Download  Print this page

Advertisement

SCF355

Advertisement

   Also See for Philips AVENT SCF355

   Summary of Contents for Philips AVENT SCF355

 • Page 1 SCF355...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 БЪЛГАРСКИ 15 ČEŠTINA 25 EESTI 34 MAGYAR 43 ҚАЗАҚША 52 POLSKI 62 РУССКИЙ 72...
 • Page 6: English

  Food warming setting Milk warming setting for contents over and including 180ml/6oz Important To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/welcome. Read this user manual carefully before you use the bottle warmer and save it for future reference.
 • Page 7 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 ENGLISH - Do not preheat the appliance. - Always place a fully assembled bottle with cap in the bottle warmer before you add water. - Make sure you add water before you switch on the bottle warmer. - Hot water can cause serious burns. Be careful when the bottle warmer contains hot water.
 • Page 9 Using the bottle warmer With this bottle warmer, you can safely warm all Philips Avent feeding bottles and milk/baby food in containers and other baby food jars. Note: Philips Avent breast milk bags and Philips Avent 2oz/60ml bottles cannot be used in this bottle warmer.
 • Page 10 ENGLISH Milk warming setting for contents over and including 180ml/6oz: Select this setting when you want to warm a bottle of milk with a content over and including 180ml/6oz. Using the bottle warmer to warm milk Put the mains plug in the wall socket (Fig. 3). Place a bottle in the bottle warmer (Fig.
 • Page 11 ENGLISH Always check the temperature before you feed your baby. Gently shake the bottle or milk storage container and check the temperature of the milk by sprinkling a few drops on the inside of your wrist (Fig. 9). Turn the knob back to the ‘off’ position (Fig. 10). Caution: If you do not turn the knob back to the ‘off’...
 • Page 12 290-330ml/10-11oz 5 min 7.5 min Note: The indicated warming times are based on Philips Avent Classic and Natural PP bottle ranges. Be aware that warming timings of Philips Avent standard bottles and glass bottles deviate from these indications. The characteristics of bottles such as material or thickness may also impact the warming times, therefore it may take less time to warm a larger volume of milk.
 • Page 13 ENGLISH Cleaning and descaling Cleaning After each use, unplug the bottle warmer and let it cool down (Fig. 12). Remove the water from the bottle warmer for hygienic reasons (Fig. 13). Wipe the outside and inside of the bottle warmer with a moist cloth (Fig.
 • Page 14 Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health. (Fig. 16) Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
 • Page 15: БЪЛГАРСКИ

  Настройка за затопляне на мляко за съдържание от 180 мл/6 унции и повече Важно За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте уреда си на адрес www.philips.bg/welcome. Преди да използвате подгревателя за бутилка, прочетете внимателно това ръководство за потребителя...
 • Page 16 ахранващият кабел или самият уред е повреден. С оглед предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник. - Не поставяйте уреда върху или в близост до горещ...
 • Page 17 БЪЛГАРСКИ - Не позволявайте на деца да си играят с уреда. - Не разливайте вода върху щепсела. - Използвайте уреда само както е описано в ръководството за потребителя, за да се избегне потенциално нараняване вследствие на неправилна употреба. - Не затопляйте предварително уреда. - Винаги...
 • Page 18 Можете да намерите кода на датата на производство YYWW в отделението за съхранение в основата на нагревателя за шише. Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.
 • Page 19 Използване на подгревателя за бутилка С този подгревател за бутилка може безопасно да затопляте всички бутилки за хранене Philips Avent, както и съдове с мляко или бебешка храна и други бурканчета с бебешка храна. Забележка: Торбичките за кърма Philips Avent и бутилките Philips Avent 2 унции/60 мл...
 • Page 20 БЪЛГАРСКИ Изберете желаната настройка. Вижте референтната таблица за затопляне в края на тази глава, за да проверите колко време трябва да се затопля млякото при избраната настройка (фиг. 6). Забележка: Скоростта на затопляне на млякото зависи от количеството затопляно мляко и от началната температура, т.е. стайна...
 • Page 21 БЪЛГАРСКИ Използване на подгревателя за бутилка за затопляне на бебешка храна Следвайте същите стъпки, както е посочено в предишния абзац. Задължително разбърквайте бебешката храна по време на затопляне, тъй като тя не циркулира автоматично в уреда. Внимавайте да не изгорите пръстите си, докато държите съда или...
 • Page 22 7,5 мин унции Забележка: Посоченото време за затопляне се основава на диапазоните за класически и естествени бутилки PP на Philips Avent. Имайте предвид, че времената за затопляне на стандартните бутилки и стъклените бутилки Philips Avent се отклоняват от тези указания.
 • Page 23 БЪЛГАРСКИ Почистване и премахване на накип Почистване След всяка употреба изключвайте подгревателя за бутилка и го оставяйте да се охлади (фиг. 12). Премахнете водата от подгревателя за бутилка поради хигиенни съображения (фиг. 13). Избършете външната и вътрешната страна на подгревателя за...
 • Page 24 изделието с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за предотвратяването на отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве. (фиг. 16) Гаранция и поддръжка Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.bg/support или прочетете листовката за международна гаранция.
 • Page 25: ČeŠtina

  Nastavení ohřevu pokrmů Nastavení ohřevu mléka pro obsah přes 180 ml Důležité Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.philips.com/welcome. Před použitím ohřívače lahví si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
 • Page 26 - Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo samotný přístroj. Pokud je poškozený napájecí kabel, nechte jej vyměnit společností Philips, servisním střediskem autorizovaným společností Philips nebo obdobně kvalifikovaným pracovníkem, abyste zamezili možnému nebezpečí. - Neumisťujte přístroj na horký plynový ani elektrický...
 • Page 27 ČEŠTINA - Přístroj nepředehřívejte. - Do ohřívače lahví vždy vkládejte zcela sestavenou lahev s víčkem a teprve poté nalijte vodu. - Dbejte na to, abyste nalili vodu před zapnutím ohřívače lahví. - Horká voda vám může způsobit vážné opaření. Buďte proto velmi opatrní, pokud je v ohřívači lahví...
 • Page 28 Použití ohřívače lahví Tento ohřívač lahví vám umožní bezpečně ohřát obsah všech kojeneckých lahví Philips Avent, nádob na mléko, dětskou stravu a jiné dětské příkrmy ve skleničkách. Poznámka: V tomto ohřívači kojeneckých lahví nelze použít sáčky na mateřské...
 • Page 29 ČEŠTINA Jak ohřát mléko Zapojte zástrčku do zásuvky (Obr. 3). Vložte lahev do ohřívače (Obr. 4). 3 Naplňte ohřívač lahví pitnou vodou až po hladinu mléka v lahvi. Pokud je mléka velké množství, maximální hladina vody je přibližně 1 cm pod vrškem ohřívače lahví. Přesná hladina vody zajišťuje efektivní ohřívání (Obr. 5). 4 Vyberte požadované nastavení. V tabulce na konci této kapitoly naleznete údaje o tom, jak dlouho se má mléko při zvolené teplotě ohřívat (Obr. 6). Poznámka: Rychlost ohřevu mléka závisí na množství ohřívaného mléka a na jeho počáteční teplotě, například pokojové teplotě (20 °C) nebo teplotě po vyjmutí z chladničky (5 °C). Jakmile zvolíte nastavení, rozsvítí se oranžová kontrolka.
 • Page 30 ČEŠTINA 8 Otočte knoflík zpět do polohy „vypnuto“ (Obr. 10). Upozornění: Pokud knoflík neotočíte zpět do polohy „vypnuto“, voda se bude nadále ohřívat. Jak ohřát dětskou stravu Postupujte stejně jako při ohřívání mléka. Nezapomeňte stravu občas zamíchat, aby se ohřála rovnoměrně. Dávejte přitom pozor, abyste si při držení nádoby nespálili prsty. (Obr. 11) Po ohřívání lžičkou zkontrolujte, jestli strava není příliš horká. Pokud strava není dost teplá, vložte nádobu zpátky a pokračujte v ohřívání, dokud strava nedosáhne požadované teploty. Poznámka: Vzhledem k velkému množství různých konzistencí dětské stravy doporučujeme stravu při ohřívání...
 • Page 31 7,5 min Poznámka: Uvedené doby ohřevu vycházejí z použití polypropylenových (PP) lahví Philips Avent řad Classic a Natural. Upozorňujeme, že časové intervaly ohřevu standardních a skleněných lahví Philips Avent se od těchto údajů odchylují. Specifika lahví, jako je druh materiálu nebo tloušťka, mohou mít vliv na dobu ohřevu, takže ohřev většího množství...
 • Page 32 ČEŠTINA Čištění přístroje a odstranění vodního kamene Čištění Po každém použití ohřívač lahví odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout (Obr. 12). Z hygienických důvodů vylijte z ohřívače lahví vodu (Obr. 13). 3 Vnější i vnitřní stranu ohřívače lahví očistěte vlhkým hadříkem (Obr. 14). Nečistěte ohřívač lahví abrazivními prostředky, chemickými rozpouštědly ani ostrými nástroji. Poznámka: Pokud jste ohřívač lahví použili k ohřevu nádob s dětskou stravou, zkontrolujte, zda v ohřívači lahví není rozlitý zbytek pokrmu. Odstraňování vodního kamene Doporučuje se odstraňovat vodní...
 • Page 33 Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. (Obr. 16) Záruka a podpora Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
 • Page 34: Eesti

  Piima soojendamise seade, kui sisu on üle 180 ml Tähtis Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma seade veebilehel www.philips.com/welcome. Enne pudelisoojendaja kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. - Ärge kastke toitejuhet, pistikut või seadet vette või muude vedelike sisse.
 • Page 35 EESTI - Kontrollige enne sisselülitamist seadme all olevalt andmesildilt, kas kohalik võrgupinge vastab seadme nimipingele. - Kui peate kasutama pikendusjuhet, veenduge, et tegemist oleks maandusega pikendusjuhtmega, mille pinge on vähemalt 13 amprit. - Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
 • Page 36 EESTI - Ärge eelsoojendage seadet. - Pange täielikult kokku pandud korgiga pudel pudelisoojendajasse alati enne vee lisamist. - Veenduge, et lisate enne pudelisoojendaja sisselülitamist vett. - Kuum vesi võib põhjustada tõsiseid põletusi. Olge ettevaatlik pudelisoojendaja käsitsemisel, kui selles on kuum vesi. - Seadme pinnad võivad seadme kasutamise ajal kuumeneda ja olla pärast kasutamist mõnda aega kuumad.
 • Page 37 See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele. Pudelisoojendaja kasutamine Selle pudelisoojendajaga saate ohutult soojendada kõiki Philips Aventi lutipudeleid ja piima-/beebitoidunõusid ning muid beebitoidupurke. Märkus: Selles pudelisoojendajas ei saa kasutada Philips Aventi rinnapiimakotte ja Philips Aventi 60 ml pudeleid.
 • Page 38 EESTI Piima soojendamine pudelisoojendajaga Pange pistik pistikupessa (Jn 3). Asetage pudel pudelisoojendajasse (Jn 4). Täitke pudelisoojendaja joogiveega kuni pudelis oleva piima tasemeni. Suurte piimakoguste puhul on suurim lubatud veetase umbes 1 cm pudelisoojendaja ülaservast allpool. Täpne veetase tagab tõhusa soojendamisjõudluse (Jn 5). Valige soovitud seade.
 • Page 39 EESTI Keerake nupp tagasi asendisse „Off“ (väljas) (Jn 10). Ettevaatust: Kui te ei keera nuppu tagasi asendisse „Off“ (väljas), jätkab vesi soojenemist. Beebitoidu soojendamine pudelisoojendajaga Järgige eelmises lõigus kirjeldatud samme. Segage kindlasti beebitoitu soojendamise ajal, sest see ei ringle automaatselt. Olge ettevaatlik, et te nõu/purgi hoidmisel oma sõrmi ära ei põletaks.
 • Page 40 5 min 7,5 min Märkus: Märgitud soojendamisaegade puhul on aluseks võetud Philips Aventi pudelid Classic ja Natural PP. Pidage meeles, et Philips Aventi tavapudelite ja klaaspudelite korral võivad soojendamisajad olla erinevad. Pudeli omadused, näiteks materjal või paksus, võivad samuti soojendamisaega mõjutada, seetõttu võib suure piimakoguse soojendamiseks kuluda vähem aega.
 • Page 41 EESTI Puhastamine ja katlakivi eemaldamine Puhastamine Pärast iga kasutuskorda eemaldage pudelisoojendaja elektrivõrgust ja laske sel maha jahtuda (Jn 12). Hügieenilistel põhjustel peaks pudelisoojendajast vee eemaldama (Jn 13). Pühkige pudelisoojendajat seest ja väljast niiske lapiga (Jn 14). Ärge kasutage abrasiivseid, antibakteriaalseid puhastusvahendeid, keemilisi lahusteid ega teravaid tööriistu pudelisoojendaja puhastamiseks.
 • Page 42 ärge visake seda toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele. (Jn 16) Garantii ja tugi Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.
 • Page 43: Magyar

  Ételmelegítés beállítás Tejmelegítés beállítás 180 ml körüli, illetve annál nagyobb mennyiségekhez Fontos! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja készülékét a www.philips.com/welcome weboldalon. A cumisüveg-melegítő első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.
 • Page 44 - Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, a csatlakozódugó, illetve maga a készülék károsodott. Ha a hálózati kábel sérült, az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. - Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy annak közelébe, illetve forró...
 • Page 45 MAGYAR - A nem megfelelő használatból adódó lehetséges sérülések elkerülése érdekében a készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. - Ne melegítse elő a készüléket. - Mielőtt vizet töltene a cumisüveg-melegítőbe, mindig helyezze bele a teljesen összeállított, kupakkal ellátott cumisüveget. - Ügyeljen arra, hogy a cumisüveg-melegítő...
 • Page 46 A cumisüveg-melegítő használata Ezzel a cumisüveg-melegítővel biztonságosan felmelegítheti a Philips Avent cumisüvegeket és tej-/bébiételtartókat, illetve egyéb bébiételes üvegeket. Megjegyzés: A Philips Avent anyatejtasakok és a Philips Avent 60 ml-es cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel. A beállítások magyarázata Kikapcsolás beállítás: A cumisüveg-melegítő kikapcsolt állapotban van, és a jelzőfény nem ég.
 • Page 47 MAGYAR Ételmelegítés beállítás: Válassza ezt a beállítást, ha bébiételt tartalmazó tartóedényt/üveget szeretne felmelegíteni. Tejmelegítés beállítás 180 ml-től: Válassza ezt a beállítást, ha 180 ml-nél nagyobb mennyiségű tejet tartalmazó cumisüveget szeretne felmelegíteni. A cumisüveg-melegítő használata tej melegítésére Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba (ábra 3). Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe (ábra 4). 3 Töltse fel ivóvízzel a cumisüveg-melegítőt az üvegben lévő tej szintjéig. Nagyobb mennyiségű tej esetén a víz maximális szintje kb.
 • Page 48 MAGYAR Megjegyzés: Ha túlhevíti az anyatejet, értékes tápanyagok és vitaminok veszhetnek el belőle. 7 A baba etetésének megkezdése előtt mindig ellenőrizze a hőmérsékletet. Óvatosan rázza meg az üveget vagy a tej tárolására használt tartóedényt, és a tej hőmérsékletének ellenőrzéséhez cseppentsen néhány cseppet a csuklója belső oldalára (ábra 9). 8 Forgassa a gombot vissza a „ki” állásba (ábra 10). Figyelmeztetés! Ha nem forgatja vissza a gombot a „ki” állásba, a víz tovább melegszik. A cumisüveg-melegítő használata bébiétel melegítésére Kövesse az előző bekezdésben található lépéseket. Gondoskodjon a bébiétel kevergetéséről melegítés közben. Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujjait, amikor a művelet közben megfogja a tartót/üveget. (ábra 11) A melegítést követően ellenőrizze egy kanál segítségével, hogy nem túl forró-e a bébiétel.
 • Page 49 290-330 ml 5 perc 7,5 perc Megjegyzés: A feltüntetett melegítési idők Philips Avent Classic és Natural PP cumisüvegekre vonatkoznak. Ne feledje, hogy Philips Avent standard cumisüvegek és üvegből készült cumisüvegek esetén ezektől eltérő melegítési idővel kell számolni. Az üvegek olyan jellemzői, mint az anyag, vagy a vastagság, szintén befolyásolhatják a melegítési időt, így akár kevesebb időbe is telhet nagyobb...
 • Page 50 MAGYAR Tisztítás és vízkőmentesítés Tisztítás Használat után mindig húzza ki a cumisüveg-melegítő csatlakozóját a hálózati aljzatból, és hagyja kihűlni a készüléket (ábra 12). Higiéniai okokból ürítse ki a vizet a cumisüveg-melegítő belsejéből (ábra 13). 3 Nedves törlőruhával törölje át a cumisüveg-melegítő külsejét és belsejét (ábra 14). A cumisüveg-melegítő tisztításához ne használjon súrolószert, antibakteriális tisztítószereket, kémiai oldószereket vagy éles eszközöket. Megjegyzés: Ha ételtartóban lévő étel melegítésére használta a cumisüveg- melegítőt, ügyeljen arra, hogy ne maradjon kiömlött étel a készülék alján. Vízkőmentesítés Javasoljuk, hogy négyhetente végezze el a készülék vízkőmentesítését, hogy biztosítva legyen a hatékony üzemelés.
 • Page 51 Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében. (ábra 16) Garancia és terméktámogatás Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
 • Page 52: ҚАЗАҚША

  180 мл дейінгі құрамға арналған сүт жылыту параметрі Тағам жылыту параметрі 180 мл асатын және қамтитын құрамға арналған сүт жылыту параметрі Маңызды Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін құрылғыны www.philips.com/welcome сайтына тіркеңіз. Сүт жылытқышты пайдаланбастан бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.
 • Page 53 - Ашасы, электр сымы немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны қолданбаңыз. Электр сымы зақымдалса, қауіпсіз болу үшін оны Philips компаниясында, Philips өкілеттік берген қызмет көрсету орталығында немесе тиісті кәсіби біліктілігі бар мамандар ғана ауыстыру керек. - Құрылғыны ыстық газдың не электр плитасының...
 • Page 54 ҚАЗАҚША - Дұрыс емес пайдаланудан пайда болуы ықтимал жарақаттануларды алдын алу үшін құрылғыны пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай әдіспен ғана пайдаланыңыз. - Құрылғыны қатты қыздырмаңыз. - Су қосардан бұрын әрдайым бөтелке жылытқышқа қақпағы бар толық жиналған бөтелкені қойыңыз. - Бөтелке жылытқышты қосардан бұрын су қосқаныңызға...
 • Page 55 - Құрылғыны өз бетіңізше ашпаңыз немесе жөндемеңіз. Еліңіздегі Philips тұтынушылар қолдау орталығына хабарласуыңызға болады (www.philips.com/support сайтын қараңыз). YYWW шығарылған күні кодын бөтелке жылытқыштың негізіндегі сымды сақтау бөлімінен таба аласыз. Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
 • Page 56 Бұл бөтелке жылытқышпен барлық Philips Avent тағам бөтелкелерін, ыдыстардағы сүт/нәресте тағамын және балаларға арналған басқа тағам ыдыстарын қауіпсіз жылытуға болады. Ескертпе. Philips Avent ана сүті қалталарын және 60 мл Philips ана бөтелкелерін осы бөтелке жылытқышта пайдалануға болмайды. Параметрлерді түсіндіру Өшіру параметрі: бөтелке жылытқыш өшірулі және жарық...
 • Page 57 ҚАЗАҚША Қажетті параметрді таңдаңыз. Таңдалған параметрде сүттің қанша уақыт жылу керектігін білу үшін осы тараудың соңындағы жылыту анықтамалығы кестесін қараңыз (Cурет 6). Ескертпе. Сүттің жылу жылдамдығы жылып жатқан сүттің мөлшеріне және оның бастапқы температурасына, басқаша айтқанда, бөлменің температурасына (20°C) немесе мұздатылған температурасына (5°C) байланысты. Параметр...
 • Page 58 ҚАЗАҚША Нәресте тағамын жылыту үшін бөтелке жылытҚышты пайдалану Алдыңғы параграфта көрсетілген қадамдарды орындаңыз. Жылытып жатқанда нәрестенің тағамын араластыруды ұмытпаңыз, себебі ол автоматты түрде айналдырмайды. Араластырған кезде ыдысты ұстап тұрғанда саусақтарыңызды күйдіріп алмаңыз. (Cурет 11) Жылытқаннан кейін қатты ыстық еместігіне көз жеткізу үшін нәрестенің тағамын...
 • Page 59 290-330 мл 5 мин 7,5 мин Ескертпе. Көрсетілген жылыту уақыттары Philips Avent классикалық және табиғи PP бөтелке ауқымдарына негізделген. Philips Avent стандартты бөтелкелері мен шыны бөтелкелерінің жылыту уақыттары мына нұсқаулардан шығатыны туралы хабардар болыңыз. Материал немесе қалыңдық сияқты бөтелкелердің ерекшеліктері де жылыту уақыттарына әсер етуі мүмкін, сондықтан...
 • Page 60 ҚАЗАҚША Тазалау және ҚаҚты кетіру Тазалау Әр пайдаланудан кейін бөтелке жылытқышты ажыратып, оны салқындатыңыз (Cурет 12). Гигиеналық себептерге байланысты бөтелке жылытқыштағы суды кетіріңіз (Cурет 13). Бөтелкенің сырты мен ішін дымқыл шүберекпен сүртіңіз (Cурет 14). Бөтелке жылытқышты тазалау үшін абразивті, бактерияға қарсы тазалайтын...
 • Page 61 Ескірген өнімдерді тиісті жолмен тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерлердің алдын алады. (Cурет 16) Кепілдік және Қолдау Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз. Бөтелке жылытқыш. Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В. ” , Туссендиепен...
 • Page 62: Polski

  Ustawienie podgrzewania mleka dla ilości do 180 ml Ustawienie podgrzewania jedzenia Ustawienie podgrzewania mleka dla ilości od 180 ml Ważne Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.philips.com/welcome. Przed użyciem podgrzewacza do butelek zapoznaj się dokładnie z niniejszą...
 • Page 63 - Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie. W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego w celu uniknięcia zagrożenia należy zlecić jego wymianę firmie Philips, autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. - Nie umieszczaj urządzenia na gorącej kuchence gazowej lub elektrycznej bądź...
 • Page 64 POLSKI - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. - Nie wylewaj wody na wtyczkę przewodu sieciowego. - Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi, aby uniknąć potencjalnych obrażeń wynikających z niewłaściwego użycia. - Nie rozgrzewaj wcześniej urządzenia. - Przed wlaniem wody do podgrzewacza umieszczona w nim butelka powinna być...
 • Page 65 (odwiedź stronę www.philips.com/support). Kod daty produkcji w formacie RRTT można znaleźć w schowku na przewód w podstawie podgrzewacza do butelek. Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
 • Page 66 Philips Avent, pojemników z mlekiem/jedzeniem dla dziecka oraz słoiczków z jedzeniem dla dziecka. Uwaga: W tym podgrzewaczu do butelek nie można podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu Philips Avent ani butelek Philips Avent o pojemności 60 ml. Wyjaśnienie ustawień...
 • Page 67 POLSKI Wybierz żądane ustawienie. Na końcu niniejszego rozdziału znajduje się tabela z zalecanymi czasami podgrzewania mleka w wybranym ustawieniu (rys. 6). Uwaga: Szybkość podgrzewania mleka zależy od jego ilości oraz początkowej temperatury — inna jest szybkość w przypadku temperatury pokojowej (20°C), a inna w przypadku temperatury po wyjęciu z lodówki (5°C).
 • Page 68 POLSKI Podgrzewanie jedzenia dla dzieci za pomocą podgrzewacza do butelek Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w poprzednim akapicie. Jedzenie nie jest mieszane automatycznie, dlatego pamiętaj o wymieszaniu go przed podaniem dziecku. Uważaj, aby nie poparzyć palców, gdy trzymasz pojemnik/słoiczek podczas mieszania.
 • Page 69 Uwaga: Zalecane czasy podgrzewania dotyczą butelek Philips Avent Classic + i Natural z tworzywa PP. Należy pamiętać, że czas podgrzewania w standardowych i szklanych butelkach Philips Avent różni się od podanych wartości. Charakterystyka butelek, np. ich materiał lub grubość, również może wpływać...
 • Page 70 POLSKI Czyszczenie i usuwanie kamienia Czyszczenie Po każdym użyciu wyjmij wtyczkę podgrzewacza do butelek z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie (rys. 12). Ze względów higienicznych wylej wodę z podgrzewacza do butelek (rys. 13). Przetrzyj wewnętrzną i zewnętrzną część podgrzewacza do butelek wilgotną...
 • Page 71 Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. (rys. 16) Gwarancja i pomoc techniczna Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
 • Page 72: РУССКИЙ

  Режим подогрева молока для емкостей до 180 мл Режим подогрева питания Режим подогрева молока для емкостей более 180 мл Важная информация Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Перед использованием подогревателя для бутылочек внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его...
 • Page 73 повреждены сетевой шнур, штепсельная вилка или сам прибор. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, авторизованном сервисном центре Philips или сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. - Запрещается ставить прибор на горячую...
 • Page 74 РУССКИЙ - Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром или после инструктирования о безопасном использовании...
 • Page 75 РУССКИЙ - Открытые поверхности прибора могут нагреваться во время и после использования. - Не перемещайте прибор с горячей водой. - После достижения указанной температуры извлеките из подогревателя бутылочку или контейнер с молоком или питанием. Если оставить питание или молоко в подогревателе, их температура повысится. - Обязательно...
 • Page 76 бутылочках для кормления Philips Avent и контейнерах или других емкостях для детского питания. Примечание. Этот подогреватель не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent. Описание режимов Режим выкл.: подогреватель для бутылочек выключен, подсветка...
 • Page 77 РУССКИЙ Использование подогревателя для бутылочек для подогрева молока Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети (Рис. 3). Поставьте бутылочку в подогреватель (Рис. 4). Наполните подогреватель питьевой водой до уровня молока в бутылочке. Для разогрева большого количества молока наполните подогреватель так, чтобы уровень воды был на 1 см...
 • Page 78 РУССКИЙ Всегда проверяйте температуру молока перед кормлением ребенка. Осторожно встряхните бутылочку или контейнер с молоком и проверьте температуру молока, капнув несколько капель на запястье (Рис. 9). Поверните переключатель в положение “Выключено” (Рис. 10). Внимание! Если вы не повернете переключатель в положение “Выключено”, вода...
 • Page 79 5 минут 7,5 мин. Примечание. Время подогрева указано для бутылочек из полипропилена Philips Avent серий Classic и Natural. Необходимо учитывать, что время подогрева стандартных и стеклянных бутылочек Philips Avent отличается от указанного. Также на время подогрева может влиять материал или толщина...
 • Page 80 РУССКИЙ Примечание. Питание или молоко может показаться вам холодным, но такая температура может быть подходящей для новорожденного. Очистка и удаление накипи Очистка После каждого использования подогреватель следует отключить от электросети и дать ему остыть (Рис. 12). Для обеспечения гигиеничности удалите оставшуюся воду из...
 • Page 81 предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. (Рис. 16) Гарантия и поддержка Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне. Подогреватель для бутылочек. Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
 • Page 84 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips Group. ©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4213.342.2055.4...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: