â´äïîâ´äíîñò´ ñòàíäàðòàì ¸âðîïåéñüêîãî ‘îþçó (‹èøå äëß êðà»í ¸âðîïè) Œè, Husqvarna €‚, SEÐ561 82 ì´ñòî ƒóñêâàðíà, ˜âåö´ß, òåëåôîí: +46Ð36Ð146500, çàßâëß¹ìî ï´ä ñâîþ âèêëþ÷íó â´äïîâ´äàëüí´ñòü, ùî çàðßäí´ ïðèñòðî» Husqvarna Quick charger 120 òà Quick charger 330 ´ç ñåð´éíèìè íîìåðàìè, ùî...
 • Page 75 ¿Óˆ Î·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ۈ̷ÙÈΤ˜, ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÁÓ‹ÛȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Husqvarna ÁÈ· ·ÈÛıËÙ‹ÚȘ ‹ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ‹ ·fi ¿ÙÔÌ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Husqvarna Î·È ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÌfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔÓ Ì ÁÓ‹ÛÈÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·Ú›·˜ QC Ù˘ Husqvarna. √È...
 • Page 76 Ã∂πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ • ∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ¤Ó·Ó ηϿ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ Î·È ∏ Ì·Ù·Ú›· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ›, ÚÔÙÔ‡ ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ë ˘ÁÚ·Û›·.
 • Page 77 ∂K–μÂß·›ˆÛË Û˘Ìʈӛ·˜ (πÛ¯‡ÂÈ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·Ù·Ú›·˜ ‹/Î·È ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË) Ì·Ù·Ú›·˜ ηٿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË. ∏ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÏ.: (5), (6) +46-36-146500, ‰ËÏÒÓËÈ ÌË ·ÔÎÏËÈÛÙÈ΋ ˢı‡ÓË fiÙÈ ÔÈ ¶Èı·Ó¿ „ÔÚÙÈÛÙ¤˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Husqvarna Quick charger 120 ηÈ...
 • Page 78 ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI Sembollerin açíklamasí Pil flarj cihazı Orijinal ‹sveççe kullanım talimatının çevirisi. Pil flarj cihazları, QC (2), yalnızca Husqvarna yedek pillerinin UYARI! fiarj cihazının hatalı veya (1) hızlı flarjı için kullanılırlar. dikkatsiz kullanılması cihazı ciddi veya hatta ölümcül yaralanmalara neden UYARI! Elektrik floku veya kısa devre riskini...
 • Page 79 P‹L‹N KULLANIMI Taflıma ve saklama UYARI! Pil flarj cihazını aflındırıcı veya yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın. • Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve Pil flarj cihazının üzerini kapatmayın. Duman izinsiz kiflilerin eriflmesini engelleyiniz. veya atefl çıkması durumunda pil flarj • Pili ve pil flarj cihazını...
 • Page 80: Teknik Bilgiler

  146500, yegane sorumlu olarak, 2016 yılı ve sonrası tarihli seri Frekans, Hz 50-60 numaralı (yılı ve seri numarası, nominal de¤erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna Hızlı flarj cihazı 120 ve Hızlı Güç, W flarj cihazı 130 adlı pil flarj cihazlarının EN 60335-2-29 sayılı KONSEY YÖNERGES‹N‹N koflullarına uygun oldu¤unu Hücreler...
 • Page 81 バッテリーの取り扱い 以下の指示は、 大切に保管してく ださい 重要な安全上の手引き マークの説明 バッテリー充電器 バッテリー充電器 QC (2)は、 ハスクバーナ交換バッテリー スウェーデン語取扱説明書 (オリジナル) の翻訳 (1)の急速充電にのみ使用できます。 警告 ! 本充電器の誤った取り扱いや不注 意な取り扱いは、 深刻な、 時には致命的 警告 ! 次の内容を実施するこ とで、 感電または な傷害を引き起こす場合があります。 本 短絡の危険性を最小限に抑えてく ださい。 取扱説明書をよくお読みになり、 内容を 理解することが非常に重要です。 充電器の冷却スロッ トには、 いかなる物も挿入 しないでく ださい。 バッテリー充電器を分解し 本機をご使用になる前に、 この取扱説 ないでく...
 • Page 82 バッテリーの取り扱い バッテリーの LED がすべて点灯したら、 フルに充電さ • 警告 ! 腐食性または可燃性物質の近く でバッテ れています。 ( 7) リー充電器を使用しないでく ださい。 バッテリ バッテリーの充電が完了すると、 バッテリー充電器は充 • ー充電器にカバーをかけないでく ださい。 煙 電を停止します (スタンバイモードに切り替わります) 。 や火災が発生した場合、 バッテリー充電器の バッテリーが充電器に置かれている時間に制限はあり 電源プラグをコンセン トから引き抜いてく ださ ません。 バッテリーが完全に充電されたら、 バッテリー い。 火災を起こす危険性があります。 を充電器から外すことをお勧めします。 バッテリー充電器からバッテリーを外します。 5 °C ~ 40 °C の温度環境でのみバッテリー充電器を •...
 • Page 83 Husqvarna AB、 SE-561 82 Huskvarna (スウェーデン) 電 悪影響を防ぐことができます。 本製品のリサイクルについ 話 : +46-36-146500 は、 2016 年のシリアル番号以降 (年は ての詳細は、 お住まいの市町村、 廃棄物処理サービス、 ま 銘板に連続したシリアル番号と共に明記) のバッテリー充 たは本製品を購入した代理店に連絡してください。 電器 Husqvarna Quick charger 120 および Quick charger 主要諸元 330 が、 評議会指令 (COUNCIL’S DIRECTIVES) の規定 に適合していることを単独責任のもとで宣言します : 主要諸元 • QC330 バッテリー充電器...
 • Page 84 배터리 취급 일반 안전 지침 이 지침을 보관하십시오 배터리 충전기 기호 설명 배터리 충전기 QC (2)는 Husqvarna 교체용 배터리 (1)의 스웨덴어 사용자 설명서 원본의 번역본. 고속 충전에만 사용됩니다. 경고! 충전기를 부주의하게 다루거나 잘못 사용하면 심각하거나 치명적인 경고! 다음과 같은 조치를 통해 감전 또는...
 • Page 85 배터리 취급 • 배터리 충전기는 충전이 완료되면 충전을 멈춥니다. 경고! 부식성 또는 가연성 물질 근처에서 (대기 상태로 전환) 배터리가 배터리 충전기 내에 배터리 충전기를 사용하지 마십시오. 얼마나 오래 있을 수 있는지에 대한 제한은 배터리 충전기를 덮지 마십시오. 연기가 없습니다. 배터리 충전이 완료되면 충전기에서 나거나...
 • Page 86 Husqvarna AB(주소: SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 바랍니다. 전화: +46-36-146500)는 2016년도 및 그 이후 일련 번호 기술 정보 배터리 충전기인 Husqvarna Quick 충전기 120 및 Quick 충전기 330(년도는 일련 번호가 매겨진 명판에 기술 정보 평문으로 명시되어 있음)가 다음의 협의회 지침의 요건을 준수함을 당사의 전적인 책임 하에 선언합니다.
 • Page 88 1154634-38 ´®z+V_J¶63¨ ´®z+V_J¶63¨ 2016-03-22...

This manual is also suitable for:

Qc 330