Download Print this page

Kärcher NT 65/2 ECO TC Bruksanvisning page 3

Støvsuger
Hide thumbs

Advertisement

Índices
Colocação em funcionamento
Manual de instruçoes
Filiais da Kärcher
Dados técnicos / Esquema de ligações / Lista de pecas sobresselentes
Acessórios / Sistemas de Filtro
Antes da primeira colocação em funcionamento, ler atentamente. o manual de
instruções e as indicações de segurança nº5.956-249!
Este aparelho destina-se ao uso industrial, nomeadamente em hotéis, escolas,
hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguer.
Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí
Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí
Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí
Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí
ÈÝóç óå ëåéôïõñãßá
Οδηγίες λειτουργίας
Áíôéðñïóùðåßåò Kärcher
Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ/Êõêëùìáôéêü äéÜãñáììá/áíôáëëáêôéêá
åîáñôÞìáôá / ÓõóôÞìáôá ößëôñùí
Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå
Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå
Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå
Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå
ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !
ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !
ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !
ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå
îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé
îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé
îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé
îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé
åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.
åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.
åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.
åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.
Indholdfortegnelser
Idrifttagning
Driftsvejledning
Kärcher agenturer
Tekniske data / Strømskema / Reservedelsliste
Tilbehør / Filtersystemer
Inden første idrifttagning skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne
nr. 5.956-249 læses!
Dette apparat er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. i hoteller, skoler,
sygehuse, fabrikker, forretninger, kontorer og udlejningsforretninger.
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
PT
149/150/151
153/155
EL
EL
EL
EL
149/150/151
153/155
DA
149/150/151
153/155
Página
Innholdsfortegnelser
6
Igangsetting
43
Bruksanvisning
148
Kärcher filialer
Tekniske data / Koplingsskjema / Reservedelsliste
Tilbehør / Filtersystemer
Før første gangs bruk må bruksanvisning og sikkerhetsanvisning
nr. 5.956-249 ubetinget leses!
Denne maskinen er egnet til bruk i næringslivet, f.eks. i hoteller, skoler,
sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiebutikker.
óåëßäá
óåëßäá
óåëßäá
óåëßäá
Innehållsförteckningar
6
Idrifttagning
49
Driftinstruktion
148
Kärcher filialer
Tekniska data / Kopplingsschema / Reservdelslista
Tillbehör / Filtersystem
Läs noga instruktionsboken och säkerhetsanvisningarna
nr.: 5.956-249 innan aggregatet tas i bruk!
Denna apparat är lämplig för användning inom näringslivet, t.ex. hotell, skolor,
sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrningsaffärer.
Side
Sisällysluettelo
6
Käyttöönotto
56
Käyttöohje
148
Kärcher-toimipisteet
Tekniset tiedot / Kytkentäkaavio / Varaosalista
Lisävarusteet / Suodatinjärjestelmät
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on käyttöohje ja
turvallisuusohjeet numero. 5.956-249 ehdottomasti luettava!
Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön esim. hotelleissa, kouluissa,
sairaaloissa, tehtaissa, myymälätiloissa, toimistoissa ja vuokrausliikkeissä.
NO
149/150/151
153/155
SV
149/150/151
153/155
FI
149/150/151
153/155
Side
6
62
148
Sid
6
68
148
Sivu
6
74
148
3

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 72/2 eco tc