Ελληνικά - Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BDV066:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδεδειγμένη χρήση
Ελληνικά
Ο αναστροφέας ηλεκτρικής ισχύος 400 W της
Black & Decker έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή συνεχούς
ρεύματος (dc) σε εναλλασσόμενο (ac). Επιτρέπει στο ρεύμα
12 Vdc ενός αυτοκινήτου να τροφοδοτεί με εναλλασσόμενο
ρεύμα συσκευές οι οποίες κανονικά τροφοδοτούνται από
την πρίζα. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για
ερασιτεχνική χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με μπαταρίες, θα πρέπει να λαμβάνονται οι
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων
των παρακάτω, για τον περιορισμό του κινδύνου
πυρκαγιάς, διαρροής των μπαταριών, τραυματισμού
προσώπων και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεχτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσθηκών
όσο και η πραγματοποίηση εργασιών με τη συσκευή
που δεν συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποίηση της συσκευής
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά
ή αδύναμα άτομα χωρίς επίβλεψη.
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν
παιχνίδι.
Να χρησιμοποιείται σε χώρους χωρίς υγρασία.
Φροντίστε να μην βραχεί η συσκευή.
Μη βουτάτε τη συσκευή μέσα σε νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα του σώματος της συσκευής.
Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό δεν επιδέχονται
επισκευής από το χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης.
Για να βγάλετε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε από
το καλώδιο αλλά από το ίδιο το φις. Έτσι θα αποφύγετε
τον κίνδυνο φθοράς του φις και του καλωδίου.
Μετά τη χρήση
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να
φυλάσσεται σε στεγνό μέρος, με καλό αερισμό και
μακριά από παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
58
Όταν η συσκευή φυλάσσεται ή μεταφέρεται με ένα
όχημα, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή
να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση
απότομων μεταβολών της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης
του οχήματος.
Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από το
απευθείας ηλιακό φως, τη ζέστη και την υγρασία.
Επιθεώρηση και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά τμήματα. Ελέγξτε αν
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά στους
διακόπτες και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν κάποιο εξάρτημά
της παρουσιάζει ζημιά ή ελάττωμα.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση των
τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Ποτέ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε εξαρτήματα, άλλα από αυτά που
προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αναστροφείς ηλεκτρικής
ισχύος
Σύμβολα ασφαλείας σημειωμένα στη συσκευή
Προειδοποίηση! Αυτή η συσκευή μετατρέπει την ηλεκτρική
ισχύ μιας μπαταρίας 12 Vdc σε τάση ηλεκτρικού δικτύου
230 Vac. Πάρτε προφυλάξεις, συμπεριλαμβανόμενων των
ακόλουθων, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Συνδέετε στον αναστροφέα μόνο φις συνδεδεμένα με το
καλώδιο τροφοδοσίας μιας συσκευής.
Ποτέ μη συνδέετε μια συσκευή αφού τροποποιήσετε το
φις της ή χρησιμοποιώντας ένα μετατροπέα.
Ποτέ μη συνδέετε μια συσκευή η οποία έχει πάθει ζημιά
ή λείπει κάποιο τμήμα της.
Ποτέ μη συνδέετε τον αναστροφέα στην πρίζα ή στην
έξοδο ενός άλλου αναστροφέα.
- Ο αναστροφέας δεν μπορεί να μετατρέψει την τάση
του ηλεκτρικού δικτύου σε συνεχή τάση dc.
- Ο αναστροφέας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται
συμπληρωματικά της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου.
Αφαιρείτε το φις της συσκευής από τον αναστροφέα
πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού της
συσκευής.
Μην καλύπτετε τον αναστροφέα. Χρησιμοποιήστε τον
μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Μην ανοίγετε τον αναστροφέα. Στο εσωτερικό του δεν
υπάρχουν εξαρτήματα που μπορείτε να επισκευάσετε.
Μην επεμβαίνετε στον αναστροφέα.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents