Norsk - Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BDV066:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bruksområde

Norsk

Black & Decker 400 W strømomformer er konstruert for å
omforme likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC). Det gjør det
mulig å la 12 V likestrøm gi vekselstrøm som kan drive utstyr
som normalt blir forsynt fra nettet. Produktet er kun ment å
brukes av private forbrukere.
Sikkerhetsinstrukser
Advarsel! Ved bruk av batteridrevne apparater må
grunnleggende sikkerhetsforholdsregler (inkludert punktene
som er beskrevet nedenfor) alltid følges for å redusere
risikoen for brann, batterilekkasje, personskade og skade på
materiell.
Les hele håndboken nøye før du bruker apparatet.
Tiltenkt bruk er beskrevet i denne håndboken. Bruk av
tilbehør eller utføring av oppgaver som ikke er anbefalt
for apparatet i denne håndboken, kan medføre fare for
personskade.
Oppbevar håndboken for fremtidig referanse.
Bruk av apparatet
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller svakelige
personer uten tilsyn.
Apparatet skal ikke brukes som leketøy.
Brukes bare i tørre omgivelser. Ikke la apparatet bli
fuktig.
Ikke senk apparatet ned i vann.
Ikke åpne apparathuset. Det er ingen deler inni som kan
repareres av brukere.
Ikke arbeid med apparatet i eksplosjonsfarlige
omgivelser, som for eksempel der det befinner seg
brennbare væsker, gass eller støv.
Dra aldri i kabelen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Da risikerer du å skade både den og
støpselet.
Etter bruk
Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et
tørt og luftig sted utenfor barns rekkevidde.
Barn skal ikke ha tilgang til apparater som ikke er i bruk.
Når apparatet oppbevares eller transporteres i et
kjøretøy, bør det plasseres i bagasjerommet eller låses,
slik at det ikke påvirkes av raske farts- eller
retningsendringer.
Apparatet må beskyttes mot direkte sollys, varme og
fuktighet.
Kontroll og reparasjon
Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte
deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene
har sprekker, om bryterne er skadet eller om det er
andre forhold som kan ha innvirkning på driften.
Ikke bruk apparatet hvis det har skadde eller defekte
deler.
Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller
defekte deler til et autorisert serviceverksted.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn de
som er oppgitt i denne håndboken.
Spesielle sikkerhetsinstrukser for strømomformere
Sikkerhetssymboler på apparatet
Advarsel! Dette apparatet omdanner strøm fra et 12 V
likestrømsbatteri til 230 V vekselstrøm som på nettet.
Ta forholdsregler, inkludert de følgende, for å unngå risiko
for elektrisk støt.
Kople bare støpsel som sitter på en apparatledning,
til omformeren.
Kople aldri til apparatet ved å endre støpselet eller ved
å bruke en adapter.
Kople aldri til noe apparat som er skadet eller
ufullstendig.
Kople aldri omformeren til strømnettet eller til utgangen
på en annen omformer.
- Omformeren kan ikke omforme nettstrøm til
likestrøm.
- Omformeren kan ikke brukes til å supplere
nettstrømmen.
Ta ut apparatstøpselet fra omformeren før du utfører
vedlikehold, eller før du rengjør apparatet.
Ikke dekk til omformeren. Bruk den bare på godt
ventilerte steder.
Ikke åpne omformeren. Det er ingen deler inni som kan
betjenes. Ikke stikk gjenstander eller fingre ned i
omformeren.
Kontroller at koplingene til likestrømskilden er rene og
sikre. Løse koplinger kan forårsake overoppheting av
ledninger og smeltet isolasjon.
Kontroller for å forsikre deg om at du ikke har omvendt
polaritet.
Må ikke installeres i motorrom.
Ikke bruk omformeren til å drive medisinsk utstyr.
NORSK
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents