Download Table of Contents Print this page

Bosch GBL 800 E Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GBL 800 E Professional:

Advertisement

OBJ_BUCH-759-003.book Page 1 Thursday, January 29, 2009 11:46 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 R61 (2009.01) PS / 50 XXX
GBL 800 E Professional
en Original instructions
tr Orijinal işletme talimat
cn 正本使用说明书
tw 正本使用說明書
ko
사용 설명서 원본
หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
th
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
vi BΩng hõëng dÿn nguy›n bΩn
fr Notice originale

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch GBL 800 E Professional

 • Page 1 OBJ_BUCH-759-003.book Page 1 Thursday, January 29, 2009 11:46 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GBL 800 E Professional Germany www.bosch-pt.com 1 609 929 R61 (2009.01) PS / 50 XXX en Original instructions หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ...
 • Page 2: Table Of Contents

  Français ......Page 45 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-759-003.book Page 3 Thursday, January 29, 2009 11:46 AM 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 4 OBJ_BUCH-759-003.book Page 4 Thursday, January 29, 2009 11:46 AM 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 5: English | 5

  Loose clothes, jewellery or long hair can be power tool. Keep cord away from heat, caught in moving parts. oil, sharp edges and moving parts. Dam- aged or entangled cords increase the risk of electric shock. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 6 Use of the power tool for operations differ- Do not allow children to use the power tool ent from those intended could result in a without supervision. Children can injure hazardous situation. themselves. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 7: Functional Description

  The trade names of the individual ma- one's health. chines may vary. The machine is not suitable for vacuuming and blowing of flammable materials, metal chips and sharp objects, such as screws or nails. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 8: Declaration Of Conformity

  The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the Robert Bosch GmbH, Power Tools Division tool is used for different applications, with differ- D-70745 Leinfelden-Echterdingen ent accessories or poorly maintained, the vibra- Leinfelden, 28.07.2008...
 • Page 9 If the replacement of the supply cord is neces- sary, this has to be done by Bosch or an author- Regulating the Air flow ized Bosch service agent in order to avoid a safe- Adjust the required air volume by turning the ty hazard.
 • Page 10 E-Mail: info@hk.bosch.com Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 – 18 88 (10 lines) www.bosch-pt.com.cn Fax: +66 (2) 2 38 47 83 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 Indonesia Bangkok 10501, Thailand PT. Multi Tehaka Bosch Service – Training Centre...
 • Page 11 According the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical Vietnam and Electronic Equipment and its Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd – Vietnam implementation into national right, Representative Office power tools that are no longer usable must be Saigon Trade Center, Suite 1206...
 • Page 12: Türkçe

  Suyun elektrikli el aleti ç kar n. Aletin dönen parçalar içinde içine s zmas elektrik çarpma tehlikesini bulunabilecek bir yard mc alet yaralan- art r r. malara neden olabilir. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 13 çekin. Hasarl koblolar diklerini ve s k ş p s k şmad klar n , elektrik çarpma tehlikesini art r r. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 14 çal şt ğ halde değildir. kullan lmad ğ süreler de dikkate al nmal d r. Bu, toplam çal şma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 15 Dr. Eckerhard Strötgen için, Senior Vice President Head of Product saat hareket yönünün tersine: hava miktar n Engineering Certification azaltmak için. Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 28.07.2008 Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 16 şu adreste de bulabilirsiniz: hükümlerine uyun. www.bosch-pt.com Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z ürünün özellikleri, bu ürünün kullan m ve ayar işlemleri Bak m ve servis hakk ndaki sorular n z ile yedek parçalar na ait sorular n z memnuniyetle yan tland r r.
 • Page 17 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之 外,并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不 f) 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的, 了解的人操作电动工具。 电动工具在未经培训的 应使用剩余电流动作保护器 (RCD) 。 使用 RCD 用户手中是危险的。 可减小电击危险。 e) 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡 3) 人身安全 住,检查零件破损情况和影响电动工具运行的其 a) 保持警觉,当操作电动工具时关注所从事的操作 他状况。如有损坏,电动工具应在使用前修理 并保持清醒。当你感到疲倦,或在有药物、酒精 好。 许多事故由维护不良的电动工具引发。 或治疗反应时,不要操作电动工具。 在操作电动 f) 保持切削刀具锋利和清洁。 保养良好的有锋利切 工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。 削刃的刀具不易卡住而且容易控制。 Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 18: 中文

  勿使用电线已经损坏的电动工具。如果电源电线在工 7 喷嘴 作中受损,千万不可触摸损坏的电线,並马上拔出插 头。 损坏的电线会提高使用者触电的危险。 8 集尘袋 不可以辗压或扭挤电线。不可以拉着电线来拔出插座 9 进气口 上的插头,或者拉着电线来拖动电动工具。 损坏的电 10 碳刷 线会提高触电的危险。 *图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。 本公 在调整机器、更换附件或收藏电动工具之前,务必从 司的附件清单中有完整的附件供应项目。 插座上拔出插头。 这个防范措施可以避免不小心开动 电动工具。 要确保工作场所通风良好。 不可以让儿童在无人监护的情况下使用电动工具。 儿 童可能会受伤。 必须另外配戴个人的防护装备例如防护眼镜和防尘面 罩。 戴上合适的防护装备能够减少曝露在有害物质下 的危险。 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 19 插在进气口 9 上。 询问和订购备件时,务必提供机器铭牌上标示的 10 位数 – 务必在空气出口 5 上加装集尘袋 8。 物品代码。 操作机器 注意电源的电压! 电源的电压必须和电动工具铭牌上 标示的电压一致。 开动 / 关闭 按下起停开关 2,可以 开动 电动工具。 锁定 起停开关,按住起停开关并同时按下锁紧键 3。 关闭 电动工具,放开起停开关 2 。如果起停开关 2 被锁 定了,先按下起停开关紧接著再放开开关。 Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 20 传真: +86 571 8777 4502 电邮:service.hz@cn.bosch.com 电话:+86 571 8777 4338 传真:+86 571 8777 4502 电邮:service.hz@cn.bosch.com www.bosch-pt.com.cn 羅伯特 博世有限公司 香港北角英皇道 625 號 21 樓 客戶服務熱線:+852 (21) 02 02 35 傳真:+852 (25) 90 97 62 電郵:info@hk.bosch.com 網站:www.bosch-pt.com.cn 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 21: 中文

  將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之 外,並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不 f) 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的, 瞭解的人操作電動工具。 電動工具在未經培訓的 應使用剩餘電流動作保護器 (RCD) 。 使用 RCD 用戶手中是危險的。 可減小電擊危險。 e) 保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡 3) 人身安全 住,檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其 a) 保持警覺,當操作電動工具時關注所從事的操作 他狀況。如有損壞,電動工具應在使用前修理 並保持清醒。當你感到疲倦,或在有藥物、酒精 好。 許多事故由維護不良的電動工具引發。 或治療反應時,不要操作電動工具。 在操作電動 f) 保持切削刀具鋒利和清潔。 保養良好的有鋒利切 工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。 削刃的刀具不易卡住而且容易控制。 Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 22 勿使用電線已經損壞的電動工具。如果電源電線在工 作中受損,千萬不可觸摸損壞的電線,並馬上拔出插 7 噴嘴 頭。 損壞的電線會提高使用者觸電的危險。 8 集塵袋 不可以輾壓或扭擠電線。不可以拉著電線來拔出插座 9 進氣口 上的插頭,或者拉著電線來拖動電動工具。 損壞的電 10 碳刷 線會提高觸電的危險。 *圖表或說明上提到的附件,並不包含在基本的供貨範圍中。 本公 在調整機器、更換附件或收藏電動工具之前,務必從 司的附件清單中有完整的附件供應項目。 插座上拔出插頭。 這個防範措施可以避免不小心開動 電動工具。 要確保工作場所通風良好。 不可以讓兒童在無人監護的情況下使用電動工具。 兒 童可能會受傷。 必須另外配戴個人的防護裝備例如防護眼鏡和防塵面 罩。 戴上合適的防護裝備能夠減少曝露在有害物質下 的危險。 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 23 插在進氣口 9 上。 詢問和訂購備件時,務必提供機器銘牌上標示的 10 位數 – 務必在空氣出口 5 上加裝集塵袋 8。 物品代碼。 操作機器 注意電源的電壓! 電源的電壓必須和電動工具銘牌上 標示的電壓一致。 開動 / 關閉 按下起停開關 2,可以 開動 電動工具。 鎖定 起停開關,按住起停開關并同時按下鎖緊鍵 3。 關閉 電動工具,放開起停開關 2。如果起停開關 2 被鎖 定了,先按下起停開關緊接著再放開開關。 Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 24 傳真 : +886 2 2536 3783 客服專線 : 0800 051 051 原廠維修中心 桃園縣大園鄉中山南路 472 號 傳真 : +886 3 386 0534 www.bosch-pt.com.tw 制造商地址 : 羅伯博世有限公司 營業範圍電動工具 郵箱號碼 100156 70745 Leinfelden-Echterdingen (萊菲登 - 艾希德登) Deutschland (德國) 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 25: 한국어 | 25

  드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다 . 전원 코드가 열 과 오일에 접촉하는 것을 피하고 , 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오 . 손상 되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다 . Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 26 업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다 . 5) 서비스 a) 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오 . 그렇게 함 으로서 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다 . 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 27 *도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습 – 또한 반드시 먼지 주머니 8 을 공기 배출구 5 에 끼워야 합 니다 . 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오 . 니다 . Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 28 운 소재를 흡입해서는 안됩니다 . 한국로버트보쉬기전주식회사 흡입할 때 정기적으로 먼지 주머니를 비우십시오 . 환경 규정 에 맞게 쓰레기를 처리하도록 하십시오 . Robert Bosch Korea Mechanics and Electronics Ltd. 전동공구 사업부 경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지 보수 정비 및 서비스...
 • Page 29 หากน้ ำ เข้ า ในเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า จะเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งจากการถู ก ปากตายที ่ ว างอยู ่ ก ั บ ส่ ว นของเครื ่ อ งที ่ ก ำลั ง หมุ น จะทำให้ ไฟฟ้ า ดู ด บุ ค คลบาดเจ็ บ ได้ Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 30 หรื อ เพื ่ อ เคลื ่ อ นย้ า ยเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ที ่ ช ำรุ ด จะเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งจากการถู ก ไฟฟ้ า ดู ด 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 31 เครื ่ อ งแต่ ล ะเครื ่ อ งอาจมี ช ื ่ อ ทางการค้ า แตกต่ า งกั น ดั ง นั ้ น กรุ ณ าสั ง เกต หมายเลขสิ น ค้ า บนแผ่ น ป้ า ยรุ ่ น ของเครื ่ อ งของท่ า น Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 32 เมื ่ อ ทำการดู ด ต้ อ งถ่ า ยถุ ง เก็ บ ผงเป็ น ประจำ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎระเบี ย บ เกี ่ ย วกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ มเมื ่ อ ทิ ้ ง ขยะ 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 33 กรุ ง เทพฯ 10110 ประเทศไทย โทรศั พ ท์ +66 (0)2 / 6 71 78 00 – 4 โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 42 96 โทรสาร +66 (0)2 / 249 5299 Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 34: Bahasa Indonesia

  Jika Anda sekejap mata saja kas listrik yang mempunyai hubungan tidak berhati-hati sewaktu menggunakan arde. Steker yang tidak dirubah dan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka stopkontak yang cocok mengurangi bahaya berat. terjadinya kontak listrik. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 35 Jika ada kemungkinan untuk memasang- kan sarana penghisapan dan penampung- an debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul. Penggunaan sarana penghi- sapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 36 Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah. Air yang masuk ke dalam motor menambah risiko terjadinya kontak listrik. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 37 9 Sambungan untuk udara masuk 10 Kol dinamo *Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesori yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesori Bosch. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 38 Bosch yang resmi. ini dahulu, lalu tombol ini dilepaskan. Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center Mengatur banyaknya udara untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya Putarkan roda 4, untuk menyetelkan banyaknya keselamatan kerja selalu terjamin.
 • Page 39 Cara membuang pelanggan Perkakas listrik, aksesori dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk Layanan pasca beli Bosch menjawab semua melindungi lingkungan hidup. pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambar Perubahan adalah hak Bosch.
 • Page 40: Tiøng Vi·t

  Khäng {õïc {Ú dông cô {i·n c÷m tay ngoμi cô {i·n c÷m tay cß thÚ gÉy thõêng tflch cho mõa hay í t‡nh tr”ng ¤m õët. Nõëc vμo m¯y bΩn thÉn. sfi lμm tæng nguy cê bÔ {i·n giút. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 41 Khi vŸn hμnh dông cô {i·n í mäi trõìng ¤m õët, h’y s¥ dông thiøt bÔ ngÄt m”ch tú {éng (RCD). S¥ dông thiøt bÔ ngÄt m”ch tú {éng (RCD) lμm giΩm nguy cê bÔ {i·n giút. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 42 {õïc giao kÎm theo sΩn ph¤m. B”n cß thÚ tham khΩo tçng thÚ c¯c lo”i phô tñng, phô ki·n trong chõêng tr‡nh phô tñng còa chÏng täi. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 43 – [Ú vŸn hμnh vëi chø {é “hÏt”, gÄn chÄc vài ång 7 th≠ng hμng vëi d`u mói t›n nÅm tr›n ph÷n nhŸn khfl 9. – Th›m vμo {ß, luän luän gÄn tÏi chöa bôi 8 l›n tr›n ph÷n tho¯t khfl 5. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 44 Nøu nhõ c÷n phΩi thay dÉy dÿn {i·n th‡ cäng vi·c nμy Trung TÉm Thõêng M”i Sμigàn phΩi do h’ng Bosch, hay mét {”i lû {õïc Bosch òy 37 Tän [öc ThÄng nhi·m thúc hi·n {Ú tr¯nh g◊p sú nguy hiÚm do m`t P.
 • Page 45: Français | 45

  à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 46 Ne pas aspirer et souffler de liquides. La pé- l’outil. De telles mesures de sécurité pré- nétration de liquides augmente le risque d’un ventives réduisent le risque de démarrage choc électrique. accidentel de l’outil. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 47 9 Admission d’air 10 Balais *Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas com- pris dans l’emballage standard. Vous trouverez les ac- cessoires complets dans notre programme d’accessoi- res. Bosch Power Tools 1 609 929 R61 | (29.1.09)
 • Page 48 – Pour le mode aspirer, enfoncez la buse 7 con- formément à la flèche sur l’admission d’air 9. – Enfoncez en plus toujours le sac à poussières 8 sur la sortie d’air 5. 1 609 929 R61 | (29.1.09) Bosch Power Tools...
 • Page 49 Dans le cas où un remplacement de la fiche de votre détaillant spécialisé. raccordement s’avère nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Elimination des déchets service après-vente agréée pour outillage Bosch Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces- afin d’éviter des dangers de sécurité.