Dansk - Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BDV066:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

DANSK

Anvendelsesområde
Dansk
Din Black & Decker 400 W-strøminverter er beregnet til at
omforme jævnstrøm (dc) til vekselstrøm (ac). Med den kan
en bils 12 V-jævnstrømforsyning levere vekselstrøm til
udstyr, som normalt skal have strøm fra lysnettet. Dette
produkt er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsvejledning
Advarsel! Ved brug af batteridrevne apparater er det vigtigt,
at grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a.
nedenstående, altid følges for at mindske risikoen for brand,
batterilækage, personskade og materiel skade.
Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger
apparatet.
Apparatets påtænkte anvendelse fremgår af
vejledningen. Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller
udførelse af opgaver med apparatet ud over de i
brugervejledningen anbefalede kan medføre risiko for
personskade.
Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.
Brug af apparatet
Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.
Dette apparat må ikke bruges af børn eller svagelige
personer uden opsyn.
Apparatet må ikke bruges som legetøj.
Apparatet må kun bruges på tørre steder. Lad ikke
apparatet blive vådt.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele inde i
kabinettet, som kan serviceres af brugeren.
Brug ikke apparatet i eksplosive omgivelser, f.eks. hvor
der er brændbare væsker, gasser eller støv.
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af en
stikkontakt; det kan beskadige stik eller ledninger.
Efter brug
Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et
tørt sted med god ventilation, hvor det er utilgængeligt
for børn.
Apparater bør altid opbevares utilgængeligt for børn.
Når apparatet opbevares eller transporteres i et køretøj,
skal det anbringes i bagagerummet eller fastgøres for at
forhindre bevægelse som følge af pludselige ændringer
i hastighed eller retning.
Apparatet skal beskyttes mod direkte sollys, varme og
fugt.
48
Eftersyn og reparationer
Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede
eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på
kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke
apparatets drift.
Brug ikke apparatet, hvis nogen af dets dele er
beskadigede eller defekte.
Få beskadigede eller defekte dele repareret eller
udskiftet på et autoriseret værksted.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem,
der er beskrevet i denne vejledning.
Specifikke sikkerhedsinstruktioner for strøminvertere
Sikkerhedssymboler på apparatet
Advarsel! Dette apparat omformer strøm fra et 12 V-
jævnstrømbatteri til 230 V-vekselstrøm svarende til strøm fra
lysnettet. Træf forholdsregler, inklusive følgende, for at
undgå risikoen for elektrisk stød.
Slut kun et stik, der er monteret på et apparats
netledning, til inverteren.
Tilslut aldrig et apparat ved at ændre stikket eller ved
brug af en adapter.
Tilslut aldrig et apparat, der er beskadiget eller mangler
dele.
Slut aldrig inverteren til lysnettet eller en anden inverters
udgang.
- Inverteren kan ikke omforme strøm fra lysnettet til
jævnstrøm.
- Inverteren kan ikke bruges som et supplement til
lysnettet.
Tag apparatets stik ud af inverteren, inden der udføres
vedligeholdelse, eller inden apparatet rengøres.
Dæk ikke inverteren til. Brug den kun på steder med
tilstrækkelig ventilation.
Åbn ikke inverteren. Den indeholder ingen dele, som
kan serviceres. Undersøg ikke inverteren.
Kontroller, at forbindelserne til jævnstrømforsyningen er
rene og sidder fast. Løse forbindelser kan forårsage
overophedede ledninger og smeltet isolering.
Kontroller, at du ikke har vendt polerne forkert.
Må ikke installeres i motorrum.
Brug ikke inverteren til forsyning af medikoteknisk
udstyr.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents