Download Print this page

AEG BMT 60 Operation And Installation Instructions Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

14
1. คู ่ ม ื อ แนะนำ า การติ ด ตั ้ ง
1.1 คำ า อธิ บ ายเกี ่ ย วกั บ ตั ว เครื่ อ ง
ต้ อ งอ่ � นคู ่ ม ื อ ฉบั บ นี ้ อ ย่ � งรอบคอบก่ อ นที ่ จ ะติ ด ตั ้ ง เครื่ อ งทำ �
น้ ำ � ร้ อ น Mini Multipoint ห�ก ท่ � นไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต �มกฎเพื่ อ
คว�มปลอดภั ย หรื อ คำ � แนะนำ � ที ่ ก ล่ � วไว้ ใ นคู ่ ม ื อ ฉบั บ นี ้ เครื่ อ ง
อ�จทำ � ง�นไม่ ส มบู ร ณ์ แ ละอ�จก่ อ ให้ เ กิ ด คว�มเสี ย ห�ยต่ อ
ทรั พ ย์ ส ิ น บ�ดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี ว ิ ต ได้
สตี เ บล เอลทรอน เอเชี ย ประเทศไทย จะไม่ ร ั บ ผิ ด ต่ อ คว�ม
เสี ย ห�ยใดๆ ก็ ต �มอั น เนื่ อ งจ�กก�รไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต �มคำ � แนะนำ �
ในก�รติ ด ตั ้ ง หรื อ ก�รใช้ ง �นที ่ ก ล่ � วไว้ ใ นคู ่ ม ื อ ฉบั บ นี ้ ห รื อ
เนื่ อ งจ�กก�รใช้ ง �นอย่ � งไม่ เ หม�ะสม ก�รใช้ ง �นอย่ � งไม่
เหม�ะสมนั ้ น รวมถึ ง ก�รใช้ อ ุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งนี ้ ท ำ � คว�มร้ อ นของ
เหลวอื่ น นอกเหนื อ จ�กน้ ำ � ก�รไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต �มคำ � แนะนำ � ในก�ร
ติ ด ตั ้ ง และก�รใช้ ง �น หรื อ ก�รใช้ ง �นอย่ � งไม่ เ หม�ะสมจะส่ ง
ผลให้ ก �รรั บ ประกั น เป็ น โมฆะ
ห้ � มถอดฝ�พล�สติ ก ครอบเครื่ อ งออกโดยไม่ ต ั ด กระแสไฟฟ้ �
ห�กมี ข ้ อ สงสั ย เกี ่ ย วกั บ ก�รติ ด ตั ้ ง หรื อ ก�รใช้ ง �นเครื่ อ งทำ � น้ ำ �
ร้ อ นนี ้ ห รื อ ต้ อ งก�รร�ยละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม โปรดติ ด ต่ อ ศู น ย์ ใ ห้
บริ ก �รสตี เ บล เอลทรอน
ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไป
เครื่ อ งทำ � น้ ำ � ร้ อ น Mini Multipoint ไม่ เ ก็ บ น้ ำ � ร้ อ นไว้ ใ น
เครื่ อ ง แต่ น ้ ำ � จะถู ก อุ ่ น ให้ ร ้ อ นในทั น ที ท ี ่ น ้ ำ � ไหลผ่ � นเครื่ อ ง
ทำ � คว�มร้ อ นที ่ ใ ช้ ใ นก�รอุ ่ น น้ ำ � นั ้ น จะถู ก ควบคุ ม โดยอิ เ ลคทรอ
นิ ก ส์ โปรดตั ้ ง กำ � ลั ง ไฟฟ้ � ที ่ ต ้ อ งก�รโดยหมุ น ลู ก บิ ด ที ่ อ ยู ่ บ น
ฝ�ครอบด้ � นหน้ � ไฟ LED จะสว่ � งขึ ้ น เมื่ อ "เปิ ด " เครื่ อ ง
1.2 คำ า อธิ บ ายโดยละเอี ย ด
1. รู ส ำ � หรั บ ยึ ด ผนั ง (2 รู )
2. ซี ล กั น น้ ำ � สำ � หรั บ ส�ยไฟ
3. สวิ ต ช์ ป รั บ กำ � ลั ง ไฟฟ้ �
4. ชุ ด ประกอบสวิ ต ช์ ว ั ด คว�มดั น แตกต่ � ง
5. จุ ด ต่ อ น้ ำ � เย็ น
6. จุ ด ต่ อ น้ ำ � ร้ อ น
7. แทงค์ ท ำ � คว�มร้ อ น
8. อุ ป กรณ์ ต ั ด ก�รทำ � ง�นเมื่ อ อุ ณ หภู ม ิ น ้ ำ � สู ง เกิ น
9. ตั ว กรอง
10. ข้ อ ต่ อ เกลี ย ว (ลู ก ค้ � เป็ น ผู ้ ห �เอง)
1.3 ในการติ ด ตั ้ ง สำ า หรั บ ผู ้ ต ิ ด ตั ้ ง ที ่ ม ี ค วามชำ า นาญ
1. ควรติ ด ตั ้ ง เครื่ อ งทำ � น้ ำ � ร้ อ น Mini Multipoint ให้
ใกล้ ก ั บ หั ว จ่ � ยน้ ำ � ร้ อ นให้ ม �กที ่ ส ุ ด เท่ � ที ่ จ ะทำ � ได้
2. เว้ น ที ่ ว ่ � งสำ � หรั บ ปฏิ บ ั ต ิ ง �นบริ เ วณรอบด้ � นไว้
อย่ � งน้ อ ย 5 นิ ้ ว
สำ � หรั บ ช่ � งผู ้ ช ำ � น�ญง�น
(รู ป ที ่ 6)
3. ถอดฝ�พล�สติ ก ครอบเครื่ อ งออก (รู ป ที ่ 3)
4. ยึ ด ตั ว เครื่ อ งเข้ � กั บ ผนั ง โดยไขสกรู 2 ตั ว ลงในรู
ของพุ ก พล�สติ ก ที ่ อ ุ ด ในรู ก ำ � แพง ซึ ่ ง ม�พร้ อ มกั บ
เครื่ อ ง (รู ป ที ่ 4)
จุ ด ต่ อ น้ ำ า
1. ง�นระบบประป�ทั ้ ง หมดจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ระเบี ย บก�รประป�ของพื ้ น ที ่ แ ละของเขตที ่ ม ี ผ ล
บั ง คั บ ใช้ ใ นประเทศ
2. ตรวจสอบให้ ม ั ่ น ใจว่ � ทำ � คว�มสะอ�ดท่ อ น้ ำ � เย็ น
เพื่ อ ขจั ด คร�บตะกรั น และสิ ่ ง สกปรกแล้ ว
3. ต่ อ น้ ำ � เย็ น (น้ ำ � เข้ � ) อยู ่ ท �งขว�มื อ ของเครื่ อ ง
(รู ป ที ่ 6 # 5) จุ ด ต่ อ น้ ำ � ร้ อ น (น้ ำ � ออก) อยู ่ ท �ง
ซ้ � ยมื อ ของเครื่ อ ง (รู ป ที ่ 6 # 6)
5. เมื่ อ ง�นประป�ทั ้ ง หมดเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ให้ ต รวจ
สอบห�รอยรั ่ ว และทำ � ก�รซ่ อ มแซมก่ อ นดำ � เนิ น
ก�รขั ้ น ต่ อ ไป
ต้ อ งติ ด ตั ้ ง เครื่ อ งในแนวตั ้ ง โดยให้ อ ุ ป กรณ์
ประกอบน้ ำ � ชี ้ ล งด้ � นล่ � ง อย่ � ติ ด ตั ้ ง เครื่ อ งไว้ ใ น
บริ เ วณที ่ ม ั ก มี น ้ ำ � ส�ดถึ ง เสมอ อ�จทำ � ให้ เ กิ ด ไฟดู ด ได้
1.4 จุ ด ต่ อ ไฟฟ้ า
1. ง�นไฟฟ้ � ทั ้ ง หมดต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บก�ร
ไฟฟ้ � ของพื ้ น ที ่ แ ละของเขตที ่ ม ี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นประเทศ
2. ควรเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งทำ � น้ ำ � ร้ อ น Mini Multipoint
เข้ � กั บ วงจรย่ อ ยสำ � หรั บ เครื่ อ งทำ � น้ ำ � ร้ อ นโดยเฉพ�ะ
และต่ อ ส�ยดิ น อย่ � งเหม�ะสม ในก�รติ ด ตั ้ ง เครื่ อ ง
ทำ � น้ ำ � ร้ อ น Mini Multipoint หล�ยๆ เครื่ อ งนั ้ น
แต่ ล ะเครื่ อ งจำ � เป็ น ต้ อ งมี ว งจรแยกอิ ส ระ
3. ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ส�ยไฟฟ้ � เข้ � กั บ ช่ อ งบนกล่ อ งต่ อ
ไฟฟ้ � (Terminal Block) ที ่ ม ี ส ั ญ ลั ก ษณ์ ต ั ว L
ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ส�ยดิ น เข้ � กั บ ช่ อ งที ่ ม ี ส ั ญ ลั ก ษณ์ ร ู ป
พื ้ น ดิ น
4. ใส่ ฝ �ครอบพล�สติ ก กลั บ เข้ � ที ่
คำ า เตื อ น:
ก่ อ นเริ ่ ม ง�นก�รติ ด ตั ้ ง ไฟฟ้ � ใดๆ ก็ ต �ม ต้ อ งมั ่ น ใจ
ว่ � สวิ ต ช์ ข องเบรกเกอร์ ห ลั ก อยู ่ ใ นตำ � แหน่ ง "ปิ ด " เพื่ อ
หลี ก เลี ่ ย งอั น ตร�ยจ�กก�รถู ก ไฟฟ้ � ดู ด ต้ อ งทำ � ก�รติ ด ตั ้ ง
เครื่ อ งและเดิ น ระบบประป�ให้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยก่ อ นที ่ จ ะ
ทำ � ก�รเชื่ อ มต่ อ ไฟฟ้ � ในกรณี ท ี ่ ม ี ข ้ อ กำ � หนด ของก�รไฟฟ้ �
ของพื ้ น ที ่ ของเขตหรื อ ของประเทศกำ � หนดว่ � ควรเชื่ อ มต่ อ
แผงวงจรด้ ว ย "อุ ป กรณ์ ต ั ด ไฟอั ต โนมั ต ิ เ มื่ อ มี ไ ฟรั ่ ว "

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG BMT 60