Download  Print this page

Advertisement

SCF355

Advertisement

   Also See for Philips avent scf355

   Summary of Contents for Philips avent scf355

 • Page 1 SCF355...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 24 ESPAÑOL 34 SUOMI 44 NORSK 52 PORTUGUÊS 61 SVENSKA 71...
 • Page 6: English

  Milk warming setting for contents up to 180ml/6oz Food warming setting Milk warming setting for contents over and including 180ml/6oz Important To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/ welcome. Read this user manual carefully before you use the bottle warmer and save it for future reference.
 • Page 7 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 ENGLISH - Do not preheat the appliance. - Always place a fully assembled bottle with cap in the bottle warmer before you add water. - Make sure you add water before you switch on the bottle warmer. - Hot water can cause serious burns. Be careful when the bottle warmer contains hot water.
 • Page 9 Using the bottle warmer With this bottle warmer, you can safely warm all Philips Avent feeding bottles and milk/baby food in containers and other baby food jars. Note: Philips Avent breast milk bags and Philips Avent 2oz/60ml bottles cannot be used in this bottle warmer.
 • Page 10 ENGLISH Food warming setting: Select this setting when you want to warm a container/jar of baby food. Milk warming setting for contents over and including 180ml/6oz: Select this setting when you want to warm a bottle of milk with a content over and including 180ml/6oz. Using the bottle warmer to warm milk Put the mains plug in the wall socket (Fig.
 • Page 11 ENGLISH Always check the temperature before you feed your baby. Gently shake the bottle or milk storage container and check the temperature of the milk by sprinkling a few drops on the inside of your wrist (Fig. 9). Turn the knob back to the ‘off’ position (Fig. 10). Caution: If you do not turn the knob back to the ‘off’...
 • Page 12 290-330ml/10-11oz 5 min 7.5 min Note: The indicated warming times are based on Philips Avent Classic and Natural PP bottle ranges. Be aware that warming timings of Philips Avent standard bottles and glass bottles deviate from these indications. The characteristics of bottles such as material or thickness may also impact the warming times, therefore it may take less time to warm a larger volume of milk.
 • Page 13 ENGLISH Cleaning and descaling Cleaning After each use, unplug the bottle warmer and let it cool down (Fig. 12). Remove the water from the bottle warmer for hygienic reasons (Fig. 13). Wipe the outside and inside of the bottle warmer with a moist cloth (Fig.
 • Page 14 Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health. (Fig. 16) Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/ support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
 • Page 15: Dansk

  Indstilling for opvarmning af mælk for flasker på 180 ml/6 oz og derover Vigtigt For at få fuldt udbytte af den vejledning, som Philips tilbyder, skal du registrere dit apparat på www.philips.com/welcome. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden flaskevarmeren tages i brug, og opbevar den til eventuel senere brug.
 • Page 16 13 ampere. - Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 17 DANSK - Undgå at spilde vand på stikket. - Brug kun apparatet som beskrevet i brugervejledningen for derved at undgå mulig personskade på grund af forkert brug. - Undlad at forvarme apparatet. - Placer altid en fuldt samlet flaske med låg i flaskevarmeren, før du tilføjer vand.
 • Page 18 Brug af flaskevarmeren Med denne flaskevarmer kan du på sikker vis varme alle Philips Avent- sutteflasker og mælk/babymad i beholdere og andre glas med babymad. Bemærk: Philips Avent-modermælksposer og 60 ml/2 oz Philips Avent- sutteflasker kan ikke bruges i denne flaskevarmer.
 • Page 19 DANSK Opvarmning af mælk ved hjælp af flaskevarmeren Sæt stikket i en stikkontakt (fig. 3). Placer en flaske i flaskevarmeren (fig. 4). Fyld flaskevarmeren med drikkevand op til niveauet for mælken i flasken. I tilfælde af store mængder mælk er maksimummarkeringen for vand ca.
 • Page 20 DANSK Drej knappen tilbage til “off” (fig. 10). Forsigtig: Hvis du ikke drejer knappen tilbage til “off”, opvarmes vandet fortsat. Opvarming af babymad ved hjælp af flaskevarmeren Følg de samme trin som angivet i forrige afsnit. Sørg for at røre rundt i babymaden under opvarmning, da det ikke cirkulerer automatisk.
 • Page 21 7 min 290-330 ml/10-11 oz 5 min. 7,5 min Bemærk: De angivne opvarmningstider er baseret på Philips Avent Classic og Natural PP-sutteflasker. Vær opmærksom på, at opvarmningstiderne for Philips Avent-standardflasker og -glasflasker afviger fra disse angivelser. Flaskernes karaktertræk som f.eks. materiale eller tykkelse kan også påvirke opvarmningstider.
 • Page 22 DANSK Rengøring og afkalkning Rengøring Efter hver brug skal du tage flaskevarmeren ud af stikkontakten og lade den køle af (fig. 12). Fjern vand fra flaskevarmeren af hensyn til hygiejnen (fig. 13). Tør flaskevarmerens inderside og yderside af med en fugtig klud (fig.
 • Page 23 Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. (fig. 16) Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder “World- Wide Guarantee”.
 • Page 24: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  Ρύθμιση για ζέσταμα γάλακτος, για περιεχόμενο από 180ml/6oz και άνω Σημαντικό! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το θερμαντήρα μπιμπερό και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
 • Page 25 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς...
 • Page 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες συντήρησης, εκτός κι αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. - Τα...
 • Page 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Όταν η τροφή ή το γάλα φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, αφαιρέστε το μπιμπερό ή το σκεύος από το θερμαντήρα μπιμπερό. Αν αφήσετε τροφή ή γάλα στο θερμαντήρα, η θερμοκρασία της τροφής ή του γάλακτος αυξάνεται. - Πριν ξεκινήσετε να ταΐζετε το παιδί σας, πρέπει πάντα...
 • Page 28 ασφάλεια όλα τα μπιμπερό και τα σκεύη γάλακτος/βρεφικών τροφών Philips Avent, καθώς και άλλα δοχεία βρεφικών τροφών. Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σακούλες μητρικού γάλακτος Philips Avent και μπιμπερό 2oz/60ml Philips Avent σε αυτόν τον θερμαντήρα μπιμπερό. Επεξήγηση ρυθμίσεων Ρύθμιση απενεργοποίησης: Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι...
 • Page 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ρύθμιση για ζέσταμα γάλακτος, για περιεχόμενο έως 180ml/6oz: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση αν θέλετε να ζεστάνετε ένα μπιμπερό γάλακτος με περιεχόμενο έως 180ml/6oz. Ρύθμιση για ζέσταμα τροφής: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση αν θέλετε να ζεστάνετε ένα σκεύος βρεφικής τροφής. Ρύθμιση...
 • Page 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συμβουλευτείτε τον πίνακα αναφοράς ζεστάματος για να δείτε πόσο χρόνο πρέπει να ζεστάνετε το γάλα. Μόλις περάσει ο χρόνος που αναγράφεται στον πίνακα αναφοράς ζεστάματος, αφαιρέστε το μπιμπερό από το θερμαντήρα (Εικ. 8). Συμβουλή: Αν θεωρείτε ότι το γάλα δεν έχει ζεσταθεί αρκετά, μπορείτε να...
 • Page 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημείωση: Λόγω της μεγάλης ποικιλίας στη σύνθεση των βρεφικών τροφών, σας συνιστούμε να ανακατεύετε συνεχώς και να ελέγχετε την τροφή κατά τη διάρκεια του ζεστάματος, ώστε να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ρύθμιση απόψυξης Σε αυτήν τη ρύθμιση, το κατεψυγμένο γάλα μπορεί να αποψυχθεί για να...
 • Page 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημείωση: Οι αναγραφόμενοι χρόνοι ζεστάματος βασίζονται στη σειρά μπιμπερό από πολυπροπυλένιο Classic και Natural της Philips Avent. Να θυμάστε ότι οι χρόνοι για το ζέσταμα των τυπικών και των γυάλινων μπιμπερό της Philips Avent αποκλίνουν από αυτές τις υποδείξεις.
 • Page 33 οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. (Εικ. 16) Εγγύηση και υποστήριξη Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
 • Page 34: EspaÑol

  Posición para calentar comida Posición para calentar leche para contenidos por encima o iguales a 180 ml Importante Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el aparato en www.philips.com/ welcome. Antes de usar el calientabiberones, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara...
 • Page 35 - No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el aparato están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 36 ESPAÑOL Los niños no deben llevar a cabo los procesos de limpieza ni de mantenimiento a menos que tengan más de ocho años y lo hagan bajo supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años. - No permita que los niños jueguen con el aparato.
 • Page 37 Puede encontrar el código de la fecha de producción AASS en el compartimento para guardar el cable de la base del calientabiberones. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
 • Page 38 Philips Avent otros recipientes para comida de bebé. Nota: Las bolsas para leche materna de Philips Avent y los biberones Philips Avent de 60 ml no se pueden utilizar en este calientabiberones. Explicación de las posiciones Posición de desconexión: el calientabiberones está...
 • Page 39 ESPAÑOL Seleccione la posición deseada. Consulte la tabla de referencia de calentamiento al final de este capítulo para comprobar el tiempo que hay que calentar la leche en la posición seleccionada (fig. 6). Nota: La velocidad de calentamiento de la leche depende de la cantidad de leche que se va a calentar y su temperatura inicial, es decir, temperatura ambiente (20 °C) o temperatura del frigorífico (5 °C).
 • Page 40 ESPAÑOL Uso del calientabiberones para calentar comida Siga los mismos pasos indicados en el párrafo anterior. Asegúrese de remover la comida mientras se calienta, ya que no circula automáticamente. Tenga cuidado de no quemarse los dedos cuando sujete el tarrito/recipiente mientras remueve. (fig. 11) Después de calentarla, pruebe la comida con una cuchara para asegurarse de que no está...
 • Page 41 7,5 min. Nota: Los tiempos de calentamiento indicados se basan en las gamas de biberones de polipropileno Classic y Natural de Philips Avent. Tenga en cuenta que los tiempos de calentamiento de los biberones estándar y de cristal de Philips Avent no se corresponden con estas indicaciones. Las características de los biberones como, por ejemplo, los materiales o el grosor, también...
 • Page 42 ESPAÑOL Limpieza y eliminación de depósitos de cal Limpieza Después de cada uso, desenchufe el calientabiberones y deje que se enfríe (fig. 12). Quite el agua del calientabiberones por razones de higiene (fig. 13). Frote el exterior y el interior del calientabiberones con un paño húmedo (fig.
 • Page 43 La correcta eliminación de los productos antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. (fig. 16) Garantía y asistencia Si necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial independiente.
 • Page 44: Suomi

  Ruoanlämmitysasetus Maidonlämmitysasetus yli 180 ml:n sisällölle Tärkeää Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen pullonlämmittimen käyttöä ja säilytä opas myöhempää tarvetta varten. Vaara - Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 • Page 45 SUOMI - Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon. - Jos sinun on käytettävä jatkojohtoa, käytä vain maadoitettua, vähintään 13 ampeerin johtoa. - Älä käytä laitetta, jos pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä...
 • Page 46 SUOMI - Aseta aina täysin koottu pullo, jossa on suojus, pullonlämmittimeen ennen kuin lisäät vettä. - Lisää vesi ennen kuin kytket pullonlämmittimeen virran. - Kiehuva vesi voi aiheuttaa vaikeita palovammoja. Käsittele pullonlämmitintä varoen, kun siinä on kuumaa vettä. - Laitteen pinnat voivat kuumentua käytön aikana ja olla kuumia vielä...
 • Page 47 Pullonlämmittimen käyttäminen Tällä pullonlämmittimellä voit turvallisesti lämmittää kaikki Philips Avent -tuttipullot, maidon ja vauvanruuan säilytysastiat ja vauvanruokapurkit. Huomautus: Philips Avent -rintamaitopusseja ja Philips Avent -sarjan 60 ml:n pulloja ei voi käyttää tässä pullonlämmittimessä. Asetusten kuvaus Off-asento: pullonlämmittimen virta on katkaistu ja valo ei pala.
 • Page 48 SUOMI Maidon lämmittäminen pullonlämmittimellä Työnnä pistoke pistorasiaan (Kuva 3). Aseta pullo pullonlämmittimeen (Kuva 4). Täytä pullonlämmitin juomavedellä maidon tasolle. Jos lämmitettävänä on suuri määrä maitoa, veden pinta saa yltää enintään 1 cm:n päähän lämmittimen yläreunasta. Tarkka vesimäärä takaa oikean lämmityksen (Kuva 5). Valitse haluamasi asetus.
 • Page 49 SUOMI Vauvanruuan lämmittäminen pullonlämmittimellä Toimi edellisen kappaleen ohjeiden mukaisesti. Sekoita vauvanruokaa lämmittämisen aikana, koska se ei sekoitu automaattisesti. Varo polttamasta sormiasi astian tai purkin sekoittamisen aikana. (Kuva 11) Maista ruokaa lusikalla lämmittämisen jälkeen, ja varmista, ettei se ole liian kuumaa. Jos se ei ole tarpeeksi lämmintä, aseta astia takaisin pullonlämmittimeen ja lämmitä...
 • Page 50 SUOMI Huomautus: Lämmitysajat perustuvat PP-muovisiin Philips Avent -sarjan Classic- ja Natural-pulloihin. Tavallisten Philips Avent -pullojen ja lasipullojen lämmitysajat saattavat olla erilaiset. Pullojen ominaisuudet, kuten niiden materiaali tai paksuus, voivat myös vaikuttaa lämmitysaikoihin, joten suuremman maitomäärän lämmittämiseen voi kulua vähemmän aikaa.
 • Page 51 SUOMI Kalkinpoisto Jotta laite toimii oikein, suosittelemme pullonlämmittimen kalkinpoistoa neljän viikon välein. Poista kalkki pullonlämmittimestä sekoittamalla 50 ml valkoviinietikkaa ja 100 ml kylmää vettä, ja kaatamalla seos lämmittimeen. Käynnistä pullonlämmitin, valitse maidonlämmitysasetus alle 180 ml:n sisällölle, ja anna laitteen käydä 10 minuuttia.
 • Page 52: Norsk

  Innstilling for oppvarming av mat Innstilling for oppvarming av melk for større innhold enn 180 ml Viktig Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer apparatet ditt på www.philips.com/ welcome. Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker flaskevarmeren, og ta vare på...
 • Page 53 - Ikke bruk apparatet hvis støpselet, strømledningen, eller selve apparatet er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 54 NORSK - Ikke søl vann på støpsel. - Bruk bare apparatet som beskrevet i brukerhåndboken for å unngå potensielle skader grunnet feil bruk. - Ikke forvarm apparatet. - Sett alltid en komplett flaske med hette i flaskevarmeren før du fyller på vann. - Kontroller at du har fylt på...
 • Page 55 Med denne flaskevarmeren kan du trygt varme opp alle Philips Avent- tåteflasker og melk-/matbeholdere og andre glass med babymat. Merk: Philips Avent-brystmelkposene og Philips Avent-flasker på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne flaskevarmeren. Forklaring av innstillinger Av-innstilling: Flaskevarmeren er slått av og lampen er av.
 • Page 56 NORSK Bruke flaskevarmeren til å varme opp melk Sett støpselet i stikkontakten (fig. 3). Plasser en flaske i flaskevarmeren (fig. 4). Fyll flaskevarmeren med drikkevann opp til nivået for melk i flasken. Hvis du skal varme opp store mengder melk, er maksimumsnivået for vann omtrent 1 cm nedenfor toppen av flaskevarmeren.
 • Page 57 NORSK Vri bryteren tilbake til av-stillingen (fig. 10). Forsiktig: Hvis du ikke vrir bryteren tilbake til av-stillingen, fortsetter vannet å varmes opp. Bruke flaskevarmeren for å varme opp babymat Følg de samme trinnene som er angitt i forrige avsnitt. Pass på å røre i babymaten under oppvarming da den ikke sirkulerer automatisk.
 • Page 58 7,5 min Merk: De angitte oppvarmingstidene er basert på PP-flasker i seriene Avent Classic og Natural fra Philips. Vær oppmerksom på at oppvarmingstidene for vanlige flasker og glassflasker i Philips’ Avent-serie avviker fra disse indikasjonene. Flaskenes egenskaper, som materiale eller tykkelse, kan også...
 • Page 59 NORSK Rengjøring og avkalking Rengjøring Etter hver bruk bør du trekke støpselet ut av flaskevarmeren, og la flaskevarmeren avkjøles (fig. 12). Fjern vannet fra flaskevarmeren av hygieniske årsaker (fig. 13). Tørk utsiden og innsiden av flaskevarmeren med en fuktig klut (fig.
 • Page 60 NORSK Resirkulering Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering av gamle produkter bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
 • Page 61: PortuguÊs

  Regulação para aquecimento de leite para conteúdos iguais ou superiores a 180 ml, Importante Para beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu aparelho em www.philips.com/welcome. Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aquecedor de biberões e guarde-o para uma eventual consulta futura.
 • Page 62 Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado, para evitar situações de perigo. - Não coloque o aparelho sobre, nem próximo de, um fogão eléctrico ou a gás quente, nem de um...
 • Page 63 PORTUGUÊS do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção não podem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
 • Page 64 - Não tente abrir nem reparar o aparelho. Pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte www.philips.com/ support). Pode procurar o código da data de produção AASS (ano/semana) no compartimento de arrumação do...
 • Page 65 Philips Avent e ainda o leite/comida do seu bebé em outro tipo de recipientes. Nota: Os sacos de leite materno Philips Avent e os biberões de 60 ml Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.
 • Page 66 PORTUGUÊS Utilizar o aquecedor de biberões para aquecer leite Introduza a ficha de alimentação na tomada eléctrica (fig. 3). Coloque um biberão no aquecedor de biberões (fig. 4). Encha o aquecedor de biberões com água potável até ao nível do leite nos biberões.
 • Page 67 PORTUGUÊS Verifique sempre a temperatura antes de alimentar o seu bebé. Agite suavemente o biberão ou o frasco para armazenamento de leite e verifique a temperatura do leite, colocando algumas gotas no interior do seu pulso (fig. 9). Volte a colocar o botão na posição de desligar (fig. 10). Atenção: Se não voltar a colocar o botão na posição de desligar, a água continuará...
 • Page 68 PORTUGUÊS Regulação de descongelação Nesta regulação, o seu leite congelado pode ser descongelado até alcançar o estado líquido. Verifique a tabela de referência de aquecimento para conhecer os tempos de descongelação esperados, para indicação a tabela inclui um volume pequeno e um volume maior de leite na tabela. Quando o seu leite estiver descongelado, escolha uma das regulações de aquecimento.
 • Page 69 PORTUGUÊS Nota: Os tempos de aquecimento indicados são baseados nas gamas de biberões PP Philips Avent Classic e Natural. Tenha em atenção que os tempos de aquecimento dos biberões padrão e de vidro Philips Avent diferem destas indicações. As características dos biberões, como o material ou a espessura, também podem influenciar os tempos de aquecimento, por isso, pode...
 • Page 70 PORTUGUÊS Descalcificação Recomenda-se que seja efectuada a descalcificação do aquecedor de biberões a cada quatro semanas, para garantir um funcionamento eficiente. Para proceder com a descalcificação do aquecedor de biberões, misture 50 ml de vinagre branco com 100 ml de água fria. Ligue o aquecedor de biberões, seleccione a opção de aquecimento de leite para conteúdos inferiores a 180 ml e deixe-o funcionar durante 10 minutos.
 • Page 71: Svenska

  SVENSKA Garantia e assistência Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/ support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.Allmän beskrivning (Bild 1) Flaskvärmare Ljus Kontrollvred Inställning för avstängning Upptiningsinställning Inställning för mjölkuppvärmning för volymer upp till 180 ml Inställning för matuppvärmning...
 • Page 72 13 ampere. - Använd inte produkten om kontakten, nätsladden eller själva produkten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett serviceombud auktoriserat av Philips eller av likvärdigt kvalificerade personer för att undvika faror.
 • Page 73 SVENSKA - Barn ska inte leka med produkten. - Spill inte vatten på nätkontakten. - Använd endast produkten enligt beskrivningen i användarhandboken, för att undvika skador på grund av felaktig användning. - Förvärm inte produkten. - Placera alltid en helt monterad flaska med lock i flaskvärmaren innan du häller i vatten.
 • Page 74 - Försök inte att öppna eller att laga produkten själv. Du kan kontakta Philips kundtjänst i ditt land (se www.philips.com/support). Koden för produktionsdatumet (ÅÅVV) finns i sladdförvaringsutrymmet längst ned på flaskvärmaren. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
 • Page 75 SVENSKA Använda flaskvärmaren Med den här flaskvärmaren kan du säkert värma alla Philips Avent- nappflaskor, mjölk- och barnmatsbehållare samt andra kärl för barnmat. Obs! Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och Philips Avent 60 ml-flaskor kan inte användas i den här flaskvärmaren.
 • Page 76 SVENSKA Den orangea lampan tänds när du väljer en inställning. Det anger att flaskvärmaren är på (Bild 7). Obs! Under uppvärmningen cirkuleras mjölken och får en jämn värme. Kontrollera referenstabellen för uppvärmning och se hur länge mjölken behöver värmas. Ta bort flaskan från flaskvärmaren efter den tid som anges i referenstabellen för uppvärmning (Bild 8).
 • Page 77 SVENSKA Obs! Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om kontinuerligt och kontrollera att resultatet blir bra medan du värmer barnmaten. Upptiningsinställning Med den här inställningen kan din frusna mjölk tinas upp till flytande. Kontrollera förväntad upptiningstid i referenstabellen för uppvärmning. Det finns indikationer för en liten och en större mjölkvolym i tabellen.
 • Page 78 SVENSKA Obs! De angivna uppvärmningstiderna baseras på Philips Avent PP-flaskor ur Classic- respektive Natural-sortimentet. Var medveten om att uppvärmningstiderna för Philips Avent standardflaskor och glasflaskor avviker från de här angivelserna. Typen av flaska, materialet och tjockleken kan även påverka uppvärmningstiderna och det kan därför gå fortare att värma en större mängd mjölk.
 • Page 79 Korrekt kassering av gamla produkter bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa. (Bild 16) Garanti och support Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
 • Page 92 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands Trademarks owned by the Philips Group. ©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4213.342.2053.3...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: