Download  Print this page

Beskrivning Av Bakmaskinens Delar; Viktiga SÄkerhetsfÖreskrifter - Melissa 643-043 Instruction Manual

Melissa bread maker instruction manual.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INTRODUKTION
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin
är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du
tar apparaten i bruk. Lägg extra stor vikt vid
säkerhetsföreskrifterna. Vi föreslår även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Använd endast bakmaskinen för dess avsedda ändamål.
Bakmaskinen lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller bruk
utomhus.
Använd inte bakmaskinen om sladden eller stickkontakten är
skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den skadats av
tung belastning, slag eller liknande.
Bakmaskinen kan endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Täck inte över och blockera inga ventilationsöppningar på
bakmaskinen.
Starta inte bakmaskinen när den är tom.
Varken bakmaskinen eller sladden får doppas i vatten eller
annan vätska. Använd inte apparaten om dina händer är våta
eller fuktiga.
Bakmaskinen och sladden får inte utsättas för stark värme,
direkt solljus, fuktighet, skarpa kanter eller liknande.
Låt aldrig sladden hänga över kanten på köksbänken och se
till att den inte kommer i kontakt med varma föremål eller
öppen eld.
Använd bara tillbehör som rekommenderats av tillverkaren.
Låt aldrig bakmaskinen stå obevakad när den är igång och håll
barn under uppsikt.
Bakformen, värmeelementet och ugnsutrymmet blir mycket
varma under bakningen. Rör dem inte förrän de har svalnat av
helt!
Dra ur stickproppen ur vägguttaget efter användning, vid
rengöring eller utbyte av tillbehör, eller om bakmaskinen inte
fungerar normalt. Stäng av bakmaskinen med knappen
START/STOP innan den kopplas ur.
Undvik att dra i sladden när du drar ut den ur uttaget. Håll i
stickproppen i stället.
Försök aldrig reparera bakmaskinen själv.
Om bakmaskinen, sladden eller kontakten behöver lagas ska
den skickas till en auktoriserad serviceverkstad. Om apparaten
utsätts för obehöriga reparationer upphävs garantin. Kontakta
säljaren om reparationerna täcks av garantin.
SE

BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

1. Lock
2. Bärhandtag
3. Ugnsutrymme
4. Värmeelement
5. Sladd och stickpropp
6. Kontrollpanel
7. Knådare
8. Bakform
9. Display
Knappar på kontrollpanelen:
10. TIME- (tidsinställning
nedåt)
11. TIME+ (tidsinställning
uppåt)
12. MENU (programval)
13. START/STOP
14. LOAF SIZE (brödstorlek)
15. COLOUR
(gräddningsgrad)
FÖRBEREDA BAKMASKINEN
Varje enskild bakmaskin kontrolleras på fabriken, men för
säkerhets skull bör du, efter uppackning, kontrollera att
bakmaskinen inte skadats under transporten. Om bakmaskinen
verkar skadad, ska du kontakta inköpsstället. Använd inte
apparaten förrän den kontrollerats av en auktoriserad specialist.
Innan du använder bakmaskinen ser du till att allt
förpackningsmaterial tagits bort från den, både på ut- och insidan.
Innan du använder bakmaskinen första gången
Non-stickbeläggningen i bakformen måste rengöras före
användning.
Ta ut bakformen (8) från ugnsutrymmet (3) genom att vrida den
lätt motsols och lyfta ut den.
Rengör ugnsutrymmet, värmeelementet (4) och bakformen.
Koppla in den. Ett långt pip hörs och displayen (9) visar 1 3:00.
Detta betyder att bakmaskinen är inställd på program 1 och att
tillagningstiden är 3 timmar.
Smörj insidan av bakformen med smör eller olja och placera
den i ugnsutrymmet (måste vridas på plats).
Tryck på knappen MENU (12) upprepade gånger tills displayen
visar 12 1:00 (program 12, tillagningstid 1 timme) och starta
bakmaskinen med knappen START/STOP (13). Bakmaskinen
börjar baka.
Låt den baka tomt i ungefär 10 minuter.
Stäng av bakmaskinen genom att trycka ner och hålla in
knappen START/STOP i ungefär 3 sekunder, tills du hör ett pip.
Nu har bakmaskinen stängts av. Öppna locket och låt
bakformen kallna. Lägg märke till att displayen återställdes till
1 3:00 när bakmaskinen stängdes av.
Rengör ugnsutrymmet, värmeelementet och bakformen en
gång till.
2

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Melissa 643-043

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Lars Jan 31, 2017 07:51:
    Some baking machines can make rice porridge, does Melissa have such a function?
  • E.Mumberg Mar 13, 2015 07:15:
    Hej Har i et manual til Melissa Type BM 101 ?
    eggert.m​umberg@gma​il.com

    MV​H E.Mumberg