Download Print this page
Bosch GBL 800 E Professional Original Instructions Manual

Bosch GBL 800 E Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GBL 800 E Professional:

Advertisement

OBJ_BUCH-759-005.book Page 1 Friday, April 15, 2016 10:35 AM
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 2UJ (2016.03) PS / 29
GBL 800 E Professional
en Original instructions
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
Bản gốc hướng dẫn sử dụng
vi

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch GBL 800 E Professional

 • Page 1 OBJ_BUCH-759-005.book Page 1 Friday, April 15, 2016 10:35 AM Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GERMANY GBL 800 E Professional www.bosch-pt.com 1 609 92A 2UJ (2016.03) PS / 29 en Original instructions cn 正本使用说明书 tw 原始使用說明書 ko 사용 설명서 원본...
 • Page 2: Table Of Contents

  ..........1 | 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-759-005.book Page 3 Friday, April 15, 2016 10:29 AM GBL 800 E Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 4 OBJ_BUCH-759-005.book Page 4 Friday, April 15, 2016 10:29 AM 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 5: English

  Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 6 Sound pressure level 89 dB(A); sound power level 100 dB(A). Uncertainty K=3 dB. Wear hearing protection! Vibration total values a (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-1: a <2,5 m/s K=1,5 m/s 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 7 If the replacement of the supply cord is necessary, this has to accessories, keep the hands warm, organisation of work pat- be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or- terns. der to avoid a safety hazard.
 • Page 8 Silom Road, Bangrak Fax: +852 2590 9762 Bangkok 10500 E-Mail: info@hk.bosch.com Tel.: 02 6393111 www.bosch-pt.com.hk Fax: 02 2384783 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 Indonesia Bangkok 10501, Thailand PT Robert Bosch www.bosch.co.th Palma Tower 10 Floor Bosch Service – Training Centre Jl.
 • Page 9: 中文

  接软线。 适合户外使用的软线将减少电击危险。 E-Mail: bsc@zsd.co.za  如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的,应 Bosch Headquarters 使用剩余电流动作保护器 (RCD) 。 使用 RCD 可减 Midrand, Gauteng 小电击危险。 Tel.: (011) 6519600 Fax: (011) 6519880 人身安全 E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com  保持警觉,当操作电动工具时关注所从事的操作并 保持清醒。当你感到疲倦,或在有药物、酒精或治 疗反应时,不要操作电动工具。 在操作电动工具时 瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。 Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 10 机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。 于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。 1 手柄 维修 2 起停开关  将你的电动工具送交专业维修人员,使用同样的备 3 起停开关的锁紧键 件进行修理。 这样将确保所维修的电动工具的安全 4 气流量的调整开关 性。 5 空气出口 风扇安全提示 6 碳刷的盖子  不可以吸和吹有碍健康的物料,例如山毛榉尘或橡 7 喷嘴 木尘、石尘、石棉尘等。 上述废尘可能导致癌症。 8 集尘袋 9 进气口 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 11 10 位数货号。 被锁定了,先按下起停开关紧接著再放开开关。 有关保证,维修或更换零件事宜,请向合格的经销商 查询。 调节空气量 中国大陆 – 拧转开关 4,来调整需要的气流量。 博世电动工具 (中国)有限公司 顺着时钟的转向:提高气流量, 中国 浙江省 杭州市 逆着时钟的转向:降低气流量。 滨江区滨康路 567 号 有关操作方式的指点 邮政编码:310052 免费服务热线: 4008268484  维修电动工具或换装零、配件之前,务必从插座上 传真:(0571) 87774502 拔出插头。 电邮:contact.ptcn@cn.bosch.com www.bosch-pt.com.cn Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 12: 中文

  傳真:+852 2590 9762  當在戶外使用電動工具時 , 使用適合戶外使用的外 電郵:info@hk.bosch.com 接軟線。 適合戶外使用的軟線,將減少電擊危險。 網站:www.bosch-pt.com.hk  如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的,應 制造商地址: 使用剩餘電流動作保護器 (RCD) 。 使用 RCD 可減 Robert Bosch Power Tools GmbH 小電擊危險。 罗伯特 · 博世电动工具有限公司 人身安全 70538 Stuttgart / GERMANY  保持警覺,當操作電動工具時關注所從事的操作並 70538 斯图加特 / 德国 保持清醒。當你感到疲倦,或在有藥物、酒精或治...
 • Page 13 – 進行吹氣功能時,必須依照箭頭記號把噴嘴 7 牢牢 地插在空氣出口 5 上。 產品和功率描述 吸 (參考插圖 B) 閱讀所有的警告提示和指示。 如未確實 – 進行吸的功能時,必須依照箭頭記號把噴嘴 7 牢牢 遵循警告提示和指示,可能導致電擊、 地插在進氣口 9 上。 火災並且 / 或其他的嚴重傷害。 – 務必在空氣出口 5 上加裝集塵袋 8。 操作機器  注意電源的電壓! 電源的電壓必須和電動工具銘 牌上標示的電壓一致。 Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 14: 한국어

  電話 : (02) 2515 5388 有關操作方式的指點 傳真 : (02) 2516 1176  維修電動工具或換裝零、配件之前,務必從插座上 www.bosch-pt.com.tw 拔出插頭。 制造商地址 : 進行吹氣功能時請留心,不可以從進氣口 9 吸入不潔 Robert Bosch Power Tools GmbH 物體。 羅伯特 · 博世電動工具有限公司 執行吸的功能時務必使用集塵袋。 70538 Stuttgart / GERMANY 不可以吸尖銳或熱的物料,例如玻璃碎片、熱的灰燼 70538 斯圖加特 / 德國 或金屬屑。...
 • Page 15 게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습 니다 .  전동공구를 사용하기 전에 조절하는 툴이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오 . 회전하는 부위에 있는 툴이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다 . Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 16 동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다 . 이 전동공구는 가연성 물질 , 금속 부스러기 혹은 나사 에너지를 절약하기 위해 전동공구를 사용할 경우에만 와 못 등 날카로운 물체를 흡입하거나 송풍하는데 적당 스위치를 켜십시오 . 하지 않습니다 . 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 17 이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오 . – 원하는 공기량으로 맞추려면 다이얼 4 를 돌립니다 : 시계 방향으로 돌리면 : 공기량 증가 , Bosch Korea, RBKR 시계 반대 방향으로 돌리면 : 공기량 감소 . Mechanics and Electronics Ltd. PT/SAX-ASA 사용방법...
 • Page 18 วางน้ ํ า หนั ก ให้ ส มดุ ล ตลอดเวลา ในลั ก ษณะนี ้ ท ่ า น วั ส ดุ เ หล่ า นี ้ น ั บ เป็ น สารที ่ ท ํ า ให้ เ กิ ด มะเร็ ง 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 19 3 ปุ ่ ม ล็ อ คสวิ ท ช์ เ ปิ ด -ปิ ด 4 ปุ ่ ม หมุ น สํ า หรั บ ควบคุ ม ปริ ม าณการดู ด ลม Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 20: Bahasa Indonesia

  กรุ ณ าติ ด ต่ อ ผู ้ ข ายที ่ ไ ด้ ร ั บ แต่ ง ตั ้ ง เท่ า นั ้ น 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 21  Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian secara tidak disengaja. Perhatikan bahwa perkakas Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 22 Kabel yang rusak membuat risiko termasuk pasokan standar dari perkakas listrik. Semua aksesori terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar. yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesori Bosch.  Tarikkan steker dari stopkontak, sebelum Anda Data teknis melakukan penyetelan pada pekakas listrik,...
 • Page 23 – Untuk jenis pekerjaan meniup, pasangkan spuyer 7 sesuai Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dengan tanda panah secara kencang pada sambungan dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas untuk udara ke luar 5. listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.
 • Page 24: Tiếng Việt

  24 | Tiếng Việt được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây Indonesia mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại PT Robert Bosch sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giựt. Palma Tower 10 Floor Jl.
 • Page 25 đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện. Sử sự dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm. Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)
 • Page 26  Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió  Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, được sạch. kéo phích cắm điện nguồn ra. 1 609 92A 2UJ | (15.4.16) Bosch Power Tools...
 • Page 27 địa chỉ dưới đây: www.bosch-pt.com Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.
 • Page 28 * Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ETM9) 70538 Stuttgart GERMANY Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 01.01.2017 Bosch Power Tools 1 609 92A 2UJ | (15.4.16)