Download Print this page

Ce-Samsvarserklæring - Kärcher NT 65/2 ECO TC Bruksanvisning

Støvsuger
Hide thumbs

Advertisement

Bruksveiledning
CE-samsvarserklæring
Hermed erklærer vi at maskinen
beskrevet nedenfor
på grunnlag av sitt konsept og sin
konstruksjonmåte
og i den utførelse som vi har brakt
den ut på markedet
svarer til gjeldende sikkerhets- og
helsekrav i de nedenunder angitte
EU-direktiver.
Ved en endring av maskinen som
ikke skjer i samråd med oss, taper
denne erklæringen sin gyldighet.
Produkt: Våt- og tørrsuger
Type: 1.667-xxx
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Gjeldende EU-direktiver
EU-maskindirektiv (98/37/EC)
EU lavspenningsdirektiv
(73/23/EEC) endret ved
93/68/EEC
EU-direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet (89/336/EEC) endret
ved 91/263/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC
Anvendte harmoniserte normer
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69
DIN EN 55014-1:2000 + A1:2001
DIN EN 55014-2:1997
DIN EN 61000-3-2:2000
DIN EN 61000-3-3:1995 +
A1:2001
Anvendte nasjonale normer
-
Det er sikret ved interne tiltak at
seriemaskiner alltid er i samsvar
med aktuelle EF-direktiver og
benyttede standarder.
Undertegnede handler på vegne
av den administrerende ledelse og
med dennes fullmakt.
5.957-702 (02/02)
Alfred Kärcher
kommandittselskap.
Forretningsadresse Winnenden.
Registreringsrett: Waiblingen,
HRA 169.
Selskapsmedlem med personlig
ansvar. Kärcher
Reinigungstechnik GmbH.
Forretningsadresse Winnenden,
2404 Registerrett Waiblingen,
HRB
Norsk
Administrerende direktør:
Dr. Bernhard Graf,
Hartmut Jenner, Georg Metz
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
P.O.Box 160
D-71349 Winnenden
Tlf.:++49 7195 14-0
Fax :++49 7195 14-2212
67

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 72/2 eco tc