Nederlands - Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BDV066:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Beoogd gebruik

Nederlands

De 400 W-gelijkstroom-wisselstroomomzetter van
Black & Decker is ontworpen om gelijkstroom om te zetten in
wisselstroom. Hiermee kunt u de 12 V-gelijkstroom in een
auto gebruiken om apparatuur die normaal op een
stopcontact wordt aangesloten van wisselstroom te
voorzien. Dit product is uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op accu's
moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen,
waaronder de navolgende, altijd in acht worden genomen
om het gevaar voor brand, lekkende accu's, persoonlijk
letsel en materiële schade tot een minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde
gebruik. Het gebruik van andere accessoires of
hulpstukken dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd
nog eens kunt raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig te werk.
Dit apparaat mag niet zonder supervisie door jonge of
lichamelijk zwakke mensen worden gebruikt.
Het apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt.
Gebruik het apparaat alleen in een droge locatie. Het
apparaat mag niet nat worden.
Dompel het apparaat niet onder in water.
Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
gerepareerd.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving met
explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof.
Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de
kabel te trekken. Zo voorkomt u beschadiging aan de
stekker of de kabel.
Na gebruik
Bewaar het apparaat na gebruik op een droge, goed
geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is
voor kinderen.
Wanneer het apparaat in de auto ligt, moet u het
apparaat in de kofferruimte plaatsen of goed vastzetten,
zodat het apparaat niet kan wegschieten bij plotselinge
veranderingen in snelheid of richting.
Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, hitte en
vocht.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik op
beschadigingen en defecten. Controleer het vooral op
gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars en
andere omstandigheden die de werking ervan kunnen
beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet in geval van een of meer
beschadigde of defecte onderdelen.
Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van
onze servicecentra repareren of vervangen.
Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of
vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld.
Specifieke veiligheidsinstructies voor gelijkstroom-
wisselstroomomzetters
Veiligheidssymbolen op het apparaat
Waarschuwing! Met dit apparaat zet u stroom van een 12 V-
gelijkstroomaccu om in 230 V-wisselstroomnetwerkspanning.
Neem voorzorgsmaatregelen, waaronder de volgende, in
acht om het gevaar voor elektrische schokken weg te nemen.
Sluit alleen een stekker die op het netsnoer van een
apparaat is aangebracht aan op de gelijkstroom-
wisselstroomomzetter.
Sluit nooit een apparaat aan door de stekker om te
bouwen of via een adapter.
Sluit nooit een apparaat aan dat beschadigd of
incompleet is.
Sluit de gelijkstroom-wisselstroomomzetter nooit aan op
de netspanning of op de uitgang van een andere
gelijkstroom-wisselstroomomzetter.
- De gelijkstroom-wisselstroomomzetter kan de
netspanning niet omzetten in een
gelijkstroomspanning.
- De gelijkstroom-wisselstroomomzetter kan niet
worden gebruikt ter aanvulling van de netspanning.
Verwijder de stekker van het apparaat uit de
gelijkstroom-wisselstroomomzetter voordat u
onderhoud uitvoert of voordat u het apparaat reinigt.
Bedek de gelijkstroom-wisselstroomomzetter niet.
Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde
ruimtes.
Open de gelijkstroom-wisselstroomomzetter niet. Het
apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden gerepareerd. Prik nooit met een scherp
voorwerp in de gelijkstroom-wisselstroomomzetter.
NEDERLANDS
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents