Download Print this page

HP ProCurve 5400zl Installation And Getting Started Manual Page 110

Procurve 5400xl series switches and zl power supply shelf.
Hide thumbs

Advertisement

Recycle Statements
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Statements
Descarte de Lixo Elétrico na Comunidade Européia
Este símbolo encontrado no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser descartado
no lixo doméstico comum. É responsabilidade do cliente descartar o material usado (lixo elétrico),
encaminhando-o para um ponto de coleta para reciclagem. A coleta e a reciclagem seletivas desse
tipo de lixo ajudarão a conservar as reservas naturais; sendo assim, a reciclagem será feita de uma
forma segura, protegendo o ambiente e a saúde das pessoas. Para obter mais informações sobre locais
que reciclam esse tipo de material, entre em contato com o escritório da HP em sua cidade, com o serviço
de coleta de lixo ou com a loja em que o produto foi adquirido.
Likvidácia vyradených zariadení v domácnostiach v Európskej únii
Symbol na výrobku alebo jeho balení označuje, že daný výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom. Povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať vyradené zariadenie v zbernom mieste, ktoré je
určené na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a
recyklácia vyradených zariadení prispieva k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečuje, že recyklácia
sa vykonáva spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o zberných
miestach na recykláciu vyradených zariadení vám poskytne miestne zastupiteľstvo, spoločnosť
zabezpečujúca odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste si výrobok zakúpili.
Odstranjevanje odslužene opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji
Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske
odpadke. Nasprotno, odsluženo opremo morate predati na zbirališče, pooblaščeno za recikliranje
odslužene električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odslužene opreme
prispeva k ohranjanju naravnih virov in zagotavlja recikliranje te opreme na zdravju in okolju neškodljiv
način. Za podrobnejše informacije o tem, kam lahko odpeljete odsluženo opremo na recikliranje, se
obrnite na pristojni organ, komunalno službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios particulares en la
Unión Europea
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios
generales de la casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositándolos
en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado
selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirá a
conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja
el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos
eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de
eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.
Bortskaffande av avfallsprodukter från användare i privathushåll inom Europeiska Unionen
Om den här symbolen visas på produkten eller förpackningen betyder det att produkten inte får
slängas på samma ställe som hushållssopor. I stället är det ditt ansvar att bortskaffa avfallet genom att
överlämna det till ett uppsamlingsställe avsett för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Separat insamling och återvinning av avfallet hjälper till att spara på våra naturresurser och
gör att avfallet återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Kontakta ditt lokala
kommunkontor, din närmsta återvinningsstation för hushållsavfall eller affären där du köpte produkten
för att få mer information om var du kan lämna ditt avfall för återvinning.
D-4

Advertisement

   Related Manuals for HP ProCurve 5400zl

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: