Download Table of Contents Print this page
Electrolux ECG6200 Instruction Book

Electrolux ECG6200 Instruction Book

Fully automatic espresso-maker
Hide thumbs Also See for ECG6200:

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Fully Automatic Espresso-Maker ECG6200
s
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 9
q
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 29
g
Instruction book . . . . . . . . . 49
d
Gebrauchsanweisung . . . . . 69
f
Mode d'emploi . . . . . . . . . . 91
l
Gebruiksaanwijzing . . . . . . 115
i
Istruzione per l'uso . . . . . . 137
PAGE
e
Instrucciones de uso . . . . .159
p
Instruções de utilização . . .181
c
Návod k použití . . . . . . . . . .203
o
Instrukcja obs³ugi. . . . . . . . .225
h
Használati útmutató . . . . . . .247
r
Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ÷ñÞóçò. .269
u
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè .295

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ECG6200

 • Page 1 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6200 PAGE Bruksanvisning ... 9 Instrucciones de uso ..159 Käyttöohje ....29 Instruções de utilização .
 • Page 9: Table Of Contents

  Bästa kund, läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsanvisning- arna! Ta väl vara på bruksanvisningen för senare uppslagning och lämna ut den om en annan person övertar kaffe- bryggaren. Innehållsförteckning Bildförklaring 10 Hetvattenberedning 1.1 Framvy (bild 1) 11 Inställning av malningsgrad 1.2 Framvy med öppen servicelucka (bild 2) 12 Inställning av kaffetemperaturen 20...
 • Page 10: Reglagepanel (Bild)

  Bildförklaring Reglagepanel (bild 3) Ratt "Kaffestyrka / förmalet kaffe“ Framvy (bild 1) Ratt "Koppstorlek“ A Droppgaller Display B Varmhållningskanna Knapp "1 kopp kaffe" C Huvudströmställare (på bryggarens I specialmoden används knappen för baksida) "Bläddring" ("<") D I höjd inställbart kaffeutlopp Knapp "2 koppar kaffe"...
 • Page 11: Kaffe Och Espresso

  Kaffe och espresso Säkerhetsanvisningar Den helautomatiska bryggarens funk- Bryggarens säkerhet uppfyller god- tion garanterar mycket lätt hantering, kända regler för teknik och apparatsä- vid kaffebryggning och lika enkel att kerhetslagens föreskrifter. Det oaktat sköta och vårda. ber vi er att göra er förtrogen med En utsökt, individuell smak uppnås säkerhetsanvisningarna nedan.
 • Page 12 • Använd bryggaren endast om vatten Säkerhet vid rengöring och fyllts på! Häll endast kallt vatten i vat- skötsel tentanken, men inte hett vatten, • Beakta rengörings- och avkalkningsan- mjölk eller andra vätskor. Beakta max. visningarna. volym på ca 1,8 liter. •...
 • Page 13: Påfyllning Av Vatten

  Specialmod Påfyllning av vatten Kontrollera före påkoppling att vatten För inställning av vattnets hårdhet finns i vattentanken och fyll vid behov („Inställning av vattnets hårdhet“ på. Bryggaren använder vatten vid Sida 14) och kaffets temperatur varje in- och frånkoppling för automa- („Inställning av kaffetemperaturen“...
 • Page 14: Första Inkoppling

  Malningsgraden får endast ändras Påkoppling av bryggaren under malning. Vid inställning på Kontrollera före påkoppling att vatten frånkopplad kvarn kan kaffebrygga- finns i vattentanken och fyll vid behov ren skadas. på. Bryggaren använder vatten vid varje in- och frånkoppling för automa- Kaffebryggaren har vid fabriken kon- tisk sköljning.
 • Page 15: Kaffebryggning Med Bönor

  0 Bekräfta valet med knappen „OK“ ten och bestäm hårdheten med hjälp av fälten i rosa färg. (bild 5). Denna hårdhetsgrad har nu sparats. Inget eller ett rosa fält: Hårdhetsgrad 1, mjukt För att avbryta utan att spara, tryck på till 1,24 mmol/l, resp.
 • Page 16 Kaffet kan väljas med extramild, mild, Efter ett par sekunder när symbolen "1 normalstark, stark eller extrastark kopp" eller "2 koppar" slocknat, smak. är kaffebryggaren åter klar för använd- ning och kaffe kan åter bryggas. 0 Välj önskad kaffesmak med ratten „Kaffestyrka“...
 • Page 17: Bryggning Av Flera Koppar

  • När koppar i tjock kvalitet används (bild 13) enligt beskrivning i avsnittet bör de helst förvärmas, då materialet „Kaffebryggning med bönor“ Sida 15. absorberar värme. 0 Välj med knapparna bläddra "<" eller • Kopparna kan förvärmas med varmt ">" symbolen som motsvarar antalet vatten eller om de får stå...
 • Page 18: Uppskumning Av Mjölk

  val av funktionen för förmalet kaffe- bolerna när knappen pulver. Härvid frånkopplas kaffekvar- trycks. Om för förmalet kaffe funktio- nen. En symbol (för 1 kopp) eller nen för 2 koppar valts, men kaffepul- båda symbolerna (för 2 koppar) ver inte fyllts på i kaffepulverkanalen, lyser.
 • Page 19: Renföring Av Ångmunstycket

  0 Häll upp lågt fetthaltig och kall mjölk i Detta är nödvändigt för att inte rester en bägare som passar in under brygga- av mjölk skall torka in och eventuellt rens ångmunstycke. täppa till munstycket. Använd ett lämpligt kärl för uppsamling. Under Mjölken skall vara välkyld.
 • Page 20 0 Vrid ratten för ånga och hett vatten till genast från bryggaren och ta kontakt läget (bild 10). När hett vatten ges med kundtjänsten. Om kvarnen blo- ut; lyser symbolen ckeras eller skadas av främmande partiklar kan vi frita oss från allt ans- Vi rekommenderar att högst 2 minuter var.
 • Page 21: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring och skötsel 13.2 Tömning av sumpbehållaren Bryggaren räknar antalet kaffetapp- Håll kaffebryggaren ren för att uppnå ningar. Efter 14 enkla (eller 7 dubbla) konstant kaffekvalitet och störningsfri kaffebryggningar tänds symbolen funktion. som hänvisar till att sumpbehållaren är 13.1 Regelbunden rengöring full och att den måste tömmas och rengöras.
 • Page 22: Rengöring Av Bryggningsenhet

  Om en främmande partikel inte kan tas 0 Rengör bryggningsenheten utan disk- bort, ta kontakt med kundtjänsten. Om medel under rinnande kranvatten. kvarnen blockeras eller skadas av Bryggningsenheten får inte rengöras främmande partiklar kan vi frita oss i diskmaskin. från allt ansvar. 0 Rengör bryggaren även invändigt.
 • Page 23 13.5 Avkalkning Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningsvätskan rinner ut genom Med avkalkningsprogrammet kan bryg- ångmunstycket. Symbolerna garen lätt och effektivt avkalkas. Den "P" lyser med fast ljus. tända symbolen hänvisar till att Avkalkningsprogrammet utför auto- bryggaren måste avkalkas. matiskt flera sköljningar och pauser för Obs! Använd absolut inte avkalknings- att avlägsna kalkavlagringar ur kaffe- medel som Electrolux inte rekommen-...
 • Page 24: Vad Göra Om På Displayen

  Vad göra om på displayen Alla symbolerna för kaffestyrka blinkar följande meddelande • Det finns inte längre kaffebönor i kaf- visas... febönbehållaren. 0 Påfyllning av kaffebönbehållaren, se Symbolen lyser med fast ljus „Påfyllning av kaffebönsbehållaren“ • Vattentanken är tom eller inte riktigt Sida 13.
 • Page 25 Symbolerna blinkar Kaffet rinner för långsamt ut. • Kaffebryggaren har kopplats på med • Kaffet är för fint malet. ratten för ånga och hett vatten i läget 0 Vrid knappen för inställning av mal- "öppen" ningsgrad ett läge medurs så länge 0 Vrid ratten för ånga och hett vatten kvarnen maler kaffebönor för kaffe- medurs (bild 10) mot stopp till läget...
 • Page 26 Bryggningsenheten går inte att ta ut läge enligt beskrivning under „Kaffe- för rengöring bryggning med pulver“ Sida 17. • Kaffebryggaren är påkopplad. Brygg- • Förmalet kaffe har fyllts på vid från- ningsenheten kan endast tas bort när kopplad bryggare. bryggaren är frånslagen. 0 Ta bort bryggningsenheten och rengör 0 Koppla från bryggaren och ta ut noggrant bryggaren invändigt enligt...
 • Page 27: Tekniska Data

  0 Tryck på knapparna bläddra "<" eller 0 Räkna de enskilda blinkningarna. ">" (bild 5) tills den symbol lyser för Exempel: Blinkningarna nedan motsva- vilken tillhörande statistik skall visas: rar antalet 1 529. Antal 9 blink kaffetappningar 2 blink Antalet avkalkningar 5 blink Antalet bryggda kannor med...
 • Page 28: Om Service Behövs

  Avfallshantering Om service behövs Ta vara på originalförpackningen och Förpackningsmaterial skumplastdelarna. För att undvika Förpackningsmaterialet är miljövänligt transportskada måste bryggaren och kan återanvändas. Plastdelarna är förpackas ordentligt. märkta, till exempel >PE<, >PS< etc. Om kaffebryggaren skickas in skall Lämna förpackningsmaterialet vid de varmhållningskannan bifogas.
 • Page 29 Arvoisa asiakas on suositeltavaa lukea käyttöohje huo- lellisesti läpi ennen laitteen käyttöön- ottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säi- lytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten, ja luovuta se laitteen mahdolli- selle seuraavalle omistajalle. Sisällysluettelo Kuvien numeroiden selitykset 10 Kuuman veden valmistaminen 1.1 Etusivu (kuva 1) 11 Jauhatusasteen asetus 1.2 Etusivu avatulla huoltoluukulla...
 • Page 30: Ohjaustaulu (Kuva)

  Kuvien numeroiden Ohjaustaulu (kuva 3) Kiertonuppi "Kahvin voimakkuus / selitykset esijauhettu kahvi“ Etusivu (kuva 1) kiertonuppi ”Kupin koko” A Valumisritilä näyttöruutu B Termoskannu Painike "1 kuppi kahvia" C Pääkytkin (laitteen takasivussa) Erikoistoiminnossa tätä painiketta käy- tetään "selailuun" ("<") D Korkeudessa säädettävä kahviputki Painike "2 kuppia kahvia"...
 • Page 31: Kahvia Ja Espressoa

  Kahvia ja espressoa Turvaohjeita Automaattisen kahviasemasi takaa Tämän laitteen turvallisuus vastaa yksinkertaisimman käytön, kahvinval- tekniikan tunnettuja sääntöjä ja laite- mistuksessa sekä myös huollossa ja turvallisuuslakia. Katsomme laitteen hoidossa. valmistajana kuitenkin velvollisuudek- Seuraavassa luetellut seikat takaavat semme tutustuttaa sinut seuraaviin erinomaisen, yksilöllisen maun: turvallisuutta koskeviin ohjeisiin.
 • Page 32 • Älä kuumenna höyryllä syttyviä nes- Puhdistukseen ja hoitoon liittyvä teitä! turvallisuus • Käytä laitetta vain, kun siinä on vettä! • Noudata puhdistukseen ja kalkinpois- Laita vesisäiliöön vain kylmää vettä. toon liittyviä ohjeita. Älä laita sinne kuumaa vettä, maitoa • Katkaise virta ja vedä pistoke pistorasi- tai muita nesteitä.
 • Page 33: Vesisäiliön Täyttäminen

  Erikoistoiminto Vesisäiliön täyttäminen Tarkista aina ennen kuin kytket laittee- Kun halutaan asettaa veden kovuus seen virran, että vesisäiliössä on vettä. („Veden kovuuden asetus“ Sivu 34) ja Lisää vettä tarvittaessa. Laite tarvitsee kahvin lämpötila („Kahvin lämpötilan vettä käynnistymisen ja poiskytkeyty- asettaminen“ Sivu 41), käynnistää kal- misen aikaisiin automaattisiin huuhte- kinpoisto-ohjelma („Kalkinpoisto- luvaiheisiin.
 • Page 34: Virran Kytkeminen Laitteeseen

  Jauhatusasteen saa muuttaa vain Virran kytkeminen laitteeseen jauhatuksen aikana. Säätöjen tekemi- Tarkista aina ennen kuin kytket laittee- nen kahvimyllyn ollessa pysähdyk- seen virran, että vesisäiliössä on vettä. sissä voi vaurioittaa laitetta. Lisää vettä tarvittaessa. Laite tarvitsee vettä käynnistymisen ja poiskytkeyty- Kahvinkeitin on tarkistettu tehtaalla.
 • Page 35 Veden kovuuden määrittäminen Kovuusaste 3 0 Upota testiliuska noin 1 sekunnin Kovuusaste 4 ajaksi kylmään veteen. Ravistele yli- 0 Paina sen jälkeen selauspainiketta määräinen vesi pois ja määritä veden ”<”tai ”>” (kuva 5) niin monta kertaa, kovuus vaaleanpunaisiksi värjäytynei- kunnes selvitetty kovuusaste tulee den alueiden perusteella.
 • Page 36 Kuppikoot näytetään seuraavasti: 0 Voit suurentaa kahvimäärää heti kah- espressokuppi vin valumisen loputtua pitämällä "1 kuppi“ / "2 kuppia“ -painiketta pieni kuppi painettuna, kunnes haluttu kahvimäärä keskikokoinen kuppi on saavutettu tai kiertämällä kiertova- suuri kuppi litsinta "Kuppikoko" (kuva 12) myötä- muki päivään "Muki"-suuntaan (tee se Voit valita kahvisi erittäin miedolla,...
 • Page 37 Kahvinkeittimen ensimmäisessä käyt- monta kuppia valittiin kannutoimin- töönotossa tulisi sinun valmistaa non edellisen käytön yhteydessä. Sen vähintään 4-5 kahvia, ennen kuin kei- lisäksi symbolien "<" ja ">" valot pala- tin saavuttaa hyväksyttävän tuloksen. vat. Kannuun valmistettavien kupillisten Vihje kuumemman kahvin lukumäärä...
 • Page 38 nissä oleva ohjelma pysähtyy. Vian kor- tyyn koneeseen, koska se leviää koneen jauksen jälkeen on ohjelma sisällä. käynnistettävä uudelleen. Tällöin on Käytä vain täysautomaattisiin espres- kahvimäärä, joka jo on kannussa otet- sokoneisiin tarkoitettua kahvijauhetta. tava huomioon, jotta ei kannuun tulisi Älä...
 • Page 39: Maidon Vaahdottaminen

  0 Käännä höyrysuutinta ulospäin ja aseta Maidon vaahdottaminen putken alle muki siten, että putki Höyryä voidaan käyttää sekä maidon uppoaa vähän maitoon(kuva 24). vaahdottamiseen että nesteiden kuu- Huom!On olemassa vaara, että höy- mentamiseen. Laite on varustettu eril- rysuuttimeen kuivuva maito aiheuttaa lisellä...
 • Page 40: Höyrysuuttimen Puhdistus

  0 Käännä kuuman veden valmistuksen Höyrysuuttimen puhdistus jälkeen höyryn ja kuuman veden kier- Tärkeää: Hygieenisistä syistä suositte- tonuppi takaisin asentoon (kuva 10) lemme suorittamaan seuraavaksi selos- ja poista astia. tettu toiminta joka kerta maidon vaahdotuksen jälkeen. Näin vältät mai- don tarttumisen höyrysuuttimen Jauhatusasteen asetus sisälle.
 • Page 41: Puhdistus Ja Hoito

  Myllyyn joutuneista vieraista aineista Puhdistus ja hoito aiheutuva tukkeutuminen tai vioittu- Laite valmistaa aina laadukasta kahvia minen ei saata kuulua takuun piiriin. ja toimii häiriöittä, kun huolehdit lait- teen puhtaudesta. Kahvin lämpötilan 13.1 Säännöllinen puhdistus asettaminen Huom! Katkaise laitteesta virta ennen Voit valita kolmesta eri lämpötilasta.
 • Page 42 13.2 Hylkykahviastian tyhjennys Jos vieraan esineen poistaminen ei ole Laite laskee valmistettujen kahviannos- mahdollista, on käännyttävä asiakas- ten määrän. 14 yksittäisen (tai 7 parit- palvelun puoleen. Myllyyn joutu- tain) valmistetun kahvin jälkeen neista vieraista aineista aiheutuva symbolin valo syttyy ilmoittamaan, tukkeutuminen tai vioittuminen ei että...
 • Page 43 Jos vedenkuumennusyksikön asennus irrottaa sähköverkosta. Jos koetat edelleen on vaikeaa, sulje huolto- irrottaa vedenkuumennusyksikön luukku, irrota verkkojohdon pistoke kahvinkeittimen ollessa kytkettynä, pistorasiasta ja liitä se sitten uudelleen. saattaa se vaurioitua vakavasti. Odota, kunnes kaikkien symbolien valot 0 Puhdista vedenkuumennusyksikkö ovat sammuneet, avaa sitten huolto- juoksevassa vesijohtovedessä, astianpe- luukku ja asenna vedenkuumennusyk- suainetta käyttämättä.
 • Page 44 0 Tyhjennä vesisäiliö, täytä siihen vähin- 0 Tyhjenna huuhteluvesiastia. tään 1 litra vettä ja lisää kalkinpoisto- 0 Vedä vesisäiliö ulos, täytä se raikkaalla aine. vedellä ja laita takaisin paikoilleen. Laite on nyt jälleen valmis käytettä- Huom!: Varmista, että kalkinpoistoai- väksi ja toimii viimeiseksi valitulla kah- neen mahdolliset roiskeet eivät joudu vinvalmistusasetuksella.
 • Page 45 Symbolin valo vilkkuu Symbolin valo vilkkuu • Hylkykahviastiaa ei ole asetettu paikal- • Todennäköisesti on puhdistuksen jäl- leen puhdistuksen jälkeen. keen unohdettu asentaa vedenkuu- mennusyksikkö takaisin 0 Avaa huoltoluukku ja aseta hylkykahvi- kahvinkeittimeen. astia paikalleen. 0 Asenna vedenkuumennusyksikkö, katso Symbolin valo „Vedenkuumennusyksikön puhdistus“...
 • Page 46 Kahvi ei ole kuumaa Kun toiminto on valittu, ei keittimestä tule kahvia, vaan • Kuppeja ei ole lämmitetty etukäteen. vettä 0 Käytä esilämmitettyjä kuppeja, huuh- • Kahvijauhe on voinut liimautua täyttö- telemalla ne kuumalla vedellä tai pitä- aukkoon. mällä ne vähintään 20 minuuttia 0 POista täyttöaukkoa tukkiva kahvi- kytketyn kahvinkeittimen kuumenne- tulla kuppialustalla (H) (katso „Vihje...
 • Page 47 • Huoltoluukun sisäosassa oleva kääntö- • Kiinnitä huomiota laitteen varastointi- lokero (R) on tukossa eikä käänny. paikkaan erityisesti kylminä vuodenai- koina. Pakkanen voi vioittaa laitetta. 0 Puhdista kääntölokero huolellisesti, etenkin saranoiden läheltä, jotta ne pysyvät liikkuvina. Tilastotoiminto On käytetty kahvijauhetta Laite tarjoaa mahdollisuuden katsoa (kahvipapujen sijasta), ja kone ei seuraavat arvot:...
 • Page 48: Tekniset Tiedot

  Valmistettujen kannujen määrä, Tekniset tiedot joissa 10 kupillista Verkkojännite: 220-240 V Valutettujen vesilitrojen Ottoteho: 1350 W lukumäärä Kun symbolin valo palaa, saat siihen Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: kuuluvat lukumäärän näyttöön seuraa- • Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU vasti: 0 Paina "OK"-painiketta ja pidä sitä pai- •...
 • Page 49 Dear Customer Please read this user manual carefully, paying special attention to the safety notes! Keep the manual in a safe place for later reference, and pass it on to any new owner. Contents Figure captions 10 Preparing hot water 1.1 Front view (Fig.
 • Page 50: Front View (Fig. 1)

  Figure captions Control panel (Fig. 3) "Coffee strength / Pre-ground coffee" Front view (Fig. 1) knob A Drip grid "Cup size" knob B Thermos jug Display C Main switch (rear side of appliance) "1 cup of coffee" key D Height-adjustable coffee dispenser In special mode, use this key for Control panel (see Fig.
 • Page 51: Coffee And Espresso

  Coffee and espresso Safety Information Your fully automated coffee machine This appliance conforms to accepted guarantees you absolute ease of technological standards with regard to operation, both in making coffee and safety, and to the Appliance Safety in maintenance and care. Law.
 • Page 52 • Caution! Danger of scalding when the • Only clean the steam nozzle when the steam nozzle is activated! Hot water machine is switched off, cold and not or steam output can cause scalding. under pressure! Activate the steam nozzle only when •...
 • Page 53: Special Mode

  Special mode We advise you to place the coffee machine on a suitable mat to prevent For setting the water hardness („Set- damage being caused by spray and ting the water hardness“, page 55) and splashes. the coffee temperature („Setting the 0 Plug the coffee machine into an coffee temperature“, page 61), for earthed mains socket.
 • Page 54: Switching On For The First Time

  Note! Do not put frozen or caramelised When the cup contains about 30 ml of coffee beans in the bean container. Use water, the symbols start only roasted coffee beans! Make sure flashing. that no foreign objects, such as small 0 Turn the steam knob clockwise (Fig.
 • Page 55: Setting The Water Hardness

  If you will not be using the machine The symbols "P“ and come on. Fur- for a longer period of time, after thermore 3 small symbols above the switching off the "On/Off" key , you buttons come on to should also switch off the main switch show the present function of these at the back (Fig.
 • Page 56 Depending on your taste, select a waste coffee container. During this "short" espresso or a "long" milky coffee. time, the symbol "1 cup" or "2 cups" flashes. 0 To choose the required cup size, turn 0 You can stop the delivery of coffee the knob for "Cup size"...
 • Page 57: Tips For Making Hotter Coffee

  Never remove the water tank whilst for pouring (Fig. 17). The dispenser the machine is delivering coffee. If it is must be slid up fully to allow the jug to removed, the appliance will not be able be pushed in. to make any more coffee.
 • Page 58: Using Pre-Ground Coffee

  If there are either not enough coffee brewing process has completely fin- beans or there is too little water to ished and the coffee machine is ready. complete the requested operation, or Never add the ground coffee when the the waste coffee container is full, the appliance is off, as otherwise it will be machine will stop the operation and dispersed inside the appliance.
 • Page 59: Frothing Milk

  Attention! Risk of impurities from Frothing milk dried on milk residues in the steam The steam can be used to froth milk nozzle. Take care not to immerse the and to heat liquids. Since a higher steam nozzle in the milk far enough to temperature is needed to produce cover the air intake opening at the top steam than to make coffee, the coffee...
 • Page 60: Preparing Hot Water

  0 Turn the knob for steam and hot water Setting the grinding clockwise as far as it will go to the texture position . Wait a couple of minutes for the steam nozzle to cool down. The appliance is preset to grind to a 0 Then with one hand hold the swivel medium texture.
 • Page 61: Setting The Coffee Temperature

  Setting the coffee Cleaning and Care temperature To ensure consistent coffee quality and faultless operation, always keep your There are three temperature levels to coffee machine clean. choose from. The factory setting is «Temperature high». You can change 13.1 Regular cleaning this setting as follows: Caution! Before cleaning, switch off 0 Press the "P"...
 • Page 62: Emptying The Waste Coffee Container

  0 Remove any remaining coffee beans 13.2 Emptying the waste coffee (you could use the vacuum cleaner container with the hose or crevice tool attach- The appliance counts the number of ment for this). coffees made. Every 14 single coffees (or 7 doubles) the symbol comes on If a foreign object is impossible to...
 • Page 63: 13.5 Running The Descaling Program

  Important: The brewing unit can only the top and bottom simultaneously, as be removed if the appliance is turned shown in figure 35. off with the ON/OFF key at the If it is still hard to insert the brewing front of the machine. It should not be unit, leave it out of the appliance, close disconnected from the mains.
 • Page 64: What To Do If You See The

  0 Empty the water tank, fill the tank 0 Empty the container with rinsing with at least 1 liter of water and add water. the descaling agent. 0 Remove water tank, fill it with fresh water and replace it. Note: Make sure descaling agent is The machine is now ready for use and splashed onto surfaces sensitive to acid its status is as for the last coffee mode...
 • Page 65: Problems That Can Be Resolved Before Calling The Customer Service Centre

  The symbol is flashing • The inside of the appliance is very dirty. • The waste coffee container has proba- 0 Thoroughly clean the inside of the bly not been replaced after cleaning. appliance; see „Cleaning the brewing 0 Open the service door and insert the unit“, page 62.
 • Page 66 preparation of next coffee (see „Set- When the button is pressed, the ting the grinding texture“, page 60). appliance does not switch on • The main switch at the back is not • Wrong type of coffee. switched on (fig. 8) or the appliance is 0 Use a type of coffee for fully auto- not plugged in.
 • Page 67: Statistic Mode

  • The "Coffee strength / Pre-ground cof- – the number of descalings carried fee" knob has not been turned to the out, as well as position and the appliance – the number of liters of water dis- has used both the ground coffee that pensed.
 • Page 68: Technical Data

  1 x flash corresponds rials in the appropriate container at to 100 the community waste disposal facili- ties. 1 x flash corresponds to 1,000 Old appliance 1 x flash corresponds to 10,000 The symbol on the product or on its packaging indicates that this prod- The flashing sequence is continuously uct may not be treated as household repeated, as long as the "OK"...

Table of Contents