Dane Techniczne - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs Also See for BLi100:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Akumulator, ∏adowark´ i urzàdzenie
nale˝y poddaç utylizacji.
Symbole znajdujàce si´ na produkcie oraz na opakowaniu
informujà o tym, ˝e nie wolno traktowaç go jako zwyk∏y odpad
domowy. Musi on zostaç oddany do odpowiedniego punktu
pobierania surowców wtórnych, zajmujàcego si´
przetwarzaniem urzàdzeƒ elektrycznych oraz
elektronicznych.
Przez upewnienie si´, ˝e produkt zostanie prawid∏owo
przetworzony, pomagasz przeciwdzia∏aç jego potencjalnemu
negatywnemu wp∏ywowi na Êrodowisko naturalne oraz ludzi.
Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat recyklingu
niniejszego produktu, prosimy o kontakt z w∏adzami
regionalnymi, punktem zajmujàcym si´ pobieraniem odpadów
domowych lub sklepem gdzie urzàdzenie zosta∏o zakupione.

Dane techniczne

BLi100
Rodzaje
Litowo
akumulatoró
jonowy
w
PojemnoÊç
akumulatora,
2,6
Ah
Napi´cie [V]
36
Masa, kg:
0,8
42 – Polish
OBS¸UGA AKUMULATORA
BLi200
BLi300
Litowo
Litowo
jonowy
jonowy
5,2
9,4
36
36
1,3
1,9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300

Table of Contents