Svenska - Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BDV066:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

SVENSKA

Användningsområde
Svenska
Denna 400 W spänningsomvandlare från Black & Decker är
till för att omvandla likspänning (dc) till växelspänning (ac).
Den kan omvandla 12-volts likspänning från en bil till
växelspänning och därmed driva enheter som normalt
kopplas till ett vanligt eluttag. Produkten är endast avsedd
som konsumentverktyg.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! För att minska risken för brand, läckande batterier,
personskador och materialskador ska du alltid följa
grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de som följer,
vid användning av batteridrivna apparater.
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du
använder apparaten.
Användningsområdet beskrivs i den här
bruksanvisningen. Användning av andra tillbehör eller
tillsatser eller om någon annan åtgärd utförs med
apparaten än de som rekommenderas i den här
bruksanvisningen kan leda till personliga skador.
Behåll bruksanvisningen för framtida referens.
Använda apparaten
Var alltid försiktig när du använder apparaten.
Apparaten är inte avsedd att användas av unga eller
oerfarna personer utan övervakning.
Apparaten ska inte användas som leksak.
Använd den endast på torra ställen. Skydda apparaten
från väta.
Doppa aldrig apparaten i vatten.
Öppna inte höljet. Det finns inga delar som kan
repareras inuti.
Undvik explosionsrisk och använd inte apparaten i
omgivningar med brandfarliga vätskor, gaser eller
damm.
Dra aldrig i sladden när du vill ta ut kontakten ur
vägguttaget. Detta för att minska risken för skador på
kontakter och sladdar.
Efter användning
När den inte används bör apparaten förvaras på en torr
plats med god ventilation utom räckhåll för barn.
Placera apparaten på ett ställe där barn inte kan komma
åt den.
När apparaten förvaras eller transporteras i en bil, ska
den placeras i bagageutrymmet eller spännas fast för
att förhindra rörelse till följd av plötsliga ändringar i
hastighet eller riktning.
Utsätt inte apparaten för direkt solljus, värme eller fukt.
38
Kontroll och reparationer
Kontrollera att apparaten är hel och att den inte
innehåller några skadade delar innan du använder den.
Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren
fungerar och att inget annat föreligger som kan påverka
apparatens funktioner.
Använd inte apparaten om någon del har skadats eller
gått sönder.
Reparera eller byt ut skadade eller trasiga delar på en
auktoriserad verkstad.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än dem
som anges i den här bruksanvisningen.
Särskilda säkerhetsanvisningar för
spänningsomvandlare
Säkerhetssymboler på apparaten
Varning! Denna produkt omvandlar spänningen från ett
batteri med 12-volts likspänning till 230-volts växelspänning
som finns i elnätet. Vidta försiktighetsåtgärder, inklusive de
som anges nedan, för att undvika elchocker.
Anslut endast kontakter som sitter i nätsladden på en
apparat till omvandlaren.
Anslut aldrig en apparat genom att ändra kontakten eller
använda en adapter.
Anslut inte skadade eller ofullständiga apparater.
Anslut inte omvandlaren till ett vanligt vägguttag eller till
en annan omvandlare.
- Omvandlaren kan inte omvandla spänningen i elnätet
till likspänning.
- Omvandlaren kan inte anslutas till ett vanligt
vägguttag.
Ta av kontakten från omvandlaren innan du utför
underhåll eller rengör apparaten.
Täck inte över omvandlaren. Använd den endast på
platser med god ventilation.
Öppna inte omvandlaren. Det finns inga delar inuti som
kräver underhåll. Försök inte undersöka omvandlaren.
Kontrollera att delarna som ansluts till
likspänningskällan är hela och sitter ordentligt. Om
kontakterna är lösa kan ledningarna överhettas och
isoleringen smälta.
Kontrollera att polariteten inte är omvänd.
Installera inte produkten i motorutrymmen.
Använd inte omvandlaren till medicinsk utrustning.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents